Lediga jobb som Doktorand i Luleå

Se lediga jobb som Doktorand i Luleå. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Luleå som finns hos arbetsgivaren.

Doktorand i cybersäkerhet med inriktning mot AI

Ansök    Jun 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Cybersäkerhet vid Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet söker nu en doktorand för att bidra till vår växande verksamhet.

Luleå tekniska universitet är i en expansiv fas och genomför en satsning för att stärka forskning och utbildning inom cybersäkerhet genom att etablera en ny forskargrupp inom området. Satsningen är direkt relaterad till universitetets framgångsrika IKT-miljö med flera starka forskningsgrupper som erbjuder goda synergimöjligheter. Vi ser därför en inriktning mot forskning och utveckling av metoder för att skydda olika typer av system som är uppkopplade till internet som viktig. Dessa system sträcker sig från små sensorer till storskaliga styrsystem för samhällets energiförsörjning, och forskningen berör allt från djup forskning på metodnivå, ex algoritmutveckling, till tillämpad forskning i samarbete med andra grupper. 

Ämnesbeskrivning 
Cybersäkerhet fokuserar på tekniska säkerhetsaspekter samt skydd av system som är uppkopplade till internet och omfattar skydd av programvara, data och maskinvara.

Projektbeskrivning 
Luleå tekniska universitet startar under hösten 2024 flera projekt inom cybersäkerhetsområdet i samarbete med andra universitet, små och medelstora företag, stora företag, kommuner, regioner och myndigheter som Pensionsmyndigheten, Försvarsmakten och liknande. Du kommer arbeta inom ett nystartat team som verkar inom ett synnerligen aktuellt och snabbrörligt område. Våra kommande projekt fokuserar på cybersäkerhet kopplat till IT; OT, IoT och cloud där utveckling och utvärdering av tekniska lösningar är en gemensam nämnare. Denna rekrytering inriktas specifikt mot cybersäkerhet och artificiell intelligens.

Den europeiska AI-lagen inför ambitiösa regler för utveckling av AI-system som är säkra från designstadiet. Detta doktorandprojekt är fokuserat på att ge ett betydande bidrag till uppfyllandet av AI-lagens krav genom att främja utvecklingen av tekniska lösningar och innovationer med säker AI-funktionalitet. Detta projekt kommer att undersöka de praktiska utmaningarna med att designa AI-algoritmer på ett säkert sätt. Forskningen kommer att fokusera på dataanonymisering och maskering, avancerade protokoll för att bevara integritetsundervisningen och förbättra transparens och rättvisa i AI-modeller. Du kommer att utveckla tekniska lösningar med hjälp av ett ramverk av hyperdimensionell beräkning, med matematiskt grundade förklaringsegenskaper.

Arbetsuppgifter 
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer 
Vi letar efter analytiska och motiverade kollegor som både på egen hand och i samarbete med andra kan utföra avancerad forskning i vår forskningsgrupp. Du ska ha civilingenjörs-/ masterexamen inom datateknik eller motsvarande. Den sökande ska ha goda kunskaper i programvaruutveckling och datalogi, samt goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Extra kunskaper inom matematik, datorsäkerhet eller kryptosystem är meriterande, men inte ett krav. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av forskning och publikationer.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet 

De flesta medarbetarna vid ämnet cybersäkerhet är för närvarande män, varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Säkerhetsprövning kan komma att ske. 

Information 
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänst-göring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå eller Skellefteå. Tillträde 1 september 2024 eller efter överenskommelse. Resor inom och utom landet förekommer. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Professor/avdelningschef Kåre Synnes, 0920-49 1507, [email protected]
Professor tillika ämnesföreträdare Karl Andersson, 0910-58 5364, [email protected]
Professor Evgeny Osipov, 0920-49 1578, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected] 

Ansökan 
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 5 augusti 2024
Referensnummer: 2642-2024 Visa mindre

PhD Student in Cybersecurity with Specialization in Artificial Intelligence

Ansök    Jun 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Cybersecurity at the department of Computer Science, Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology is now looking for a PhD student to contribute to our growing activities.

Luleå University of Technology is in an expansive phase and is implementing an initiative to strengthen research and education in cyber security by establishing a new research group in the area. The investment is directly related to the university's successful ICT environment with several strong research groups that offer good opportunities for synergy. We therefore see a trend towards research and development of methods to protect various types of systems that are connected to the internet as important. These systems range from small sensors to large-scale control systems for society's energy supply, and the research covers everything from deep research at method level, e.g. algorithm development, to applied research in collaboration with other groups.

Subject description
Cyber security focuses on technical security aspects as well as protection of systems that are connected to the Internet and include protection of software, data, and hardware.

Project description
In the autumn of 2024, Luleå University of Technology will start several projects in the area of cyber security in collaboration with other universities, small and medium-sized companies, large companies, municipalities, regions and authorities such as the Swedish Pensions Agency, the Swedish Armed Forces, etc. You will work within a newly started team that operates in an extremely current and fast-moving area. Our upcoming projects focus on cyber security linked to IT; OT and IoT, and cloud security where development and evaluation of technical solutions is a common denominator. Specifically, we are looking for a PhD student within cybersecurity and artificial intelligence.

The European AI Act introduces ambitious regulations for the development of AI systems that are safe from the design stage. This PhD project is focused on making a significant contribution to the fulfillment of the AI Act requirements by promoting the development of technical solutions and innovations with safe AI functionality. This activity will investigate the practical challenges of designing AI algorithms safely. This research will focus on areas such as data anonymization and masking, advanced protocols for privacy-preserving learning, and improving transparency and fairness in AI models. You will develop technical solutions using a framework of hyperdimensional computing, with mathematically grounded explainability properties.

Duties
A doctoral student position involves both theoretical and practical work. As a doctoral student, you are trained in scientific work in the form of publishing scientific articles in journals and at national and international conferences. You also study compulsory and voluntary doctoral courses. In addition, you can have the opportunity to try out the teaching role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a fantastic opportunity to learn how to run challenging development projects.

Qualifications
We are looking for a analytic and motivated colleague that can perform advanced research, both independently and in cooperation with the rest of the team. The necessary background for applicants is a master degree in Computer Science or equivalent. The applicant must be proficient in software development and computer science and be fluent in oral and written English. Specific depth in mathematics, computer security or encryption is valuable but not a requirement. It is an advantage if you have previous experience from research and publication.

For further information about a specific subject see General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Most employees at Cybersecurity are currently men, therefor we welcome female applicants.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå or Skellefteå. Starting date: 1 September 2024 or any date we agree on. Security clearance may occur.

For further information about the position, please contact:
Professor and Division Manager Kåre Synnes, (+46)920-49 1507, [email protected]
Professor and Head of Subject Karl Andersson, (+46)910-58 5364, [email protected]   
Professor Evgeny Osipov, (+46)910-49 1578, [email protected] 

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 5 August 2024
Reference number: 2642-2024 Visa mindre

Doktorand i energiteknik med inriktning pyrolys av biomassa

Ansök    Jun 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en doktorand inom energiteknik, med fokus på en ny 2-stegspyrolysteknik för att producera flera högvärdiga produkter, inklusive biokol, biobränsle, vätgas-bärare och kemikalier.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Vår forskning är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle. Vi samarbetar med företag/industrier i forsknings- och studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samverkar med forskare världen över.

Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt är en del av samverkansprojekt, ”Maximera utbytet av kolrika produkter från bioresurser via en innovativ tvåstegspyrolys”, som finansieras av Strategiska Innovationsprogram, BioInnovation (via Vinnova, Energimyndigheten, och FORMAS). Projektgruppen består av Envigas AB, Stena Recycling AB, Outokumpu Oyj, Swerim AB, och LTU. Projektet siktar på att etablera en effektiv metod för att maximera koleffektiviteten hos bioresurser till flera högvärdiga produkter. Den innovativa tvåstegspyrolysen (2StagePyro) som föreslås, syftar till att effektivt omvandla bioresurser till biokol, bioprodukter och ren syntesgas. Den största kunskapsluckan i att industrialisera 2StagePyro är detaljkunskap om hur olika processparametrar interagerar med varandra och bestämmer distribution och egenskaper hos slutprodukter.

Du kommer att utföra experiment för att identifiera de viktigaste driftsparametrarna för 2StagePyro i en lab-skala skruvreaktor. Dessutom kommer du att utföra omfattande karakterisering av pyrolysprodukter (både fast, flytande och gas). Du kommer också att delta i de storskaliga experimenten i pilotanläggningen som drivs av en av projektpartnerna.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnas merparten av din arbetstid åt dina forskarstudier. Du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och deltagande i nationella och internationella konferenser. Du kommer även läsa obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Som stöd i arbetet har du två eller tre handledare.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker en entusiastisk kandidat med förmåga att arbeta både självständigt och som del i ett team. Du ska ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom kemiteknik, energiteknik, processteknik, eller likvärdigt.

Ytterligare krav


• Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
• Goda färdigheter av experiment.
• Goda färdigheter i akademiskt skrivande.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta dig in i nya frågeställningar.

Följande kompetenser och kunskaper är meriterande


• Erfarenheter i FoU av biomassa pyrolysprocesser
• Reaktor design
• Kemisk- och materialanalyser av biomassa och biokol
• Analyser av komplexa organiska vätskor (t.ex. bioolja, råolja)
• Termokemisk omvandling teknik

Se även allmän studieplan för forskarutbildning inom energiteknik.

De flesta medarbetarna vid ämnet Energiteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå, Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Professor Kentaro Umeki, 0920-49 2484, [email protected]
Professor Marcus Öhman, Head of Division, 0920-49 1977, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2459-2024
Sista ansökningsdag: 14 juli 2024 Visa mindre

Doktorand i cybersäkerhet med inriktning mot minnessäker programvara

Ansök    Jun 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Cybersäkerhet vid Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet söker nu två doktorander för att bidra till vår växande verksamhet.

Luleå tekniska universitet är i en expansiv fas och genomför en satsning för att stärka forskning och utbildning inom cybersäkerhet genom att etablera en ny forskargrupp inom området. Satsningen är direkt relaterad till universitetets framgångsrika IKT-miljö med flera starka forskningsgrupper som erbjuder goda synergimöjligheter. Vi ser därför en inriktning mot forskning och utveckling av metoder för att skydda olika typer av system som är uppkopplade till internet som viktig. Dessa system sträcker sig från små sensorer till storskaliga styrsystem för samhällets energiförsörjning, och forskningen berör allt från djup forskning på metodnivå, ex algoritmutveckling, till tillämpad forskning i samarbete med andra grupper.

Ämnesbeskrivning
Cybersäkerhet fokuserar på tekniska säkerhetsaspekter samt skydd av system som är uppkopplade till internet och omfattar skydd av programvara, data och maskinvara.

Projektbeskrivning
Luleå tekniska universitet startar under hösten 2024 flera projekt inom cybersäkerhetsområdet i samarbete med andra universitet, små och medelstora företag, stora företag, kommuner, regioner och myndigheter som Pensionsmyndigheten, Försvarsmakten och liknande. Du kommer arbeta inom ett nystartat team som verkar inom ett synnerligen aktuellt och snabbrörligt område. Våra kommande projekt fokuserar på cybersäkerhet kopplat till IT, OT, IoT och molntjänster där utveckling och utvärdering av tekniska lösningar är en gemensam nämnare. Specifikt riktas denna rekrytering mot området för minnessäker programvara.

En majoritet av kända säkerhetsbrister är relaterade till minnesosäkerhet. Du kommer att studera möjligheter att förbättra säkerheten för inbäddade/cyberfysiska system genom att utveckla nya designmetoder och verktyg. Vi söker två doktorander med bakgrund och intresse för minnessäkra språk, lågnivåprogrammering, design av inbyggda system och utveckling av öppen källkod. 

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi letar efter analytiska och motiverade kollegor som både på egen hand och i samarbete med andra kan utföra avancerad forskning i vår forskningsgrupp. Du ska ha civilingenjörs-/ masterexamen inom datateknik eller motsvarande. Den sökande ska ha goda kunskaper i programvaruutveckling och datalogi, samt goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Extra kunskaper inom matematik, datorsäkerhet eller kryptosystem är meriterande, men inte ett krav. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av forskning och publikationer.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

De flesta medarbetarna vid ämnet cybersäkerhet är för närvarande män, varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Säkerhetsprövning kan komma att ske.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå eller Skellefteå. Tillträde 1 september 2024 eller efter överenskommelse. Resor inom och utom landet förekommer. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Professor/avdelningschef Kåre Synnes, 0920-49 1507, [email protected]
Professor tillika ämnesföreträdare Karl Andersson, 0910-58 5364, [email protected]
Professor Per Lindgren, 0920-49 1092, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected] 

Ansökan 
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 5 augusti 2024
Referensnummer: 2416-2024 Visa mindre

PhD Student in Energy Engineering

Ansök    Jun 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Energy Science at Luleå University of Technology seeks one PhD student within Energy Engineering, who will focus on a novel 2-step pyrolysis technology for the production of multiple high-value products including biocarbon, bio-fuel, and chemicals.

Subject description
Energy engineering includes the development of technologies and processes for a sustainable energy supply. The research focuses on bioenergy technologies and efficient energy use in industry and society, with close collaboration with companies/industries. Our research has high international standards, and we collaborate with researchers around the world.

Project description
The position is associated with the collaborative project "Maximizing carbon-rich product yield from bioresources via an innovative two-stage pyrolysis”, funded by the Strategic Innovation Program, BioInnovation (through Vinnova, the Swedish Energy Agency and Formas). Project partners are Envigas AB, Stena Recycling AB, Outokumpu Oyj, Swerim AB, and LTU. The project aims to establish an efficient method to maximize the carbon efficiency of bioresources to multiple high-value products in biocarbon production. The innovative two-stage pyrolysis (2StagePyro) is proposed, aiming to efficiently convert bioresources into biocarbon, bio-products, and clean syngas. The biggest knowledge gap in industrializing 2StagePyro is detail knowledge of how various process parameters interact with each other and determine the distribution and properties of final products.

You will carry out experimental work to identify the key operation parameters for 2StagePyro in auger reactors. In addition, you will carry out extensive characterization of pyrolysis products (solid, liquid, and gas). You will also participate in the large-scale experiments in the pilot plant being operated by one of the project partners.

Duties
As a PhD student, most of your working time will be devoted to your own research project. You work independently with your research and communicate your results in scientific journals and participation at national and international conferences. You also study third-cycle courses. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects. You will have two or three supervisors who support you in your work.

Qualifications
We are looking for an enthusiastic candidate with the ability to work both independently and as a member of a team. You have a master’s degree in chemical engineering, energy engineering, process engineering, or equivalent.

Additional requirements


• Very good oral and written proficiency in English
• Good experimental skills
• Good skills in academic writing
• Ability to work independently and take your own initiatives as well as being able to penetrate new research areas on your own

The following competencies and knowledge are meritorious


• Experiences in R&D of biomass pyrolysis
• Chemical reactor design
• Chemical and material analyses of biomass and/or biochar
• Analyses of complex organic liquids (for example, bio-oil, crude oil)
• Thermochemical conversion technologies.

See also the general curriculum for education at post-graduate level in Energy Engineering.

Most employees at the subject of Energy Engineering are currently men, therefore we welcome female applicants.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. You will be employed at Luleå University of Technology, and be located in Luleå, Sweden.

For further information about the position, please contact
Professor Kentaro Umeki, +46 (0)920-49 2484, [email protected]
Professor Marcus Öhman, Head of Division, +46 (0)920-49 1977, [email protected]   

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
Your application should include a cover letter stating the reasons why you are interested in the position and in what way the research project corresponds to your interests and educational background. The application must also contain a CV, degree certificate or equivalent, and other documents you wish to be considered (grade transcripts, contact information for your references, letters of recommendation, etc.).

Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Send in your application via the apply button below. Mark your application with the reference number.

Reference number: 2459-2024
Last day of application: July 14, 2024 Visa mindre

Doktorand i energiteknik med inriktning pyrolys av biomassa

Ansök    Jun 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en doktorand inom energiteknik, med fokus på en ny 2-stegspyrolysteknik för att producera flera högvärdiga produkter, inklusive biokol, biobränsle, vätgas-bärare och kemikalier.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Vår forskning är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle. Vi samarbetar med företag/industrier i forsknings- och studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samverkar med forskare världen över.

Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt är en del av samverkansprojekt, ”Maximera utbytet av kolrika produkter från bioresurser via en innovativ tvåstegspyrolys”, som finansieras av Strategiska Innovationsprogram, BioInnovation (via Vinnova, Energimyndigheten, och FORMAS). Projektgruppen består av Envigas AB, Stena Recycling AB, Outokumpu Oyj, Swerim AB, och LTU. Projektet siktar på att etablera en effektiv metod för att maximera koleffektiviteten hos bioresurser till flera högvärdiga produkter. Den innovativa tvåstegspyrolysen (2StagePyro) som föreslås, syftar till att effektivt omvandla bioresurser till biokol, bioprodukter och ren syntesgas. Den största kunskapsluckan i att industrialisera 2StagePyro är detaljkunskap om hur olika processparametrar interagerar med varandra och bestämmer distribution och egenskaper hos slutprodukter.

Du kommer att utföra experiment för att identifiera de viktigaste driftsparametrarna för 2StagePyro i en lab-skala skruvreaktor. Dessutom kommer du att utföra omfattande karakterisering av pyrolysprodukter (både fast, flytande och gas). Du kommer också att delta i de storskaliga experimenten i pilotanläggningen som drivs av en av projektpartnerna.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnas merparten av din arbetstid åt dina forskarstudier. Du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och deltagande i nationella och internationella konferenser. Du kommer även läsa obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Som stöd i arbetet har du två eller tre handledare.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker en entusiastisk kandidat med förmåga att arbeta både självständigt och som del i ett team. Du ska ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom kemiteknik, energiteknik, processteknik, eller likvärdigt.

Ytterligare krav


• Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
• Goda färdigheter av experiment.
• Goda färdigheter i akademiskt skrivande.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta dig in i nya frågeställningar.

Följande kompetenser och kunskaper är meriterande


• Erfarenheter i FoU av biomassa pyrolysprocesser
• Reaktor design
• Kemisk- och materialanalyser av biomassa och biokol
• Analyser av komplexa organiska vätskor (t.ex. bioolja, råolja)
• Termokemisk omvandling teknik

Se även allmän studieplan för forskarutbildning inom energiteknik.

De flesta medarbetarna vid ämnet Energiteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå, Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Professor Kentaro Umeki, 0920-49 2484, [email protected]
Professor Marcus Öhman, Head of Division, 0920-49 1977, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2459-2024
Sista ansökningsdag: 14 juli 2024 Visa mindre

Doktorand i robotik och artificiell intelligens WASP

Ansök    Jun 13    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vi söker en doktorand i robotik och artificiell intelligens placerad på Institutionen för system- och rymdteknik. Robotik och AI - Luleå tekniska universitet, LTU

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för Sveriges industri och samhälle. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans. https://wasp-sweden.org/graduate-school/

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning
Du kommer att fokusera på ämnet Reconfiguration of Dynamic Indoor Environments through Interactive Mobile Manipulation, genom att använda verktyg såsom reaktiv uppgiftsfördelning, automatisk generering av beteendeträd och inomhusscengrafer. Specifikt skulle följande vara forskningsinriktningar:
- Uppgiftsfördelning för mobila manipulatorer i inomhusmiljöer
- Kunskapsrepresentationssystem för dynamiska inomhusmiljöer
- Förstärkningsinlärning för interaktion med flyttbara objekt
- Generativ AI inom robotik

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker en högmotiverad doktorand som är angelägen om att göra skillnad inom robotik och artificiell intelligens. Kandidater bör ha en masterexamen i elektroteknik eller datavetenskap eller ha avslutat kursarbete som motsvarar minst 240 högskolepoäng (ECTS), varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom området elektroteknik eller datavetenskap; alternativt visat upp motsvarande kunskaper. Vi förväntar oss att kandidater har tidigare erfarenhet inom områden som reglerteknik, förstärkningsinlärning och fältrobotik. Dessutom bör kandidater ha utmärkta studieresultat, mycket goda programmeringskunskaper och hög kompetens i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.
Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde 01.11.2024

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Professor George Nikolakopoulos, 0920-49 1298, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 20.08.2024
Referensnummer: 2629-2024 Visa mindre

PhD Student in Cybersecurity with Specialization in Memory-safe Software

Ansök    Jun 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Cybersecurity at the department of Computer Science, Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology is now looking for two PhD students to contribute to our growing activities.

Luleå University of Technology is in an expansive phase and is implementing an initiative to strengthen research and education in cyber security by establishing a new research group in the area. The investment is directly related to the university's successful ICT environment with several strong research groups that offer good opportunities for synergy. We therefore see a trend towards research and development of methods to protect various types of systems that are connected to the internet as important. These systems range from small sensors to large-scale control systems for society's energy supply, and the research covers everything from deep research at method level, e.g. algorithm development, to applied research in collaboration with other groups.

Subject description
Cyber security focuses on technical security aspects as well as protection of systems that are connected to the Internet and include protection of software, data, and hardware.

Project description
In the autumn of 2024, Luleå University of Technology will start several projects in the area of cyber security in collaboration with other universities, small and medium-sized companies, large companies, municipalities, regions and authorities such as the Swedish Pensions Agency, the Swedish Armed Forces, etc. You will work within a newly started team that operates in an extremely current and fast-moving area. Our upcoming projects focus on cyber security linked to IT; OT and IoT, and cloud security where development and evaluation of technical solutions is a common denominator. Specifically, we are looking for a PhD student within memory-safe software.

A majority of known security vulnerabilities are related to memory unsafety. You will study opportunities to improve security for embedded/cyberphysical systems by developing new design methodologies and tools. We are looking for two students with background and interest in memory safe languages, low-level programming, embedded system design and open source development.

Duties
A doctoral student position involves both theoretical and practical work. As a doctoral student, you are trained in scientific work in the form of publishing scientific articles in journals and at national and international conferences. You also study compulsory and voluntary doctoral courses. In addition, you can have the opportunity to try out the teaching role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a fantastic opportunity to learn how to run challenging development projects.

Qualifications
We are looking for analytic and motivated colleagues that can perform advanced research, both independently and in cooperation with the rest of the team. The necessary background for applicants is a master degree in Computer Science or equivalent. The applicant must be proficient in software development and computer science and be fluent in oral and written English. Specific depth in mathematics, computer security or encryption is valuable but not a requirement. It is an advantage if you have previous experience from research and publication.

For further information about a specific subject see General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Most employees at Cybersecurity are currently men, therefor we welcome female applicants.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå or Skellefteå. Starting date: 1 September 2024 or any date we agree on. Security clearance may occur.

For further information about the position, please contact:
Professor and Division Manager Kåre Synnes, (+46)920-49 1507, [email protected]
Professor and Head of Subject Karl Andersson, (+46)910-58 5364, [email protected]
Professor Per Lindgren, (+46)920-49 1092, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 5 August 2024
Reference number: 2416-2024 Visa mindre

PhD-student position in Energy Engineering

Ansök    Jun 13    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Energy Engineering within the Division of Energy Science belongs to the Department of Engineering Sciences and Mathematics. It is an institution with many successful teams and recognized educational programs. We work closely with companies/industries in both research and student projects. The conducted research has high international standard and close collaborations around the world.

The Division of Energy Science at Luleå University of Technology has an open PhD position in the subject of Energy Engineering. Your research studies will focus on developing an ionic liquid-based electrochemical conversion to dissolve, activate, and covert lignin and its derivatives to bio-chemicals on the anode side and simultaneously to generate green hydrogen in the cathode side.

Subject description
Energy engineering concerns the development of technologies and processes in order to build a sustainable energy supply. The research focuses on bioenergy technologies and energy efficiency in industry and society.

Project description
This is is a four-year PhD project, with financial support from the Swedish Energy Agency and the cooperation with the Umeå University. The overall aim of the project is to develop effective ionic liquids (ILs) as promoters to improve performance.

Within the PhD project, we will develop a novel concept to produce bio-based aromatic chemicals and green H2 simultaneously from lignin, focusing on the anode side to lower the energy demand, where ionic liquids will be used to promote the dissolution and activation of lignin and its derivatives, nanostructured electrocatalysts (anodes) will be developed, and energy, cost, and environmental impact will be quantified, and machine learning will be used.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

As a PhD student, you will work toward a doctoral degree as the final goal, according to the goals specified in the Higher Education Ordinance. In parallel with your thesis work, you will also develop your general skills by taking courses as part of your research education.

Qualifications
To be eligible for employment, you must have a degree of Master of Science in Electrochemistry, Chemical Engineering, Materials Science, Energy Engineering, or similar specializations. You should have a good knowledge in English language and good oral and written proficiency. It is desirable that you have a strong interest in converting biomass (lignin) via electrochemical conversion. We value a candidate who likes to work in a team but can also take the initiative on his/her own. We see it as an advantage if the candidate has research experience on electrochemical conversion and ionic liquids for biomass dissolution.

For further information about a specific subject see:

General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Information
Full-time fixed-term employment for four years (up to a maximum of five years). Departmental duties, such as project management, administration and/or lecturing, up to 20 % of full time may be added. The lecturing assignments are within the courses given for the MSc program in Sustainable Energy Engineering. Placement: Luleå. Starting: According to agreement.

For further information, please contact:
Xiaoyan Ji (LTU), Professor, (+46) 920-49 2837 [email protected]
Aatto Laaksonen, Professor, (LTU/SU), [email protected]
Thomas Wågberg, Professor, (UmU), [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version is preferred.

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46) 920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk (+46) 920-49 1792 [email protected]

Application
We ask you to apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter, and copies of verified diplomas from the university level. Your application, including diplomas, must be written either in English or Swedish. Mark your application with the reference number below.


Closing date for applications : July 4, 2024
Reference nember: 2620-2024 Visa mindre

PhD student in energy engineering

Ansök    Jun 10    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Department for Energy Science is looking for candidates who want to do a doctorate in Energy Engineering. Your research will focus on optimising the Swedish power system and on identifying cost-efficient options for Sweden to meet its climate targets. The research is based on applying the TIMES model framework, which is widely used across the globe to analyse energy transitions at local, national, or global scales.

Energy Engineering is a part of the Division of Energy Science in the Department of Engineering Science and Mathematics, which is a subject-wide department with many successful research groups and recognized educational programs. In Energy Engineering, we have a close collaboration with industries and organizations in both research projects and student projects. The research is of international quality, and we collaborate with researchers around the world. Within the area of Energy system analysis, the research is targeted at the transition to a sustainable future, including but not limited to, studies related to new technologies, process integration and policy measures, as well as overall energy system aspects at local, national and supranational levels. We collaborate interdisciplinary with several social science subjects.

The group working with TIMES, of which the chosen candidate will be a part, has a good national and international reputation and is a requested partner in both academic and public contexts. The current research areas for the group are energy system optimization models, sustainable energy transition, climate transition, scenario analysis and applied system analysis.

Project description
The project is about exploring the conditions and opportunities for Swedish hydropower to contribute with additional flexibility to the power system. This is needed as the shares of wind and solar power are increasing in the Swedish and European power grids. The overarching aim of the project is to explore opportunities for the Swedish power system to meet the increasing electricity demand, which is needed to achieve the Swedish and global climate targets. Funding is received from the Swedish Energy Agency.

The role of the PhD candidate is first to develop a new power system module for the existing TIMES-Sweden model and then to apply the model to develop a portfolio of actions and policies that are key for the future fossil-free Swedish power system given foreseen increasing power demand.

Duties
A PhD student research position means being part of a research group where you in collaboration with others carry out scientific work as well as teaching. The work includes for example:


• Collect and analyze relevant data and information.
• Develop and use TIMES-based models.
• Scenario analysis and communicate the results from them,
• Write scientific articles both individually and together with others in the research group.
• Scientific research presentation (nationally and international.
• Participating in seminar activities within the research group.

Institutional employment may include being a course assistant in two undergraduate courses, Sustainable energy systems and Environmental system analysis, as well as supervising master student projects within the master program in Sustainable energy engineering.

Qualifications
You are qualified to apply for this position if you have an MSc or equivalent degree in Environment and Energy, Physical Resource Theory, Operational Research or similar areas. Advanced knowledge of written and spoken English is required. As the project includes researchers from different disciplines, you should be able to demonstrate the ability to work in an interdisciplinary environment.

Below are considered important merits:


• Demonstrated understanding of energy systems at a national level.
• Demonstrated experience with energy system models.
• Knowledge and skills in energy technology.
• Ability to formulate and handle scientific problems.

Additional merits for this position:


• Demonstrated experience of modelling national power systems.
• Demonstrated experience in developing/applying optimization models.
• Demonstrated experience of scenario analysis to achieve various climate goals.
• Knowledge of sustainable energy transition.
• Knowledge of power markets.
• Understand Swedish and be able to get understood in a conversation in Swedish, when some sources only are available in Swedish and when there will be knowledge exchange with civil servants/experts that are not fluent in English.

For further information about the specific doctoral program:

Technical Sciences - Luleå University of Technology (ltu.se)

Information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: by agreement.

For further information, please contact:
Anna Krook Riekkola, Associates professor, (+46) 920-49 2552 [email protected] 

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46) 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46) 920-49 1792 [email protected]

The position may be security classified.

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

For complete vacancy announcement please visit ltu.se/vacancies

Closing date for applications: June 30, 2024
Ref no: 1858-2024 Visa mindre

Doktorand i energiteknik

Ansök    Jun 13    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.


Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet är en ämnesmässigt bred institution med många internationellt framgångsrika forskargrupper och väl erkända utbildningsprogram. Energiteknik vid avdelningen för energivetenskap har ett nära samarbete med företag och industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Avdelningen för energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet energiteknik. I din forskning kommer du att utveckla ett nytt koncept för samtidig produktion av aromatiska föreningar och H2 från lignin, med fokus på den begränsande anodsidan.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Detta är ett fyra-års forskningsprojekt i samarbete med Umeå universitet. Syftet är att utveckla elektrokemisk omvandling av lignin och dess derivat. I denna forskning kommer vi att använda joniska vätskor för att främja upplösning och aktivering av lignin och dess derivat, utveckla nanostrukturerade elektrokatalysatorer (anoder), kvantifiera energi, kostnad och miljöpåverkan, samt använda maskininlärning.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Målet för dig som doktorand är en doktorsexamen enligt de mål som är specificerade enligt Högskoleförordningen. Parallellt med avhandlingsarbetet kommer du läsa kurser som en del av din forskarutbildning.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörsexamen, magisterexamen eller masterexamen inom elektrokemi, kemiteknik, materialvetenskap, energiteknik, eller motsvarande. Du bör ha goda kunskaper i engelska både i tal och skrift. Det är speciellt önskvärt att du har ett starkt intresse för elektrokemiska processer. Vi värdesätter speciellt sökande som tycker om att arbeta i lag och är beredd att ta egna initiativ. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av elektrokemiska omvandlingar och/eller joniska vätskor.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se:

Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring upp till 20 % av heltid kan tillkomma (genom exempelvis undervisning på programmet Hållbar energiteknik). Placeringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Xiaoyan Ji (LTU), Professor, 0920-49 2837, [email protected],
Aatto Laaksonen, Professor, (LTU/SU), [email protected]
Thomas Wågberg, Professor, (UmU), [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på engelska eller svenska.

Referensnummer: 2620-2024
Sista ansökningsdag: 4 juli 2024 Visa mindre

PhD student in Robotics and Artificial Intelligence WASP

Ansök    Jun 13    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.We are looking for a PhD student in Robotics and Artificial Intelligence based at the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering as part of the national research program WASP. Robotics and AI - Luleå University of Technology (ltu.se)

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) is Sweden’s largest individual research program ever, a major national initiative for strategically motivated basic research, education and faculty recruitment. The program addresses research on artificial intelligence and autonomous systems acting in collaboration with humans, adapting to their environment through sensors, information and knowledge, and forming intelligent systems-of-systems.
The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish society and industry.
Read more: https://wasp-sweden.org/

The graduate school within WASP is dedicated to provide the skills needed to analyze, develop, and contribute to the interdisciplinary area of artificial intelligence, autonomous systems and software. Through an ambitious program with research visits, partner universities, and visiting lecturers, the graduate school actively supports forming a strong multi-disciplinary and international professional network between PhD-students, researchers and industry. Read more: https://wasp-sweden.org/graduate-school/

Subject description
Robotics and artificial intelligence aim to develop novel robotic systems that are characterized by advanced autonomy for improving the ability of robots to interact with the surrounding environment and humans during the execution of specific tasks.

Project description
The PhD student will focus on the topic of Reconfiguration of Dynamic Indoor Environments through Interactive Mobile Manipulation, by employing tools such as reactive task allocation, automatic behavior-tree generation and indoor scene graphs. Specifically, the following would be the research directions:
- Task assignment for mobile manipulators in indoor environments
- Knowledge representation systems for dynamic indoor environments
- Reinforcement Learning for interaction with movable objects
- Generative AI in Robotics

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
We seek a highly motivated doctoral student eager to make a difference in robotics and artificial intelligence. Candidates should have a master’s degree in electrical engineering or computer science or completed coursework amounting to at least 240 ECTS-credits including at least 60 ECTS-credits from the second cycle in the field of electrical engineering or computer science; alternatively demonstrated essentially equivalent knowledge. We expect candidates to have previous experience in areas such as control engineering, reinforcement learning, field robotics. Furthermore, candidates should have excellent study results, very good programming skills and high proficiency in oral and written communication in English.

For further information about a specific subject see, General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: 01.11.2024

For further information about the position, please contact
Professor George Nikolakopoulos, +(46)920-49 1298, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 20.08.2024
Reference number: 2629-2024 Visa mindre

Doktorand i energiteknik

Ansök    Jun 10    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet energiteknik. Din forskning kommer ha fokus på det svenska elsystemet och att identifiera kostnadseffektiva åtgärder som kan bidra till att Sverige möter sina klimatmål. Arbetet baseras på TIMES modellramverket, vilket används över hela världen till att analysera energiomställningen både på lokal, nationell och global nivå.

Energiteknik finns vid avdelningen för energivetenskap vid institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Vid energiteknik har vi ett nära samarbete med industrier och myndigheter i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över. Inom området energisystemanalys är forskningen inriktad mot omställningen till en hållbar framtid, vilket omfattar studier relaterat till nya tekniker, processintegration och styrmedel, såväl som övergripande energisystemaspekter på lokal, nationell och supranationell nivå. Vi samarbetar tvärvetenskapligt med flera samhällsvetenskapliga ämnen.

Gruppen som arbetar med TIMES modeller har ett gott nationellt och internationellt rykte och är en efterfrågad part i både akademiska och offentliga sammanhang. Forskningen är inom: tillämpad systemanalys, energisystemsoptimering, hållbar energiomställning, klimatomställning och scenarioanalys.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Projektet handlar om att utforska möjligheterna och förutsättningarna för vattenkraften att bidra med ny typ av flexibilitet till elsystemet. Ny typ av flexibilitet behövs i takt med att andelen vindkraft och solkraft ökar i det svenska såväl som i det europeiska elsystemet. Doktorandens roll är att utveckla en ny elsystemsmodul till vår befintliga TIMES-Sweden modell och därefter använda modellen till att ta fram en uppsättning åtgärder som ses som centrala för ett framtida fossilfritt svenskt elsystem givet ett högre totalt elbehov. Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete både genom kurser och i ditt dagliga arbete.

Arbetet i denna doktorandtjänst inkluderar bland annat att:


• samla in och analysera relevanta data och information,
• utveckla och använda TIMES-baserade modeller,
• scenarioanalys och att kommunicera resultaten därifrån,
• skriva vetenskapliga artiklar och rapporter,
• vetenskaplig forskningspresentation såväl nationellt som internationellt, samt
• delta i seminarieverksamhet inom forskargruppen.

Institutionstjänstgöring innefattar exempelvis att ansvara för moment i kurserna, Hållbara energisystem och Miljösystemanalys, samt handledning av studentprojekt inom civilingenjörsprogrammet hållbar energiteknik.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen, eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §, med inriktning mot miljö och energi, teknisk fysik, industriell ekonomi eller motsvarande. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Då projektet innehåller forskare från olika discipliner, så bör du kunna uppvisa förmåga att arbeta inom en tvärvetenskaplig miljö.

Kvalificerande för denna tjänst:


• Demonstrerad förståelse av energisystem på nationell nivå.
• Demonstrerad erfarenhet av energisystemsmodeller.
• Kunskap och färdigheter inom energiteknik.
• Förmåga att formulera och hantera vetenskapliga problem.

 Meriterande för denna tjänst är


• Demonstrerad erfarenhet av att modellera nationella elsystem.
• Demonstrerad erfarenhet av optimeringsmodeller.
• Demonstrerad erfarenhet av scenarioanalys för att nå olika klimatmål.
• Kunskap om hållbar energiomställning.
• Kunskap om elmarknaden
• Förstå svenska och göra sig förstådd i en konversation på svenska.

 För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se;

Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Doktorandstudier pågår på heltid under 4 år och inkluderar deltagande i kurser vid Luleå tekniska universitet och eventuellt vid andra universitet, samt presentation av din forskning internationellt. Institutionstjänstgöring upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten kan vara aktuell för säkerhetsklass.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Anna Krook-Riekkola, Biträdande professor, 0920–49 2552 [email protected] 

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2024
Referensnummer: 1858-2024 Visa mindre

Doktorand i Byggproduktion och teknik

Ansök    Jun 7    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vi vill förstärka forskargruppen byggproduktion och teknik vid avdelningen industriellt och hållbart byggande med en ny doktorand för att genom följeforskning bygga kunskap om möjligheterna att nyttja digitala tvillingar för ledning och styrning av megaprojekt inom grön industriomställning.

Forskargruppen bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns idag inom management och informationsautomation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Forskargruppen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 25 anställda, varav 10 är doktorander. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

Ämnesbeskrivning
Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet är kopplat till Luleå Industripark - en del i den Gröna Omställningen i Norra Sverige och kommer att genomföras i samarbete med Luleå industriparks projektstyrningsgrupp och nära intressenter. Med fokus på byggsamordning bidrar du som doktorand med ny kunskap kring potential och förutsättning att i storskaliga industriprojekt och ur ett kommunalt samhällsplaneringsperspektiv tillämpa en digital tvilling för projektledning och styrning. Som doktorand och i dialog med forskare, kommun- och industriparter är du med och identifierar kunskapsutvecklingsbehov som kan följa av den gröna industriomställningen, föreslår fördjupningsstudier och formulerar framtida forskningsidéer. Det kan också bli aktuellt med samverkan med närbesläktade forskningsprojekt, såväl inom Luleå tekniska universitet som andra lärosäten. 

Här kan du läsa mer om det Formas-finansierade projektet: https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/parallella-megaprojekt/

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §) inom relevant inriktning, exempelvis samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, arkitektur eller industriell ekonomi.

Du förväntas ta initiativ, utveckla egna idéer och arbeta självständigt men även ha hög samarbetsförmåga. Forskningsresultaten kommer att presenteras vid projektmöten, konferenser och i vetenskapliga tidskrifter, därför är det bra om du känner dig trygg i den miljön. Då forskningsarbetet bedrivs som följeforskning och är mycket kommunikativt i sin natur kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska. Projektet forskningsmetod kräver exempelvis förmåga att följa och förstå innehåll i byggsamordningsmöten samt att man kan förhålla sig till den framtagna digitala tvillingen och dess innehåll.

Meriterande kriterier är:


• kunskaper inom byggprojektledning och styrning
• kunskaper och färdigheter inom byggprocessen (projektering, produktion och/eller logistik) samt kommunala processer
• kunskaper och färdigheter inom digitala tvillingar

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

En fortsatt akademisk karriär vid Luleå tekniska universitet kan vara en möjlighet till vidareutveckling.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 % av heltid. Placeringsort är Luleå. Tänkt tillträde efter överenskommelse. Arbetet innebär resor och kortare vistelser på annan ort.

Som doktorand får du lön enligt en fackligt förhandlad lönetrappa.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Johan Larsson, avdelningschef, 0920–492263, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2024
Referensnummer: 2376–2024 Visa mindre

Doktorand i Byggproduktion och teknik

Ansök    Jun 7    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Vi vill förstärka forskargruppen byggproduktion och teknik vid avdelningen industriellt och hållbart byggande med en ny doktorand för att genom följeforskning bygga kunskap om möjligheterna att nyttja digitala tvillingar för ledning och styrning av megaprojekt inom grön industriomställning. Forskargruppen bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns id... Visa mer
Vi vill förstärka forskargruppen byggproduktion och teknik vid avdelningen industriellt och hållbart byggande med en ny doktorand för att genom följeforskning bygga kunskap om möjligheterna att nyttja digitala tvillingar för ledning och styrning av megaprojekt inom grön industriomställning. Forskargruppen bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns idag inom management och informationsautomation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Forskargruppen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 25 anställda, varav 10 är doktorander. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

Ämnesbeskrivning
Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet är kopplat till Luleå Industripark - en del i den Gröna Omställningen i Norra Sverige och kommer att genomföras i samarbete med Luleå industriparks projektstyrningsgrupp och nära intressenter. Med fokus på byggsamordning bidrar du som doktorand med ny kunskap kring potential och förutsättning att i storskaliga industriprojekt och ur ett kommunalt samhällsplaneringsperspektiv tillämpa en digital tvilling för projektledning och styrning. Som doktorand och i dialog med forskare, kommun- och industriparter är du med och identifierar kunskapsutvecklingsbehov som kan följa av den gröna industriomställningen, föreslår fördjupningsstudier och formulerar framtida forskningsidéer. Det kan också bli aktuellt med samverkan med närbesläktade forskningsprojekt, såväl inom Luleå tekniska universitet som andra lärosäten. 

Här kan du läsa mer om det Formas-finansierade projektet: https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/parallella-megaprojekt/

Arbetsuppgifter
Som doktorand arbetar du med doktorsexamen som slutmål efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarutbildningen innefattar såväl träning i vetenskapligt arbete som genomförande av forskarutbildningskurser med relevans för forskningsområdet. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskning men i tjänsten ingår även institutionstjänstgöring såsom undervisning och administrativt arbete upp till 20 % av heltid. Arbetet som doktorand innebär stora möjligheter att själv definiera och planera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de ska genomföras i dialog med olika parter.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §) inom relevant inriktning, exempelvis samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, arkitektur eller industriell ekonomi.

Du förväntas ta initiativ, utveckla egna idéer och arbeta självständigt men även ha hög samarbetsförmåga. Forskningsresultaten kommer att presenteras vid projektmöten, konferenser och i vetenskapliga tidskrifter, därför är det bra om du känner dig trygg i den miljön. Då forskningsarbetet bedrivs som följeforskning och är mycket kommunikativt i sin natur kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska. Projektet forskningsmetod kräver exempelvis förmåga att följa och förstå innehåll i byggsamordningsmöten samt att man kan förhålla sig till den framtagna digitala tvillingen och dess innehåll.

Meriterande kriterier är:


• kunskaper inom byggprojektledning och styrning
• kunskaper och färdigheter inom byggprocessen (projektering, produktion och/eller logistik) samt kommunala processer
• kunskaper och färdigheter inom digitala tvillingar

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

En fortsatt akademisk karriär vid Luleå tekniska universitet kan vara en möjlighet till vidareutveckling.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 % av heltid. Placeringsort är Luleå. Tillträde efter överenskommelse.

Arbetet innebär resor och kortare vistelser på annan ort.

Som doktorand får du lön enligt en fackligt förhandlad lönetrappa.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Johan Larsson, avdelningschef, 0920–492263, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2024
Referensnummer: 2376–2024 Visa mindre

Doktorand i strömningslära inom området vattenkraft

Ansök    Jun 3    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vattenkraft är den största källan till förnybar energi i världen och står för ca 17% av elproduktionen i världen. Vattenkraft står inför nya tekniska utmaningar med ökat införande av intermittenta förnybara energikällor, renovering av åldrande maskiner, anpassning till klimatförändringar och nya regler.

Avdelningen för strömning- och experimentmekanik erbjuder nu en doktorandtjänst inom ämnet strömningslära med tillämpning på vattenturbiner. Tjänsten är en del av ett större europeiskt projekt med deltagare från Frankrike, Tyskland, Schweiz och Rumänien.

Ämnesbeskrivning
Strömningslära omfattar strömning i porösa material, flerfasströmning och reologi kopplat till industriella tillverkningsmetoder, strömningsoptimering och strömningsdesign för energitekniska tillämpningar samt magnetohydrodynamik.

Projektbeskrivning
En del av projektet syftar till att utveckla en ny teknik för att mildra skadliga tryckpulsationer som finns i vattenturbiner under vissa driftsförhållanden. Både numeriska och experimentella undersökningar kommer att utföras i olika skalor.

Den valda kandidaten kommer att ingå i teamet som ansvarar för den numeriska designen och experimentell undersökning av den nya tekniken där tryck-, spännings- och hastighetsmätningar kommer att utföras. Du kommer att fokusera på simuleringar. Projektet innebär mätningar där längre utlandsbesök planeras. Viss undervisning och ämnesrelaterat ansvar kan ingå.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en civilingenjörs-, mastersexamen eller motsvarande inom teknisk fysik, rymdteknik, maskinteknik, energiteknik eller ett relaterande ämne, företrädelsevis med kurser på avancerad nivå inom strömningslära. Du som sökande bör ha goda kunskaper i tal och skrift på engelska. Erfarenhet av numeriska metoder såsom CFD och/eller experimentellt arbete i strömningsmekanik är meriterande.

Se även; Allmän studieplan för forskarutbildning i strömningslära

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För frågor som rör projektet är du välkommen att kontakta Professor Michel Cervantes, 0920-49 30 14, [email protected]

För frågor om avdelningen för Strömningslära och Experimentell Mekanik kontaktas Professor Staffan Lundström, 0920-49 23 92,  [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920–491529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920–491792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdatum: 10 augusti 2024
Referensnummer: 2236–2024 Visa mindre

PhD Student in fluid mechanics in the field of hydropower

Ansök    Jun 3    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Hydropower is the largest source of renewable energies in the world and accounts for about 17% of the electricity production worldwide. It is facing new technical challenges with the introduction of intermittent renewable energy resources, refurbishment of aging machines, adapting to the climate changes and satisfying new regulations.

The Division of Fluid and Experimental Mechanics now offers a PhD position in the subject fluid mechanics with application to hydraulic turbines. The position is part of a larger European project with participants from France, Germany, Switzerland, and Romania.

Subject description
Fluid Mechanics comprises the study of flow in porous media, multiphase flow and rheology, linked to industrial production, fluid flow optimisation and design of energy technology applications and magneto hydrodynamics.

Project description
Part of the project aims to develop a novel technique to mitigate detrimental pressure pulsations found in hydraulic turbines at certain operating conditions. Both numerical and experimental investigations will be performed at different scales.

The chosen candidate will be part of the team responsible for the numerical design and experimental investigation of the novel technique where pressure, stress and velocity measurements will be performed. The chosen candidate will focus on numerical simulations.

The project implies measurements where longer visits are planned abroad. Some teaching and subject related responsibility may be included.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
We are looking for you who holds a MSc degree in e.g. engineering physics, mechanical engineering, energy technology or a related subject, preferably with courses in fluid mechanics at advanced level. You should have good oral and written skills in English. Experience of numerical methods such as CFD and/or experimental work in fluid mechanics is considered as an advantage.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: According to agreement.

For questions concerning the project you are welcome to contact Professor Michel Cervantes, (+46) 920-49 3014, [email protected]

For questions concerning the Division of Fluid and Experimental Mechanics you may contact Professor Staffan Lundström, (+46) 920-49 2392, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46) 920-49 1529 [email protected]     
OFR-S Lars Frisk, (+46) 920-49 1792 [email protected]

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish. Mark your application with the reference number below.

Final day to apply: 10 August 2024
Reference number: 2236-2024 Visa mindre

PhD student in Electronic Systems

Ansök    Maj 27    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.At the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, the university has brought together research and education in electrical engineering, space technology, and computer systems science. We are now looking for a PhD student in Electronic Systems with focus on electromagnetic compatibility in electrified airport environment, who can contribute to our growing activities in electronics at the EISLAB division. We carry out research in the areas of electronic systems, machine learning and cyber-physical systems. The Electronics systems group focuses on electrodynamic simulation, electronics design, and measurement technology. The research and teaching conducted is supported by high-quality infrastructure with state-of-the-art laboratories for electromagnetic compatibility, microelectronics and photoacoustics. 

Subject description 
Electronic systems include electronics design, measurement technology and electromagnetic compatibility for control, monitoring and instrumentation of technical processes and systems, with close connection to applications and applied research. 

Project description 
The environmental effect of flight on climate change has become a major driving force for the development of electric aircraft, where the focus currently is on safety, battery technology and development of drive systems. Today's certified electric airplanes carry a maximum of two passengers for 100 kilometers, but development is progressing quickly. The Swedish company Heart Aerospace is developing a hybrid aircraft for 30 passengers to be in service by 2028, and at Skellefteå airport pilot training is being conducted with the electric aircraft Pipistrel Velis Electro. Associated charging infrastructure is expanded with charging stations, solar parks and energy storage. At Luleå University of Technology, our group is involved in driving the area forward via projects and collaborations with authorities and local actors. 

The ongoing development has actualized the issue of electromagnetic interference (EMI) and compatibility (EMC) in the airport environment. Electric aircraft and chargers, like many other electronic systems, are based on switching power electronics. In addition to intended fundamental tones, this generates a considerable amount of harmonics which can leave the system as radiated disturbances. Effects from these disturbances in a future introduction of electric aircraft and chargers are still largely unmanaged and unknown. The project will contribute to the introduction of electric aircraft by studying electromagnetic interference from electric aircraft and its connection to airport systems. Especially the airport's system for communication, navigation and surveillance (CNS) in the frequency range 100 – 400 MHz is of interest.

We are now looking for PhD students who, together with the support of our team of researchers, want to develop into independent researchers in this field. As a doctoral student, you will have a close collaboration with researchers and staff at the university as well as with experts in measurement and modeling of electromagnetic emission in Sweden and internationally. 

Duties 
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects. 

Your qualifications 
We are looking for committed people who have: 
- A solid educational background, master's degree or equivalent, in electrical engineering, physics or related fields. 
- Good practical knowledge regarding measurement technology and laboratory work. 
- Basic knowledge of electromagnetic field theory and signal processing. 
- Effective communication skills to convey complex ideas with clarity and impact. 

For further information about a specific subject see
* General syllabus for the Board of the faculty of science and technology 

Most employees at the subject Electronic systems are currently men, therefor we encourage female applicants. 

Further information 
A position as PhD student is time limited to 4 years, teaching and other departmental duties may apply up to 20 % of full time. The position is placed on campus Luleå. Admission date by agreement. 

For further information you may contact: Jonny Johansson, Professor (+46)920-49 1703 [email protected] 

Union representatives: 
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected] 

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence. 

Application 
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish. 

Closing date for applications: 2024-08-30 
Reference number: 2283-2024 Visa mindre

Doktorand inom robotik och artificiell intelligens

Ansök    Maj 22    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och Artificiell Intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu tre doktorander för att bidra till vår växande verksamhet.
RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning
RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning, räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.

RAI teamet har ett starkt deltagande i europeiska R&D&I-projekt samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet vilket leds av NASA/JPL.

Arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning med experimentella element, som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans, och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt eller industri.

Som doktorand kommer du att arbeta inom luftburen robotik och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt.
Doktorandtjänsterna kommer att innehålla forskningsaktiviteter i områden som design, experimentering och teoretisk reglerteknik.

Generativa AI (GAI) gränssnitt för intelligent beslutsfattande på hög nivå inom robotik
- GAI-styrd uppdragsplanering och beslutsfattande online i komplexa miljöer.
- Effektiv och robust översättning mellan GAI och robotar med pålitliga tvåvägsgränssnitt.
- Dynamikmedveten uppdragsplanering och utförande med multimodal sensordata.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och erfarenhet inom experimentell forskning samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år. Undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.

För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-49 1298, [email protected].

Fackliga representanter:
SACO-S Kjell Johansson [email protected] +46 (0)920-491529
OFR-S Lars Frisk, [email protected] +46 (0)920-491792

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2024
Referensnummer: 2195-2024 Visa mindre

PhD Students in Robotics and Artificial Intelligence

Ansök    Maj 22    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Robotics and Artificial Intelligence subject, RAI, at the department of Computer Science,  Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology, is now looking for three PhD students to contribute to our growing activities. The RAI team is conducting fundamental research in all the aspects of robotics with a specific focus on aerial, space and bioinspired robotics.

Subject description
Robotics and artificial intelligence aim to develop novel robotic systems that are characterised by advanced autonomy for improving the ability of robots to interact with the surrounding environment and humans during the execution of specific tasks.

Project description
The vision of RAI is aiming in closing the gap from theory to real life, while the team has a strong expertise in field robotics. Specific application areas of focus are robotics for mines, aerial inspection of aging infrastructure, multi-robotic search and rescue, multi sensorial fusion and multirobot coordination, including multirobot perception, decentralization and mission execution. The RAI team has a strong European participation in multiple R&D&I projects, while RAI is also participating in the DARPA SUB-T challenge with the CoSTAR Team lead by NASA/JPL.

Duties
As a PhD student you will perform research with substantial theoretical and experimental components that should be published in peer-reviewed major international journals and at major conferences. The position will include supervision of MSc and to assist in grant applications from research funding agencies/councils, the EU framework program or the industry. The position might also involve teaching assistance, seminars and presentations.

You will be working in the field of aerial robotics and their activities will be linked with National, European and worldwide R&D Projects.The research topic is in the area of Robotics and Artificial Intelligence. More specifically, the position will involve dense research activities in the area of designing, experimenting and theoretical control development in the following research areas:

Generative AI (GAI) interfaces for intelligent high-level decision making in Robotics
- GAI-guided mission planning and online decision making in complex environments.
- Efficient and robust translation between GAI and robots with reliable two-way interfaces
- Dynamics-aware mission planning and execution with multi-modal sensor data

For further information about a specific subject see general curricula for the Board of the faculty of science and technology

Qualifications
To be qualified for the position, you must have a MSc degree in Electrical or Mechanical Engineering or Computer Science, Agricultural engineering or related subject. Good scientific skills in real life experimentation, as well as very good communication skills are considered as a strong plus. You will represent the group in different occasions, both in Sweden and world-wide, hence very good knowledge in English is a must.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%.

For further information please contact:
Chaired Professor, George Nikolakopoulos, +46 (0)920 491298, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, +46 (0)920 491529,  [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 (0)920 491792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV with a full description of all the scientific merits of the candidate, motivation letter, list of 2 persons that could provide recommendation for the candidate and copies of verified diplomas from high school and universities. The diplomas must be written in Swedish or English. Your application must be written in English. Mark your application with the reference number below.

Final day to apply: 15 August 2024
Reference number: 2195-2024 Visa mindre

Doktorand i elektroniksystem

Ansök    Maj 27    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vid Institutionen för system- och rymdteknik har universitetet samlat forskning och utbildning inom elektroteknik, rymdteknik, data- och systemvetenskap. Vi söker nu en doktorand i elektroniksystem med fokus på elektromagnetisk kompatibilitet i elektrifierad flygplatsmiljö, som kan bidra till vår växande verksamhet inom elektroteknik vid avdelningen EISLAB. Vi utför forskning inom områdena elektroniksystem, maskininlärning och cyberfysiska system. Gruppen för elektroniksystem fokuserar på elektrodynamiska beräkningar och simuleringar, elektronikdesign och mätteknik. Forskningen och undervisningen som bedrivs är understödd av högkvalitativ infrastruktur med toppmoderna laboratorium för elektromagnetisk kompatibilitet, mikroelektronik och fotoakustik. 

Ämnesbeskrivning 
Elektroniksystem omfattar elektronikdesign, mätteknik och elektromagnetisk kompatibilitet för styrning, övervakning och instrumentering av tekniska processer och system, med nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning. 

Projektbeskrivning 
Flygets miljöeffekter på klimatförändringarna har blivit en stor drivkraft för utvecklingen av elflygplan, där fokus i dagsläget ligger på säkerhet, batteriteknik och drivlineutveckling. Dagens certifierade elflygplan tar som mest två passagerare i tio mil, men utvecklingen går fort fram. Det svenska företaget Heart Aerospace utvecklar nu ett hybridflygplan för 30 passagerare som ska tas i trafik till 2028, och vid Skellefteå flygplats bedrivs pilotutbildning med elflygplanet Pipistrel Velis Electro. Tillhörande laddningsinfrastruktur byggs ut med laddstationer, solparker och energilager. Vid Luleå tekniska universitet är vår grupp med och driver området framåt via projekt och samarbeten med myndigheter och lokala aktörer. 

Den pågående utvecklingen har aktualiserat frågan om elektromagnetisk interferens (EMI) och kompatibilitet (EMC) i flygplatsmiljö. Elektriska flygplan och laddare bygger, liksom många andra elektroniska system, på switchande kraftelektronik. Denna genererar utöver avsedda grundtoner en avsevärd mängd övertoner vilka kan lämna systemet som utstrålade störningar. Effekter från dessa störningar vid ett kommande införande av elektriska flygmaskiner och laddare är ännu i stort sett ohanterade och till stor del okända. Projektet kommer att bidra till införandet av elektriska flygmaskiner genom att studera elektromagnetiska störningar från elektriska flygplan och dess koppling till flygplatsens system. Speciellt flygplatsens system för kommunikation, navigation och övervakning (CNS) i frekvensområdet 100 – 400 MHz är här av intresse. 

Vi söker nu doktorander som tillsammans med stöd av vårt team av forskare vill utvecklas till självständiga forskare inom detta område. Som doktorand kommer du ha ett nära samarbete med forskare och personal vid universitetet samt med experter på mätning och modellering av elektromagnetisk emission i Sverige och internationellt. 

Arbetsuppgifter 
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Kvalifikationer 
Vi söker engagerade personer som har: 
- En gedigen utbildningsbakgrund, civilingenjörs- eller masterexamen eller motsvarande, inom elektroteknik, fysik eller relaterade områden. 
- Goda praktiska kunskaper avseende mätteknik och laborativt arbete. 
- Grundläggande kunskaper i elektromagnetisk fältteori och signalbehandling. 
- Effektiv kommunikationsförmåga för att förmedla komplexa idéer med tydlighet och genomslagskraft. 

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet. 

Ämnesområdet elektroteknik har en hög representation av män, därför uppmuntrar vi särskilt kvinnliga sökande. 

Information 
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tilltänkt tillträde enligt överenskommelse. 

För mer information vänligen kontakta Jonny Johansson, professor, 0920-491703 [email protected] 

Facklig företrädare: 
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected] 

Ansökan 
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

Sista ansökningsdag: 2024-08-30 
Referensnummer: 2283-2024 Visa mindre

Doktorand i maskininlärning

Ansök    Maj 8    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Machine Learning Research Laboratory söker en doktorand inom området maskininlärning. Vi erbjuder toppmoderna resurser för att bedriva forskning och ett bra akademiskt nätverk i Sverige och utomlands. 

Ämnesbeskrivning
Maskininlärning fokuserar på metoder med vilka datorsystem använder data för att förbättra sin egen prestanda, förståelse och till att göra konkreta förutsägelser och har nära anknytning till tillämpningar. 

Projektbeskrivning
Som doktorand ingår du i ett projekt som syftar till att utforska maskininlärningsmetoder för dokumentanalys. Projektet omfattar metod för förbearbetning av data, analys av olika datakällor, kombination av dessa källor och utveckling av ett justerbart end-to-end-system för dokumentanalys. Du kommer att arbeta med forskare vid LTU och regionala och nationella arkiv i Sverige. 
Maskininlärningsgruppen uppmuntrar nationellt och internationellt samarbete för den övergripande utvecklingen av sina forskare. 

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Merparten av din tid fokuserar du på dina egna studier. Du kan dessutom få möjlighet att prova på lärarrollen. 

Kvalifikationer
Vi söker en mycket motiverad och entusiastisk doktorand som vill bedriva toppmodern forskning. Du ska ha en magisterexamen i datavetenskap eller liknande ämne. Erfarenhet av maskininlärning, Deep Learning, statistik och Natural Language Processing är ett krav. Du ska ha goda kunskaper i engelska i både tal och skrift och ha kapacitet att arbeta självständigt såväl som i team. 

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet 

Information 
Anställningen som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma med upp till 20 % av heltid. Tillträde den 9 september 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Luleå Sverige. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Professor Elisa Barney, [email protected] 

Facklig företrädare: 
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected] 

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

Sista dag att ansöka: 30 August 2024
Referensnummer: 2011-2024 Visa mindre

Doktorand i cyberfysiska system

Ansök    Maj 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen EISLAB vid Institutionen för datavetenskap, elektroteknik och rymdteknik bedriver forskning inom cyber-fysiska system, sakernas internet, automatisering av system av system, maskininlärning, djupinlärning, data science, elektroniksystemdesign och sensorsystem. Forskning inom cyber-fysiska system bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Volvo, Infineon, Boliden, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Ett viktigt resultat är Eclipse Arrowhead, ett öppet källkodsramverk för industriell automation med brett stöd av europeisk industri. 

Ämnesbeskrivning 
Cyber-fysiska system (CPS) fokuserar på integrerade programvaru- och applikationsarkitekturer med implementationer av massivt distribuerade inbyggda system som samverkar med varandra och sina omgivningar för att möjliggöra säkra, målmedvetna, autonoma och utvecklingsbara lösningar. 

Projektbeskrivning
Du kommer initialt att arbeta som en del av ett team av forskare inom ett europeiskt projekt. Som ditt huvudområde kommer du att arbeta inom några av följande områden: 
-Översättning av datamodeller för att möjliggöra automatisering av ingenjörsprocessen.
-Maskininlärnings baserad kodgenerering för autonom översättning av semantik för nyttolastdata.
-Ordboksinlärning och algoritmer för översättning mellan större datamodelleringsspråk.
-Användning av modellbaserad systemteknik (UML, SysML, metamodeller) för att modellera de mest utbredda datamodelleringsspråken.

Projektet syftar till att ytterligare digitalisera den europeiska industrin där EISLAB kommer att ansvara för CPS-intelligens, IoT och SoS-automatiseringsarkitektur samt användningen av AI och maskininlärning (ML). Målet är att producera vetenskapliga artiklar och bidrag med öppen källkod för Eclipse Arrowhead. Projekt innebär vanligtvis samarbete med både akademiska och industriella partners i Europa. Därför är samarbete med programvaru- och automationsindustrin en nyckelfaktor för framgång för dessa projekt. I detta kommer du att arbeta nära andra forskare och doktorander vid Luleå tekniska universitet.

Arbetsuppgifter 
Som doktorand arbetar du mot en doktorsexamen som det slutliga målet. Arbetet kommer att ta upp målen enligt högskoleförordningen. Största delen av din tid kommer att ägnas åt att arbeta med forskningsprojekt där du kommer att utveckla konceptbevislösningar för att experimentellt utvärdera och utforska aspekter av industriella mjukvarusystem och komponenter. Du kommer att kommunicera dina resultat på internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. 

För att stödja ditt avhandlingsarbete kommer du att ta kurser som en del av studier på doktorandnivå, generella kurser för LTU:s doktorandprogram, särskilt utformade kurser osv. Din forskning och ditt kursarbete kommer att planeras och dokumenteras i din individuella studieplan under hela din studietid. Dessutom bedrivs undervisning och andra uppgifter vid avdelningen eller institutionen av doktorander, vilket är begränsat till högst ett år av den totala femårsperioden. 

Kvalifikationer 
Vi söker dig - en talangfull, analytisk och motiverad kollega som både ensam och i samarbete med andra kan utföra avancerad forskning i vår forskningsgrupp. Den nödvändiga bakgrunden för sökande är en masterexamen i datavetenskap eller motsvarande. Även examen i elektroteknik, teknisk fysik eller liknande kommer att beaktas. Vi välkomnar också sökande med förväntad examen inom detta område under 2024, senast under augusti. 

Sökanden måste vara kunnig inom datavetenskap. Tidigare erfarenhet av att arbeta med SOA, IoT, SysML, ML, CPS och/eller SoS är värdefullt men inte ett krav. Sökanden måste också ha goda programmeringskunskaper, inklusive mjukvarudesign, grundläggande programmeringskoncept samt erfarenhet av Java-programmering eller liknande. Flytande kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. 

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning 
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet 

Information 
Anställning som doktorand är begränsad till 4 år, med möjlighet till förlängning om högst ett år för undervisning och andra avdelningsuppgifter. Plats: Luleå. Start: Hösten 2024. 

För ytterligare information om tjänsten, kontakta Cristina Paniagua, 073-805 7580, [email protected] 

Fackliga företrädare: 
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected] 

Ansökan 
Vi föredrar att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan. Ansökan bör inkludera CV, personligt brev och kopior av verifierade examensbevis från gymnasiet och universitetet. Märk din ansökan med referensnumret ovan. Din ansökan, inklusive examensbevis, måste vara skriven på engelska eller svenska. 

Sista ansökningsdag: 2024-08-04 
Referensnummer: 2107-2024 Visa mindre

PhD Student in Cyber-Physical Systems (CPS)

Ansök    Maj 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The EISLAB division of the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering conducts research within Cyber-Physical Systems, Electronic Systems, and Machine Learning. The research at Cyber-Physical Systems is conducted in close collaboration with industries such as Bosch, Ericsson, Volvo, Infineon, Boliden, LKAB, SKF, and leading international universities. A major result is the Eclipse Arrowhead, an open-source software framework for industrial automation widely supported by European industry. 

Subject description 
Cyber-Physical Systems (CPS) focuses on integrated software and application architectures with implementations of massively distributed embedded systems that interact with each other and their environment to enable secure, goal-driven, autonomous, and evolvable solutions. 

Project description
You will be working as part of a team of researchers on a European project. As a main topic, you will perform your research in one of these areas: 
-Data model translation, to enable the automatization of the engineering process. 
-Machine learning-based code generation for autonomous translation of payload data semantics. 
-Dictionary learning and algorithms for translation between major data modeling languages. 
-Model-based System Engineering (UML, SysML, metamodels) usage to model the major data modeling languages. 

The project aims to further digitalize the European industry, where EISLAB/CPS will be responsible for the CPS intelligence, IoT, and SoS automation architecture as well as the use of AI and Machine Learning (ML). Targeted results include academic papers and contributions with open-source code for the Eclipse Arrowhead. Projects typically involve working with both academic and industrial partners in Europe. Hence, collaboration with the software and automation industry is a key factor for the success of these projects. In this, you will work closely with other LTU researchers and doctoral students. 

Duties 
As a PhD student, you work towards a Doctoral degree as the final goal. The work will address the objectives of the Higher Education Ordinance. Most of your time will be devoted to working on research projects in which you will develop proofs-of-concept to experimentally evaluate and explore aspects of industrial software systems and components. You will communicate your results at international conferences and in scientific journals. 

To support your dissertation work, you will take courses including third-cycle studies introduction, generic courses for the LTU PhD program, specially designed courses, etc. Your research and coursework will be planned and recorded in your individual study plan throughout your progress. Teaching and other duties at the division or department exist for graduate students, which are limited to a maximum of one year of the total five-year period. 

Qualifications 
We are looking for You - a talented, analytical, and motivated colleague who, both alone and in collaboration with others, can carry out advanced research in our research group. The necessary background for applicants is a master’s degree in preferably Computer Science. Also, Electrical Engineering, Engineering Physics, or equivalent will be considered. We also welcome applicants with expected graduation in such a degree in 2024, August at the latest. 

The applicant must be proficient in Computer Science. Previous experience working with SOA, IoT, SysML, ML, CPS, and/or SoS is valuable but not a requirement. The applicant must also possess good programming skills, including software design, and basic programming concepts as well as experience in Java programming or similar. Fluency in oral and written communication in English is a requirement. 

For further information about a specific subject see;
General curricula for the Board of the faculty of science and technology 

Further information 
Employment as a PhD student is limited to 4 years, with an extension of a maximum of one year for teaching and other department duties. Placement: Luleå. Starting: Autumn 2024. 

For further information about the position, please contact Cristina Paniagua, +46 (0)920 493858 [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected] 

In the case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the English version takes precedence. 

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish. 

Reference number: 2107-2024 
Last day of application: August 4 2024 Visa mindre

Doktorand i energiteknik

Ansök    Maj 8    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en doktorand inom energiteknik, med fokus på grundläggande studie om egenskaperna hos biokol inklusive reaktivitet med oxidationsmedel, t.ex. syre och koldioxid.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Vår forskning är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle. Vi samarbetar med företag/industrier i forsknings- och studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samverkar med forskare världen över.

Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt är en del av samverkansprojekt, ”GreenCarbon4Steel - Tailoring Green Carbon for Steel Industry”, som finansierad av Österrikes Vetenskapsrådet (Austrian Research Promotion Agency). Projektet leds av BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, och LTU är en av huvud vetenskapliga deltagande i projektet. Projektet siktar på att utveckla applikationsanpassande biokolproduktionsprocesser genom pyrolys för att uppfylla de identifierade nyckelegenskaperna för biomassabaserade material i nuvarande och framtidens stållproduktionsprocesser (masugnar och ljusbågsugn). Detta kräver kunskap om hur reaktionsförhållande för pyrolys processer påverkar biokolsegenskaperna. Projektet kombinerar försök i labb och industriell skala med modellering.

Huvudrollen för denna doktorandtjänst är att skapa grundläggande och praktisk kunskap om ämnet. Du kommer att genomföra omfattande karaktärisering och reaktivitetsmättning av biokol för att identifiera de viktigaste driftsparametrarna som påverkar kvaliteten av biokol.. Biokol kommer att produceras av samarbetspartner i projektet och andra doktorander i vår grupp. Dessutom kommer du utföra ytterligare pyrolysexperiment i laboratoriet för att validera resultat. Beroende på de industriella behoven kan du också utföra en studie för att undvika självuppvärmning, tändning och brandrisk under biokol lagring.

Du kommer också att delta i experiment som drivs av projektkoordinatorn BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH in Austria.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnas merparten av din arbetstid åt dina forskarstudier. Du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och deltagande i nationella och internationella konferenser. Du kommer även läsa obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Som stöd i arbetet har du två eller tre handledare.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker en entusiastisk kandidat med förmåga att arbeta både självständigt och som del i ett team. Du ska ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom kemiteknik, energiteknik, materialvetenskap, eller likvärdigt.

Ytterligare krav
-Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
-Goda färdigheter av experiment.
-Goda färdigheter i akademiskt skrivande.
-Kunskap om kemisk reaktionsteknik
-Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta dig in i nya frågeställningar.
-Vilja att genomföra förlängda forskningsvistelser i Österrike

Följande kompetenser och kunskaper är meriterande
-Erfarenheter i FoU av biomassa pyrolysprocesser
-Kemisk- och materialanalyser av biomassa och biokol
-Termokemisk omvandling teknik

Se även allmän studieplan för forskarutbildning inom energiteknik.
De flesta medarbetarna vid ämnet Energiteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå, Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Professor Kentaro Umeki, 0920-49 2484, [email protected]
Dr. Norbert Kienzl, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, [email protected]
Professor Marcus Öhman, avdelningschef, 0920-49 1977, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1569-2024
Sista ansökningsdag: 22 maj 2024 Visa mindre

PhD Student in Energy Engineering

Ansök    Maj 8    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Energy Science at Luleå University of Technology seeks one PhD student within Energy Engineering, who will focus on the fundamental work to elucidate how the pyrolysis conditions affect the biochar (or biocarbon/biocoke) properties, especially on its reactivity with oxidizers (e.g. O2 and CO2).

Subject description
Energy engineering includes the development of technologies and processes for a sustainable energy supply. The research focuses on bioenergy technologies and efficient energy use in industry and society, with close collaboration with companies/industries. Our research has high international standards, and we collaborate with researchers around the world.

Project description
The position is associated with the project "GreenCarbon4Steel - Tailoring Green Carbon for Steel Industry”, funded by the Austrian Research Promotion Agency. The project is led by BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH and LTU is one of the main scientific partners. The project aims to develop application-tailored biomass pre-treatment procedures via pyrolysis to meet the identified key properties for biomass-based materials in the current and future steel-making processes, such as blast furnaces and electric arc furnaces. This requires knowledge of how the reaction conditions of pyrolysis reactors affect the biochar properties. Therefore, the project combines lab and pilot scale experiments with modelling activities.

The main role of this PhD position is to build fundamental, but practical knowledge about the topic. You will carry out extensive characterization and reactivity measurement of biochar to identify the key operation parameters that affect the productivity and quality of biochar. Biochar will be provided by collaborators and other PhD students in our group. In addition, you will carry out additional pyrolysis experiments in the laboratory to validate the findings. Depending on the industrial needs, you may also carry out studies to avoid self-heating, ignition, and related fire hazard from biochar storage.

It is planned that you will also participate in experiments operated by the project coordinator BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH in Austria.

Duties
As a PhD student, most of your working time will be devoted to your own research project. You work independently with your research and communicate your results in scientific journals and participation at national and international conferences. You also study third-cycle courses. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects. You will have two or three supervisors who support you in your work.

Qualifications
We are looking for an enthusiastic candidate with the ability to work both independently and as a member of a team. You have a master’s degree in chemical engineering, energy engineering, material science, or equivalent.

Additional requirements
-Very good oral and written proficiency in English
-Good experimental skills
-Good skills in academic writing
-Documented knowledge of chemical reaction engineering
-Ability to work independently and take your own initiatives as well as being able to penetrate new research areas on your own
-Willingness to undertake extended research stays in Austria

The following competencies and knowledge are meritorious
-Experiences in R&D of biomass pyrolysis
-Chemical and material analyses of biomass and/or biochar
-Thermochemical conversion technologies.

See also the general curriculum for education at post-graduate level in Energy Engineering.

Most employees at the subject of Energy Engineering are currently men, therefore we welcome female applicants.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. You will be employed at Luleå University of Technology, and be located in Luleå, Sweden.

For further information about the position, please contact
Professor Kentaro Umeki, +46 920-49 2484, [email protected]
Dr. Norbert Kienzl, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, [email protected]
Professor Marcus Öhman, Head of Division, +46 920-49 1977, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson +46 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
Your application should include a cover letter stating the reasons why you are interested in the position and in what way the research project corresponds to your interests and educational background. The application must also contain a CV, degree certificate or equivalent, and other documents you wish to be considered (grade transcripts, contact information for your references, letters of recommendation, etc.).

Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Send in your application via the apply button below. Mark your application with the reference number.

Reference number: 1569-2024
Last day of application: May 22, 2024 Visa mindre

PhD student in Machine Learning

Ansök    Maj 8    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Machine Learning Research Laboratory is looking for a doctoral student in the field of machine learning. We offer state-of-the-art resources for performing research and a good academic network in Sweden and abroad. 

Subject description
Machine learning focuses on computational methods by which computer systems use data to improve their own performance, understanding, and to make predictions and has a close connection to applications. 

Project description 
As a doctoral student, you will be part of a project that aims to explore machine learning methods for document analysis. The documents will range from historical documents to modern blueprints and circuit diagrams, from machine printed to hand drawn. The project includes developing new techniques, and methods to combine or adapt existing techniques so new classes of historical documents can quickly be recognized. You will work with researchers at LTU and regional and national archives in Sweden. 
The machine learning group encourages national and international collaboration for the overall development of its researchers. 

Duties 
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to participate in teaching activities. 

Qualifications 
We are looking for a very motivated and enthusiastic doctoral student who wants to conduct state-of-the-art research. You must have a master's degree in computer science or similar subject. Experience with machine learning, Deep Learning and statistics is required. You must have good knowledge of English in both speech and writing and have the capacity to work independently as well as in teams. 

For further information about a specific subject see 
* General syllabus for the Board of the faculty of science and technology 

Further information
Employment as a doctoral student is limited to 4 years, teaching and other departmental duties can be added up to 20% of full-time. Starting date on 9 September 2024 or by agreement. Location: Luleå, Sweden. 

For further information, please contact: 
Professor Elisa Barney, +46 920 49 2194 [email protected] 

Union representatives: 
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected] 

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence. 

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish. 

Last day to apply: August 30, 2024
Reference number: 2011-2024 Visa mindre

PhD student in laser cutting and welding of fuel cells

Ansök    Maj 7    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Product and Production Development at Luleå University of Technology wants to employ two PhD students who want to work with laser materials processing. We are searching for dedicated people interested in conducting advanced experimental and theoretical research to study manufacturing processes with laser beams, in frame of an international project with important industrial applications.

Subject description
The subject of Manufacturing Systems Engineering addresses the individual processes and techniques involved in the manufacture of entire systems for industrial production, as well as their design. An important area is laser materials processing.

Project description
You will participate in the Marie-Curie mobility project ‘Lasers4NetZero’ regarding the use of laser material processing. The focus at Luleå University of Technology is regarding laser cutting and welding of bipolar plates for hydrogen fuel cells. Further each of the employed PhD students will work on optimizing the material response to heat inputs and tailor material properties using different techniques: Ultra-fast processing and laser beam shaping. You will work in collaboration with the other PhD students from five partner universities within the project to define sensors, level of automation and conduct sustainability analysis.

Within the project, you will spend 6 months abroad at Technische Universität Ilmenau, Germany (regarding process modelling) and carry out an internship at Jenoptik Automatisierungstechnik GmbH, Germany (regarding system integration) or Powerphotonic Limited, UK (regarding beam shaping solutions). The mobility periods of each PhD-student are integral part of this EU funding scheme.

Duties
Your main tasks will be to perform experimental and theoretical research in the field of laser materials processing, which will be published in peer-reviewed international journals and at major national and international conferences, finally collected and condensed in a PhD-thesis, to be defended. For graduation as doctor, courses of 60 credits need to be passed.

Qualifications
To be eligible for employment as PhD student you must have a master’s degree (MSc or equivalent) in Materials Science, Physics, Mechanical Engineering, or a similar technical subject. Strong interest, curiosity and passion for research are prerequisites along with personal qualities relevant for the postgraduate education, such as presentation skills, communication skills and analytical thinking ability. A high level of written and spoken English is expected. Foreign candidates are also expected to show initiative and learn Swedish to a certain extent. A continued academic career at Luleå University of Technology is a possible opportunity for further development.

For further information about a specific subject see General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Information
Employment as a PhD student is limited to 4 years at Luleå University of Technology with placement at Luleå, Sweden (as well as Germany/UK during periods of mobility). Preferred starting date: 1st November 2024 or earlier as agreed upon.

We welcome candidates of all nationalities, but due to the project requirements you are not eligible if you have resided in Sweden or carried out your main activity (work, studies etc.) here for more than twelve months during the last three years (October 2021-September 2024).

For further information about the position, please contact Himani Naesstroem, +46 920 493913, [email protected].

Read more about the research subject on our website and on LinkedIn.

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson +46 920 491529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920 491792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: May 31, 2024
Reference number: 1807-2024 Visa mindre

Doktorand inom laserskärning och svetsning

Ansök    Maj 7    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen produkt- och produktionsutveckling vid Luleå tekniska universitet söker två doktorander som vill arbeta med laserbearbetning.
Vi söker engagerade personer som är intresserade av att bedriva avancerad experimentell och teoretisk forskning för att studera laserbaseradetillverkningsprocesser inom ramen för ett internationellt projekt med viktiga industriella tillämpningar.

Ämnesbeskrivning
Produktionsutveckling omfattar såväl enskilda processer och tekniker för tillverkning, som utformning av hela system för industriell produktion. Gruppen fokuserar på forskning inom lasermaterialbearbetning, särskilt lasersvetsning och additiv tillverkning samt undervisning inom tillverkning och produktion.

Projektbeskrivning
Du kommer att delta i ett Marie-Curie projekt 'Lasers4NetZero' gällande användning av laser för materialbearbetning. Fokus vid Luleå tekniska universitet ligger på laserskärning och svetsning av bipolära plattor för vätgasdrivna bränsleceller. Vidare kommer var och en av de anställda doktoranderna att arbeta med att optimera materialets respons på värmetillförsel och skräddarsy materialegenskaper med hjälp av olika tekniker: Ultrasnabb bearbetning eller laserstrålformning. Du kommer att arbeta i samarbete med de andra doktoranderna inom projektet för att definiera sensorer, automatiseringsnivå och utföra hållbarhetsanalys.

Inom projektet kommer du att arbeta 6 månader utomlands vid Technische Universität Ilmenau, Tyskland (med processmodellering) och göra praktik vid Jenoptik Automatisierungstechnik GmbH, Tyskland (angående systemintegration) eller Powerphotonic Limited, Storbritannien (angående strålformningslösningar). Projektets mobilitetsaspekt är inte förhandlingsbar.

Du kommer att vara del av en kooperativ forskargrupp som erbjuder en vänlig, inspirerande atmosfär, hög vetenskaplig nivå och möjligheter för personlig utveckling.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att genomföra experimentell och teoretisk forskning inom området lasermaterialbearbetning, som ska publiceras i sakkunninggranskade internationella tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser, vilket slutligen resulterar i en sammanläggningsavhandling, din doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska också försvaras vid disputation. För att bli teknologie doktor ska du även ha läst och blivit godkänd för 60 kurspoäng.

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten krävs det en civilingenjörsexamen (MSc eller motsvarande) i materialvetenskap, fysik, maskinteknik eller ett liknande tekniskt ämne. Starkt intresse, nyfikenhet och engagemang för forskning tillsammans med personliga egenskaper såsom presentationsförmåga, kommunikationsförmåga och analytisk tänkande är förutsättningar för att lyckas med forskarutbildningen. En hög nivå av engelska förväntas i tal och skrift. Utländska kandidater förväntas också visa initiativ och lära sig svenska i viss utsträckning. En fortsatt akademisk karriär vid Luleå tekniska universitet kan vara en möjlighet för vidare utveckling.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år. Tjänstgöringsort: Luleå (samt Tyskland eller Storbritannien under mobilitetsperioden). Tänkt tillträde: 1 november 2024 eller tidigare enligt överenskommelse.

Vi välkomnar kandidater av alla nationaliteter, men på grund av projektkraven är du inte behörig om du har varit bosatt i Sverige och bedrivit din huvudsakliga aktivitet (arbete, studier, m.m.) här i mer än tolv månader under de senaste tre åren (oktober 2021-september 2024).

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Himani Naesstroem, +46 920 493913, [email protected].

Läs mer om forskningsämnet på webben och LinkedIn.

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, +46 920 491529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920 491792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 maj 2024
Referensnummer: 1807-2024 Visa mindre

PhD student in energy engineering

Ansök    Maj 6    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Department for Energy Science is looking for candidates who want to do a doctorate in Energy Engineering. Your research will focus on optimising the Swedish power system and on identifying cost-efficient options for Sweden to meet its climate targets. The research is based on applying the TIMES model framework, which is widely used across the globe to analyse energy transitions at local, national, or global scales.

Energy Engineering is a part of the Division of Energy Science in the Department of Engineering Science and Mathematics, which is a subject-wide department with many successful research groups and recognized educational programs. In Energy Engineering, we have a close collaboration with industries and organizations in both research projects and student projects. The research is of international quality, and we collaborate with researchers around the world. Within the area of Energy system analysis, the research is targeted at the transition to a sustainable future, including but not limited to, studies related to new technologies, process integration and policy measures, as well as overall energy system aspects at local, national and supranational levels. We collaborate interdisciplinary with several social science subjects.

The group working with TIMES, of which the chosen candidate will be a part, has a good national and international reputation and is a requested partner in both academic and public contexts. The current research areas for the group are energy system optimization models, sustainable energy transition, climate transition, scenario analysis and applied system analysis.

Project description
The project is about exploring the conditions and opportunities for Swedish hydropower to contribute with additional flexibility to the power system. This is needed as the shares of wind and solar power are increasing in the Swedish and European power grids. The overarching aim of the project is to explore opportunities for the Swedish power system to meet the increasing electricity demand, which is needed to achieve the Swedish and global climate targets. Funding is received from the Swedish Energy Agency.

The role of the PhD candidate is first to develop a new power system module for the existing TIMES-Sweden model and then to apply the model to develop a portfolio of actions and policies that are key for the future fossil-free Swedish power system given foreseen increasing power demand.

Duties
A PhD student research position means being part of a research group where you in collaboration with others carry out scientific work as well as teaching. The work includes for example:


• Collect and analyze relevant data and information.
• Develop and use TIMES-based models.
• Scenario analysis and communicate the results from them,
• Write scientific articles both individually and together with others in the research group.
• Scientific research presentation (nationally and international.
• Participating in seminar activities within the research group.

Institutional employment may include being a course assistant in two undergraduate courses, Sustainable energy systems and Environmental system analysis, as well as supervising master student projects within the master program in Sustainable energy engineering.

Qualifications
You are qualified to apply for this position if you have an MSc or equivalent degree in Environment and Energy, Physical Resource Theory, Operational Research or similar areas. Advanced knowledge of written and spoken English is required. As the project includes researchers from different disciplines, you should be able to demonstrate the ability to work in an interdisciplinary environment.

Below are considered important merits:


• Demonstrated understanding of energy systems at a national level.
• Demonstrated experience with energy system models.
• Knowledge and skills in energy technology.
• Ability to formulate and handle scientific problems.

Additional merits for this position:


• Demonstrated experience of modelling national power systems.
• Demonstrated experience in developing/applying optimization models.
• Demonstrated experience of scenario analysis to achieve various climate goals.
• Knowledge of sustainable energy transition.
• Knowledge of power markets.
• Understand Swedish and be able to get understood in a conversation in Swedish, when some sources only are available in Swedish and when there will be knowledge exchange with civil servants/experts that are not fluent in English.

For further information about the specific doctoral program:

Technical Sciences - Luleå University of Technology (ltu.se)

Information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: by agreement.

For further information, please contact:
Anna Krook Riekkola, Associates professor, (+46) 920-49 2552 [email protected] 

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46) 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46) 920-49 1792 [email protected]

The position may be security classified.

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

For complete vacancy announcement please visit ltu.se/vacancies

Closing date for applications: May 27, 2024
Ref no: 1858-2024 Visa mindre

Doktorand i elektroniksystem med fokus på elektrodynamiska beräkningar

Ansök    Apr 26    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vid Institutionen för system- och rymdteknik har universitetet samlat forskning och utbildning inom elektroteknik, rymdteknik, data- och systemvetenskap. Vi söker nu en doktorand som kan bidra till vår växande verksamhet inom elektrodynamiska beräkningar vid avdelningen EISLAB. Vi utför forskning inom områdena elektroniksystem, maskininlärning och cyberfysiska system. Gruppen för elektroniksystem fokuserar på elektrodynamiska beräkningar och simuleringar, elektronikdesign och mätteknik. Forskningen och undervisningen som bedrivs är understödd av högkvalitativ infrastruktur med toppmoderna laboratorium för elektromagnetisk kompatibilitet, mikroelektronik och fotoakustik. 

Ämnesbeskrivning
Elektroniksystem omfattar elektronikdesign, mätteknik och elektromagnetisk kompatibilitet för styrning, övervakning och instrumentering av tekniska processer och system, med nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning. 

Projektbeskrivning 
Området elektrodynamiska beräkningar utvecklas snabbt, drivet av framsteg inom både teknik och forskning. Trender och tillämpningar som är framträdande är bland annat relaterade till simulering av 5G-system, biomedicinska applikationer för att simulera elektromagnetiska fält i mänsklig vävnad, metamaterial för design av material med unika elektromagnetiska egenskaper som inte finns i naturen och elektromagnetisk kompatibilitet för elektroniksystem, IoT-system, elektriska fordon och en elektrifiering av fordonsflottan. Ämnet är av mycket stor vikt för den gröna omställningen relaterat till samhällets elektrifiering. 

Vi söker nu en doktorand som tillsammans med stöd av vårt team av forskare vill utvecklas till självständiga forskare inom detta område. Vi har flertalet olika projektmöjligheter och inriktningar inom elektrodynamiska beräkningar och dessa applikationer. Vår bakgrund och akademiska excellens ligger i integralekvationsbaserade lösningar, ex PEEC och momentmetoden, av elektromagnetiska problem. Vi använder etablerade verktyg men utför majoriteten av det vetenskapliga arbetet i egenutvecklade programvaror baserade på Matlab eller C++. Vi välkomnar de sökande att själv föreslå ett lämpligt projekt eller område som är av intresse och som passar in i vår beskrivna profil. Då kan den specifika inriktningen till viss del styras efter den sökandes bakgrund och intresse. Som doktorand kommer du ha ett nära samarbete med forskare och personal vid universitetet samt med experter på elektrodynamisk simulering och modellering i Sverige och internationellt. Finns intresse så kan delar av din tid som doktorand genomföras hos någon eller några av våra internationella samverkansparter. 

Arbetsuppgifter 
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Kvalifikationer
Vi söker engagerade personer som har:
-En gedigen utbildningsbakgrund, civilingenjörs- eller masterexamen eller motsvarande, inom elektroteknik, fysik eller relaterade områden.
-Kunskaper i kodningsspråk som MATLAB, C/C++ eller Python.
-En grund i elektromagnetisk teori och numeriska metoder som understryker din problemlösningsförmåga.
-Effektiv kommunikationsförmåga för att förmedla komplexa idéer med tydlighet och genomslagskraft. 

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet 

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tilltänkt tillträde enligt överenskommelse.

För mer information vänligen kontakta Jonas Ekman, professor och ämnesföreträdare, 0920-49 2828, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

Sista ansökningsdag: 2024-07-14
Referensnummer: 1830-2024 Visa mindre

Doktorand i energiteknik

Ansök    Maj 6    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet energiteknik. Din forskning kommer ha fokus på det svenska elsystemet och att identifiera kostnadseffektiva åtgärder som kan bidra till att Sverige möter sina klimatmål. Arbetet baseras på TIMES modellramverket, vilket används över hela världen till att analysera energiomställningen både på lokal, nationell och global nivå.

Energiteknik finns vid avdelningen för energivetenskap vid institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Vid energiteknik har vi ett nära samarbete med industrier och myndigheter i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över. Inom området energisystemanalys är forskningen inriktad mot omställningen till en hållbar framtid, vilket omfattar studier relaterat till nya tekniker, processintegration och styrmedel, såväl som övergripande energisystemaspekter på lokal, nationell och supranationell nivå. Vi samarbetar tvärvetenskapligt med flera samhällsvetenskapliga ämnen.

Gruppen som arbetar med TIMES modeller har ett gott nationellt och internationellt rykte och är en efterfrågad part i både akademiska och offentliga sammanhang. Forskningen är inom: tillämpad systemanalys, energisystemsoptimering, hållbar energiomställning, klimatomställning och scenarioanalys.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Projektet handlar om att utforska möjligheterna och förutsättningarna för vattenkraften att bidra med ny typ av flexibilitet till elsystemet. Ny typ av flexibilitet behövs i takt med att andelen vindkraft och solkraft ökar i det svenska såväl som i det europeiska elsystemet. Doktorandens roll är att utveckla en ny elsystemsmodul till vår befintliga TIMES-Sweden modell och därefter använda modellen till att ta fram en uppsättning åtgärder som ses som centrala för ett framtida fossilfritt svenskt elsystem givet ett högre totalt elbehov. Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete både genom kurser och i ditt dagliga arbete.

Arbetet i denna doktorandtjänst inkluderar bland annat att:


• samla in och analysera relevanta data och information,
• utveckla och använda TIMES-baserade modeller,
• scenarioanalys och att kommunicera resultaten därifrån,
• skriva vetenskapliga artiklar och rapporter,
• vetenskaplig forskningspresentation såväl nationellt som internationellt, samt
• delta i seminarieverksamhet inom forskargruppen.

Institutionstjänstgöring innefattar exempelvis att ansvara för moment i kurserna, Hållbara energisystem och Miljösystemanalys, samt handledning av studentprojekt inom civilingenjörsprogrammet hållbar energiteknik.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen, eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §, med inriktning mot miljö och energi, teknisk fysik, industriell ekonomi eller motsvarande. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Då projektet innehåller forskare från olika discipliner, så bör du kunna uppvisa förmåga att arbeta inom en tvärvetenskaplig miljö.

Kvalificerande för denna tjänst:


• Demonstrerad förståelse av energisystem på nationell nivå.
• Demonstrerad erfarenhet av energisystemsmodeller.
• Kunskap och färdigheter inom energiteknik.
• Förmåga att formulera och hantera vetenskapliga problem.

 Meriterande för denna tjänst är


• Demonstrerad erfarenhet av att modellera nationella elsystem.
• Demonstrerad erfarenhet av optimeringsmodeller.
• Demonstrerad erfarenhet av scenarioanalys för att nå olika klimatmål.
• Kunskap om hållbar energiomställning.
• Kunskap om elmarknaden
• Förstå svenska och göra sig förstådd i en konversation på svenska.

 För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se;

Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Doktorandstudier pågår på heltid under 4 år och inkluderar deltagande i kurser vid Luleå tekniska universitet och eventuellt vid andra universitet, samt presentation av din forskning internationellt. Institutionstjänstgöring upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten kan vara aktuell för säkerhetsklass.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Anna Krook-Riekkola, Biträdande professor, 0920–49 2552 [email protected] 

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 9 juni 2024
Referensnummer: 1858-2024 Visa mindre

Tre doktorander i strömningslära

Ansök    Apr 30    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Ta chansen att bli en del av kompetenscentret AdTherM - Advanced Computing for Sustainable Thermal Management in Industry – tillsammans med oss på strömningslära vid Luleå tekniska universitet. Nu söker vi tre doktorander inom områdena flerfasströmning och konvektiv mass- och värmetransport. Du kommer att vara del av ett starkt nätverk där industri och akademi samarbetar för att utveckla och designa nästa generations teknologier för hållbar hantering av värme i industriella processer.

Projektbeskrivning
Vi söker nu tre doktorander, en till vart och ett av följande tre projekt:

Transport av enskilda droppar i industriella miljöer
Fokus i detta projekt är att utveckla och validera numeriska modeller för enskilda droppar i industriella omgivningar såsom trycksatta miljöer, med varierande temperatur och luftfuktighet. Modellering av fasomvandling, formation av droppar samt interaktion mellan droppar och ytor är centrala områden i projektet, där målet är att förbättra de modeller som för närvarande används i industrin. Modelleringen kan utföras med DNS/LES/LBM och med ökande komplexitet vad gäller flöde, ytegenskaper, fasomvandling och påverkan från närliggande droppar. I första hand kommer vattendroppar studeras, men även droppar av metall kan komma i fråga.

Optimal värmeöverföring och värmeåtervinning med hänsyn till detaljerade geometrier, ytstrukturer och väggbehandlingar
I detta projekt utvecklas modeller som beskriver värmeöverföring för detaljerade geometrier, ytstrukturer och olika typer av väggbehandlingar. Optimering av geometrierna för förbättrad värmeöverföring och värmeåtervinning, samt att studera deras känslighet för till exempel inkommande flödesförhållanden är exempel på frågeställningar i ett första steg. Metoder för optimering av geometrier med avseende på värmeöverföring och värmeåtervinning, och studier kring inkommande flödesförhållanden. Modellerna kommer att implementeras, verifieras och valideras med LES/DNS/LBM-resultat och PIV/LES i referensfall, och kan även baseras på fysikinformerade neurala nätverk (PINNs). I ett andra steg ligger fokus på värmeöverföring för olika yttre texturer inklusive anisotropa ytor och studier av sekundära flöden. I ett tredje steg beaktas effekterna av yttre behandlingar och föroreningar.

Reaktivt flöde genom en rörlig bädd av porösa partiklar
En kontinuerlig modell av det reaktiva flödet genom en rörlig bädd av porösa partiklar kommer att ställas upp och köras under olika bearbetningsförhållanden. Parallellt definieras ett par representativa celler och flödet genom dessa celler modelleras numeriskt med URANS/RANS, LES eller LBM. Detta görs med ökad komplexitet vad gäller flöde, värme, kemi och relativ rörelse av partiklarna. Resultaten från simuleringarna med de representativa cellerna matas kontinuerligt in i kontinuumsmodellen. Metoder för att modellera flödet genom enskilda porösa partiklar kommer också att utvärderas och experiment kommer att genomföras vid behov.

Arbetet utförs inom kompetenscentret AdTherM, som samlar ett spektrum av partners och teknologier med nyckelroller i hållbarhetskedjan. Centret är en plattform kring modeller och metoder för hållbar energiomvandling, värmehantering och energiåtervinning. Projektet genomförs i nära samarbete mellan akademi, industri och små och medelstora företag. Gemensamma doktorandkurser kommer att erbjudas vid partneruniversiteten Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet. Projektet finansieras av VINNOVA.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en civilingenjörs-, mastersexamen eller motsvarande inom teknisk fysik, rymdteknik, maskinteknik, energiteknik eller ett relaterande ämne, företrädelsevis med kurser på avancerad nivå inom strömningslära. Den sökande bör ha goda kunskaper i tal och skrift på engelska. Erfarenhet av numeriska metoder såsom CFD och/eller experimentellt arbete är meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta biträdande professor Anna-Lena Ljung, 0920 491320, [email protected]

För fullständig annons Lediga jobb

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920 491529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920 491792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 26 maj 2024
Referensnummer: 1803-2024 Visa mindre

Doktorand i energiteknik

Ansök    Apr 15    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en doktorand inom energiteknik, med fokus på grundläggande studie om egenskaperna hos biokol inklusive reaktivitet med oxidationsmedel, t.ex. syre och koldioxid.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Vår forskning är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle. Vi samarbetar med företag/industrier i forsknings- och studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samverkar med forskare världen över.

Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt är en del av samverkansprojekt, ”GreenCarbon4Steel - Tailoring Green Carbon for Steel Industry”, som finansierad av Österrikes Vetenskapsrådet (Austrian Research Promotion Agency). Projektet leds av BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, och LTU är en av huvud vetenskapliga deltagande i projektet. Projektet siktar på att utveckla applikationsanpassande biokolproduktionsprocesser genom pyrolys för att uppfylla de identifierade nyckelegenskaperna för biomassabaserade material i nuvarande och framtidens stållproduktionsprocesser (masugnar och ljusbågsugn). Detta kräver kunskap om hur reaktionsförhållande för pyrolys processer påverkar biokolsegenskaperna. Projektet kombinerar försök i labb och industriell skala med modellering.

Huvudrollen för denna doktorandtjänst är att skapa grundläggande och praktisk kunskap om ämnet. Du kommer att genomföra omfattande karaktärisering och reaktivitetsmättning av biokol för att identifiera de viktigaste driftsparametrarna som påverkar kvaliteten av biokol.. Biokol kommer att produceras av samarbetspartner i projektet och andra doktorander i vår grupp. Dessutom kommer du utföra ytterligare pyrolysexperiment i laboratoriet för att validera resultat. Beroende på de industriella behoven kan du också utföra en studie för att undvika självuppvärmning, tändning och brandrisk under biokol lagring.

Du kommer också att delta i experiment som drivs av projektkoordinatorn BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH in Austria.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnas merparten av din arbetstid åt dina forskarstudier. Du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och deltagande i nationella och internationella konferenser. Du kommer även läsa obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Som stöd i arbetet har du två eller tre handledare.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker en entusiastisk kandidat med förmåga att arbeta både självständigt och som del i ett team. Du ska ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom kemiteknik, energiteknik, materialvetenskap, eller likvärdigt.

Ytterligare krav
-Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
-Goda färdigheter av experiment.
-Goda färdigheter i akademiskt skrivande.
-Kunskap om kemisk reaktionsteknik
-Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta dig in i nya frågeställningar.
-Vilja att genomföra förlängda forskningsvistelser i Österrike

Följande kompetenser och kunskaper är meriterande
-Erfarenheter i FoU av biomassa pyrolysprocesser
-Kemisk- och materialanalyser av biomassa och biokol
-Termokemisk omvandling teknik

Se även allmän studieplan för forskarutbildning inom energiteknik.
De flesta medarbetarna vid ämnet Energiteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå, Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Professor Kentaro Umeki, 0920-49 2484, [email protected]
Dr. Norbert Kienzl, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, [email protected]
Professor Marcus Öhman, avdelningschef, 0920-49 1977, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1569-2024
Sista ansökningsdag: 6 maj 2024 Visa mindre

PhD Student in Energy Engineering

Ansök    Apr 15    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Energy Science at Luleå University of Technology seeks one PhD student within Energy Engineering, who will focus on the fundamental work to elucidate how the pyrolysis conditions affect the biochar (or biocarbon/biocoke) properties, especially on its reactivity with oxidizers (e.g. O2 and CO2).

Subject description
Energy engineering includes the development of technologies and processes for a sustainable energy supply. The research focuses on bioenergy technologies and efficient energy use in industry and society, with close collaboration with companies/industries. Our research has high international standards, and we collaborate with researchers around the world.

Project description
The position is associated with the project "GreenCarbon4Steel - Tailoring Green Carbon for Steel Industry”, funded by the Austrian Research Promotion Agency. The project is led by BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH and LTU is one of the main scientific partners. The project aims to develop application-tailored biomass pre-treatment procedures via pyrolysis to meet the identified key properties for biomass-based materials in the current and future steel-making processes, such as blast furnaces and electric arc furnaces. This requires knowledge of how the reaction conditions of pyrolysis reactors affect the biochar properties. Therefore, the project combines lab and pilot scale experiments with modelling activities.

The main role of this PhD position is to build fundamental, but practical knowledge about the topic. You will carry out extensive characterization and reactivity measurement of biochar to identify the key operation parameters that affect the productivity and quality of biochar. Biochar will be provided by collaborators and other PhD students in our group. In addition, you will carry out additional pyrolysis experiments in the laboratory to validate the findings. Depending on the industrial needs, you may also carry out studies to avoid self-heating, ignition, and related fire hazard from biochar storage.

It is planned that you will also participate in experiments operated by the project coordinator BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH in Austria.

Duties
As a PhD student, most of your working time will be devoted to your own research project. You work independently with your research and communicate your results in scientific journals and participation at national and international conferences. You also study third-cycle courses. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects. You will have two or three supervisors who support you in your work.

Qualifications
We are looking for an enthusiastic candidate with the ability to work both independently and as a member of a team. You have a master’s degree in chemical engineering, energy engineering, material science, or equivalent.

Additional requirements
-Very good oral and written proficiency in English
-Good experimental skills
-Good skills in academic writing
-Documented knowledge of chemical reaction engineering
-Ability to work independently and take your own initiatives as well as being able to penetrate new research areas on your own
-Willingness to undertake extended research stays in Austria

The following competencies and knowledge are meritorious
-Experiences in R&D of biomass pyrolysis
-Chemical and material analyses of biomass and/or biochar
-Thermochemical conversion technologies.

See also the general curriculum for education at post-graduate level in Energy Engineering.

Most employees at the subject of Energy Engineering are currently men, therefore we welcome female applicants.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. You will be employed at Luleå University of Technology, and be located in Luleå, Sweden.

For further information about the position, please contact
Professor Kentaro Umeki, +46 920-49 2484, [email protected]
Dr. Norbert Kienzl, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, [email protected]
Professor Marcus Öhman, Head of Division, +46 920-49 1977, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson +46 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
Your application should include a cover letter stating the reasons why you are interested in the position and in what way the research project corresponds to your interests and educational background. The application must also contain a CV, degree certificate or equivalent, and other documents you wish to be considered (grade transcripts, contact information for your references, letters of recommendation, etc.).

Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Send in your application via the apply button below. Mark your application with the reference number.

Reference number: 1569-2024
Last day of application: May 6, 2024 Visa mindre

Doktorand i nationalekonomi

Ansök    Apr 12    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet nationalekonomi söker en eller flera doktorander. Som doktorand inom ämnet blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen för samhällsvetenskap med sextio medarbetare. Du placeras inom ämnesgruppen för nationalekonomi med ett tjugotal medarbetare.

Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen fokuserar på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet. Inom avdelningen bedrivs såväl inomvetenskapliga som flervetenskapliga projekt där forskare från nationalekonomi arbetar tillsammans med forskare i avdelningens övriga ämnen, men även med andra forskare inom och utom universitetet. Vi strävar också efter att ha en tydlig internationell prägel på vår forskning.

Ämnesbeskrivning
Nationalekonomi analyserar frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel

Arbetsuppgifter
Under studietiden förväntas du vara en del av forskningsmiljön vid avdelningen samhällsvetenskap. Det innebär att du tränar på vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du kommer även att forska inom ett eller flera av de projekt som bedrivs vid avdelningen. Du läser även obligatoriska och valbara doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. För din forskarutbildning upprättas en individuell studieplan som följs upp terminsvis.

Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och adressera nationalekonomiska problem. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna innebär även att du kommer att läsa kurser på annan ort, studieresor och konferensresor, vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens, avdelningens och ämnets verksamhet varför vi uppskattar initiativrika och drivande personer.

Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet krävs att du har minst magisterexamen med huvudämne/område nationalekonomi, samt mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. För några av de projekt som vi rekryterar doktorander till är mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska också ett krav.

Urval och rangordning bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De sökande kommer att bedömas utifrån presenterade meriter gällande djup och bredd i sin utbildning och utifrån sin kritiska och analytiska förmåga gällande vetenskaplig produktion, såsom examensarbeten från grundnivå och avancerad nivå samt eventuell annan skriftlig vetenskaplig produktion.

I samband med ansökan skall du lämna in examensarbete/uppsats från din utbildning på avancerad nivå. Examensarbetets/uppsatsens vetenskapliga och språkliga kvalitéer kommer att utgöra en ytterligare bedömningsgrund.

Utöver ovanstående är följande meriterande för anställningen:

- God metodologisk kännedom, särskilt inom miljö- och naturresursekonomi
- God samarbetsförmåga
- Intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring på högst 20 % kan tillkomma. Tjänsten förlängs i så fall i samma omfattning undervisning och institutionstjänstgöring genomförts.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Jesper Stage, professor och ämnesföreträdare, 0920-49 3445, [email protected] eller Jerry Blomberg, avdelningschef, 0920-49 2335, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected],  eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av forskarstudier, en kort redogörelse för dina forskningsintressen (främst för att vi enklare ska kunna matcha dig med något av de projekt som vi rekryterar till), CV/meritförteckning, referenser, arbetsprov (examensarbete ska bifogas men du kan även bifoga vetenskaplig artikel, rapport eller liknande), och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska

Sista ansökningsdag 17 maj 2024
Referensnummer 1672-2024

Du söker detta jobb via www.ltu.se/ledigajobb vår webbsida genom att fylla i ett ansökningsformulär. Visa mindre

Doktorand i maskinkonstruktion inom virtuell detektionsutveckling

Ansök    Apr 11    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vill du var med och bidra till framtidens autonoma system som överträffar människors förmågor?

Du kommer att tillhöra forskningsämnet Maskinkonstruktion på avd. Produkt- och Produktionsutveckling som tillhör institutionen för Teknikvetenskap och Matematik. Här bedrivs forskning inom produktutveckling, simuleringsdriven konstruktion, automation av arbetsmaskiner samt modellering & simulering. Forskargruppen består av 6 seniorer samt 7 doktorander och har tillgång till välanpassade lokaler med gemensamma utrymmen samt en unik forskningsinfrastruktur. Forskargruppen samverkar med andra universitet och institut både nationellt och internationellt.

Ämnesbeskrivning
Maskinkonstruktion omfattar, för tekniska system, simuleringsdriven produktutveckling, modellering och simulering, produktutvecklingsmetodik samt produktinformationshantering. Modeller, metoder, processer och verktyg för utveckling av produkter är centrala för ämnet.

Projektbeskrivning
För att möjliggöra olika typer av autonoma system för maskiner som arbetar i dynamiska och ostrukturerade miljöer krävs ett perceptionssystem som ska identifiera kringliggande objekt och dess egenskaper, hinder för navigering, säkerhetskritiska faror etc. För att automatisk identifiera viktiga objekt och andra egenskaper genom ett sådant perceptionssystem tillämpas idag en mycket tidskrävande process som består i att man manuellt samlar stora mängder sensordata såsom bilder från relevanta miljöer där det autonoma systemet ska verka. Objekt i dessa bilder behöver därefter manuellt markeras och klassificeras. Det klassificerade bilderna används därefter för att ”träna” modeller som därefter själv kan klassificera och markera ut objekten i strömmande data.

För att skynda på denna process och skapa modeller med bättre noggrannhet ska vi i detta projekt utveckla en metodik för att skapa perceptionssystem helt och hållet i virtuell miljö och med minimalt manuellt arbete. Idén är att nyttja virtuella miljöer, digitala tvillingar och virtuella sensorer för att automatisera markering och klassificering av sensordata som sedan automatiskt används för att träna modeller för detektion och klassificering av objekt.  Det långsiktiga målet är att sedan kunna nyttja dessa modeller i riktiga miljöer och maskiner där forskningsämnet sedan tidigare påvisat automatisering av t.ex. skogsplantering och skotning. 

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär studier på avancerad nivå samtidigt som du arbetar i forskningsprojekt. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Universitetsexamen (MSc eller motsvarande) inom energiteknik, maskinteknik, teknisk fysik, datateknik eller dylikt. Du bör ha ett stort intresse, nyfikenhet och passion för forskning och vi värdesätter din personlighet och individuella egenskaper högt. Erfarenhet av arbete med digitala tvillingar, virtuella miljöer, maskininlärning och databaser är meriterande. Kunskaper om utveckling av detektorer för identifiering av viktiga egenskaper hos objekt i skogsmiljö är speciellt meriterande. Sökande måste behärska engelska och svenska i tal och skrift. Eftersom undervisning bedrivs inom maskinkonstruktion är det meriterande om du har erfarenhet av CAD. Körkort klass B är också meriterande.

I utvärderingen av kandidater beaktas Luleå tekniska universitets medarbetarpolicy och jämställdhetsmål. För ytterligare information om doktorandutbildning inom Maskinkonstruktion se studieplan för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde snarast eller enl. överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Prof. Magnus Karlberg, 0920-49 2418, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 6 maj, 2024
Referensnummer: 1600-2024 Visa mindre

PhD Student in Applied Physics

Ansök    Apr 11    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The subject of Applied Physics (https://www.ltu.se/en/research/research-subjects/applied-physics) is part of the Division of Materials Science. We perform research within atomistic modeling, electron structure theory, condensed matter theory, astrophysics and fundamental theoretical physics.

The research group you will be part of focuses on simulations of materials and material growth using atomistic and electronic structure theory methods. We use density functional theory modeling (DFT) as our standard model to describe materials and their properties, but also to develop atomistic models that can describe dynamical changes in the materials over time, so called molecular dynamics (MD). As a member of this research group you will have the possibility to be a part of a dynamic and international team and perform research in close contact with other theory and experimental groups.

Subject Description
The subject comprises physics with an emphasis on calculations and simulations that are closely and widely related to applications and applied research.

Project Description
In this project we will extract affordable potentials from expensive DFT results through machine learning (ML) to accelerate nanomaterial growth in MD simulations. Such interactomic potentials are also called force fields (FF). We have developed a ML-FF for carbon and iron that can be used to model the catalytic growth of carbon nanotubes, which we want to extend to include more elements, like hydrogen, oxygen, nitrogen, as well as other metals (copper, nickel, rutenium, platinum) This project involves using DFT to construct datasets of labelled atomic configurations, which will be used to train ML-FFs for MD simulations. Your research will for example target growth mechanisms and fundamental properties associated with nanomaterials. Based on these insights you will predict novel catalysts for controlled growth to achieve better quality products.

Duties
As a PhD student you are expected to perform theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. Project planning and independently developing the research topic are also an important part of your work. In addition, you can have the opportunity to teach.

The project will focus on performing DFT calculations to construct datasets of labelled atomic configurations used to train ML-FFs for MD simulations. The MD simulations will be used to understand nanomaterial growth in so-called chemical vapor deposition (CVD) with regard to catalyst activity, defect formation and healing, and product steering.

Qualifications
You have a Master’s degree in engineering physics, physics, chemistry, materials science or a related subject. Your duties require excellent knowledge in at least 1 of the following subjects: computation of nanomaterials, quantum physics, solid state physics, atomic and molecular physics. Experience in atomistic modelling and machine learning is of advantage. Good command of English is mandatory.

We are looking for a student who are enthusiastic about modelling and are able to work both independently and as a part of a team. Your project combines materials physics and machine learning and you will work in close collaboration with experts in the field. So good communication skills and the ability to work interdisciplinary are important.

Further Information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. You will be placed in Luleå. Start: upon agreement.

For additional information you are welcome to contact Prof. Andreas Larsson, Applied Physics, + 46 920-49 1848, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 1529, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792, [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the English version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Deadline for application: 2 May 2024
Referens number: 1401-2024 Visa mindre

PhD Student in Robotics and Artificial Intelligence

Ansök    Mar 25    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Robotics and Artificial Intelligence subject, RAI, at the department of Computer Science and Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology, is now looking for four PhD students to contribute to our growing activities. The RAI team is conducting fundamental research in all the aspects of robotics with a specific focus on aerial, space and bioinspired robotics.

Subject description
Robotics and artificial intelligence aim to develop novel robotic systems that are characterised by advanced autonomy for improving the ability of robots to interact with the surrounding environment and humans during the execution of specific tasks.

Project description
The vision of RAI is aiming in closing the gap from theory to real life, while the team has a strong expertise in field robotics. Specific application areas of focus are robotics for mines, aerial inspection of aging infrastructure, multi-robotic search and rescue, multi sensorial fusion and multirobot coordination, including multirobot perception, decentralization and mission execution. The RAI team has a strong European participation in multiple R&D&I projects, while RAI is also participating in the DARPA SUB-T challenge with the CoSTAR Team lead by NASA/JPL.

Duties
As a PhD student you will perform research with substantial theoretical and experimental components that should be published in peer-reviewed major international journals and at major conferences. The position will include supervision of MSc and to assist in grant applications from research funding agencies/councils, the EU framework program or the industry. The position might also involve teaching assistance, seminars and presentations. You will be working in the field of aerial robotics and their activities will be linked with National, European and worldwide R&D Projects. The research topic is in the area of Robotics and Artificial Intelligence. More specifically, the position will involve dense research activities in the area of designing, experimenting and theoretical control development in the following research areas:

Modeling and Control of Soft Actuators using RL algorithms
-The modeling of the soft actuators having multi-degree of freedom, to tackle the time varying dynamics of the system especially due to time-varying mechanical characteristics
-RL based approach to control, stabilize and maximize the output of actuators with minimum input
-Implementing the actuators in real-time systems, creating soft robots

Distributed task planning and navigation for collaborative manipulation.
-Localization in cluttered indoor environments
-Motion planning for non-circular unsymmetric robots
-Distributed task planning for collaborative missions
-Cluttered environments perception and control
-Learning-based multi-agent perception and mapping in static and dynamic environments

For further information about a specific subject see general curricula for the Board of the faculty of science and technology

Qualifications
To be qualified for the position, you must have a MSc degree in Electrical, Mechanical Engineering, Computer Science, Agricultural engineering or related subject. Good scientific skills in real life experimentation, as well as very good communication skills are considered as a strong plus. You will represent the group in different occasions, both in Sweden and world-wide, hence very good knowledge in English is a must.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%.

For further information please contact:
Chaired Professor George Nikolakopoulos, +46 (0)920 491298, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, [email protected] +46 (0)920 491529
OFR-S Lars Frisk, [email protected] +46 (0)920 491792

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV with a full description of all the scientific merits of the candidate, motivation letter, list of 2 persons that could provide recommendation for the candidate and copies of verified diplomas from high school and universities. The diplomas must be written in Swedish or English. Your application must be written in English. Mark your application with the reference number below.

Closing date for application: 16 April, 2024
Reference number: 1412-2024 Visa mindre

Doktorand inom robotik och artificiell intelligens

Ansök    Mar 25    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och Artificiell Intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu fyra doktorander för att bidra till vår växande verksamhet.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd- och bioinspirerad robotik.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning
RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.
RAI teamet har ett starkt deltagande i europeiska R&D&I-projekt samt deltar i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet vilket leds av NASA/JPL.

Arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning med experimentella element som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt eller industri. Som doktorand kommer du att arbeta inom luftburen robotik och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt.
Doktorandtjänsterna kommer att innehålla forskningsaktiviteter i områden som design, experimentering och teoretisk reglerteknik.

Modellering och styrning av mjuka aktuatorer med RL-algoritmer
-Modellering av mjuka aktuatorer med flera frihetsgrader för att hantera tidsvarierande dynamik i systemet, särskilt på grund av tidsvarierande mekaniska egenskaper
-RL-baserat tillvägagångssätt för att styra, stabilisera och maximera utdata från aktuatorer med minimal inmatning
-Implementering av aktuatorer i realtidssystem, skapande av mjuka robotar

Distribuerad uppgiftsplanering och navigering för samarbetsmanipulation
-Lokalisering i röriga inomhusmiljöer
-Rörelseplanering för icke-cirkulära osymmetriska robotar
-Distribuerad uppgiftsplanering för samarbetsuppdrag
-Uppfattning och kontroll av röriga miljöer
-Inlärningsbaserad multiagentuppfattning och kartläggning i statiska och dynamiska miljöer

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik, eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och, erfarenhet inom experimentell forskning, samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.

För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920- 49 1298, [email protected]

Fackliga representanter:
SACO-S Kjell Johansson, 0920- 49 1529, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920- 49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 16 april 2024
Referensnummer: 1412-2024 Visa mindre

Phd position in Engineering Materials

Ansök    Mar 25    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.As a PhD student, you will be a part of a dynamic and international research environment, closely collaborating with industry and leading universities worldwide. The research field of materials engineering encompasses ongoing studies covering a wide range of research areas within metallic and ceramic materials. We are part of the Department of Materials Science, which is a division of the Department of Engineering Science and Mathematics.

Subject description
Engineering materials includes the composition, structure, properties and production of materials, mainly metallic and ceramic materials, as well as aspects of their use.

Project description
The project Green steel for a fossil free future, is an interdisciplinary research project funded by the Just Transition Fund and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. The project contributes to the green transition and a carbon dioxide-neutral steel industry through research efforts in collaboration between Luleå University of Technology and Royal Institute of Technology. The research activities are focused on both the process chain downstream from steelmaking and deal with fossil-free steel properties and performance, as well as fossil-free steelmaking with a focus on using hydrogen and new alloying elements.
As a doctoral student in the Green steel for a fossil free future project, you will work in an interdisciplinary research environment, in close collaboration with research institutes and industry, and contribute to the steel industry's transition towards carbon neutrality.
The aim of this project is to use life cycle assessment (LCA) as a main tool to identify where in the steel’s material value chain the greatest environmental impact lies. The assessment can be used as a tool to systematically identify the process changes that contribute to a reduced environmental impact. How is LCA applied today? How can the LCA method be improved to value the outcome of research projects, lab-scale versus industrial scale? Examples of results from such an analysis could be how the carbon footprint is affected by minimizing the number of times the steel is heated in the metal working process, or how the hydrogen content in the steel affects the properties of the green steel or how alloy additions are made and are added as well as their effect on the subsequent processes.

Duties
This doctoral position includes both theoretical and experimental work. An important part will be to build a framework for applying LCA to the processes in the material value chain. This includes close and continuous communication with all project partners to identify and map how we can work to reduce environmental impact using LCA as a tool. Furthermore, it means problematizing about how the tool can be applied as well as its limitations and opportunities within sustainable development. Another important part of the project is the understanding of the steel’s material value chain and its critical processes.

A doctoral position also involves practice in scientific work in the form of publishing scientific articles in journals and at international conferences. A doctoral student also takes compulsory and voluntary doctoral courses. Project planning and execution under own responsibility is also included as an important part of the doctoral project. In addition, you have the opportunity to be involved in teaching.

Qualifications
The position requires a perspective in environmental science, specifically in life cycle assessment, that will be integrated with a materials science perspective. Therefore, we see that you have a solid background in environmental science. The materials science perspective can be developed during the project. We are seeking candidates with a master’s degree in environmental science, focusing on sustainable development, or an equivalent field, and preferably with knowledge of materials science. Experience in applied life cycle assessment is advantageous.

We are looking for motivated and enthusiastic candidates with the ability to conduct leading research and being able to work independently as well as in group. You must have very good communication skills and be fluent in spoken and written English.

-During evaluation, special emphasis is placed on:
-Knowledge and experience relevant to the current research project
-Communication and collaboration skills
-Quality of Master thesis
-Personal characteristics relevant to research work

Information
Employment as a doctoral student is time-limited to 4 years, teaching and other department duties can add up to 20% of full-time. Place of employment is Luleå. Intended entry in spring 2023.

For further information contact:
Pia Åkerfeldt, Associate Professor +46 920-49 1770 [email protected] 
Linn Berglund, Senior Lecturer +46 920-49 3381 [email protected] 

Union representative:
SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 [email protected]

Application
We prefer that you apply for the position via the application button below, where you attach a personal letter as well as a CV/curriculum vitae and copies of verified diplomas and thesis. Please mark your application with the reference number below. Both the application and degree certificate must be written in Swedish or English.

Application deadline: 21 April 2024
Reference number: 1082-2024 Visa mindre

Doktorand inom robotik och artificiell intelligens

Ansök    Mar 25    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och Artificiell Intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu fyra doktorander för att bidra till vår växande verksamhet.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd- och bioinspirerad robotik.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning
RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.
RAI teamet har ett starkt deltagande i europeiska R&D&I-projekt samt deltar i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet vilket leds av NASA/JPL.

Arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning med experimentella element som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt eller industri.Som doktorand kommer du att arbeta inom luftburen robotik och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt. Doktorandtjänsterna kommer att innehålla forskningsaktiviteter i områden som design, experimentering och teoretisk reglerteknik.

Generativa AI (GAI) gränssnitt för intelligent beslutsfattande på hög nivå inom robotik
-GAI-styrd uppdragsplanering och beslutsfattande online i komplexa miljöer
-Effektiv och robust översättning mellan GAI och robotar med pålitliga tvåvägsgränssnitt
-Dynamikmedveten uppdragsplanering och utförande med multimodal sensordata.

Multi-sensor uppfattning och semantisk segmentering av komplexa miljöer med hjälp av ML-algoritmer
-Semantisk segmentering av täta och glesa punktmoln
-Flerskiktsabstraktion, scengrafsgenerering och skapande av digital tvilling
-Framkomlighetsanalys och spårning av dynamiska objekt för miljöbaserad riskmedveten navigation
-Inlärningsbaserad storskalig samarbets-SLAM och täckningsvägplanering för storskalig tätkonstruktion

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik, eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och, erfarenhet inom experimentell forskning, samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.

För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920- 49 1298, [email protected]

Fackliga representanter:
SACO-S Kjell Johansson, 0920- 49 1529, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920- 49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 16 april 2024
Referensnummer: 1411-2024 Visa mindre

PhD Student in Robotics and Artificial Intelligence

Ansök    Mar 25    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Robotics and Artificial Intelligence subject, RAI, at the department of Computer Science and Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology, is now looking for four PhD students to contribute to our growing activities. The RAI team is conducting fundamental research in all the aspects of robotics with a specific focus on aerial, space and bioinspired robotics.

Subject description
Robotics and artificial intelligence aim to develop novel robotic systems that are characterised by advanced autonomy for improving the ability of robots to interact with the surrounding environment and humans during the execution of specific tasks.

Project description
The vision of RAI is aiming in closing the gap from theory to real life, while the team has a strong expertise in field robotics. Specific application areas of focus are robotics for mines, aerial inspection of aging infrastructure, multi-robotic search and rescue, multi sensorial fusion and multirobot coordination, including multirobot perception, decentralization and mission execution. The RAI team has a strong European participation in multiple R&D&I projects, while RAI is also participating in the DARPA SUB-T challenge with the CoSTAR Team lead by NASA/JPL.

Duties
As a PhD student you will perform research with substantial theoretical and experimental components that should be published in peer-reviewed major international journals and at major conferences. The position will include supervision of MSc and to assist in grant applications from research funding agencies/councils, the EU framework program or the industry. The position might also involve teaching assistance, seminars and presentations.You will be working in the field of aerial robotics and their activities will be linked with National, European and worldwide R&D Projects.The research topic is in the area of Robotics and Artificial Intelligence. More specifically, the position will involve dense research activities in the area of designing, experimenting and theoretical control development in the following research areas:

Generative AI (GAI) interfaces for intelligent high-level decision making in Robotics
-GAI-guided mission planning and online decision making in complex environments
-Efficient and robust translation between GAI and robots with reliable two-way interfaces
-Dynamics-aware mission planning and execution with multi-modal sensor data

Multi-sensor perception and semantic segmentation of complex environments using ML algorithms
-Semantic segmentation of dense and sparce point clouds
-Multiple abstraction layers mapping, scene graph generation and digital twin creation
-Traversability analysis and dynamic object tracking  for environmental-based risk-aware navigation
-Learning-based large scale collaborative SLAM and coverage path planning for large-scale dense reconstruction

For further information about a specific subject see general curricula for the Board of the faculty of science and technology

Qualifications
To be qualified for the position, you must have a MSc degree in Electrical, Mechanical Engineering, Computer Science, Agricultural engineering or related subject. Good scientific skills in real life experimentation, as well as very good communication skills are considered as a strong plus. You will represent the group in different occasions, both in Sweden and world-wide, hence very good knowledge in English is a must.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%.

For further information please contact:
Chaired Professor George Nikolakopoulos, +46 (0)920 491298, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, [email protected] +46 (0)920 491529
OFR-S Lars Frisk, [email protected] +46 (0)920 491792

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV with a full description of all the scientific merits of the candidate, motivation letter, list of 2 persons that could provide recommendation for the candidate and copies of verified diplomas from high school and universities. The diplomas must be written in Swedish or English. Your application must be written in English. Mark your application with the reference number below.

Closing date for application: April 16, 2024
Reference number: 1411-2024 Visa mindre

Doktorand i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård

Ansök    Mar 12    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Institutionen för hälsa, lärande och teknik bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Inom det hälsovetenskapliga området bedriver institutionen forskning och forskarutbildning inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, medicinsk teknik och psykologi. Vidare ges utbildning till arbetsterapeut, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, specialistsjuksköterska, fysioterapeut samt kandidatexamen i hälsovägledning och psykologi.

Vi söker nu en doktorand i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård. Det aktuella doktorandprojektet fokuserar på återhämtningsinriktade uppföljningssamtal i psykiatrisk tvångsvård och är knutet till den nationella forskarskolan SWEPROF. Det innebär att en del av din utbildning kommer att ske tillsammans med doktorander från andra lärosäten, vars forskningsprojekt också berör psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. I dina arbetsuppgifter ingår förutom deltagande i forskarutbildningen aktivt arbete i det aktuella projektet.

Ämnesbeskrivning
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Projektbeskrivning
Uppföljningssamtal ska enligt lag erbjudas den patient som utsatts för en tvångsåtgärd. Samtalet ska ge underlag för anpassning av tvångsåtgärder efter patienternas behov och önskningar samt kvalitetsutveckling av verksamheten. Vi har idag inte tillräcklig kunskap om vilken effekt dessa samtal har eller hur de bäst ska utföras. Det här forskningsprojektet innebär att en modell för införande och genomförande av återhämtningsstödjande samtal i psykiatrisk tvångsvård utvecklas i samarbete med patienter, anhöriga och personal. Modellen kan användas vid uppföljningssamtal efter tvångsåtgärder och bidra till att stödja patienters återhämtning, öka personalens kunskap och förändra deras attityder till återhämtning, och minska förekomsten av tvångsåtgärder.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning innebär både teoretiskt och praktisk vetenskapligt arbete i enlighet med en individuell studieplan. Du som doktorand blir en del av en forskargrupp där man i samverkan genomför vetenskapligt arbete. Det innefattar för dig att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar. Det innebär även att vara delaktig i forskarskolan och dess seminarieverksamhet samt genomföra forskarutbildningskurser. Vidare att presentera forskningen nationellt och internationellt. I doktorandanställningen kan även institutionstjänstgöring komma att ingå.

Kvalifikationer
Du är kvalificerad att söka denna anställning om du har grundläggande behörighet med en avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs för att antas till forskarutbildning i omvårdnad lägst magisterexamen med huvudämne/huvudområde omvårdnad. Examina i andra närliggande ämnen kan prövas som särskild behörighet. Du som sökande ska ha god samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Kvalitet och inriktning på examensarbete på avancerad nivå samt eventuella vetenskapliga publikationer kommer att ingå i bedömningen av lämplighet att genomföra forskarutbildning. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård samt erfarenheter av kliniskt arbete, forskning. undervisning eller handledning inom psykiatrisk vård.

Information
Anställningen som doktorand är tidsbegränsad till 4 års heltidstjänstgöring. Vid eventuell institutionstjänstgöring upp till 20 % förlängs anställningen upp till motsvarande 5 års heltidstjänstgöring. Lön enligt gällande avtal. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde 2 september 2024.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Sebastian Gabrielsson, biträdande professor, 0920-49 3227 [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker anställningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning, kopior av verifierade examensbevis, examensarbete på avancerad nivå samt eventuella vetenskapliga publikationer. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 9 april 2024
Referensnummer: 1127-2024 Visa mindre

Doktorand i materialteknik

Ansök    Mar 25    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Som doktorand i materialteknik så tillhör du en dynamisk och internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Forskarämnet materialteknik har pågående forskning som täcker breda forskningsområden inom metalliska och keramiska material. Vi tillhör avdelningen för materialvetenskap som är en del av institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Ämnesbeskrivning
Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.

Projektbeskrivning
Projektet Grönt stål för en fossilfri framtid är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras av Fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket. Projektet bidrar till den gröna omställningen och en koldioxidneutral stålindustri genom forskningsinsatser i samverkan mellan Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan. Forskningsaktiviteterna är inriktade på både processkedjan nedströms från ståltillverkningen och handlar om fossilfria stålets egenskaper och prestanda, såväl som fossilfri ståltillverkning med fokus på att bland annat använda vätgas och nya legeringstillsatser.

Som doktorand i projektet Grönt stål för en fossilfri framtid kommer du arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, i nära samverkan med forskningsinstitut och industri, och bidra till stålindustrins omställningsarbete mot koldioxidneutralitet.

Syftet med detta projekt är att med hjälp av livscykelanalys (LCA) identifiera var i stålets materialvärdekedja den största miljöpåverkan ligger. En sådan analys kan användas för att optimera arbetet för en hållbar utveckling av stål, dvs. LCA kan användas som ett verktyg för att systematiskt identifiera de processförändringar som bidrar till en minskad miljöpåverkan. Exempel på resultat från en sådan analys kan vara hur koldioxidavtrycket påverkas av att man minimerar antalet gånger ett stål värms upp i metallbearbetningsprocessen, eller hur vätehalten i stålet påverkar det gröna stålets egenskaper eller hur legeringstillsatser görs och vilka legeringselement som tillsätts påverkar de efterföljande processerna.

Arbetsuppgifter
Denna doktorandtjänst inkluderar både teoretiskt och experimentellt arbete. En viktig del kommer att vara att bygga upp en ram för att tillämpa LCA på processerna i materialets värdekedja. Detta innebär nära och kontinuerlig kommunikation med alla projektmedarbetare för att identifiera och kartlägga hur vi kan arbeta för att minska miljöpåverkan med hjälp av LCA som verktyg. Dessutom innebär det att problematisera kring hur verktyget kan tillämpas samt dess begränsningar och möjligheter inom hållbar utveckling. En annan viktig del av projektet är förståelsen för stålets materialvärdekedja och dess kritiska processer.

En doktorandtjänst innebär också övning i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Projektplanering och utförande under eget ansvar ingår också som en viktig del i doktorandtjänsten. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.

Kvalifikationer
För tjänsten krävs ett perspektiv inom miljövetenskap, särskilt inom livscykelanalys, som kommer att integreras med ett materialvetenskapligt perspektiv. Därför ser vi att du har en gedigen bakgrund inom miljövetenskap. Materialvetenskapsperspektivet kan utvecklas under projektet. Vi söker kandidater med en civilingenjörsexamen inom miljövetenskap med fokus på hållbar utveckling eller ett motsvarande område, och helst med kunskap inom materialvetenskap. Erfarenhet av tillämpad livscykelanalys är meriterande.

Vi söker motiverade och entusiastiska kandidater med förmågan att bedriva ledande forskning samt kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. Du ska ha mycket god kommunikativ förmåga och behärska engelska i tal och skrift.

Vid utvärderingen läggs speciell vikt vid:


• Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
• Kommunikation och samarbetsförmåga
• Examensarbetets kvalitet
• Personliga egenskaper relevanta för forskningInformation
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

Tjänstgöringsort: Luleå.

Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Pia Åkerfeldt telefon, biträdande professor 0920-491770, [email protected]
Linn Berglund, universitetslektor 0920-493381, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 21 april 2024
Referensnummer: 1082-2024 Visa mindre

PhD Student in Urban Water Engineering

Ansök    Mar 7    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The internationally leading Urban Water Engineering research group at Luleå University of Technology has an exciting PhD student position available in the area of sewer condition assessment. In this project you will have the possibility to work transdisciplinary with researchers from Engineering Acoustics and carry out field studies in field together with municipal partners in the competence network Stormwater&Seweres;.

The Urban Water Engineering research group is a global leader in urban water systems research and education, with a particular focus on stormwater, wastewater and treatment using nature-based solutions. The overall aim of the group is to contribute to the development of sustainable urban water systems. Being part of the group involves working in an international and creative environment, with about 45 staff members from 20 different countries including Swedish and international adjunct professors and 25 doctoral candidates.

Subject description
Urban Water Engineering encompasses the entire urban water system (storm drains, drinking water supply and waste water) with respect to collection, transport and treatment, as well as organisation and planning. The research aims to encourage a strong economy, clean environment and the wise use of resources, while preserving the public’s health and safety.

Project description
The most widely accepted technique today for condition assessment of sewer networks is to manually lower a video camera into the pipe network and film the pipes while an operator simultaneously observes and assesses pipe defects. This is time-consuming and subjective. Therefore, there is a need to explore and develop other methods for faster and cheaper condition assessment. One such method could be to conduct vibration measurements and acoustic analyses of the pipe network. Acoustic methods have been used to find leaks in drinking water networks and gas pipelines. However, there are no acoustic methods for assessing the status of sewer pipes. The overall goal of this project is to explore the potential of using vibration measurements for condition assessment and ultimately develop a method that continuously assesses the pipes' status with real-time measurements and machine learning algorithms. This work includes selecting suitable sensors and frequency ranges, collecting data, and conducting modelling of collected data from a laboratory setup. Based on the results from the lab, the method will also be tested in the field. The results from lab and field measurements will generate recommendations for the continued development of IoT-based real-time measurements and analysis.

Duties
You as a PhD student project will be carried out in close collaboration with a Postdoc. A continuous dialogue will be carried out between the PhD student, Postdoc and supervisors where tasks and research questions will be discussed and distributed. You are responsible for your own PhD project with support from supervisors at Urban Water Engineering and Engineering Acoustics. When you work as a PhD student you need to plan and carry out experiments, write scientific papers as well as your thesis. In between, you take courses, and participate in seminars and conferences in Sweden and internationally. Municipal partners in will also be involved in the project.

Qualifications
To be employed as a PhD student you need a MSc degree or equivalent in the field of civil engineering or engineering physics. Good oral and written skills in English are essential since the research results are presented at international conferences and in international journals. Knowledge about acoustic measurements and modeling is meriting, as well as knowledge about water and sewer systems, and Swedish.  Furthermore, it is important to be able to work independently, be able to lead your project forward and have the capability to penetrate new areas and questions. We expect you to have a driving license or take a driving license as soon as possible. The applicant should be able provide two reference persons on request.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years (up to maximum of 5 years, depending on the amount of department duty). Teaching and other department duties such as fieldwork in other projects, may be added up to a maximum of 20% of fulltime employment.

For further information about the position, please contact
Annelie Hedström, Professor VA-teknik, (+46) 920-49 2309 [email protected]
Maria Viklander, Professor  VA-teknik, (+46) 920-49 1634 [email protected]
Örjan Johansson, Professor Teknisk akustik, (+46) 920-49 1386 Ö[email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 1 April 2024
Reference number: 767-2024 Visa mindre

Doktorand i energiteknik

Ansök    Feb 29    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en doktorand inom energiteknik. Ditt fokus kommer ligga på partikelupplöst direkt numerisk simulering av reaktiva biomassapartiklar i ett gasflöde.

Avdelningen energiteknik vid avdelningen för energivetenskap har ett nära samarbete med företag och industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Vår forskning är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Tjänsten finansieras av Vetenskapsrådet genom projektet " Värme- och massöverföring hos reaktiva porösa partiklar”.

Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av en noggrann simuleringsmodell som kan användas för att utveckla teknologier för hållbara samhällen, såsom produktion av biobränsle och termokemisk energilagring. Framför allt fokuserar projektet på värme- och massöverföring inuti reagerande bränslepartiklar och i deras omgivning. Huvudmål är att bygga en bättre förståelse av hur olika typer av kemiska reaktioner påverkar transportfenomen inom partiklar, olika porstorleksfördelning påverkar transportfenomenen, samt interna och externa transportfenomen samverkar under olika förhållanden av omgivande flöden.

Huvuddelen av projektet kommer att genomföras genom partikel-upplöst direkt numerisk simulering (PR-DNS). Med den nya insikten från simuleringarna kommer vi också sikta på att utveckla enkla sub-modeller som beskriver viktiga fysiska effekter. Projektet kommer att fylla den kunskapslucka som måste täppas till innan man kan bygga ett tillförlitligt och effektivt simuleringsverktyg för förbränning och förgasning av pulveriserad biomassa.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnas merparten av din arbetstid åt dina forskarstudier. Du förväntas att genomföra numeriska studier inom ditt projekt. Du arbetar självständigt samt kommunicerar resultat genom att publicera vetenskapliga artiklar i tidskrifter och deltagande i nationella och internationella konferenser. Du kommer även läsa obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Som stöd i arbetet har du tre handledare (professor Umeki, adjungerad professor Haugen och professor Sayadi).

Kvalifikationer
Vi söker en entusiastisk kandidat med förmåga att arbeta både självständigt och som del i ett team. Du ska ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom tillämpad fysik, kemiteknik, maskinteknik, eller likvärdigt.

Ytterligare krav


• Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
• Goda teoretisk bakgrund i numeriska analyser
• Beprövade färdigheter i programmering
• Goda färdigheter i akademiskt skrivande.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta dig in i nya frågeställningar.

Följande kompetenser och kunskaper är meriterande


• Erfarenheter i beräkningsströmningsdynamik (CFD)
• Kunskaper i multifas flöde
• Kunskaper i transportfenomen
• Kunskaper i kinetik av kemiska reaktioner
• Kunskaper i termokemisk omvandling teknik

Se även studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

De flesta medarbetarna vid ämnet energiteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå. Förväntat startdatum 1 september 2024.

För ytterligare information, kontakta:
Professor, Kentaro Umeki, 0920-49 2484, [email protected]
Adjunct Professor, Nils Erland Haugen, [email protected]; [email protected]
Professor, Taraneh Sayadi, Conservatoire Nationale Arts et Métiers (le CNAM), France, [email protected]
Professor, Marcus Öhman, Head of Division, 0920-49 1977, [email protected]  

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 397-2024
Sista ansökningsdag: 29 mars 2024 Visa mindre

Doktorand i VA-teknik

Ansök    Mar 7    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Den internationellt ledande forskargruppen VA-teknik vid Luleå tekniska universitet har en spännande doktorandtjänst öppen inom området ledningsnät för vatten och avlopp. I detta projekt ges möjlighet att arbeta tvärvetenskapligt med forskare inom teknisk akustik samt genomföra studier i fält tillsammans med kommunala parter genom kompetensnätverket Dag&Nät.

Forskargruppen VA-teknik bedriver forskning och utbildning om urbana vattensystem, med särskild inriktning på dagvatten, avloppsvatten och rening med hjälp av naturbaserade lösningar. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av gruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö, med cirka 45 anställda från drygt 20 olika länder, inklusive svenska och internationella adjungerade professorer och cirka 25 doktorander.

Ämnesbeskrivning
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till att uppmuntra en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas hälsa och säkerhet.

Projektbeskrivning
Dagens mest vedertagna teknik för att undersöka avloppsnätens status är att använda videokamera som manuellt förs ner i ledningsnätet och filmar ledningarna medan en operatör samtidigt observerar och bedömer ledningsdefekter. Detta är tidskrävande och subjektivt. Det finns därför behov av att undersöka och utveckla andra metoder för att snabbare och billigare kunna undersöka ledningsnätets status. En sådan metod skulle kunna vara att göra vibrationsmätningar och akustiska analyser av ledningsnätet. Akustiska metoder har använts för att finna läckor på dricksvattennät och gasledningar. Däremot finns inte några akustiska metoder för att bedöma avloppsledningsnätens status. Det övergripande målet med detta projekt är att undersöka potentialen av att använda vibrationsmätningar för att undersöka statusen hos avloppsledningsnät och i förlängningen att utveckla en metod som kontinuerligt bedömer ledningarnas status med realtidsmätningar och maskininlärningsalgoritmer. I detta arbete ingår att välja lämpliga sensorer och frekvensområden, samla in data och genomföra akustisk karakterisering och modellering av insamlad data från laboratorieförsök i en nerskalad experimentuppställning. Baserat på labbresultaten kommer metoden även att utvärderas och verifieras i fält. Resultaten från labb- och fältmätningar kommer att generera rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av IoT baserade realtidsmätningar och analys.

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet kommer att ske i nära samarbete med en postdoktor. Under projektets gång kommer en kontinuerlig dialog att föras mellan doktorand, postdoktor och handledare där arbetsuppgifter och frågeställningar delas upp och fördelas. Du ansvarar och driver ditt doktorandarbete med stöd från handledare från VA-teknik och Teknisk akustik. Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar med att planera och genomföra experiment och fältstudier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Kommunala parter inom kompetensnätverket Dag&Nät medverkar också i projektet.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörs-eller masterexamen med inriktning mot väg och vatten, teknisk fysik eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Goda kunskaper i engelska är ett krav då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Kunskap om akustisk mätteknik och modellering är meriterande likväl som erfarenhet inom vatten- och avloppssystem, samt kunskap i svenska. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Vi förväntar oss att du har eller tar körkort för bil. Vid förfrågan ska du kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år med placeringsort Luleå. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning, administration och fältarbete i andra projekt, upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Annelie Hedström, Professor i VA-teknik, 0920-49 2309 [email protected]
Maria Viklander, Professor i VA-teknik, 0920-49 1634 [email protected]
rjan Johansson, Professor i Teknisk akustik, 0920-49 1386 Ö[email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 1 april 2024
Referensnummer: 767-2024 Visa mindre

PhD-student in Energy Engineering electroconversion of lignin/derivatives

Ansök    Feb 21    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Energy Engineering within the Division of Energy Science belongs to the Department of Engineering Sciences and Mathematics. It is an institution with many successful teams and recognized educational programs. We work closely with companies/industries in both research and student projects. The conducted research has high international standard and close collaborations around the world.

The Division of Energy Science at Luleå University of Technology has an open PhD position in the subject of Energy Engineering. Your research studies will focus on developing an ionic liquid-based electrochemical conversion to dissolve, activate, and covert lignin and its derivatives to bio-chemicals on the anode side and simultaneously to generate green hydrogen in the cathode side.

Subject description
Energy engineering concerns the development of technologies and processes in order to build a sustainable energy supply. The research focuses on bioenergy technologies and energy efficiency in industry and society.

Project description
This is is a four-year PhD project, with financial support from the Swedish Energy Agency and the cooperation with the Umeå University. The overall aim of the project is to develop effective ionic liquids (ILs) as promoters to improve performance.

Within the PhD project, we will develop a novel concept to produce bio-based aromatic chemicals and green H2 simultaneously from lignin, focusing on the anode side to lower the energy demand, where ionic liquids will be used to promote the dissolution and activation of lignin and its derivatives, nanostructured electrocatalysts (anodes) will be developed, and energy, cost, and environmental impact will be quantified, and machine learning will be used.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

As a PhD student, you will work toward a doctoral degree as the final goal, according to the goals specified in the Higher Education Ordinance. In parallel with your thesis work, you will also develop your general skills by taking courses as part of your research education.

Qualifications
To be eligible for employment, you must have a degree of Master of Science in Electrochemistry, Chemical Engineering, Materials Science, Energy Engineering, or similar specializations. You should have a good knowledge in English language and good oral and written proficiency. It is desirable that you have a strong interest in converting biomass (lignin) via electrochemical conversion. We value a candidate who likes to work in a team but can also take the initiative on his/her own. We see it as an advantage if the candidate has research experience on electrochemical conversion and ionic liquids for biomass dissolution.

For further information about a specific subject see:

General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Information
Full-time fixed-term employment for four years (up to a maximum of five years). Departmental duties, such as project management, administration and/or lecturing, up to 20 % of full time may be added. The lecturing assignments are within the courses given for the MSc program in Sustainable Energy Engineering. Placement: Luleå. Starting: According to agreement.

For further information, please contact:
Xiaoyan Ji (LTU), Professor, (+46) 920-49 2837 [email protected]
Aatto Laaksonen, Professor, (LTU/SU), [email protected]
Thomas Wågberg, Professor, (UmU), [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version is preferred.

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46) 920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk (+46) 920-49 1792 [email protected]

Application
We ask you to apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter, and copies of verified diplomas from the university level. Your application, including diplomas, must be written either in English or Swedish. Mark your application with the reference number below.


Closing date for applications : March 27, 2024
Reference nember: 395-2024 Visa mindre

Doktorand i industriell marknadsföring

Ansök    Feb 8    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet industriell marknadsföring har en viktig roll i universitetets alla ekonomutbildningar samt i civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi. Under de närmsta åren har vi också ett spännande arbete framför oss då vi ska utveckla flera nya kurser. Inom forskningen arbetar vi för närvarande med projekt med fokus på varumärkesutveckling, turism och små- och medelstora företag, och vi jobbar hela tiden med att ta fram nya projektidéer.

För att långsiktigt stödja vår forskning och undervisning söker vi nu en doktorand som vill arbeta med kreativ och analytisk problemlösning, ofta i samverkan med organisationer och företag.

Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta med projektet "Digitalisering 2030", som är kopplat till Centrum för distansöverbryggande teknik. I projektet kommer du att arbeta direkt med små och medelstora företag i norra Sverige för att hjälpa till att driva deras tillväxt genom avancerad digital teknik, inklusive Cloud, Edge och IoT. Syftet är att förstå företagens användningsmönster och samarbetsbehov för att stödja användning av teknik. Genom ditt arbete i forskningsprojektet kan du bidra till att stärka små och medelstora företag och få unika insikter om utmaningar och möjligheter i framkanten av teknisk innovation.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Du lär dig att driva långsiktiga och utmanande projekt, från problemformulering till slutrapportering. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser. En doktorand läser även kurser på forskarnivå. Dessutom får du prova på lärarrollen genom att undervisa i några av de kurser som ges vid ekonomprogrammen eller industriell ekonomi. Du kommer att ingå i en grupp av forskare, lärare och doktorander inom industriell marknadsföring. Som en del i teamet har du möjlighet att påverka ämnets verksamhet och delta i utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå innebär avlagd examen på avancerad nivå med fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Alternativt har motsvarande kunskaper på något annat sätt förvärvats inom eller utom landet. Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs kunskap inom företagsekonomi eller industriell ekonomi med inriktning mot marknadsföring eller angränsande ämne. För ytterligare information om antagning till doktorandutbildningen, se den allmänna studieplanen för industriell marknadsföring.

Vid urvalet av kandidater lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, din förmåga och potential för att bedriva forskning, samt intresse och potential för att undervisa. Du som söker tjänsten ska vara noggrann, analytisk, och ha god initiativ- och kommunikationsförmåga. Det är viktigt att du kan samarbeta i ett team men även arbeta självständigt. Forskning och undervisning sker i en internationell miljö där förståelse och uppskattning av kulturell mångfald är viktigt.

Då vetenskaplig publicering och presentationer sker på engelska krävs det att du kan uttrycka dig flytande på engelska både skriftligt och muntligt. Att undervisa på engelska kan också ingå i arbetsuppgifterna. Det är även en stor fördel om du behärskar svenska flytande i tal och skrift så att du själv kan samla data i Sverige samt undervisa i kurser som ges på svenska.

Tidigare erfarenhet av att arbeta med vetenskaplig publicering, populärvetenskaplig kommunikation, och/eller undervisning är meriterande. Arbetslivserfarenhet inom marknadsföring, projektledning eller liknande områden är också meriterande.  

Information
Anställning som doktorand är på heltid och tidsbegränsad på fyra år. Undervisning eller annan institutionstjänstgöring kan tillkomma med upp till 20 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle på universitetsområdet i Luleå.

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare Maria Ek Styvén, 0920-49 1501, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529, [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av ditt intresse för forskarstudier, CV/meritförteckning inklusive länk till din magister-/masteruppsats, kopior av verifierade examensbevis samt övriga relevanta bilagor. Lämna kontaktuppgifter till minst två referenspersoner i din ansökan. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 1 april 2024
Referensnummer: 618-2024 Visa mindre

PhD Student in Energy Engineering

Ansök    Feb 29    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Energy Science at Luleå University of Technology seeks one PhD student in Energy Engineering. Your focus will be on particle-resolved direct numerical simulations of reacting biomass particles in a gas flow.

Subject description
Energy Engineering concerns the development of technologies and processes in order to build a sustainable energy supply. The research focuses on bioenergy technologies and energy efficiency in industry and society. Our research has high international standards, and we collaborate with researchers and the industry around the world.

Project description
The position is funded by Swedish Research Council through the project " Heat and Mass Transfer of Reactive Porous Particles”.

The purpose of this project is to contribute to the development of a high-fidelity simulation model for the development of low-carbon technologies, such as biofuel production and thermochemical energy storage. Particularly, the project focuses on heat and mass transfer inside reacting fuel particles and in their surroundings. The main aims are to build a better understanding of how different types of chemical reactions affect intra-particle transport phenomena, different pore size distribution affects the transport phenomena, and internal and external transport phenomena interact under various conditions of surrounding flows.

The majority of this project will be carried out by particle-resolve direct numerical simulations (PR-DNS). With the new insight obtained from the simulations, we will also aim to develop simple closure models describing the above effects. The project will fill the knowledge gap that must be closed before one can build a reliable and efficient simulation tool for pulverised biomass combustion and gasification, but that is also applicable for any gas-solid reaction systems, such as metal combustion, in part.

Duties
As a PhD student, most of your working time will be devoted to your own research project. You are expected to carry out numerical studies within your project. You work independently with your research and communicate your results in scientific journals and through participation in national and international conferences. You also study third-cycle courses. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects. You will have three supervisors who support you in your work (Prof. Umeki, Adj Prof. Haugen, and Prof. Sayadi).

Qualifications
We are looking for an enthusiastic candidate with the ability to work both independently and as a member of a team. You have a master’s degree in applied physics, chemical engineering, mechanical engineering, or equivalent. Those who are expected to receive a master’s degree during the first half of 2024 are also encouraged to apply for the position.

Additional requirements


• Very good oral and written proficiency in English
• Good theoretical background in numerical analysis
• Documented programming skills
• Good skills in academic writing
• Ability to work independently and take own initiatives as well as being able to penetrate new research areas on your own

The following competencies and knowledge are meritorious


• Experiences in computational fluid dynamics
• Knowledge of multiphase flows
• Knowledge of transport phenomena
• Knowledge of chemical reaction kinetics
• Thermochemical conversion technologies.

See also Technical field of study general syllabi | Luleå tekniska universitet (ltu.se)

Most employees at the subject of Energy Engineering are currently men, therefore we welcome female applicants.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. You will be employed at Luleå University of Technology, and be located in Luleå, Sweden. The expected starting date is 1st September 2024.

For further information about the position, please contact:
Professor, Kentaro Umeki, +46 (0)920-49 2484, [email protected]
Adjunct Professor, Nils Erland Haugen, [email protected]; [email protected]
Professor,, Taraneh Sayadi, Conservatoire Nationale Arts et Métiers (le CNAM), France, [email protected]
Professor, Marcus Öhman, Head of Division, +46 (0)920-49 1977, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
Your application should include a cover letter stating the reasons why you are interested in the position and in what way the research project corresponds to your interests and educational background. The application must also contain a CV, degree certificate or equivalent, and other documents you wish to be considered (grade transcripts, contact information for your references, letters of recommendation, etc.).

Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Send in your application via the apply button below. Mark your application with the reference number.


Last day of application: March 29, 2024
Reference number: 397-2024 Visa mindre

Ph.D. Student in Industrial Marketing

Ansök    Feb 8    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The Industrial Marketing unit has an important role in all the university's business programs and the MSc program in Industrial Management and Engineering. In the next few years, we also have exciting work ahead of us as we will develop several new courses. Within the unit, we are currently working on research projects focusing on branding, tourism, Small and medium-sized enterprises (SMEs) and we regularly develop new project ideas.

To support our research and education in the long term, we are now looking for a Ph.D. Student who wants to work with creative and analytical problem-solving, often in collaboration with organizations and companies.


Project description
The Ph.D. Student will work on the project "Digitalization 2030", which is connected to the Center for Distance-Spanning Technologies. The project entails working directly with SMEs in northern Sweden to help drive their growth through advanced digital technologies, including their use of Cloud, Edge, and Internet of Things technologies (IoT technologies). The aim is to understand their usage patterns and collaboration needs to support technology adoption. By participating in this research project, you can make a real impact empowering SMEs and get exclusive insights on challenges and opportunities at the forefront of technology innovation. 

Duties
A Ph.D. Student position involves both theoretical and practical work. You learn how to run long-term and challenging projects, from problem formulation to final reporting. The Ph.D. student is trained in scientific work in the form of publishing scientific articles in journals and presenting results at international conferences. A doctoral student also participates in third-cycle (research) courses. In addition, you will have the opportunity to try out the teacher role by teaching some of the courses given in the business programs or industrial management. You will be part of a group of researchers, teachers, and Ph.D. Students in Industrial Marketing. As part of the team, you have the possibility to influence the subject's operations and participate in development work.

Qualifications
The general entry requirements for doctoral (third-cycle) studies are as follows: a completed degree at the Master’s (second-cycle) level with completed course requirements of at least 240 credits, of which at least 60 second-cycle credits. Alternatively, equivalent knowledge has been acquired in some other way within or outside the country. In addition to the general entry requirements, knowledge of business administration or industrial management with a focus on marketing or a related subject is required. For further information on admission to doctoral education, see the general syllabus for Industrial Marketing.

In the selection of candidates, we place great emphasis on the applicant's personal characteristics, ability and potential for conducting research, as well as interest and potential for teaching. The applicant should be thorough, analytical, have good communication skills, and an ability to take initiative. It is vital that you can cooperate in a team but also work independently. Research and teaching take place in an international environment; hence, understanding and appreciation of cultural diversity is important.

As scientific publications and presentations are carried out in English, applicants must be able to express themselves fluently in English both in writing and orally. Teaching in English can also be part of the job duties. Furthermore, it is a great advantage if you are fluent in spoken and written Swedish so that you can collect data in Sweden and teach courses that are given in Swedish.

Previous experience of working with scientific publication, popular scientific communication, and/or teaching is qualifying. Work experience in marketing, project management, or similar areas is also considered a merit.

Further information
Employment as a Ph.D. Student is a full-time position that is limited to four years. Teaching or other department duties can be added with a maximum of 20% full-time. Start date by agreement. The position is located at the Department of Social Sciences, Technology and Arts at the university's campus in Luleå.

For full ad pleas visit; Lediga jobb | Luleå tekniska universitet (ltu.se)

For further information about the position, please contact Professor and Chair Maria Ek Styvén, +46 (0)920-49 1501, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, +46 (0)920-49 1529, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 (0)920-49 1792, [email protected]

In the case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
Please apply for the position by clicking on the application button below and attaching the requested documents, including a personal letter with a motivation of your interest in doctoral studies, a CV including a link to your master’s thesis, certified diplomas, and other relevant appendixes. Contact details to at least two reference persons should be included in the application.Please mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in Swedish or English.

Closing date for applications: 1 April, 2024
Reference number: 618-2024 Visa mindre

Doktorand i drift och underhållsteknik

Ansök    Feb 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Drift och underhåll är ett snabbt växande forskningsområde och ett viktigt område inom många industrier där underhållskostnaderna en av de största enskilda kostnadsposterna. Ett effektivt underhåll kan generera inkomster för industrin genom bättre anläggningsutnyttjande och högre tillgänglighet. Genom välplanerat underhåll kan även externa och interna operativa risker kontrolleras och minimeras. Drift- och underhållsteknik är multidisciplinärt till sin natur, och innehåller många vetenskapliga discipliner och nya framväxande teknologier. Avdelningens aktiviteter är anpassade till att hitta synergier med andra ingenjörsdiscipliner och bygga nätverk med många aktiva forskargrupper, lokalt och globalt.

Ämnesbeskrivning
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar. Ett område av forskningen fokuserar på tillståndsövervakning och prediktiva teknologier, där mätningar och modellering av olika anläggningar eller utrustningars tillstånd spelar en betydande roll.

Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt kommer att behandla en del av en digital tvilling där maskininlärningsmetoder och multifysiksimulering kommer att kombineras. Forskningsprojektet bedrivs inom området Järnvägssystem. Forskningsfrågorna som kommer att behandlas i detta projekt är relaterade till simuleringen av magnetfältsutbredningar på rälsytan och möjligheten att identifiera nyckelparametrar i returfältet som kan kopplas till olika defekter på rälen. Projektet kommer att ingå i ett pågående EU-forskningsprojekt. Verkliga fallstudier av järnvägssektioner kommer att användas för att validera och stödja de utvecklade metoderna för upptäckt av defekter. Syftet med forskningen är att generera kunskap som kan användas för att förbättra underhållsgränserna för spårinfrastruktur.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inom doktorandprojektet inkluderar aktivt deltagande i forskning och utveckling av resultat och leverabler kopplade till EU-projekt. Förutom det teoretiska examensarbetet kommer praktiskt arbete relaterat till databashantering, datorprogrammering och simulering att ingå. Övriga arbetsuppgifter relaterade till forskarutbildningen kommer att specificeras i den individuella forskarutbildningsplanen.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning måste du ha en magisterexamen i ämnet datavetenskap, teknisk fysik, mekatronik, maskinteknik eller liknande utbildning. Du måste även kunna tala och skriva flytande engelska. Tidigare erfarenhet av att arbeta med multifysiksimuleringsprogram som COMSOL multifysik eller liknande är meriterande. Ämnen inom din utbildning som kommer att ses som meriterande är: 


• Beräkningsmodellering
• Multi-fysik simulering
• CAD ritningar
• Järnvägssystemteknik 

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort:Luleå. Tänkt tillträde: efter överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta:
Matti Rantatalo, Biträdande professor, 0920-49 2104, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected] 

För fullständig annnons se: 

Arbeta hos oss | Luleå tekniska universitet (ltu.se)

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. För fullständig annons se

Sista ansökningsdag: 22 februari 2024  
Referensnummer: 504–2024 Visa mindre

PhD student in Operation and Maintenance

Ansök    Feb 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Operation and maintenance is a rapidly growing research area as it is recognized as an important enabler for the business performance by industry all over the world. For many industries maintenance costs are one of the biggest individual cost items. Effective maintenance can generate income for industry through better facility utilization and higher availability. Through well planned maintenance, external and internal operational risks can also be controlled and minimized. The division of Operation and Maintenance Engineering is multidisciplinary in nature and includes many disciplines of science and emerging technologies. The activities of the Division are aligned towards finding synergies with other engineering disciplines and building networks with many active research groups, locally and worldwide.

Subject description
Operation and Maintenance Engineering deals with the development of methodologies, models and tools to ensure high system dependability and efficient and effective maintenance processes for both new and existing systems. One area of the research at our division focuses on condition monitoring and predictive technologies, where measurement and modelling of different asset behavior plays a significant role.

Project description
This PhD project will deal with a part of a digital twin system where machine learning approaches and Multiphysics simulation in computational modelling will be combined. The research project will be conducted within the Railway system domain. The research questions that will be addressed in this project is related to the simulation of the magnetic field propagation on the rail surface and the possibility of identifying key parameters governing various defects on the rail from the response field. The project will be connected to ongoing European Union research projects. Real case studies of railway track sections will be used to validate and support the developed approaches for railway defect detection. The purpose of the research is to generate knowledge which can be used to improve maintenance limits of track infrastructure.

Duties
The duties within the PhD project includes active participation in the research and development of deliverables connected to EU-projects. Except for the theoretical thesis work, practical work related to computer programming, simulation and on-site field measurements of different aspects like eddy current and electromagnetic induction will be included. Other duties related to the PhD education will be specified within the individual PhD study plan.

For further information about a specific subject see; General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Qualifications
In order to be eligible for employment you must have a master’s degree in the subject of technical physics, Mechatronics, Mechanical or similar education. To contribute to EU-project deliverables, you should be able to fluently speak and write in English.  Prior experience in working with multi-physics simulation software such as COMSOL multi physics, ANSYS or similar is meritorious. Topics within the degree that will be seen as meritorious are:


• Computational modelling
• Multi-Physics simulation
• CAD
• Railway system engineering

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. The position is placed in Luleå, Sweden. Starting upon agreement.  

For more information about the position, please contact:
Matti Rantatalo, Associate Professor (+46) 920-49 2104, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46) 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46) 920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

For full advertisement please visit;

Job vacancies | Luleå tekniska universitet (ltu.se)

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Reference number: 504-2024
Last day of application: 22 February 2024 Visa mindre

PhD Student in computational modeling of electrochemical CO2 re-duction

Ansök    Jan 10    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The subject of applied physics is part of the Department of Materials Science. It performs research within atomistic modeling, electron structure theory, condensed matter theory, astrophysics and fundamental theoretical physics. We are now looking for two PhD students, one who will focus on molecular catalysts and one who will focus on heterogeneous catalysts.

The research group you will be part of focuses on developing novel materials for green energy applications and large scale industrial processes. We use density functional theory modeling to develop a detailed understanding of materials and chemical reactions related to electrochemistry and catalysis. As a member of this newly established research group you will have the possibility to be a part of a dynamic and international team and perform research in close contact with experimental groups and industry.

Subject Description
The subject comprises physics with an emphasis on calculations and simulations that are closely and widely related to applications and applied research.

Project Description
As PhD student you will use density functional theory computations to develop a fundamental understanding of electrochemical CO2 reduction to post CO or even C2+ products. The research focuses either on molecular or solid state catalysts. Your research will for example target reaction mechanisms or fundamental materials properties associated with the catalytic activity.  Based on these insights you will predict novel catalysts which can be synthesized and tested by external collaborators.

This recruitment is connected to the Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). WISE, funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation, is the largest-ever investment in materials science in Sweden and will encompass major efforts at Sweden’s foremost universities over the course of 10 years. The vision is a sustainable future through materials science. Read more: WISE

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. Project planning and independently developing the research topic are also an important part of your work. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role.

The project will mainly focus on performing density functional theory (DFT) calculations on transition metal complexes or metal and metal oxide surfaces with the aim to identify reaction mechanism and screen for catalysts.

Qualifications
You have a master’s degree in chemistry, physics, materials science or a related subject. Your duties require excellent knowledge in at least one of the following subjects: Inorganic chemistry, catalysis, electrochemistry, organometallic chemistry or surface chemistry. Experience in organic chemistry and computational chemistry is of advantage. Good command of English is mandatory.

We are looking for two students who are enthusiastic about catalysis and are able to work both independently and as a part of a team. Your project will lie at the boundary between physics and chemistry and you will work in close collaboration with experimentalists. So good communication skills and the ability to work interdisciplinary are important.

Further Information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. You will be placed in Luleå. Start: upon agreement.

For additional information you are welcome to contact Dr. Michael Busch, Senior lecturer in Applied Physics, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the English version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Application deadline: February 15, 2024
Reference number: 5608-2023 Visa mindre

Doktorand till OLIN-studierna, Region Norrbotten

Ansök    Jan 24    REGION NORRBOTTEN    Doktorand
OLIN-studierna bedriver forskning om astma, allergi och KOL i Norrbotten sedan mer är 30 år. OLIN-studierna är den största forskningsverksamheten inom Region Norrbotten och samverkan sker även nationellt och internationellt med andra liknande forskargrupper. Vi som jobbar inom OLIN har olika yrkesbakgrund, t ex sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, beteendevetare och statistiker. Gruppen består av forskare, doktorander och forskningssköterskor. Vi söker ... Visa mer
OLIN-studierna bedriver forskning om astma, allergi och KOL i Norrbotten sedan mer är 30 år. OLIN-studierna är den största forskningsverksamheten inom Region Norrbotten och samverkan sker även nationellt och internationellt med andra liknande forskargrupper. Vi som jobbar inom OLIN har olika yrkesbakgrund, t ex sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, beteendevetare och statistiker. Gruppen består av forskare, doktorander och forskningssköterskor.


Vi söker en doktorand i forskningsämnet medicinsk vetenskap med inriktning mot folkhälsovetenskap. Det aktuella projektet handlar om astma och allergi bland barn, ungdomar och unga vuxnaVi söker

Du är kvalificerad att söka denna befattning om du har avlagd examen på avancerad nivå (magister eller master) med huvudämne omvårdnad, medicin, folkhälsovetenskap, psykologi eller andra närliggande ämnen. Du är sjuksköterska, läkare, folkhälsovetare, beteendevetare eller har annan likvärdig utbildning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du bör vara strukturerad, flexibel, noggrann, ha god samarbetsförmåga, god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att möta personer med astma eller allergi.Det här får du arbeta med

Att vara doktorand innebär att man genomgår en forskarutbildning under handledning och i enlighet med en individuell studieplan. Det innebär exempelvis att du samlar in och analyserar data, genomför forskarutbildningskurser, skriver vetenskapliga artiklar och författar en avhandling. Forskningsresultat presenteras både vid nationella och internationella konferenser. Datainsamling sker genom enkätstudier, intervjuer och kliniska undersökningar av slumpmässigt utvalda individer i Norrbottens län. Exempel på undersökningar är lungfunktionstest, allergitest och blodprovstagning. Du kommer att ingå i en forskargrupp som består av forskningssjuksköterskor och andra doktorander och forskare.


OLIN-studiernas lokaler finns i Regionhuset, Luleå.

Forskarutbildningen sker vid Umeå Universitet.Det här erbjuder vi dig

- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård

- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag

- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/


Information om tjänsten

En förutsättning för tjänsten är att du har en tillsvidareanställning inom Region Norrbotten. Tjänsten är tidsbegränsad på ca 5-6 år.  Vid en grundanställning på 100% kan 50% utgöras av forskningstid, och under forskarutbildningen är tjänsten uppdelad på 50% forskningstid och resterande 50% arbete inom din grundanställning.


Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.


Vill du veta mer?


Linnea Hedman, enhetschef OLIN-studierna, 0920-28 4482, 073-0286493

Docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå UniversitetVälkommen med din ansökan! Visa mindre

Doktorand i polymera kompositmaterial

Ansök    Jan 10    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vill du bidra till utvecklingen av hållbara material? Som en del av det Interreg Aurora-finansierade projektet söker vi en doktorand för att arbeta med utveckling av miljövänliga fiberförstärkta kompositer. Arbetet är ett samarbete med Uleåborgs universitet som syftar till att möjliggöra hållbara och miljövänliga material framställda av de naturresurser som finns i norra Sverige och Finland.

Du kommer att tillhöra forskningsgruppen Polymera Kompositmaterial. En del av gruppens forskning syftar till att validera experimentellt verifierade fysikaliska fenomen genom utveckling av relevanta materialmodeller, medan andra är mer material- eller tillverkningsinriktade. Utbildningsverksamhet, inklusive internationella program på master- och doktorandnivå (EEIGM, AMASE, etc.) är en integrerad del av verksamheten. Gruppen tillhör Institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Ämnesbeskrivning
Polymera kompositmaterial omfattar kunskap om processer och mekanismer som styr prestanda och egenskaper hos, samt tillverkning av, fiberarmerade kompositmaterial.

Projektbeskrivning
Du kommer att samverka i ett konsortium bestående av LTU och Uleåborgs universitet i ett projekt med syfte att öka kunskap kring användningsmöjligheter av biologiskt framställda kemikalier för materialproduktion. Målet är att utveckla nya biomassa-baserade polyesterhartser som kan ersätta fossilbaserade i industriellt relevanta applikationer - kompositstrukturer. Vid utveckling av polyesterformuleringen kommer biomassa-härledda byggstenar att användas för att erhålla material med hög andel bio-baserade kolväten.

LTU:s huvudsakliga roll i projektet är att utföra materialkarakterisering och att utveckla (inklusive tillverkning) kompositer baserade på den nyutvecklade biobaserade polymeren. Doktoranden förväntas utveckla nya metoder och valideringsverktyg för användning i tidiga skeden av materialutveckling. Forskningen förväntas utgå från befintliga metoder, utvecklade för att utvärdera mekanisk prestanda hos modellmaterial, och utöka dessa för att visa potentialen hos nya kompositer i industriell skala.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar både teoretiskt och praktiskt arbete. En doktorandtjänst innebär studier på avancerad nivå samtidigt som du arbetar i ett forskningsprojekt. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
För att betraktas som behörig för anställning krävs civilingenjörsexamen eller magisterexamen inom materialteknik, maskinteknik, kemi, teknisk fysik eller likvärdigt. Dokumenterad erfarenhet från projekt och/eller utbildningsprogram/kurser relaterade till kompositmaterial samt erfarenhet av modellering av fysikaliska materialbeteenden (inklusive numeriska simuleringar) och karaktärisering är fördelaktigt. Goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska krävs. Kunskaper i svenska är meriterande.

Vi söker en motiverad kandidat med personliga egenskaper som är relevanta för utbildning på forskarnivå, såsom förmåga att arbeta i team, en vilja att inhämta mer kunskap samt vara en bra lagspelare. Kunskaper som är relevanta för det aktuella projektet, till exempel specialiserade kurser, är meriterande.

En utförlig beskrivning av studieplanen för utbildning på forskarnivå i polymera komposit-material kan hämtas: Studieplaner för forskarutbildning inom Polymera Kompositmaterial

För ytterligare information om ett specifikt ämne, se:

- Tekniskt vetenskapsområde Allmänna studieplaner
- Mer information om gruppen / ämnet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Prof. Roberts Joffe, 0920-49 1940, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 januari, 2024
Referensnummer: 5446-2023 Visa mindre

Doktorand i trä- och bionanokompositer

Ansök    Dec 22    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Avdelningen för materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en doktrand för utveckling av biobaserat kolnanomaterial för användning i energilagringsenheter. Vår pågående forskning inom området har visat att framställningen av biokol från förnybara material har potential, och intressanta kolnanofibrer och aerogeler har framställts med mycket lovande resultat. Vidare forskning är nödvändig för att dessa material skall kunna användas som elektrodmaterial tex i superkondensatorer eller batterier.

Ämnesbeskrivning
Trä- och bionanokompositer omfattar utveckling av energieffektiva tillverkningsmetoder för miljövänliga kompositmaterial och produkter baserade på olika biofibrer i nano- och mikrometerstorlek.

Mer information om forskningsämnet hittar du här.

Projektbeskrivning
Vi vill vi utöka vårt framgångsrika arbete inom området biobaserade nanomaterial och behöver bredda vår grundläggande förståelse med hjälp av processutveckling för framställning av tunna fibrer och porösa aerogeler av biopolymerer vilka förkolas till kolnanomaterial för användning som elektromaterial exempelvis i batterier. Materialegenskaper studeras med hjälp av avancerade analystekniker som elektronmikroskopi (SEM, TEM, AFM), datortomografi, Raman spektroskopi, röntgen, mekaniska egenskaper, termiska egenskaper, elektrokemiska egenskaper, konduktivitet, mm.

Det aktuella projektet finansieras av Forskningsrådet (VR), ett nationellt forskningsprogram. Vi kan erbjuda välutrustade laboratorier för att utföra forskning och goda akademiska nätverk inom Sverige och utomlands.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som doktorand ger dig en fantastisk möjlighet att vara delaktig i ett utmanande utvecklingsprojekt och skapa erfarenheter och färdigheter inom området materialvetenskap, process-struktur-egenskapsrelationer. I detta projekt ligger fokus på utveckling av nano-strukturerad kolmaterial och dess användning som elektrodmaterial, men du kommer även att vara involverad i teoretisk modellering av strukturen och elektrolytflödet i samarbete med avdelningarna för tillämpad fysik och strömningslära.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som doktorand krävs civilingenjörsexamen inom materialvetenskap, materialkemi, eller motsvarande. Projektet är experimentellt och erfarenhet av följande metoder är meriterande: elektrospinning, is-formning, elektronmikroskopi, AFM, mikrotomografi, mätning av mekaniska egenskaper, elektrokemiska egenskaper mm.

Vi söker motiverade och entusiastiska kandidater med förmågan att bedriva ledande forskning samt kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. Du ska ha mycket god kommunikativ förmåga och behärska engelska i tal och skrift.

Vid urvalet läggs speciell vikt vid:


• Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
• Examensarbetets kvalitet
• Personliga egenskaper relevanta för forskning


För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutions-tjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå.

För ytterligare information, kontakta professor Kristiina Oksman, 0920-49 3371 eller 070 358 53 71, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2 januari 2023
Referensnummer: 5703-2023 Visa mindre

PhD Student in Dependable Communication and Computation Systems

Ansök    Dec 22    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Computer Science at the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering conducts research in computer science, software design, machine learning, deep learning, data science and neuromorphic systems. The division is involved in several major European projects as well as national projects funded by SSF (Swedish Foundation for Strategic Research) and the Swedish Research Council.

Subject description
The research subject focuses on an integrated development of network architectures, resource efficient algorithms, and programming paradigms for enabling an application-tailored design of dependable communication and computation systems.

Project Description
You will work on an exciting scientific project supported by the Swedish Research Council. The overarching goal is to advance AI algorithms for increased energy efficiency. In your work, you will research state-of-the-art neural architectures and develop new methods for significantly improved training time. The new algorithms you develop will be suitable for implementation on edge devices, including new AI-adapted computer architectures with in-memory computing and neuromorphic microprocessors (Intel’s Loihi).

Duties
As a PhD student, you will conduct research within the project's field and you will contribute to research and publication activities and collaborate within the subject's broad industrial and academic network through national and international collaborative projects. Most of your working time will be devoted to your own research studies. You will participate in teaching activities. The position involves research in one of the most important subjects in computer science.

Qualifications
To be eligible for employment as a PhD student, a master's degree in computer science with a focus on machine learning and artificial intelligence, or an equivalent foreign degree in the field is required. We are looking for an individual with strong programming skills (Python, Matlab, AI frameworks). Participation in programming competitions is definitely advantageous. You must have a solid university-level mathematical skills (probability theory, statistics, calculus, geometry, Fourier transform). The skills will be tested online before the interview. You have a positive attitude and good communication skills.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: According to agreement.

For further information about the position, please contact Professor Evgeny Osipov,
0920-49 1578, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: January 30, 2024
Reference number: 5646-2023 Visa mindre

Doktorand i kvantkemiskmodellering av elektrokemiskt CO2 reduktion

Ansök    Jan 10    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskningsämnet tillämpad fysik är en del av avdelningen för materialvetenskap. Forskningen fokuserar på atomär modellering, elektronstrukturteori, kondenserade materiens teori, astrofysik och fundamental teoretisk fysik. Vi söker nu två doktorander, en som ska fokusera på molekylära katalysatorer och en som har fokus på heterogena katalysatorer.

Gruppen du kommer att tillhöra bedriver forskning inom materialkemi för gröna tillämpningar och storskaliga industriella processer. Vi använder kvantkemisk modellering för att utveckla en grundläggande förståelse av material och kemiska reaktioner inom katalys och elektrokemi. Vi bedriver både fundamental och användningsorienterad forskning i tätt samarbete med experimentella grupper och industri. Du kommer att bli en del av ett innovativt och internationellt team.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Projektbeskrivning
Du kommer att använda täthetsfunktionalteori för att bygga en grundläggande förståelse på elektrokemiskt CO2 reduktion till post-CO eller även C2+ produkter. Forskningen fokuserar antingen på molekylära eller heterogena katalysatorer. Du kommer att utveckla till exempel reaktionsmekanismer eller undersöka materiens centrala egenskaper. Baserade på materiens egenskaper kommer du att upptäcka nya katalysatorer som kan syntetiseras och testas av externa forskningsgrupper.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer om WISE.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och presenterar din forskning vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Projektplanering och självständigt utförande är också en viktig del av tjänsten. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.

Du ska använda täthetsfunktionalteori för att utveckla reaktionsmekanismer och förutsäga nya molekylära eller heterogena elektrokatalysatorer.

Kvalifikationer
Du ska ha en master eller motsvarande examen inom kemi, fysik, materialvetenskap eller liknande.  Forskningen kräver bra kunskap inom minst ett av följande ämne: oorganiskt kemi, katalys, elektrokemi, metallorganisk kemi eller ytkemi. Expertis inom organisk kemi och atomär modellering är en fördel. Du ska behärska engelska i tal och skrift.

Vi söker två doktorander som är intresserad att jobba med katalys. Du ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team. Forskningen ligger på gränsen mellan kemi och fysik och sker i tätt samarbete med experiment. Därför krävs en bra kommunikationsförmåga och du ska kunna jobba interdisciplinärt.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde efter överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Dr. Michael Busch, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på engelska.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2024
Referensnummer: 5608-2023 Visa mindre

Doktorand i kommunikations- och beräkningssystem

Ansök    Dec 22    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
med fokus på förklarbara AI algoritmer Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga ak... Visa mer
med fokus på förklarbara AI algoritmer

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Avdelningen för datavetenskap vid Institutionen för system- och rymdteknik bedriver forskning inom datologi, mjukvarudesign, maskininlärning, djupinlärning, data science och neuromorfa system. Avdelningen är involverad i flera stora europeiska projekt samt nationella projekt finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vetenskapsrådet.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar forskning kopplat till integrerad utveckling och hantering av pålitliga nätverksarkitekturer, resurseffektiva algoritmer och programeringsparadigmer som samverkar för att skapa pålitlighetsegenskaper i valda tillämpningar.

Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta i ett spännande projekt vars övergripande mål är att främja AI-algoritmer mot skapandet av Artificial General Intelligence (AGI). I ditt arbete kommer du att forska kring kärnalgoritmerna för moderna artificiella neurala nätverk och utveckla metoder för att öka förklarbarheten hos AI-modeller genom konceptualisering av de inlärda representationerna, inkludering av sammanhanget i inlärningsprocesserna samt utveckla nya metoder för induktiv bias. De nya algoritmerna som du kommer att utveckla kommer att vara lämpliga för implementering på kantenheter, inklusive ny AI-anpassad datorarkitektur med
in-memory computing samt neuromorfa microprocessorer (Intel’s Loihi).

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att genomföra forskning inom området för projektet och du kommer att bidra till forsknings- och publiceringsaktiviteter samt samarbeta inom ramen för ämnets breda industriella och akademiska kontaktnät genom nationella och internationella samarbetsprojekt. Du kommer att delta i undervisningsaktiviteter. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Tjänsten innebär forskning inom ett av de mest betydelsefulla ämnena inom datavetenskap.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som doktorand krävs en magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot maskininlärning och artificiell intelligens eller motsvarande utländsk examen inom ämnet.

Vi söker en person med starka programmeringsfärdigheter (med kunskaper inom Python, Matlab, AI-ramverk). Deltagande i programmeringstävlingar är definitivt meriterande. Du skall ha gedigna matematikkunskaper på universitetsnivå (sannolikhetslära, statistik, kalkyl, geometri, Fourier-transform). Färdigheterna kommer att testas online före intervjun. Du har en positiv attityd och goda kommunikationsfärdigheter.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.  Placering i Luleå. Tillträde: Enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Evgeny Osipov,
0920-49 1578, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 januari 2024
Referensnmmer: 5645-2023 Visa mindre

PhD Student in Dependable Communication and Computation Systems

Ansök    Dec 22    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Computer Science at the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering conducts research in computer science, software design, machine learning, deep learning, data science and neuromorphic systems. The division is involved in several major European projects as well as national projects funded by SSF (Swedish Foundation for Strategic Research) and the Swedish Research Council.

Subject description
The research subject focuses on an integrated development of network architectures, resource efficient algorithms, and programming paradigms for enabling an application-tailored design of dependable communication and computation systems.

Project Description
You will work on an exciting project with the overarching goal of advancing AI algorithms towards the creation of Artificial General Intelligence (AGI). In your work, you will research the core algorithms of modern artificial neural networks and develop methods to increase the explainability of AI models through conceptualization of the learned representations, inclusion of context in the learning pipelines, and the development of novel methods of inductive bias. The novel algorithms you develop will be suitable for implementation on edge devices, including new AI-adapted computer architectures with in-memory computing and neuromorphic microprocessors (Intel’s Loihi).

Duties
As a PhD student, you will conduct research within the project's field and you will contribute to research and publication activities and collaborate within the subject's broad industrial and academic network through national and international collaborative projects. Most of your working time will be devoted to your own research studies. You will participate in teaching activities. The position involves research in one of the most important subjects in computer science.

Qualifications
To be eligible for employment as a PhD student, a master's degree in computer science with a focus on machine learning and artificial intelligence, or an equivalent foreign degree in the field is required. We are looking for an individual with strong programming skills (Python, Matlab, AI frameworks). Participation in programming competitions is definitely advantageous. You must have a solid university-level mathematical skills (probability theory, statistics, calculus, geometry, Fourier transform). The skills will be tested online before the interview. You have a positive attitude and good communication skills.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: According to agreement.

For further information about the position, please contact Professor Evgeny Osipov,
0920-49 1578, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: January 30, 2024
Reference number: 5645-2023 Visa mindre

PhD-student in Wood and Bionanocomposites

Ansök    Dec 22    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The Division of Materials Science at Luleå University of Technology has a PhD-student position available in the research on sustainable carbon nanomaterials with hierarchical pore structure and large surface area and test these as electrodes for energy storage applications.

We have demonstrated that bio-based novel nanomaterials such as cellulose nanofibers and graphitic carbon has a great potential to be used in composite materials and in future energy storage applications such as electrodes for super capacitors and batteries. However, we know that the raw material source can influence the final properties as well as material processing and these need to be developed and better understood.

Subject description
Wood and Bionanocomposites covers the development of energy-efficient manufacturing processes of eco-friendly composite materials and products based on various biofibers in nano- and micrometer scale.

More information about the subject is found here.

Project description
We want to expand our successful work in the field of biobased nanomaterials and try to increase our fundamental understanding of biobased carbon nanomaterials and their use as electrodes for energy storage. Advanced characterization techniques such as microscopy (SEM, AFM) microtomography, Raman spectroscopy, synchrotron, mechanical testing, thermal-, electrochemical properties, as well as theoretical modelling of structure and electron flow within the electrode are used to study the material structure and properties.

The announced PhD project is funded by Swedish Research Council (VR). We can offer well-equipped laboratory facilities for performing research and good academic network in Sweden and abroad.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can try the teacher role as supervisor for project students. As a PhD student, gives you a fantastic opportunity to be involved in a challenging development project and create experiences and skills in the field of materials science, process-structure- property relations. In this project the focus is on development of nanostructured carbon and its use as electrode materials, but you will also be involved in theoretical modelling of the structure and electrolyte flow in collaboration with Applied Physics and Flow Mechanics.

Qualifications
To be eligible for employment you must have an MSc degree in materials science, materials chemistry, polymer engineering, polymer chemistry or an equivalent degree.

The project is experimental in nature and experience in some of the following methodologies is highly desirable:


• Processing: experience in electrospinning or in ice-templating are an advantage
• Analysis techniques: x-ray analysis, different microscopy techniques (scanning electron microscopy, atomic force microscopy) mechanical testing including analysing results, and electrochemical testing are an advantage.

Great interest for carbon nanomaterials and their characterisation is of importance.

We are looking for highly motivated and enthusiastic candidates, capable of conducting state-of-the-art research and who can work independently as well as in teams. The candidate must have good oral and written communication skills and be fluent in English.

For the evaluation of candidates, special emphasis is put on the following:


• Knowledge and skills relevant for the project
• Quality of MSc thesis
• Personal skills relevant for research

 For further information about a specific subject see General syllabus for the Board of the faculty of science and technology.

Further information
Fulltime fixed-term employment for four years. Departmental duties (such as teaching) up to maximum 20 % of fulltime studies may be added. Location is Luleå, Sweden.

For further information, please contact Professor Kristiina Oksman, +46 920 49 3371 or +46 70 358 53 71, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson +(0)920-49 1529 [email protected] and OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified MSc diploma and courses and their grades. Your application, including the diploma, must be written in English or Swedish. Mark your application with the reference number below.

Closing date for applications: January 2 2024
Reference number: 5703-2023 Visa mindre

Doktorand i Processmetallurgi inriktning pyrometallurgi

Ansök    Dec 19    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi söker en doktorand i processmetallurgi som kommer forska inom området pyrometallurgi med fokus på slaggkemi. Forskningen är behovsbaserad fundamental forskning som genomförs i samverkan med seniora forskare och industripartners. Som doktorand kommer du att ingå i en dynamisk och internationell forskarmiljö med nära samarbete med partners från forskningsinstitut och industri.

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Projektbeskrivning
Du kommer bedriva forskning i ett projekt vars syfte är att ta fram ny kunskap om det initiala slaggbildningsförloppen i en Peirce-Smith konverter. Processens metallurgiska kapacitet påverkas till stor del av slaggens termodynamiska och termofysiska egenskaper. Genom att bättre förstå det initiala slaggbildningsförloppet kan tidpunkter för när olika tillsatser ska ske förbättras och i förlängningen öka förmågan att processa komplexa material med minimal påverkan på process och slutprodukt.

Projektet innehåller stora delar experimentell och praktisk forskning så som karakterisering och laboratorieförsök, men kan även innehålla modellering för ökad förståelse av de fenomen som studeras.

Arbetsuppgifter
I doktorandtjänsten ingår både teoretiska och praktiska moment som till exempel laborationsmoment. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare är du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, målinriktad och motiverad till att utföra avancerad forskning inom processmetallurgi, både självständigt och i samarbete med seniora forskare och samarbetspartners inom akademi, forskningsinstitut och industri. Framför allt är du fast besluten om att kontinuerligt utveckla dina färdigheter och bidra till forskning som driver kunskapen inom processmetallurgi framåt. Du ska ha en civilingenjörsexamen, master, eller motsvarande inom metallurgi, kemiteknik, kemi, oorganisk kemi, processkemi, materialteknik eller liknande. Du bör ha god kommunikationsförmåga skriftligt och muntligt i engelska. Vidare bör du ha en hög ansvarskänsla. Erfarenhet av experimentellt arbete och oorganisk kemi är meriterande. Vid förfrågan ska du kunna lämna kontaktuppgifter till två referenser.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tänkt tillträde: Enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Universitetslektor Andreas Lennartsson, 0920-49 2379, [email protected]
Biträdande professor Fredrik Engström, 0920-49 1388, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 7 februari, 2024
Referensnummer: 5430-2023 Visa mindre

PhD Student in Process Metallurgy with focus on pyrometallurgy

Ansök    Dec 19    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
We are hiring a Ph.D. student in process metallurgy who will do research in the field of pyrometallurgy with focus on slag chemistry. The research is demand-driven fundamental research conducted in collaboration with senior researchers and industrial partners. As a Ph.D. student, you will be part of a dynamic and international research environment with close collaboration with partners from research institutes and industry.

Subject description
Process Metallurgy is concerned with the sustainable extraction of metals from primary and secondary raw materials using both pyrometallurgical and hydrometallurgical processes.

Project description
You will perform research in a project with the aim to generate new knowledge about the initial slag formation processes in a Peirce-Smith converter. The metallurgical capacity of the process is largely influenced by the thermodynamic and thermophysical properties of the slag. By better understanding the initial slag formation processes, the timing of various additions can be improved, ultimately enhancing the ability to process complex materials with minimal impact on the process and product.

The project includes significant parts of experimental and practical research, such as characterization and laboratory experiments, but may also involve modeling to enhance understanding of the phenomena under study.

Duties
As a PhD student, you are employed at the university and expected to perform both experimental and theoretical research. The position aims to develop you into an independent researcher, meaning you will conduct research and communicate your results in international conferences and scientific journals. Most of your time will be devoted to your research studies, but you can also have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you are a neutral party in many contexts, which provides an excellent opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
You are an enthusiastic, goal-oriented, and highly motivated person who wants to conduct advanced research in process metallurgy. You are comfortable working independently and with internal and external partners in a group context. Above all, you are determined to continuously develop your skillset and contribute to research that furthers the knowledge within the field of process metallurgy. You are required to have a M.Sc. in metallurgical engineering, chemical engineering, inorganic chemistry, process chemistry, material science, or similar. You should master English on a professional level, both written and verbal. Experience in experimental work, hydrometallurgy and inorganic chemistry is meritorious. When enquired, you must be able to provide contact details for two references.

For further information about a specific subject see * General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: As soon as possible according to arrangement.

For further information about the position, please contact:
Associate professor Fredrik Enström, +46 920-49 1388, [email protected]
Senior lecturer Andreas Lennartsson, +46 920-49 2379, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson +46 920-49 1529, [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792, [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter, and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: February 7, 2024
Reference number: 5430-2023 Visa mindre

Doktorand i kommunikations och beräkningssystem

Ansök    Dec 22    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
med fokus på energieffektivitet av moderna AI algoritmer Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala före... Visa mer
med fokus på energieffektivitet av moderna AI algoritmer

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Avdelningen för datavetenskap vid Institutionen för system- och rymdteknik bedriver forskning inom datologi, mjukvarudesign, maskininlärning, djupinlärning, data science och neuromorfa system. Avdelningen är involverad i flera stora europeiska projekt samt nationella projekt finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vetenskapsrådet.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar forskning kopplat till integrerad utveckling och hantering av pålitliga nätverksarkitekturer, resurseffektiva algoritmer och programeringsparadigmer som samverkar för att skapa pålitlighetsegenskaper i valda tillämpningar.

Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta inom ett spännande vetenskapligt projekt som stöds av Vetenskapsrådet. Det övergripande målet är att främja AI-algoritmer för ökad energieffektivitet. I ditt arbete kommer du att forska kring toppmoderna neurala arkitekturer och utveckla nya metoder för markant förbättrad träningstid. De nya algoritmerna som du kommer att utveckla kommer att vara lämpliga för implementering på kantenheter, inklusive ny AI-anpassad datorarkitektur med in-memory computing samt neuromorfa microprocessorer (Intel’s Loihi).

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att genomföra forskning inom området för projektet och du kommer att bidra till forsknings- och publiceringsaktiviteter samt samarbeta inom ramen för ämnets breda industriella och akademiska kontaktnät genom nationella och internationella samarbetsprojekt. Du kommer att delta i undervisningsaktiviteter. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Tjänsten innebär forskning inom ett av de mest betydelsefulla ämnena inom datavetenskap.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som doktorand krävs en magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot maskininlärning och artificiell intelligens eller motsvarande utländsk examen inom ämnet.

Vi söker en person med starka programmeringsfärdigheter (med kunskaper inom Python, Matlab, AI-ramverk). Deltagande i programmeringstävlingar är definitivt meriterande. Du skall ha gedigna matematikkunskaper på universitetsnivå (sannolikhetslära, statistik, kalkyl, geometri, Fourier-transform). Färdigheterna kommer att testas online före intervjun. Du har en positiv attityd och goda kommunikationsfärdigheter.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.  Placering i Luleå. Tillträde: Enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Evgeny Osipov,
0920-49 1578, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 januari 2024
Referensnmmer: 5646-2023 Visa mindre

PhD Student in Automatic Control with Focus on Hygiene Technology

Ansök    Dec 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.In the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, the university has brought together research and education in electrical engineering, space technology, computer and systems science. We are now looking for a PhD student to grow our team and strengthen our research in the area of Automatic Control, where we focus on control and automation, dynamic modelling, instrumentation and system monitoring for various applications ranging from process control, clean energy, data center, health care, agriculture and structural engineering, to mention a few. We work in close collaboration with industry and stakeholders regionally and internationally. The Automatic Control group also has a strong link with the ProcessIT Innovations at Luleå University. ProcessIT Innovations is a collaboration center in northern Sweden that works to develop new technical solutions based on the needs in industry.

We are looking for an ambitious and creative researcher who wants to contribute to cutting edge research in control applications and mechatronics oriented towards the below profile area(s). The position as a PhD researcher provides ample opportunity for interaction with industry, participation in academic conferences, experience from scientific publishing and other personal and professional development. The project will be carried out at Luleå University of Technology’s campus in Luleå.

Subject description
Automatic Control comprises the analysis and synthesis of models and model-based algorithms for control, estimation, and monitoring of complex dynamic systems.

Project description
Control Engineering and Instrumentation are growing in importance due to the need for high quality data and information to make decisions and take correct actions in almost every process that involves automation. This project where the PhD student will be involved in is to design and develop innovative technology for public hygiene and sanitary application. The recent global pandemic has shown the importance of this subject, where sensing and automation technology may provide a solution. This project is an exciting multidisciplinary research and development project, where researchers from control engineering, computing, product design, manufacturing and health science will collaborate together. Skills and creativity will play an important role in delivering this project. The project is supported by industrial collaboration and funding.  

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical works within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. You will work closely with your academic supervisor and collaborators within the project. In addition, you have the opportunity to be involved in other academic roles, such as teaching, lab demonstrating and mentoring undergraduate students. You also have plenty of opportunities for training and skill developments. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
To be qualified for the position, you must have a master’s level degree or equivalent in Control Engineering, Mechatronics Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science or other related subjects. Experience and interest in working on hardware design project is necessary. Skill in and familiarity to at least one engineering design software such as MATLAB/Simulink, LabVIEW, SOLIDWORKS or similar software are required. Strong scientific skills and experience in real life experiments, as well as effective communication skills, written and orally, are considered as a strong plus. You need to be independent at the same time a good team player. You will represent the group in different occasions, both in Sweden and world-wide, hence high proficiency in English is required.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå Campus. Starting: By Agreement

For further information about the position, please contact:
Dina Shona Laila, Professor and Head of Subject, (+46)920-49 3448, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a full CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 11 February 2024
Reference number: 5121-2023 Visa mindre

Doktorand i energiteknik med inriktning mot oxidation av kolnanopartiklar

Ansök    Dec 5    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vill du forska om bildning och destruktion av kolnanopartiklar under termokemisk produktion av biomassa? Nu har du chansen att bedriva doktorandforskning i en dynamisk, internationell forskningsmiljö!

Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en doktorand inom energiteknik, som ska fokusera på grundläggande förståelse för hur nanokolmaterial produceras och oxideras med och utan påverkan av katalysatormaterial.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Att kontrollera den bildade mängden av kolnanopartiklar (KNP) via oxidativa processer är avgörande inom många olika områden, allt från utsläppskontroll till produktion av energilagringsmaterial. På grund av den stora heterogeniteten hos KNP när det gäller ingående kolallotroper och möjliga heteroatomer, har utvecklingen av oxidationsmekanismer på nanoskala hittills inte undersökts i detalj. Vi kommer att ta itu med detta problem med hjälp av environmental transmissionselektronmikroskopi (ETEM) där oxidationsprocessen registreras i realtid i nano-till-atom skala upplösning från dess initiering till slut.

Arbetsuppgifter
Merparten av din arbetstid ägnas åt ditt eget forskningsprojekt. Du arbetar självständigt med din forskning och tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och deltagande i nationella och internationella konferenser. Du kommer även läsa doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt samtidigt som du får handledning av en senior forskare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i ett team. Du ska ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom kemiteknik, processteknik, materialteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, kemi eller likvärdigt.

För att vara behörig för tjänsten krävs det att du har mycket goda kunskaper i engelska, både muntliga och skriftliga. Du ska ha goda färdigheter i akademisk skrivande och ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta dig in i nya frågeställningar.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:


• Högtemperaturkemi/oorganisk högtemperaturkemi
• Termokemiska omvandligsprocesser
• Elektronmikroskopi (SEM och/eller TEM)
• Avancerad databehandling med Matlab och/eller Pyton

Se även allmän studieplan för forskarutbildning inom energiteknik.

De flesta medarbetarna vid ämnet energiteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå, Sverige. Tänkt tillträde april 2024.

För ytterligare information, kontakt gärna professor Henrik Wiinikka, 070-229 23 84, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]  

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4657-2023
Sista ansökningsdag: 31 januari 2024 Visa mindre

PhD Student in Energy Engineering

Ansök    Dec 5    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Do you want to do research on carbon nanoparticles formation and destruction during thermochemical production of biomass? If your answer is yes, take the opportunity to carry out PhD research in a dynamic, international research environment.

The Division of Energy Science at Luleå University of Technology seeks one Ph.D. students within Energy Engineering, to work with fundamental understanding how nanocarbon material are produced and oxidised with and without the influence of catalyst materials.

Subject description
Energy Engineering concerns the development of technologies and processes in order to build a sustainable energy supply. The research focuses on bioenergy technologies and energy-efficiency in industry and society.

Project description
Controlling the formed amount and nanostructure of carbon nanoparticles (CNP) via oxidative processes is essential in many different fields ranging from emissions control to production of energy storage materials. However, owing to the large heterogeneity of CNP in terms of constituent carbon allotropes and heteroatoms, the evolution of oxidation mechanisms at the nanoscale have to date not been explored in detail.  We will address this problem using environmental transmission electron microscopy (ETEM) where the oxidation process is recorded in real-time at nano-to-atomic scale resolution from its initiation to end.

Duties
Most of your working time will be devoted to your own research project. You work independently with your research and communicate your results in scientific journals and participation at national and international conferences. You also study third-cycle courses. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
We are looking for an enthusiastic candidate with the ability to work both independently and as a member of a team. You have a master’s degree in chemical engineering, process engineering, material engineering, mechanical engineering, engineering physics, chemistry or equivalent. We also welcome applicants with an expected degree during spring of 2024.

Additional requirements


• Very good oral and written proficiency in English.
• Good skills in academic writing.
• Ability to work independently and take own initiatives as well as being able to penetrate new research areas on your own.

It is meritorious if you have the following skills:


• High-temperature chemistry/high-temperature inorganic chemistry.
• Thermochemical conversion processes.
• Electron microscopy (SEM and/or TEM)
• Strong skills in data analysis, using Matlab or Python.

See also the general curriculum for education at post-graduate level in Energy Engineering.

Most employees at the subject of Energy Engineering are currently men, therefore we welcome female applicants.

Further information
The PhD position includes a fixed-term full-time employment for 4 years, teaching and other department duties may be added with up to 20%. You will be employed at Luleå University of Technology, and be located in Luleå, Sweden. Starting April 2024.

For further information about the position please contact:
Henrik Wiinikka, Professor, (+46)702292384 [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Send in your application via the apply button below. Mark your application with the reference number.

Last day of application: 31 January 2024
Reference number: 4657-2023 Visa mindre

Doktorand i reglerteknik med fokus på hygienteknik

Ansök    Dec 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
På institutionen för system- och rymdteknik har universitetet samlat forskning och utbildning inom elektroteknik, rymdteknik, data- och systemvetenskap. Vi söker nu en doktorand för att utöka vårt team och stärka vår forskning inom ämnet reglerteknik, där vi fokuserar på styrning och automation, dynamisk modellering, instrumentering och systemövervakning i olika tillämpningar, exempelvis processtyrning, hållbar energi, datacenter, sjukvård, lantbruk och byggnadsteknik, för att nämna några. Vi arbetar i nära samarbete med industri och intressenter regionalt och internationellt. Reglerteknikgruppen har också en stark koppling till ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet. ProcessIT Innovations är ett samverkanscenter i norra Sverige som arbetar med att utveckla nya tekniska lösningar utifrån branschens behov.

Vi söker nu en ambitiös och kreativ forskare som vill bidra till spjutspetsforskning inom reglertekniska tillämpningar och mekatronik inriktad mot nedanstående profilområden. Tjänsten som doktorand ger stora möjligheter till interaktion med industrin, deltagande i akademiska konferenser, erfarenhet från vetenskaplig publicering och annan personlig och professionell utveckling. Projektet kommer att genomföras på Luleå tekniska universitetscampus i Luleå.

Ämnesbeskrivning
Reglerteknik omfattar analys och syntes av modeller och modellbaserade algoritmer för reglering, skattning och övervakning i komplexa dynamiska system.

Projektbeskrivning
Reglerteknik och instrumentering växer i betydelse på grund av behovet av högkvalitativ data och information för att fatta beslut och vidta korrekta åtgärder i nästan varje process som involverar automatisering. Det projekt där du som doktorand kommer att vara involverad i handlar om att designa och utveckla innovativ teknik för offentlig hygien och sanitära tillämpningar. Den senaste globala pandemin har visat vikten av detta ämne, där avkännings- och automationsteknik kan ge en lösning. Detta projekt är ett spännande multidisciplinärt forsknings- och utvecklingsprojekt, där forskare från reglerteknik, datateknik, produktdesign, tillverkning och hälsovetenskap kommer att samarbeta. Färdigheter och kreativitet kommer att spela en viktig roll för att genomföra detta projekt. Projektet stöds av industriellt samarbete och finansiering.

Arbetsuppgifter
Som doktorand förväntas du utföra både experimentellt och teoretiskt arbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Större delen av din arbetstid kommer att ägnas åt dina egna forskningsstudier. Du kommer att arbeta nära din akademiska handledare och medarbetare inom projektet. Dessutom kan du få möjlighet att vara involverad i andra akademiska roller, såsom undervisning, labbdemonstrering och mentorskap av studenter på grundnivå. Du har också gott om möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang, vilket ger stor möjlighet att vara med i utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten måste du ha en civilingenjörsexamen eller motsvarande inom reglerteknik, mekatronik, elektroteknik, maskinteknik, datavetenskap eller andra relaterade ämnen. Erfarenhet och intresse av att arbeta med hårdvarudesign är ett krav. Färdighet och förtrogenhet med minst en teknisk designprogramvara såsom MATLAB/Simulink, LabVIEW, SOLIDWORKS eller liknande programvara krävs. Starka vetenskapliga färdigheter och erfarenhet av verkliga experiment, såväl som effektiva kommunikationsförmåga, skriftligt och muntligt, anses vara ett starkt plus. Du måste vara självständig och samtidigt en bra lagspelare. Du kommer att representera gruppen vid olika tillfällen, både i Sverige och världen över, därför krävs goda kunskaper i engelska.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå campus Tänkt tillträde: Enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Dina Shona Laila, professor och ämnesföreträdare, 0920-49 3448, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 11 februari 2024
Referensnummer: 5121–2023 Visa mindre

PhD Student in Machine Elements

Ansök    Dec 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Machine Elements, ME, at the Department of Engineering Sciences and Mathematics, TVM, is a research group that enthusiastically works for a more sustainable world with a diminishing climate and environmental impact. We work to develop products and processes that are energy-efficient, preferably fossil-free and renewable. We are a large and growing group of about thirty doctoral students and ten supervisors. In our postgraduate education, PhD@ME, we strive for the doctoral student to develop into an expert on the subject but also develop as a person and become a skilled researcher.

We are now looking for a PhD student who will work on developing an understanding of how to be able to assess the risk of damage in a drive train in, for example, vehicles, wind turbines, or aircrafts.

Subject description
Machine Elements comprises the analysis and optimisation of machine components and component systems in order to enhance performance, longevity, energy-efficiency, reliability and sustainability. Particular emphasis is placed on issues in the field of tribology.

Project description
The project is part of a larger European research project within the Marie Sk?odowska-Curie programme. The main goal of the project is to develop diagnostics and prognostics tools for future transmissions, for aviation and other advanced applications such as wind turbines. It is about being able to assess at an early stage, whether damage is about to occur in the transmission, as well as being able to estimate how serious the damage is and how soon it must be repaired. Researchers and PhD students from Sweden, Belgium, France, Italy, Spain and Slovenia participate in the project. Several industrial companies are also partners, for example, Safran, a French aerospace company, and Bonfiglioli, an Italian company that manufactures transmissions for wind power.

In the sub-project that this PhD-student position concerns, a method for assessing the quality of the lubrication will be developed. This is important because the lubrication of a transmission is essential for its trouble-free operation and low energy consumption. Among other things, it is about understanding how the roughness of the surface interacts with the lubricant to build up a protective lubricating film. An index describing the risk of damage should be developed.

The project is largely experimental in nature but may also contain some modelling for increased understanding of the phenomena being studied. If you enjoy learning about many different areas of technology, this is a project for you. The need for prognostics and diagnostics of the kind that the project deals with will have an increasingly important role in the new business models that the circular economy requires.

Duties
The tasks are varied; you work independently to plan and carry out studies, write scientific articles and complete your doctoral thesis. In between, you study postgraduate courses and participate in seminars and conferences both in Sweden and internationally. As the doctoral position is part of a European collaborative project, travel to different partners may occur. During the journey, you have at least three supervisors who support you in your work. You will also have the support of other experts and PhD students within the EU project.

Qualifications
Applicants must have an MSc degree in Engineering or Natural Sciences, for example, Mechanical Engineering, Engineering Physics, Materials Science or equivalent. Very good skills in oral and written communication in English is also a requirement.

The following selection criteria apply:


• Knowledge relevant to the project in question,
• Personal qualities relevant to research
• Quality of master’s Thesis

Predicted that the qualifications are equal, the underrepresented gender, currently female, will be given priority in this recruitment.

Please note that this project is a European collaborative project with the aim of increasing mobility between countries. Therefore, the applicant must not have stayed in Sweden for more than a maximum of 12 months before taking up the position.

Further information:
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: upon agreement.

For further information, you are welcome to contact the supervisor group;
Roland Larsson, Chair Professor +46-920-491325, [email protected]
Marcus Björling, Associate Professor, +46-920-491281, [email protected]
Pär Marklund, Professor, +46-920-492415, [email protected].

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR – Lars Frisk, (+46) 920 49 1792, [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

For full advertisment visit, Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish. Mark your application with the reference number below.

Reference number: 4518-2023
Last day for application: 31 December 2023 Visa mindre

Doktorand i maskinelement

Ansök    Dec 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för maskinelement, ME, vid institutionen för teknikvetenskap och matematik, TVM, är en forskargrupp som entusiastiskt jobbar för en hållbarare värld med minskande klimat- och miljöpåverkan. Vi jobbar för att utveckla produkter och processer som är energieffektiva, helst fossilfria och förnyelsebara. Vi är en stor och växande grupp med ungefär trettio doktorander och tiotalet handledare. I vår forskarutbildning, PhD@ME, strävar vi efter att doktoranden ska utvecklas till en expert i ämnet men också utvecklas som person och bli en skicklig forskare. En yrkesperson som efter doktorsexamen själv kan initiera och leda forskningsprojekt inom universitetsvärlden eller i industrin och andra delar av samhället. 

Vi söker nu en doktorand som ska arbeta med att utveckla förståelse för hur man ska kunna bedöma risken för skador i en drivlina i exempelvis fordon, vindkraftverk eller flygplan.

Ämnesbeskrivning
Maskinelement omfattar analys och optimering av maskinkomponenter och komponentsystem utifrån prestanda, livslängd, energieffektivitet, tillförlitlighet och miljöpåverkan. Särskild vikt läggs vid frågeställningar inom området tribologi, läran om nötning, smörjning och friktion.

Projektbeskrivning
Projektet ingår i ett större europeiskt forskningsprojekt inom Marie Sk?odowska-Curie programmet. Projektets huvudmål är att utveckla verktyg för diagnostik och prognostik för framtidens transmissioner för flyg och andra avancerade tillämpningar som vindkraftverk. Det handlar om att, i ett tidigt stadium, kunna bedöma om skador är på väg att uppstå i transmissionen samt även kunna uppskatta hur allvarlig skadan är och hur snart den måste åtgärdas. I projektet deltar forskare och doktorander från Sverige, Belgien, Frankrike, Italien, Spanien och Slovenien. Ett flertal industriföretag är också partners, till exempel Safran, ett franskt aerospace-företag, samt Bonfiglioli, ett italienskt företag som tillverkar transmissioner för vindkraft.

I det delprojekt som denna tjänst berör ska en metod för att bedöma smörjningens kvalitet utvecklas. Detta är viktigt eftersom smörjningen av en transmission är avgörande för dess problemfria drift och en låg energiförbrukning. Det handlar bland annat om att förstå hur ytans ojämnheter samverkar med smörjmedlet för att bygga upp en skyddande smörjfilm. Ett index som beskriver risken för skador ska utvecklas.

Projektet är till stora delar av experimentell karaktär men kan även innehålla viss modellering för ökad förståelse av de fenomen som studeras. Om du gillar att lära dig om många olika teknikområden är detta ett projekt för dig. Behovet av prognostik och diagnostik av det slag som projektet behandlar kommer att få en allt viktigare roll i de nya affärsmodeller som cirkulär ekonomi kräver.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Eftersom doktorandtjänsten är en del av ett europeiskt samarbetsprojekt kan resor till olika partners förekomma. Under resans gång har du minst tre handledare som stödjer dig i ditt arbete. Du kommer även att ha stöd av andra experter och doktorander inom EU-projektet.

Kvalifikationer
För att vara behörig för tjänsten ska du ha avlagt en civilingenjörsexamen, masterexamen eller liknande teknisk examen inom maskinteknik, teknisk fysik, materialteknik eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ytterligare ett krav.

Vid urval till forskningsprojektet i maskinelement gäller följande urvalskriterier:


• Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
• Personliga egenskaper relevanta för forskning
• Kvalitet på examensarbete

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön, för närvarande kvinnor, att ges företräde.

Observera att detta projekt är ett europeiskt samverkansprojekt med syfte att öka mobiliteten mellan länderna. Därför får sökande inte ha vistats i Sverige mer än max 12 månader innan tjänsten tillträds.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta handledargruppen bestående av;
Roland Larsson, ämnesföreträdare och professor, 0920–491325, [email protected]
Marcus Björling, biträdande professor, 0920–491281, [email protected]
Pär Marklund, Professor, 0920-492415, [email protected].    

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected].

För fullständig annons se: Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Bifoga gärna ditt examensarbete eller annan publicering om du har. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 december 2023
Referensnummer: 4518-2023 Visa mindre

Doktorand i VA-teknik med fokus på dagvattenkvantitet och -kvalitet

Ansök    Nov 29    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Den internationellt ledande forskargruppen VA-teknik vid Luleå tekniska universitet har två spännande doktorandtjänster inom området dagvattenhantering. Att arbeta inom det VINNOVA-finansierade kompetenscentret DRIZZLE för dagvattenhantering ger en möjlighet till nära samarbete med företag, kommuner och forskare för att bedriva behovsstyrd forskning för att minska risken för översvämningar i städer, minimera föroreningsbelastningen som släpps ut i urbana vattenförekomster och ta vara på de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.

Forskargruppen VA-teknik är världsledande inom forskning och utbildning om urbana vattensystem, med särskild inriktning på dagvatten, avloppsvatten och rening med hjälp av naturbaserade lösningar. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av gruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö, med ca 45 anställda från 20 olika länder, inklusive svenska och internationella adjungerade professorer och 25 doktorander.

Projektbeskrivning
Över två tredjedelar av världens befolkning beräknas bo i städer år 2050, och hur vi hanterar vattencykeln i städerna (dricksvattenförsörjning, avloppsvattenrening och dagvattenhantering) har därför en stor effekt på vår kollektiva förmåga att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling under ett föränderligt klimat. Städerna står inför komplexa utmaningar såsom ökade översvämningar under vinterhalvåret och långvarig sommartorka. Att samla upp dagvatten för användning vid senare torka kan vara en lösning, men dagvatten är inte rent och riskerna för människor och recipientvatten måste karakteriseras. Även handlingsalternativ för att reducera riskerna och på så sätt möjliggöra senare användning behöver utvärderas. Samtidigt kräver en effektiv hantering av dagvatten i urbana avrinningsområden information som kan samlas in antingen genom moderna sensorer eller med avancerade modelleringsmetoder, men det är oklart vad som är den optimala balansen mellan dessa två tillvägagångssätt.

Projektet kommer att använda sig av en källa-transport-recipient (source-pathway-receptor) metod och innehåller en kombination av fältprovtagning, laboratoriestudier och datormodellering för att utvärdera spridningsvägar av föroreningar från urbana källor till recipienterna och hur naturbaserade och/eller kommersiellt tillgängliga lösningar fungerar för att tillhandahålla tekniskt vatten och minska effekterna av diffusa utsläpp av föroreningar på den ekologiska statusen hos recipienterna. Dessutom kommer modellering och sensorbaserade metoder att undersökas och jämföras för att möjliggöra effektiv informationsinsamling och beslutsfattande om förvaltningen av urbana avrinningsområden.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Du kommer att tillhöra två forskarskolor: den nationella Vattenforskarskolan som ger ett stort utbud av doktorandkurser och institutionens doktorandskola under utbildningens första år som ger en god start på forskarstudierna och ett större nätverk på universitetet.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörs-eller masterexamen med inriktning mot Miljö och vatten, Naturresursteknik, Väg och vatten, Kemi eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har kunskaper om urban vattenhantering, hydraulisk eller hydrologisk modellering, vattenföroreningar från urbana källor och deras spridning i miljön, och/eller erfarenhet av mätningar eller provtagning. Även kunskaper i svenska är meriterande. Goda kunskaper i engelska är ett krav då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Körkort för bil (B) är ett krav eftersom projektet innehåller fältarbete. Vid förfrågan ska du kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se* Studieplan för forskarutbildning inom VA-teknik

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år. Institutionstjänstgöring så som administration och/eller undervisning upp till 20 % av heltid kan tillkomma.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Associate Senior Lecturer Ico Broekhuizen, +46 920-49 3570, [email protected] 
Professor Maria Viklander, +46 920-49 1634, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

För fullständig annons gå till: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb 

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 8 januari, 2024
Referensnummer: 5114-2023 Visa mindre

PhD Student in Chemistry of Interfaces

Ansök    Nov 28    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Chemical Engineering is searching for a PhD student within the research subject Chemistry of Interfaces with a research focus on synthesis and characterization of halogen-free and non-flammable electrolytes for batteries.

Subject description
Chemistry of Interfaces deals with both experimental and theoretical aspects of the heterogeneous processes that occur at interfaces between liquid, solid and gas phases, as well as with the development of novel surface-sensitive analytical techniques for studying these processes at the molecular level.

Project description
Conventional electrolytes are solutions of fluorinated lithium salts dissolved in organic solvents. Such electrolytes have a number of drawbacks including toxicity, high flammability, high vapour pressure, and low thermal and electrochemical stabilities. There is therefore an urgent need to replace these electrolytes with non-flammable and halogen-free alternatives in order to improve both safety and performance. Ionic liquids are salts that are liquids at or below 100 °C and possess a number of unique properties such as non-volatility, non-flammability, high thermal stability, high ionic conductivity, high chemical and electrochemical stability and functional designability. Due to this, ionic liquids are considered as a suitable component for future electrolytes. However, most of the commercially available ionic liquids and salts contain fluorinated anions making them less environmentally benign, expensive and cumbersome to produce and also problematic in the recycling stage. Therefore, development of new non-flammable and high performant electrolytes is highly desirable.

The project is a collaboration between the Chemistry of Interfaces research group at the Division of Chemical Engineering, Luleå University of Technology and the Department of Physics, Chalmers University of Technology, Gothenburg.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

The main focus here is to design, synthesize and characterize halogen-free and non-flammable electrolytes. The target is to start from readily available, economic and green materials using benign synthetic procedures. The resulting electrolytes will be characterized using multinuclear NMR, FTIR, and Raman spectroscopic techniques. In addition, physicochemical properties such as density, viscosity, thermal behavior, and ionic conductivity, together with electrochemical stability and battery performance will be measured. Some of the experiments will be carried out at the Department of Physics, Chalmers University of Technology, Gothenburg.

For further information about a specific subject see;

General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Qualifications
In order to be eligible, you must have a master’s degree in chemistry and a good knowledge of and experience in organic synthesis and physicochemical characterization. You as a PhD student should be very good in written and spoken English. Experience in synthesis of supermolecules, and physical and electrochemical characterization is considered as an advantage.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: upon agreement.

For more information please contact:
Faiz Ullah Shah, Associate Professor in Chemistry of Interfaces (+46)920-49 1291 ([email protected]),

Patrik Johansson, Professor at the Department of Physics, Chalmers University of Technology, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Last day of application: 14 January 2024
Reference number: 4988-2023 Visa mindre

PhD student in the Engineering Materials focusing on Sustainable Metallurgy

Ansök    Nov 28    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
We are looking for a PhD student in Engineering Materials. The student will work together with senior researchers, will conduct research in the project of ‘Green Steel for a Fossil-free Future’. The research is target-based fundamental research and concerns aspects of future electric arc furnace slags according to on rheological properties. The work is manly experimental type research including measurements of viscosity, crystallization phenomena and structural chemistry with a focus on both process and environmental aspects. Theoretical modeling of slag physical properties using CALPHAD and machine learning is also included. As a PhD student, you will be part of a dynamic and international research environment with close collaboration with partners from research institutes and industry in the region that is internationally at the forefront of fossil-free steel production.

Project description
The project “Green steel for a fossil free future” (Grönt stål för en fossilfri framtid) is an interdisciplinary research project funded by the Just Transition Fund and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. The project contributes to the green transition and a carbon dioxide-neutral steel industry through research efforts in collaboration between Luleå University of Technology and Royal Institute of Technology. The research activities are focused on both the process chain downstream from steelmaking and deal with fossil-free steel properties and performance, as well as fossil-free steelmaking with a focus on using hydrogen and new alloying elements.

As a doctoral student in the “Green steel for a fossil free future” project, you will work in an interdisciplinary research environment, in close collaboration with research institutes and industry, and contribute to the steel industry's transition towards carbon neutrality.

This project intends to investigate how the new compositions of slag using for EAF assisted with hydrogen metallurgy will affect the essential slag rheology properties such as viscosity and crystallization phenomena. Also, the obtained new findings will connect to the phenomena in the process metallurgy industry, and try to contribute to a successful fossil-free future.

Job duties
A doctoral position involves both experimental and theoretical work. As a doctoral student, you develop with the goal of becoming an independent researcher. This means that you are trained in scientific work in the form of publishing scientific articles in journals and at national and international scientific conferences. You also study compulsory and voluntary doctoral courses. In addition, you can have the opportunity to try out the teaching role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a fantastic opportunity to learn how to run challenging development projects.

Qualifications
We are looking for the candidate who is highly motivated to carry out advanced research in Engineering Materials in particular sustainable metallurgy. In this project, the PhD student will work both independently and in collaboration with senior researchers and partners in academia, research institutes and industry. The student must have a civil engineering degree, master's degree, or equivalent in metallurgy, chemical engineering, process engineering, materials engineering or condensed matter physics. Experience of experimental and simulation work, inorganic chemistry and physical chemistry is advantageous, especially for high temperature process metallurgy is considered as the merit. The student should have good written and oral communication skills in English.

During evaluation, special emphasis is placed on:


• Knowledge and experience relevant to the current research project
• Quality of Master thesis
• Personal characteristics relevant to research work

Information
Employment as a doctoral student is time-limited to 4 years, teaching and other department duties can add up to 20% of full-time. Place of employment is Luleå.

For further information, you are welcome to contact:
Associate Professor Wangzhong Mu, 076-0558556, [email protected] 
Associate Professor Kumar Babu Surreddi, 0920-49 3451, [email protected]
Associate Professor and Tmp. Head of Subject, Fredrik Engström, 0920-49 1388, [email protected]

Union representative: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, [email protected] or OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

For a full advertisement, go to: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?l=en 

Application
We prefer that you apply for the position via the application button below, where you attach a personal letter as well as a CV/curriculum vitae and copies of verified diplomas and thesis. Please mark your application with the reference number below. Both the application and degree certificate must be written in Swedish or English.

Application deadline: January 9, 2024
Reference number: 4579-2023 Visa mindre

Doktorand i Gränsytors kemi, dnr 4988–2023

Ansök    Nov 28    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för kemiteknik söker nu en motiverad doktorand inom forskningsämnet gränsytors kemi med inriktning mot syntes och karakterisering av halogenfria och icke-brandfarliga elektrolyter för batterier.

Ämnesbeskrivning
Gränsytors kemi omfattar experimentella och teoretiska aspekter på heterogena processer i fasgränsområdet mellan vätskor, fasta ämnen och gaser samt utveckling av nya ytkänsliga mätmetoder för sådana studier på molekylär nivå.

Projektbeskrivning
Konventionella elektrolyter är lösningar av fluorerade litiumsalter löst i organiska lösningsmedel. Sådana elektrolyter har ett antal nackdelar inkluderande toxicitet, hög brandfarlighet, högt ångtryck och låg termisk och elektrokemisk stabilitet. Det finns därför ett brådskande behov av att ersätta dessa elektrolyter med icke-brandfarliga och halogenfria alternativ för att förbättra både säkerhet och prestanda. Joniska vätskor är salter som är vätskor vid eller under 100°C och har ett antal unika egenskaper såsom icke-flyktighet, icke-brännbarhet, hög termisk stabilitet, hög jonledningsförmåga, hög kemisk och elektrokemisk stabilitet och funktionell designbarhet. På grund av detta betraktas joniska vätskor som en lämplig komponent för framtida elektrolyter. De flesta kommersiellt tillgängliga jonvätskor och salter innehåller emellertid fluorerade anjoner vilket gör dem mindre miljövänliga, dyra och besvärliga att producera och också problematiska i återvinningsstadiet. Därför är utveckling av nya halogenfria och icke-brandfarliga elektrolyter mycket önskvärt.

Projektet är ett samarbete mellan forskargruppen gränsytors kemi vid avdelningen för kemiteknik, Luleå tekniska universitet och avdelningen för fysik, Chalmers tekniska universitet, Göteborg.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Huvudfokus här blir att designa, syntetisera och karakterisera halogenfria och icke-brandfarliga elektrolyter. Målet är att starta från lättillgängliga, ekonomiska och gröna material med godartade syntetiska procedurer. De resulterande elektrolyterna kommer att karakteriseras med användning av NMR, FTIR och Raman spektroskopiska tekniker. Dessutom mäts fysikalisk-kemiska egenskaper såsom densitet, viskositet, termiskt beteende och jonkonduktivitet, tillsammans med elektrokemisk stabilitet och batterier prestanda. Några av experimenten kommer att genomföras vid institutionen för fysik, Chalmers tekniska universitet.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs en master inom kemi och erfarenhet samt goda kunskaper i organisk syntes och fysisk-kemisk karaktärisering. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt är också ett krav. Erfarenhet av syntes av supermolekyler och fysikaliska och elektrokemiska karakterisering är meriterande.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde efter överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Faiz Ullah Shah, Biträdande professor, 0920–49 1291 ([email protected])

Patrik Johansson, Professor, institutionen för fysik, Chalmers tekniska högskola ([email protected])

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 14 januari 2024
Referensnummer: 4988–2023 Visa mindre

Ph.D. Student in Process Metallurgy

Ansök    Nov 27    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.We are hiring a Ph.D. student in process metallurgy for research related to the circular use of copper slags. The research is characterized as need-driven fundamental research and will be conducted with a team of senior researchers. Furthermore, the research activities are experimentally based and mainly related to properties set in the metallurgical processes and how these affect the suitability of utilizing the slag as a supplementary cementitious material. As a Ph.D. student, you will be included in a dynamic and international research environment with close collaboration with partners from research institutes and the industry.

Subject description
Process Metallurgy is concerned with the sustainable extraction of metals from primary and secondary raw materials using both pyrometallurgical and hydrometallurgical processes.

Project description
Pyrometallurgical extraction of copper generates roughly 2.2-3.0 tons of slag per ton of copper. Consequently, about 47-64 million tons of slag is generated annually. The current project aims to investigate the link between the pyrometallurgical process and the feasibility of utilizing the slag as a supplementary cementitious material. By enabling this recycling route, an estimated amount of 22-30 million tons of carbon dioxide emissions can be mitigated each year. In this project, your main response parameter will be how the slag behaves as a supplementary cementitious material. The variables include slag composition, entrained phases, crystalline phases, and cooling parameters during slag handling. You will synthesize samples in high-temperature experiments, test different granulation conditions, evaluate if crystalline phases can be activated mechanically, and utilize our advanced equipment to puzzle the observations into an understanding of the observed phenomena. 

Duties
As a Ph.D. student, you are employed at the university and expected to perform both experimental and theoretical work. The position aims to develop you into an independent researcher, meaning you will conduct research and communicate your results in international conferences and scientific journals. Most of your working time will be devoted to your research studies, but you can also have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides an excellent opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
We are looking for an enthusiastic, goal-oriented, and highly motivated person to conduct advanced research in process metallurgy. You are comfortable working independently and with internal and external partners in a group context. Above all, you are determined to continuously develop your skillset and contribute to research that furthers the knowledge within the field of process metallurgy. You are required to have an M.Sc. in metallurgical engineering, chemical engineering, inorganic chemistry, process engineering, environmental engineering, or material science. You should master English on a professional level, both written and verbal. Finally, you should have a sense of responsibility and risk awareness since the experimental work is conducted at high temperatures with different gases. Experience in experimental work and inorganic chemistry is meritorious.

For further information about a specific subject, see General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Further information
Employment as a Ph.D. student is limited to 4 years; teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: As soon as possible according to the arrangement.

For further information about the position, please contact:
Fredrik Engström, Associate Professor, interim head of Process metallurgy (+46)920-491388, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In the case of different interpretations of this announcement's English and Swedish versions, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter, and copies of verified diplomas from high school and university. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 2 January 2024
Reference number: 5086-2023 Visa mindre

Doktorand i processmetallurgi

Ansök    Nov 27    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vi söker en doktorand i processmetallurgi som kommer forska inom området cirkulärt användande av kopparslagg. Forskningen är behovsbaserad fundamental forskning som genomförs i samverkan med seniora forskare. Arbetet är experimentellt och syftar till att kartlägga och förstå hur parametrar i den pyrometallurgiska processen påverkar möjligheten att nyttja slaggen som ersättningsmaterial i cement. Som doktorand kommer du att ingå i en dynamisk och internationell forskarmiljö med nära samarbete med partners från forskningsinstitut och industri i den region som internationellt ligger i framkant för fossilfri ståltillverkning.

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Projektbeskrivning
Den pyrometallurgiska kopparprocessen genererar 2,2-3,0 ton slagg per ton producerad koppar. Följaktligen genereras globalt sett årligen cirka 47–64 miljoner ton slagg. Doktorandprojektet avser studera hur parametrar i den pyrometallurgiska processen påverkar möjligheten att nyttja slaggen som ersättningsmaterial i cement. Om denna återvinningsväg möjliggörs kan cirka 22–30 miljoner ton koldioxidutsläpp undvikas årligen. I projektet kommer din huvudsakliga responsparameter vara hur slaggen uppför sig som ersättningsmaterial i cement. Variablerna omfattar slaggens kemiska sammansättning, inneslutna faser, kristallina faser samt parametrar kopplade till slaggens stelningsförlopp. Du kommer syntetisera prov i pyrometallurgiska experiment, utvärdera olika granuleringstekniker, undersöka om kristallina faser kan aktiveras samt nyttja avancerad karaktäriseringsutrustning för att lägga pusslet av observationer till en djup förståelse av de observerade fenomenen.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både experimentellt och teoretiskt arbete. Som doktorand utvecklas du med målet att bli en självständig forskare. Detta innebär att du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser. Du läser även obligatoriska och valfria doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, målinriktad och motiverad till att utföra avancerad forskning inom processmetallurgi, både självständigt och i samarbete med seniora forskare och samarbetspartners inom akademi, forskningsinstitut och industri. Framför allt är du fast besluten om att kontinuerligt utveckla dina färdigheter och bidra till forskning som driver kunskapen inom processmetallurgi framåt. Du ska ha en civilingenjörsexamen, master, eller motsvarande inom metallurgi, kemiteknik, oorganisk kemi, miljökemi, processteknik, eller materialteknik. Du bör ha god kommunikationsförmåga skriftligt och muntligt i engelska. Vidare bör du ha en hög ansvarskänsla och säkerhetsmedvetenhet då det experimentella arbetet sker vid höga temperaturer och i olika gasatmosfärer. Erfarenhet av experimentellt arbete och oorganisk kemi är meriterande

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tänkt tillträde: enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Fredrik Engström, Biträdande professor och Tf. ämnesföreträdare 0920–49 1388, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2 januari 2024
Referensnummer: 5086–2023 Visa mindre

PhD Student in Soil Mechanics

Ansök    Nov 24    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The research group soil mechanics has an open PhD position about management of sulfide rich soils.

Soil Mechanics includes soil mechanics, soil materials engineering and foundation engineering. The research addresses e.g. dams and dam construction in the short and long term (hydroelectric and mine dams), environmental geoengineering (use of residual products, dredging, handling of dredged sediments, landfill design, sedimentation and erosion), cold climate engineering (freeze and thaw, frost heave, permafrost and snow mechanics), advanced soil mechanics (mechanical properties of sulfide soil, organic soil and tailings, etc.) as well as road and railway geotechnology. Environmental geotechniques e.g. stabilization and use of acid sulfate soil in construction, is a growing issue in connection to the construction of large infrastructure in Northern Sweden.

Subject description
Soil Mechanics comprises soil material behavior and foundation engineering, with application to civil engineering, energy, and mining.

Project description
The aim of the project is to develop new methods to manage sulfide rich geomaterials (e.g. soil, tailings, etc) to minimize the risk for oxidation and negative environmental impact. Different types of covers and disposal in constructions keeping a high degree of saturation are methods studied to ensure the geomaterials are managed in a safe way.

The method is applicable to excavated sulfide soil from infrastructure project and for reclamation of mines.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental (in laboratory and field) and theoretical work (numerical modelling) within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Specific for this project is the close cooperation with companies and work at field sites where you will spend up to 1/3 of your time, at some stage. Communication with our private partners is an important part of work. Therefore, we expect you to learn the basic of the Swedish language.

Qualifications
The candidate should have a MsC in civil engineering with most preferred a specialization in in soil mechanics. Experience with field or laboratory investigations, soil improvement, measurement and modelling of soil transfer properties, soil stabilization, etc will be of advantage. Basic knowledge of numerical modeling and being able to use MatLab is a requirement. Experience in modelling with softwares such as Geoslopes or other modelling softwares is valuable.

Fluent English in spoken and written is necessary. Swedish or another Scandinavian language are of advantage.

Basic knowledge about soil geochemistry e.g. sulfide oxidation is valuable.

We expect the applicant to hold a driving license to facilitate field work.

For further information about a specific subject see
General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Most employees at the subject Soil Mechanics are currently men (58%), therefor we welcome female applicants.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: Spring 2024.

For further information about the position, please contact Ass. Prof. Christian Maurice, +46 920-49 1755, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson +46 920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter, and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: January 2, 2024
Reference number: LTU-4192-2023 Visa mindre

Doktorand i geoteknik

Ansök    Nov 24    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskargruppen Geoteknik erbjuder doktorandtjänst inom området hantering av schaktad sulfidjord.

Centrala frågeställningar för ämnet geoteknik berör dammar och dammbyggnad i kort och långtidsperspektiv (vattenkrafts- och gruvdammar), miljögeoteknik (användning av restprodukter, muddring, hantering av muddermassor, deponiutformning, sedimentation och erosion), kallortsgeoteknik (tjäle, tjällyftning, tjällossning, permafrost och snömekanik), avancerad jordmekanik (mekaniska egenskaper hos sulfidjord, organisk jord och anrikningssand mm) samt väg- och bangeoteknik.

Miljögeoteknik till exempel stabilisering och användning av sulfidjord som konstruktionsmaterial, är en växande och viktig fråga i samband med de stora infrastruktur som planeras i norra Sverige.

Ämnesbeskrivning
Geoteknik omfattar jordmekanik, jordmateriallära och grundläggningsteknik. ämnet ingår tillämpningar inom anläggnings och infrastrukturbyggnad, energi samt mineralutvinning.

Projektbeskrivning
Målet med projektet är att utveckla nya applikationer för uppgraderad sulfidjord, för att förhindra deponering och den negativa ekonomiska och miljömässiga påverkan det innebär. Genom att förbättra jordens mekaniska och miljömässiga egenskaper kan den användas i olika typer av konstruktioner, vilket sparar pengar och minskar konstruktionens miljöavtryck.

I norra Sverige kommer flera stora infrastrukturprojekt att byggas på sulfidjord och miljontals ton sådan jord behöver grävas ut och ersättas.

Projektet görs i samarbete med ett avfallshanteringsföretag (DÅVA DAC) och i en projektgrupp tillsammans med universiteten i Wasa (Finland) och Linne universitetet i södra Sverige.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både laboratoriearbete (jordstabilisering och karakterisering) och numerisk modellering. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Specifikt för detta projekt är det nära samarbetet med industripartner, på olika fältanläggningar där du kommer att behöva spendera periodvis upp till en tredjedel av din tid. Du kommer att arbeta tillsammans med våra industripartner, därför behöver du kunna kommunicera med dem på svenska, och du förväntas lära dig språket, om du inte kan det.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en civilingenjörsexamen eller masterexamen inom Väg- och Vattenbyggnad, miljöteknik eller motsvarande. En specialisering mot geoteknik är meriterande. Grundläggande färdighet i numerisk modellering och användning av MatLab är obligatoriskt. Erfarenhet av modelleringsverktyg som Vadose/W och Geoslope är meriterande. Det är nödvändigt att kunna skriva och tala på engelska flytande. Svenska eller annat skandinaviskt språk är meriterande.

Grundläggande kunskaper om markgeokemi till exempel sulfidoxidation, bindemedel/cementeringsreaktioner är värdefulla.

B-Körkort är ett krav.

På begäran bör du kunna ange två referenser.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

De flesta anställda på ämnet Jordmekanik är idag män (58%), därför välkomnar vi kvinnliga sökande.

Information
Anställningen som doktorand är begränsad till 4 år, undervisning och andra institutionsuppgifter kan tillkomma med max 20%. Placering: Luleå Start: Våren 2024.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Ass. Prof. Christian Maurice, +46 920-49 1755, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag:2 januari, 2024
Referensnummer: LTU-4192-2023 Visa mindre

Doktorand i geoteknik

Ansök    Nov 24    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskargruppen Geoteknik erbjuder doktorandtjänst om stabilisering av schaktad sulfidjord.

Centrala frågeställningar för ämnet berör dammar och dammbyggnad i kort och långtidsperspektiv (vattenkrafts- och gruvdammar), miljögeoteknik (användning av restprodukter, muddring, hantering av muddermassor, deponiutformning, sedimentation och erosion), kallortsgeoteknik (tjäle, tjällyftning, tjällossning, permafrost och snömekanik), avancerad jordmekanik (mekaniska egenskaper hos sulfidjord, organisk jord och anrikningssand mm) samt väg- och bangeoteknik. Miljögeoteknik t.ex. stabilisering och användning av sulfidjord som konstruktionsmaterial, är en växande och viktig fråga i samband med de stora infrastruktur som planeras i norra Sverige.

Ämnesbeskrivning
Geoteknik omfattar jordmekanik, jordmateriallära och grundläggningsteknik. ämnet ingår tillämpningar inom anläggnings och infrastrukturbyggnad, energi samt mineralutvinning.

Projektbeskrivning
Målet med projektet är att utveckla metoder för att stabilisera och förbättra geotekniska egenskaper hos sulfidjord, för att undvika deponering och den negativa ekonomiska och miljömässiga påverkan det innebär. En fokus i projektet är att utvärdera olika typer av bindemedel.  Genom att förbättra jordens mekaniska och miljömässiga egenskaper kan den användas i olika typer av konstruktioner, vilket sparar pengar och minskar konstruktionens miljöavtryck.

I norra Sverige kommer flera stora infrastrukturprojekt att byggas på sulfidjord och miljontals ton sådan jord behöver grävas ut och ersättas.

Projektet görs i samarbete med Trafikverket och företag.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både laboratoriearbete (jordstabilisering och karakterisering) och numerisk modellering. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Specifikt för detta projekt är det nära samarbetet med industripartner, på olika fältanläggningar där du kommer att behöva spendera periodvis upp till 1/3 av din tid. Du kommer att arbeta tillsammans med våra industripartner, därför behöver du kunna kommunicera med dem på svenska, och du förväntas lära dig språket, om du inte kan det.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en civilingenjörsexamen eller masterexamen inom Väg- och Vattenbyggnad eller motsvarande. En specialisering mot geoteknik är meriterande. Erfarenhet av laboratorie- och fältarbete, jordförbättring och -stabilisering, osv är meriterande. Grundläggande färdighet i numerisk modellering och användning av MatLab är obligatoriskt. Erfarenhet av modelleringsverktyg som Geoslope är meriterande.

Det är nödvändigt att kunna skriva och tala på engelska flytande. Svenska eller annat skandinaviskt språk är meriterande.

Grundläggande kunskaper om markgeokemi t.ex. sulfidoxidation är värdefulla.

B-Körkort är ett krav.

På begäran bör du kunna ange två referenser.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

De flesta anställda på ämnet Jordmekanik är idag män (58%), därför välkomnar vi kvinnliga sökande.

Information
Anställningen som doktorand är 4 år, institutionstjänstgöring kan tillkomma med max 20%. Placering: Luleå. Start: Våren 2024.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Ass. Prof. Christian Maurice, +46 920-49 1755, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 15 januari, 2024
Referensnummer: LTU-5061-2023 Visa mindre

PhD Student in Applied Geochemistry

Ansök    Nov 21    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The research subject Applied Geochemistry belongs to the Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, where research and education in the mining, construction and environmental areas contribute to the development of a long-term sustainable society. Applied geochemistry at Luleå University of Technology includes analytical chemistry, isotope geochemistry, environmental forensics and environmental mineralogy. We are now searching for a PhD student in Applied Geochemistry for the study of the geochemical stability of concrete based on mine waste.

Subject description.
Applied Geochemistry comprises studies into the occurrence and mobility of the chemical elements in the environment, with a particular focus on methods to prevent or reduce the environmental impact of mining.

Project description
The project is in collaboration with Building Materials at Luleå University of Technology, SWERIM and IVL and aims to evaluate the geochemical stability of concrete containing waste mainly from the mining industries. The waste with different compositions and properties can affect the geochemical stability of the concrete. The project work includes the characterization of waste and concrete as well as leaching tests of concrete in climate chambers and under field conditions.

Duties
As a PhD student, you are expected to perform both experimental and theoretical work as well as communicate your results at national and international conferences, in scientific journals and with stakeholders and partners in the project. You are expected to be able to plan and conduct both fieldwork and laboratory work in collaboration with colleagues and external partners. Presentation of your work orally and in written form is an important part of the work. In addition, you will have the opportunity to develop the teacher role.

Qualifications
To be eligible for the position, a master’s degree in Geosciences, Natural Resources Engineering, Environmental Science, or equivalent qualifications are required. Good knowledge of English in speech and writing.

Besides good grades in relevant subjects from the undergraduate degree, the following merit criteria will be applied for the position:

- Knowledge and experience from the mining sector

- Good understanding and skills in mineralogy  

- Knowledge and experience of fieldwork in environmental geochemistry

- Good knowledge of Swedish in speech and writing

For further information about a specific subject see; General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years. Teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement Luleå. Starting upon agreement.

For further information about the positions please contact: Lena Alakangas, Professor and Head of Subject (+46) 920-49 13 96, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 15 29 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk,(+46) 920-49 17 92 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Reference number: 4543-2023
Last day of application: 4 December 2023 Visa mindre

Doktorand i tillämpad geokemi

Ansök    Nov 21    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, som genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdena bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker nu en doktorand i tillämpad geokemi som vill delta i vår forskning om geokemisk stabilitet av betongen baserat på gruvavfall.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i miljön, med särskilt fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från gruvdrift.

Projektbeskrivning
Projektet är i samarbete med Byggmaterial vid Luleå tekniska universitet, SWERIM och IVL och syftar till att utvärdera geokemisk stabilitet hos betong innehållande avfall främst från gruvindustrin. Avfall med olika sammansättning och egenskaper kan påverka geokemisk stabilitet i betong. Studien avser karakterisering av avfall och betong samt laktester av betong i klimatkammare och under fältförhållanden.

Arbetsuppgifter
Du som doktorand förväntas utföra både experimentellt och teoretiskt arbete samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser, i vetenskapliga tidskrifter och till intressenter och partners i projektet. Du förväntas kunna planera och genomföra både fältarbete och laborationer i samarbete med kollegor och externa partners. Presentation av ditt arbete muntligt och skriftligt är en viktig del av arbetet. Dessutom får du möjlighet att utveckla lärarrollen.

Kompetens och erfarenhet
Behörighetskrav till doktorandtjänsterna är mastersexamen i geovetenskap, civilingenjör Naturresursteknik, miljövetenskap, eller motsvarande kvalifikationer. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Förutom goda studieresultat i relevanta ämnen i grundutbildningen är följande kunskaper och erfarenheter meriterade:

- Kunskap och erfarenhet från gruvsektorn

- God förståelse och färdigheter inom mineralogi

- Kunskaper och erfarenhet av fältarbete inom miljögeokemi

- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

 För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, * Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå och tänkt tillträde efter överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lena Alakangas, Professor tillika ämnesföreträdare 0920–49 13 96, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4543-2023
Sista ansökningsdag: 4 december 2023 Visa mindre

PhD Student in Soil Mechanics

Ansök    Nov 24    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The research group soil mechanics has an open PhD position about stabilization of sulfide soil.

Soil Mechanics includes soil mechanics, soil materials engineering and foundation engineering). The research addresses e.g. dams and dam construction in the short and long term (hydroelectric and mine dams), environmental geoengineering (use of residual products, dredging, handling of dredged sediments, landfill design, sedimentation and erosion), cold climate engineering (freeze and thaw, frost heave, permafrost and snow mechanics), advanced soil mechanics (mechanical properties of sulfide soil, organic soil and tailings, etc.) as well as road and railway geotechnology. Environmental geotechniques e.g. stabilization and use of acid sulfate soil in construction, is a growing issue in connection to the construction of large infrastructure in Northern Sweden.

Subject description
Soil Mechanics comprises soil material behavior and foundation engineering, with application to civil engineering, energy and mining.

Project description
The aim of the project is to develop new applications for stabilized excavated acid sulfate soil to prevent disposal and the negative economic and environmental impact it implies. One focus of the project is to assess different types of binders.

Improving mechanical and environmental properties of the soil allow it use in different type of constructions, saving money and reducing the environmental footprint of the construction.

In Northern Sweden, several large infrastructure project will be built on potential acid sulfate soil area and millions of tons of such soil needs to be excavated and replaced. 

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental (soil stabilization and characterization) and theoretical work (numerical modelling) within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Specific for this project is the close cooperation with companies and work at field sites where you will spend up to 1/3 of your time, at some stage. Communication with our private partners is an important part of work. Therefore, we expect you to learn the basic of the Swedish language.

Qualifications
The candidate should have a MsC in civil engineering with most preferred a specialization in in soil mechanics. Experience with field or laboratory investigations, soil improvement, soil stabilization, etc will be of advantage. Basic knowledge of numerical modeling and being able to use MatLab is a requirement. Experience in modelling with softwares such as Geoslopes or other modelling softwares is valuable.

Fluent English in spoken and written is necessary. Swedish or another Scandinavian language are of advantage.

Basic knowledge about soil geochemistry e.g. sulfide oxidation is valuable. We expect the applicant to hold a driving license to facilitate field work.

For further information about a specific subject see. General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Most employees at the subject Soil Mechanics are currently men (58%), therefor we welcome female applicants.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: Spring 2024.

For further information about the position, please contact Ass. Prof. Christian Maurice, +46 920-49 1755, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: January, 15, 2024
Reference number: 5061-2023 Visa mindre

Three PhD Students in Robotics and AI

Ansök    Nov 17    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Robotics and Artificial Intelligence, RAI, subject at the department of Computer Science and Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology, is now looking for three PhD students to contribute to our growing activities. The RAI team is conducting fundamental research in all the aspects of robotics with a specific focus on aerial, space and bioinspired robotics.

Project description              
The vision of RAI is aiming in closing the gap from theory to real life, while the team has a strong expertise in field robotics. Specific application areas of focus are robotics for mines, aerial inspection of aging infrastructure, multi-robotic search and rescue, multi sensorial fusion and multirobot coordination, including multirobot perception, decentralization and mission execution. The RAI team has a strong European participation in multiple R&D&I projects, while RAI is also participating in the DARPA SUB-T challenge with the CoSTAR Team lead by NASA/JPL.

Duties
As a PhD student you will perform research with substantial theoretical and experimental components that should be published in peer-reviewed major international journals and at major conferences. The position will include supervision of MSc and to assist in grant applications from research funding agencies/councils, the EU framework program or the industry. The position might also involve teaching assistance, seminars and presentations.

You will be working in the field of aerial robotics and their activities will be linked with National, European and worldwide R&D Projects.

The research topic is in the area of Robotics and Artificial Intelligence. More specifically, the position will involve dense research activities in the area of designing, experimenting and theoretical control development in the following research areas:

Research Topics:


• Learning-based control for heterogeneous mobile robots
• Reinforcement Learning-based control design for multi-agent systems incorporating safety constraints as part of learning. Envisioned control algorithm needs to incorporate the feature to fill the gap from sim to real implementation.
• Development of the decentralized control strategies for collaborative multi-agent planning and task allocation with for multiple heterogeneous robots enabling coordinated motion.
• Data-driven modelling and control of soft and hybrid robots.

 


• Collaborative spacecraft formation flying

• Vision enabled detection and estimation of pose, mass properties, etc
• Safe risk aware collaborative rendezvous and proximity motion planning
• Multi-agent Cooperative/collaborative task management (fractionated)
• Learning-based motion planning for satellite swarming.
• Intelligent task planning and decision-making for collaborative mission execution. 


• Multi-modal perception and semantic segmentation of the urban environments.

• Semantic segmentation of the urban environments.
• Multiple abstraction layers mapping.
• Large scale collaborative SLAM.
• Scene graph generation. 


• Distributed task planning and navigation for collaborative manipulation.
• Localization in cluttered indoor environments
• Motion planning for non-circular unsymmetric robots
• Distributed task planning for collaborative missions

 


• Quantum Machine Learning for robots

• Learning and reasoning-based navigation
• Distributed intelligence for swarms of robots 


• Green deal

• Loops of circularity
• Green transitionFor further information about a specific subject see general curricula for the Board of the faculty of science and technology

Qualifications
To be qualified for the position, you must have a MSc degree in Electrical or Mechanical Engineering or Computer Science or Agricultural engineering or related subject. Perfect scientific skills with excellence in real life experimentation, as well as very good communication skills are considered as a strong plus. You will represent the group in different occasions, both in Sweden and world-wide, hence very good knowledge in English is a must.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement Luleå. Starting January 2024.

For more information about the position please contact:
George Nikolakopoulos, Chaired Professor, (+46 ) 920 491298, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46) 920-491529,  [email protected]
OFR-S Lars Frisk,( +46) 920-491792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV with a full description of all the scientific merits of the candidate, motivation letter, list of 2 persons that could provide recommendation for the candidate and copies of verified diplomas from high school and universities. The diplomas must be written in Swedish or English. Your application must be written in English. Mark your application with the reference number below.

Final day to apply: 24 November 2023 
Reference number: 4506-2023 Visa mindre

PhD Student in Cyber-Physical Systems, CPS.

Ansök    Nov 21    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The EISLAB division of the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering conducts research within Cyber-Physical Systems, Internet of Things, Systems-of-Systems automation, Machine Learning, Deep Learning, Data Science, Electronic systems design, and sensor systems.

Subject description
Cyber-Physical Systems focuses on integrated software and application architectures with implementations of massively distributed embedded systems that interact with each other and their environment to enable secure, goal-driven, autonomous and evolvable solutions.

Project description
For this work, you will be working as part of a team of researchers in a European project.

As a main topic, you will perform your research in one of these areas:


• Data model translation, to enable the automatization of the engineering process.


• Machine learning based code generation for autonomous translation of payload data semantics.
• Dictionary learning and algorithms for translation between major data modeling languages.
• Model-based System Engineering (UML, SysML, metamodels) usage to model the major data modeling languages.


• Cyber-security and architecture design.

• Industrial SoS security, including security risk analysis.
• Testing for security and security countermeasures analysis and implementation
• Access and usage control for secure data sharing in industrial eco-systems.
• Virtualization at the cloud-to-edge continuum for flexible and adaptable distributed systems.


• Edge technology to enable zero/minimal administration cost.

• Microservice-based platforms enabling AI integration at edge level. Including AI functionality as services for rapid integration, testing, and V&V.
• Smart contracts. The smart contract will serve as a hub for data sharing and transparency, it will initiate financial transactions and activities as well as support audits.The projects aim to further digitalize the European industry, where EISLAB will be responsible for the CPS intelligence, IoT, and SoS automation architecture as well as the use of AI and Machine Learning (ML). Targeted results include academic papers and contributions with open-source code for the Eclipse Arrowhead. 

Projects typically involve working with both academic and industrial partners in Europe. Hence, collaboration with the software and automation industry in the form of both future product owners and users is a key factor to the success of these projects. In this, you will work closely with other LTU researchers and doctoral students.

Duties
Most of your time will be devoted to working on research projects in which you will develop proofs-of-concept to experimentally evaluate and explore aspects of industrial software systems and components. You will communicate your results at international conferences and in scientific journals.

To support your dissertation work, you will take courses in the form of third-cycle studies introduction, generic courses for LTU PhD program, specially designed courses, etc. Your research and coursework will be planned and recorded in your individual study plan throughout your progress.

Qualifications
We are looking for You - a talented, analytical and motivated colleague who, both individual and in collaboration with others, can carry out advanced research in our research group. The necessary background for applicants is a master’s degree in preferably Computer Science. Also, Electrical Engineering, Engineering Physics, or equivalent will be considered. We also welcome applicants with expected graduation in such degree during 2023 or beginning of 2024.

The applicant must be proficient in Computer Science. The applicant must also possess good programming skills, including software design, basic programming concepts as well as experience in Java programming or similar. Fluency in oral and written communication in English is a requirement. Previous experience of working with SOA, IoT, SysML, ML, CPS and/or SoS is valuable but not a requirement.

For further information about a specific subject see;
General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: February 2024.

For further information about the position contact:
Cristina Paniagua, Senior Lecturer, (+46)920-493858 [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the English version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Last day of application: 31 January 2024
Reference number: 4894-2023 Visa mindre

Doktorand i cyberfysiska system

Ansök    Nov 21    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen EISLAB vid institutionen för datavetenskap, elektroteknik och rymdteknik bedriver forskning inom cyber-fysiska system, sakernas internet, automatisering av system av system, maskininlärning, djupinlärning, data science, elektroniksystemdesign och sensorsystem.

Ämnesbeskrivning
Cyberfysiska system fokuserar på integrerad mjukvaru- och applikationsarkitekturer med implementeringar av i hög grad distribuerade inbyggda system som interagerar med varandra och deras omgivning för att möjliggöra säkra, målstyrda, autonoma och utvecklingsbara lösningar.

Projektbeskrivning

Du kommer initialt att arbeta som en del av ett team av forskare inom ett europeiskt projekt. I ditt huvudområde kommer du att arbeta inom några av följande områden:


• Översättning av datamodeller för att möjliggöra automatisering av ingenjörsprocessen.

• Maskininlärningsbaserad kodgenerering för autonom översättning av semantik för nyttolastdata.
• Ordboksinlärning och algoritmer för översättning mellan större datamodelleringsspråk.
• Användning av modellbaserad systemteknik (UML, SysML, metamodeller) för att modellera de mest utbredda datamodelleringsspråken. 
• Cybersäkerhet och arkitekturdesign.

• Industriell SoS-säkerhet, inklusive säkerhetsriskanalys.
• Testning av säkerhets- och säkerhetsmotåtgärder analys och implementering
• Åtkomst- och användningskontroll för säker datadelning i industriella ekosystem.
• Virtualisering på moln-till-kant kontinuum för flexibla och anpassningsbara distribuerade system.


• Edge-teknik för att möjliggöra noll/minimal administrationskostnad.

• Mikrotjänstbaserade plattformar som möjliggör AI-integration på kantnivå. Inklusive AI-funktionalitet som tjänster för snabb integration, testning och V&V.
• Smarta kontrakt. Det smarta kontraktet kommer att fungera som ett nav för datadelning och transparens, det kommer att initiera finansiella transaktioner och aktiviteter samt stödja revisioner.Projektet syftar till att ytterligare digitalisera den europeiska industrin där EISLAB kommer att ansvara för CPS-intelligens, IoT och SoS-automatiseringsarkitektur samt användningen av AI och maskininlärning (ML). Målet är att producera vetenskapliga artiklar och bidrag med öppen källkod för Eclipse Arrowhead.

Projekten innebär vanligtvis samarbete med både akademiska och industriella partners i Europa. Därför är samarbete med programvaru- och automationsindustrin - både som framtida produktägare och användare - en nyckelfaktor för framgången för dessa projekt. I detta kommer du att arbeta nära andra forskare och doktorander vid Luleå tekniska universitet.

Arbetsuppgifter
Största delen av din tid kommer att ägnas åt att arbeta med forskningsprojekt där du kommer att utveckla konceptbevislösningar för att experimentellt utvärdera och utforska aspekter av industriella mjukvarusystem och komponenter. Du kommer att kommunicera dina resultat på internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

För att stödja ditt avhandlingsarbete kommer du att ta kurser som en del av studier på doktorandnivå, generella kurser för LTU:s doktorandprogram, särskilt utformade kurser. Din forskning och ditt kursarbete kommer att planeras och dokumenteras i din individuella studieplan under hela din studietid.

Kvalifikationer
Vi söker dig - en talangfull, analytisk och motiverad kollega som både individuellt och i samarbete med andra kan utföra avancerad forskning i vår forskningsgrupp. Den nödvändiga bakgrunden för sökande är en masterexamen i datavetenskap eller motsvarande. Även examen i elektroteknik, teknisk fysik eller liknande kommer att beaktas. Vi välkomnar också sökande med förväntad examen inom detta område under 2023, eller i början av 2024.

Du som söker måste vara kunnig inom datavetenskap. Sökanden måste också ha goda programmeringskunskaper, inklusive mjukvarudesign, grundläggande programmeringskoncept samt erfarenhet av Java-programmering eller liknande. Flytande kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. Tidigare erfarenhet av att arbeta med SOA, IoT, SysML, ML, CPS och/eller SoS är värdefullt men inte ett krav

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde februari 2024.

För ytterligare information om tjänsten kontakta:
Cristina Paniagua, Universitetslektor, 0920–493858 (+46 738057580) [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Vid olika tolkningar av den engelska och svenska versionen av denna annons, har den engelska versionen företräde.

Ansökan
Vi föredrar att du ansöker om denna position genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Ansökan bör inkludera CV, personligt brev och kopior av verifierade examensbevis från gymnasiet och universitetet. Märk din ansökan med referensnumret ovan. Din ansökan, inklusive examensbevis, måste vara skriven på engelska eller svenska.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2024
Referensnummer 4894-2023 Visa mindre

Tre doktorander inom robotik och AI

Ansök    Nov 17    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och Artificiell Intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu tre doktorander för att bidra till vår växande verksamhet.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning
RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem. 

RAI teamet har ett starkt deltagande i europeiska R&D&I-projekt, samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet, vilket leds av NASA/JPL.

Arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning med experimentella element, som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans, och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt, eller industri.

Som doktorand kommer du att arbeta inom luftburen robotik, och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt.

Forskningsämnet är robotik och artificiell intelligens. Mer specifikt kommer doktorandtjänsterna innehålla forskningsaktiviteter i områden som design, experimentering och teoretisk reglerteknik.


• Inlärningsbaserad kontroll för heterogena mobila robotar
• Kontrolldesign baserad på förstärkninginlärning för multi-agent-system som inkorporerar säkerhetsbegränsningar som en del av inlärningen. Den föreställda kontrollalgoritmen behöver inkludera funktionen för att fylla klyftan mellan simulering och verklig implementation.
• Utveckling av decentraliserade kontrollstrategier för samarbetsbaserad planering och uppgiftsfördelning med flera heterogena robotar som möjliggör koordinerad rörelse.
• Datadriven modellering och kontroll av mjuka och hybridrobotar.

 


• Samarbetsbaserad rymdfarkostformation
• Visionsbaserad detektering och uppskattning av pose, massparametrar, etc.
• Säkerhetsmedveten samarbetsbaserad rendezvous och närhetsrörelseplanering.
• Samarbetsbaserad/fleragent uppgiftshantering (fraktionerad).
• Inlärningsbaserad rörelseplanering för satellitsvärmar.
• Intelligent uppgiftsplanering och beslutsfattande för samarbetsbaserad uppdragsutförande.

 


• Multi-modal uppfattning och semantisk segmentering av stadsmiljöer.
• Semantisk segmentering av stadsmiljöer.
• Kartläggning av flera abstraktionslager.
• Storskalig samarbetsbaserad SLAM (simultaneous localization and mapping).
• Generering av scengraf.

 


• Distribuerad uppgiftsplanering och navigering för samarbetsbaserad manipulation.
• Lokalisering i stökiga inomhusmiljöer.
• Rörelseplanering för icke-cirkulära osymmetriska robotar.
• Distribuerad uppgiftsplanering för samarbetsbaserade uppdrag.

 


• Kvantsmaskininlärning för robotar
• Navigering baserad på inlärning och resonemang.
• Distribuerad intelligens för robotsvärmar.

 


• Grönt avtal
• Cirkularitetscykler
• Grön omställning

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik, eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och förträfflighet inom experimentell forskning, samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.

För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, (+46) 920 491 298, [email protected].

Fackliga representanter:
SACO-S Kjell Johansson [email protected] (+46) 920-491529
OFR-S Lars Frisk, [email protected] (+46) 920-491792

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 24 november 2023
Referensnummer:4506–2023 Visa mindre

Doktorand i elektroniksystem med fokus på elektrodynamiska beräkningar

Ansök    Nov 16    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vid Institutionen för system- och rymdteknik har universitetet samlat forskning och utbildning inom elektroteknik, rymdteknik, data- och systemvetenskap. Vi söker nu en doktorand som kan bidra till vår växande verksamhet inom elektrodynamiska beräkningar vid avdelningen EISLAB. Vi utför forskning inom områdena elektroniksystem, maskininlärning och cyberfysiska system. Gruppen för elektroniksystem fokuserar på elektrodynamiska beräkningar och simuleringar, elektronikdesign och mätteknik. Forskningen och undervisningen som bedrivs är understödd av högkvalitativ infrastruktur med toppmoderna laboratorium för elektromagnetisk kompatibilitet, mikroelektronik och fotoakustik.

Ämnesbeskrivning
Elektroniksystem omfattar elektronikdesign, mätteknik och elektromagnetisk kompatibilitet för styrning, övervakning och instrumentering av tekniska processer och system, med nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Projektbeskrivning
Området elektrodynamiska beräkningar utvecklas snabbt, drivet av framsteg inom både teknik och forskning. Trender och tillämpningar som är framträdande är bland annat relaterade till simulering av 5G-system, biomedicinska applikationer för att simulera elektromagnetiska fält i mänsklig vävnad, metamaterial för design av material med unika elektromagnetiska egenskaper som inte finns i naturen och elektromagnetisk kompatibilitet för elektroniksystem, IoT-system, elektriska fordon och en elektrifiering av fordonsflottan. Ämnet är av mycket stor vikt för den gröna omställningen relaterat till samhällets elektrifiering.

Vi söker nu doktorander som tillsammans med stöd av vårt team av forskare vill utvecklas till självständiga forskare inom detta område. Vi har flertalet olika projektmöjligheter och inriktningar inom elektrodynamiska beräkningar och dessa applikationer. Vår bakgrund och akademiska excellens ligger i integralekvationsbaserade lösningar, ex PEEC och momentmetoden, av elektromagnetiska problem. Vi använder etablerade verktyg men utför majoriteten av det vetenskapliga arbetet i egenutvecklade programvaror baserade på Matlab eller C++. Vi välkomnar de sökande att själv föreslå ett lämpligt projekt eller område som är av intresse och som passar in i vår beskrivna profil. Då kan den specifika inriktningen till viss del styras efter den sökandes bakgrund och intresse. Som doktorand kommer du ha ett nära samarbete med forskare och personal vid universitetet samt med experter på elektrodynamisk simulering och modellering i Sverige och internationellt. Finns intresse så kan delar av din tid som doktorand genomföras hos någon eller några av våra internationella samverkansparter.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker engagerade personer som har:
- En gedigen utbildningsbakgrund, civilingenjörs- eller masterexamen eller motsvarande, inom elektroteknik, fysik eller relaterade områden.
- Kunskaper i kodningsspråk som MATLAB, C/C++ eller Python.
- En grund i elektromagnetisk teori och numeriska metoder som understryker din problemlösningsförmåga.
- Effektiv kommunikationsförmåga för att förmedla komplexa idéer med tydlighet och genomslagskraft.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tilltänkt tillträde enligt överenskommelse.

För mer information vänligen kontakta Jonas Ekman, professor och ämnesföreträdare 0920-49 2828, [email protected].

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected].

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska och kliniska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattningar, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete. En komplett publikationslista, en sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida) och kopior av verifierade examensbevis ska bifogas ansökan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer: 4898–2023
Sista ansökningsdag: 7 december 2023 Visa mindre

PhD student in Electronic Systems with focus on electrodynamic modeling

Ansök    Nov 16    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.At the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, the university has brought together research and education in electrical engineering, space technology, computer and systems science. We are now looking for a PhD student who can contribute to our growing business in electrodynamic calculations at the EISLAB division. We carry out research in the areas of electronic systems, machine learning and cyber-physical systems. The electronics systems group focuses on electrodynamic simulation, electronics design, and measurement technology. The research and teaching conducted is supported by high-quality infrastructure with state-of-the-art laboratories for electromagnetic compatibility, microelectronics and photoacoustics. We are now looking for a PhD student who can contribute to our growing activities.

Subject description
Electronic systems include electronics design, measurement technology and electromagnetic compatibility for control, monitoring and instrumentation of technical processes and systems, with close connection to applications and applied research.

Project description
The field of electrodynamic calculations is developing rapidly, driven by advances in both technology and research. Trends and applications that are prominent include those related to simulation of 5G systems, biomedical applications to simulate electromagnetic fields in human tissue, metamaterials for the design of materials with unique electromagnetic properties not found in nature and electromagnetic compatibility for electronics systems, IoT systems, electric vehicles and an electrification of the vehicle fleet. The subject is of very great importance for the green transition related to society's electrification.

We are now looking for PhD students who, together with the support of our team of researchers, want to develop into independent researchers in this field. We have several different project opportunities and orientations within electrodynamic calculations and these applications. Our background and academic excellence lies in integral equation based solutions, ex PEEC that is similar to the Method of moments, of electromagnetic problems. We use established tools but perform the majority of the scientific work in own software based on Matlab or C++. We welcome the applicants to propose a suitable project or area that is of interest and that fits our described profile. Then the specific direction can be guided to some extent according to the applicant's background and interests. As a doctoral student, you will have a close collaboration with researchers and staff at the university as well as with experts in electrodynamic simulation and modeling in Sweden and internationally. If there is interest, parts of your time as a doctoral student can be spent with one or more of our international collaboration partners.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Your qualifications
We are looking for committed people who have:
- A solid educational background, civilingenjör or master's degree or equivalent, in electrical engineering, physics or related fields.
- Knowledge of programming in MATLAB, C/C++ or Python.
- A foundation in electromagnetic theory and numerical methods that emphasizes your problem-solving skills.
- Effective communication skills to convey complex ideas with clarity and impact.

For further information on doctoral education see, Syllabus for education in engineering materials. 

Further information
A position as PhD student is time limited to 4 years, teaching and other departmental duties may apply up to 20 % of full time. The position is placed on campus Luleå. Admission date by agreement. 

For further information you may contact:
Jonas Ekman, Professor and Head of subject (+ 46 )920-49 2828  [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected].

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 7 December, 2023
Reference number: 4898-2023 Visa mindre

Doktorand byggkonstruktion: Skjuvstudie på FRP-armerad betongkonstruktion

Ansök    Nov 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet är det ledande europeiska universitetet inom gruvdrift och metallurgi. Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) erbjuder unik, kollektiv forskningskunskap över hela gruv- och mineralkedjan. Forskningsämnet byggkonstruktion tillhör SBN och vi söker nu en doktorand som bidrar till vetenskap och teknik för att hantera djupbrytande relaterade bergmekanikproblem i vår forskarutbildning. Vi strävar efter att doktoranden ska utvecklas till en expert i ämnet men också utvecklas som person.

Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.

Projektbeskrivning
Detta projekt kommer att klargöra skjuvbeteendet hos smala betongbalkar som är förstärkta med FRP-stänger och -byglar genom experimentella och teoretiska studier som leder till utvecklingen av en analytisk modell för att förklara och förutsäga skjuvbeteendet. Detta kommer att underlätta utformning, bedömning och underhåll av FRP förstärkta betongkonstruktioner i aggressiva miljöer och kommer att gynna byggbranschen och samhället genom att stödja skapandet av en hållbar infrastruktur som är robust även under utmanande klimat- och lastförhållanden.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Som doktorand förväntas du utföra både teoretiskt arbete och fältarbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Du förväntas också gå igenom de obligatoriska doktorandkurserna. Det mesta av arbetstiden ägnas åt dina egna forskningsstudier. Dessutom kan du ha möjlighet att göra lärarrollen i kurser om gruvteknik och gruvdesign och planering.

Kvalifikationer för denna befattning är följande:
- Har en civilingenjörsexamen i byggnads- eller materialteknik eller motsvarande utbildning i relevanta ämnen.

- Har erfarenhet av laboratoriearbete

- Har erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer

- Har en god förståelse för skjuvbeteendet hos armerad betong, både på material- och strukturnivå.

- Har grundläggande kunskaper om FRP och dess användning.

- Har god kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt.

- Har förmåga att använda följande programvara: MS Office, AutoCAD (eller motsvarande), Matlab, Graphing software och Nonlinear FEM.


För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, * Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Chao Wang, Biträdande universitetslektor, 0920-49 29 44, [email protected]
Jaime Gonzalez-Libreros, Biträdande universitetslektor, 0920-49 29 70, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 8 December 2023
Referensnummer: 4834–2023 Visa mindre

PhD-Student in Structural Engineering

Ansök    Nov 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering (CENE) offers unique, collective research expertise in civil and structural engineering. The research subject Structural Engineering is now seeking a highly motivated PhD student contributing towards science and technology in assessment problems. In our postgraduate education. We strive for the doctoral student to develop into an expert on the subject but also develop as a person.

Subject description
Structural Engineering studies loads and deformations, design, dimensioning, sustainability, load-carrying capacity, repair and retrofitting of buildings and civil engineering structures made of concrete, steel, wood, and other materials, alone or in combinations, under normal conditions as well as in cold climate and under fire.

Project description
This project will clarify the shear behaviour of concrete slender beams reinforced with FRP bars and FRP stirrups through experimental and theoretical studies leading to the development of an analytical model to explain and predict the shear behaviour of such beams. As such, it will facilitate the design, assessment, and maintenance of FRP-reinforced concrete structures in aggressive environments and will benefit the construction industry and society by supporting the creation of sustainable infrastructure that is robust to challenging conditions.

Duties
As a PhD student, you are expected to perform both theoretical, laboratory and field work within your research studies as well as to communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. You are also expected to go through the compulsory doctoral courses. Most of the working time will be devoted to your own research studies. In addition, you may have the opportunity to teach in courses regarding structural engineering. Contribution to other projects is also expected.

Qualifications
The ideal candidate for this position:


• Holds an MSc in Structural Engineering or equivalent educational background in relevant subjects
• Has experience with laboratory work
• Has experience with writing scientific publications
• Has a good understanding of the shear behaviour of reinforced concrete, both at material and structural levels.
• Has the basic knowledge about FRP and its usage.
• Has good communication skills in English, both oral and written.
• Has the ability to use the following software: MS Office, AutoCAD (or equivalent), Matlab, Graphing software, and Nonlinear FEM.


For more information about a specific subject, you could refer to General curricula for the board of the faculty of science and technology.

Further Information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. The expected start date for the position is January-February 2024.

For information about the position, please contact:
Chao Wang, Associate Senior Lecturer, +46 (0)920-49 29 44, [email protected]
Jaime Gonzalez-Libreros, Associate Senior Lecturer, +46 (0)920-49 29 70, [email protected]

Union representatives:
SACO-S: Kjell Johansson, +46(0)920 49 1529, [email protected] 
OFR-S: Lars Frisk, +46(0)920 49 1792, [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the English version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, cover letter and copies of verified diplomas from universities. Your application, including diplomas, must be written in English. Mark your application with the reference number below.

Last day to apply: December 8, 2023
Reference number: 4834-2023 Visa mindre

Doktorand för AI Factory i drift- och underhållsteknik

Ansök    Nov 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Tillgångsförvaltning, drift och underhåll är ett snabbt växande forskningsområde eftersom det är erkänt som en viktig möjliggörare för verksamhetens resultat av industrin över hela världen. För många branscher är underhållskostnader en av de största enskilda kostnadsposterna. Effektivt underhåll kan generera intäkter för industrin genom bättre anläggningsutnyttjande och högre tillgänglighet. Genom välplanerat underhåll kan även externa och interna operativa risker kontrolleras och minimeras.

Ämnesbeskrivning
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar.

Projektbeskrivning
Detta projekt kommer att bidra till ökat utnyttjande av AI, digitalisering, kvantisering av järnvägsindustrin, genom att bedriva forskning inom:


• Industriell AI
• Drift & underhåll
• e-underhåll
• Digital tvilling
• Nucasting och prognostisering
• Maskininlärning
• Djupinlärning
• Stora datamängder
• Moln-/edge computing
• Quatum computing
• Grafteknik

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med representanter från järnvägsindustrin och akademin. Arbetet kommer att utföras i projektform.

Arbetsuppgifter
Du som doktorand kommer att arbeta i forskargruppen för industriell AI och eMaintenance. I denna position kommer du också att bidra till att vidareutveckla vårt forskningskoncept och teknologiplattform för 'AI Factory' och förbättra kapaciteten i vårt labb 'eMaintenance LAB'.

Arbetet kommer att omfatta:


• Studier av relevanta teoretiska ramverk.
• Kartläggning av behov och krav ur ett industriellt perspektiv.
• Identifiera och analysera luckor i industriella och akademiska sammanhang.
• Design av lösningar, bläck. metoder, tekniker och verktyg.
• Utveckling av AI-algoritmer, verktyg och lösningar med hjälp av metoder inklusive men inte begränsat till matematisk programmering, metaheuristik, robust optimering och stokastisk optimering.
• Publicering i vetenskapliga tidskrifter och konferenser.
• Deltar som föreläsare och assistent i avdelningens kurser.

Kvalifikationer


• Du som söker måste ha en civilingenjörsexamen i underhålls- och driftteknik, datavetenskap, datavetenskap eller motsvarande.
• Vi söker en aktiv person som är intresserad av forskningsstudier.
• Du ska ha goda kunskaper i grafteknik.
• För att kunna kommunicera inom projekten och med olika intressenter kräver vi att du behärskar svenska, i tal och skrift, samt har goda kunskaper i tal och skrift på engelska.
• Erfarenhet från järnvägindustrin.
• En bakgrund och erfarenhet av att bygga matematiska modeller, optimeringsmetoder och simuleringstekniker, men också ett intresse för metaheuristik, statistik och maskininlärning.
• Du bör vara skicklig i programmeringsspråk som Python och C# och deras tillhörande bibliotek och paket.
• Du bör vara skicklig i kvantutvecklingsverktyg som Q#, Qiskit och Cirq.
• Du bör också ha goda kunskaper om AI, datavetenskap, cloud computing och mjukvaruteknik.
• Domänkunskap om järnvägsbranschen är meriterande.
• Erfarenhet av Azure-miljö och plattform samt Azure AI-tjänster och är meriterande.

Information
Anställningen som doktorand är begränsad till 4 år, undervisning och andra institutionsuppgifter kan tillsättas med max 20%. Placering: Luleå. Tänkt tillträde 2024-01-01

För ytterligare information om tjänsten, kontakta: Ramin Karim, Professor, 0920-49 2344, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Vid olika tolkningar av de engelska och svenska versionerna av detta pressmeddelande har den svenska versionen företräde. 

Ansökan
Vi föredrar att du ansöker om denna tjänst genom att klicka på knappen Ansök nedan.  Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och kopior av verifierade examensbevis från gymnasiet och universiteten. Markera din ansökan med referensnumret nedan. Din ansökan, inklusive examensbevis, ska vara skriven på engelska eller svenska.

Sista ansökningsdag:  10 december 2023
Referensnummer: 4835–2023 Visa mindre

PhD student position for AI Factory in Operation and maintenance

Ansök    Nov 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Asset management, operation and maintenance is a rapidly growing research area as it is recognised as an important enabler for the business performance of industries worldwide. For many industries maintenance costs are one of the biggest individual cost items. Effective maintenance can generate income for the industry through better facility utilisation and higher availability. Through well-planned maintenance, external and internal operational risks can also be controlled and minimised.

Subject description
Operation and Maintenance Engineering deals with the development of methodologies, models and tools to ensure high system dependability and efficient and effective maintenance processes for both new and existing systems.

Project description
In this position, you will mainly be working on one of our research projects called ‘AI Factory /RAILWAY’, which focuses on research related to Industrial AI and eMaintenance in the railway domain. The project has a specific focus on Machine Learning, Transfer Learning, Deep Learning, Natural Neural Network, Spiking Neural, Graph technology, and quantum computing.

This project will contribute to increased utilisation of AI, digitalisation, quantisation of the railway industry, by conducting research within:


• Industrial AI
• Operation & maintenance
• eMaintenance
• Digital Twin
• Nowcasting and forecasting
• Machine Learning
• Deep Learning
• Big Data
• Cloud/edge Computing
• Quantum computing
• Graph technology

The project will be carried out in close collaboration with representatives from the railway industry and academia. The work will be carried out in a project form.

Duties
You as a PhD student will be working in the research team of Industrial AI and eMaintenance. In this position, you will also contribute to further developing our research concept and technology platform of ‘AI Factory’ and enhance the capabilities in our lab ‘eMaintenance LAB’.

The work will include:


• Studies of relevant theoretical frameworks.
• Mapping needs and requirements from an industrial perspective.
• Identify and analyse gaps in industrial and academic contexts.
• Design of solutions, ink. methodologies, technologies, and tools.
• Development of AI algorithms, tools, and solutions using methods including but not limited to mathematical programming, metaheuristics, robust optimisation, and stochastic optimisation.
• Publication in academic journals and conferences.
• Participating as a lecturer and assistant in the Division’s courses.

Qualifications


• You as a PhD student must have an MSc in maintenance and operation engineering, data science, computer science, or equivalent.
• You should also have good knowledge of AI, computer science, cloud computing, and software engineering.
• We are looking for an active person interested in research studies.
• To communicate within the projects and with different stakeholders, we require you to master Swedish, in speeches and in writing, and have good knowledge of speech and writing in English.
• Experience in the railway industry.
• A background and experience in building mathematical models, optimisation methods, and simulation techniques, but also an interest in metaheuristics, statistics, and machine learning.
• You should be proficient in programming languages such as Python and C#, and their associated libraries and packages.
• You should be proficient in graph technology.
• You should be proficient in quantum development toolkits such as Q#, Qiskit, and Cirq.
• Domain knowledge of the railway industry is meritorious.
• Experience of Azure environment and platform and Azure AI services and is meritorious.

 

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting date: 1 January 2024

For further information about the position, please contact: Ramin Karim, Professor, (+46) 920-49 2344, [email protected] 

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In the case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 10 December 2023
Reference number: 4835-2023 Visa mindre

Doktorand i energiteknik med inriktning mot energisystemanalys

Ansök    Nov 13    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet energiteknik. Din forskning kommer ha fokus på att modellera flexibilitetslösningar i lokala energisystem och kommer att baseras på TIMES modellramverket. TIMES används över hela världen till att analysera energiomställningen, ofta med fokus på att nå de globala klimatmålen. Vid energiteknik har vi ett nära samarbete med industrier och myndigheter i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. 

Gruppen som arbetar med TIMES, där den utvalde kandidaten kommer att ingå, har ett gott nationellt och internationellt rykte och är en efterfrågad part i både akademiska och offentliga sammanhang. De nuvarande forskningsområdena för gruppen är: tillämpad systemanalys energisystemoptimeringsmodeller, hållbar energiomställning, klimatomställning, scenarioanalys.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Projektet handlar om att utforska möjligheterna och förutsättningarna för en ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem. Projektet genomförs inom ramen för Arctic Center of Energy, vars syfte är att främja en hållbar omställning i norra Sverige. Projektet sker i nära samarbete mellan forskare inom olika discipliner och doktoranden förväntas samverka främst med ett parallellt projekt inom ämnet elkraftsteknik. Huvudfinansiär är energimyndigheten.

Projektet syftar till att studera hur användningen av energiresurser i lokala energisystem kan optimeras utan avkall på försörjningstrygghet eller leveranskvalitet. Huvudsyftet är att ta fram modeller som gör det möjligt att identifiera vilka styrmedel, åtgärder och marknadsmodeller som leder till en maximalt effektiv användning av energiresurser, medan en acceptabel leveranskvalitet, tillgänglighet och spänningskvalitet ur ett lokalt perspektiv, upprätthålls.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger goda möjligheter att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Arbetet i denna doktorandtjänst inkluderar bland annat att:


• samla in och analysera relevanta data och information,
• utveckla och använda TIMES-baserade modeller,
• scenarioanalys och att kommunicera resultaten därifrån,
• skriva vetenskapliga artiklar och rapporter,
• vetenskaplig forskningspresentation såväl nationellt som internationellt, samt
• delta i seminarieverksamhet inom forskargruppen.

Institutionstjänstgöring innefattar exempelvis att ansvara för moment i kurserna, Hållbara energisystem och Miljösystemanalys, samt handledning av studentprojekt inom civilingenjörsprogrammet hållbar energiteknik.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen, eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §, med inriktning mot miljö och energi, teknisk fysik, industriell ekonomi eller motsvarande. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Då projektet innehåller forskare från olika discipliner, så bör du kunna uppvisa förmåga att arbeta inom en tvärvetenskaplig miljö.

Kvalificerande för denna tjänst:


• Demonstrerad förståelse av energisystem på nationell nivå.
• Demonstrerad erfarenhet av energisystemsmodeller.
• Kunskap och färdigheter inom energiteknik.
• Förmåga att formulera och hantera vetenskapliga problem.

Meriterande för denna tjänst är


• Demonstrerad erfarenhet av scenarioanalys för att nå olika klimatmål.
• Demonstrerad erfarenhet av optimeringsmodeller.
• Demonstrerad erfarenhet av att använda energisystemsoptimeringsmodeller
• Kunskap om hållbar energiomställning.
• Förstå svenska och göra sig förstådd i en konversation på svenska, då viss information bara finns på svenska, samt att det kommer ske kunskapsutbyte med lokala tjänstepersoner som inte alltid behärskar engelska.

Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Doktorandstudier pågår på heltid under 4 år och inkluderar deltagande i kurser vid Luleå tekniska universitet och eventuellt vid andra universitet, samt presentation av din forskning internationellt. Institutionstjänstgöring upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För fullständig annons Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Anna Krook-Riekkola, Biträdande professor, 0920–492552 [email protected]

Facklig företrädare
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 16 november, 2023
Referensnummer: 3748–2023 Visa mindre

PhD student in Entrepreneurship and Innovation

Ansök    Nov 10    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Would you like to contribute to the ongoing green transition in the north of Sweden? As part of the Green Transition North project, we are looking for a PhD student in Entrepreneurship and Innovation with focus on business models for the Green Transition North project to design and develop circular business models with industrial firms. You will be part of a strategic investment where we work together to go from words to action in the green transition. You will join the subject Entrepreneurship and Innovation which is one of the leading research and teaching environment in Sweden, which many faculty members publish in high-impact journals. 

Subject description
Research in Entrepreneurship and Innovation comprises organizational development with a specific emphasis on firm development based on innovative products, services, production solutions, or management modes.

Project description
We are recruiting a PhD student who will conduct research related to our research track focusing on business model innovation, circular economy, and sustainable industry. This project aims to understand how to design and develop circular business models with an industrial ecosystem of partnerships to drive the green transition. Therefore, this project takes an innovation ecosystem perspective to analyze business models and their economic, social, and environmental value. A significant part of the research is focused on addressing business needs by mapping out challenges, proposing methods for improvement, and facilitating the implementation of the proposed methods. The project will closely cooperate with various organizations such as ABB, Ragn-Sells, Volvo, LKAB Minerals and drive their growth and development. The work is carried out as part of the Green Transition North project, which aims to promote sustainable change in northern Sweden. The project takes place in close cooperation between researchers and industry and small and medium-sized enterprises (SMEs). The main funder is the European Regional Development Fund.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
The general entry requirements for doctoral (third-cycle) studies are as follows: a completed degree at the Master’s (second-cycle) level with completed course requirements of at least 240 credits, of which at least 60 second-cycle credits. Alternatively, equivalent knowledge has been acquired in some other way within or outside the country. You can apply even if you are in the last year of your master. In addition to the general entry requirements, knowledge of business administration, industrial engineering, management, or equivalent subjects is required.
You should be strongly motivated for doctoral studies and have good collaboration and communication skills. It is important that you can express yourself orally and in writing in English. It is an advantage, but not crucial if you can express yourself orally and in writing in Swedish.
For further information see:
General syllabus Entrepreneurship and Innovation 2020-03-24-rev2021-10-08.pdf (ltu.se)


Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%, which means that the period of employment may extend to the same extent. Salary is paid in accordance with current agreements. The position is at the Department of Social Sciences, Technology and Arts at the university’s campus in Luleå. We look positively on you being able to get started as soon as possible.


For further information, please contact Associate Senior Lecturer Wiebke Reim, +46 920-49 2079, [email protected]


Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]


In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
You apply for the position via the application button below where you attach a personal letter reflecting on the theme of the project (about one to two A4 pages) and why you are a suitable doctoral student for this project; CV/qualifications; diploma (or certificate of result) and grades; a master thesis / essay / report or other text that you have written that demonstrates your scientific competence must be attached.
Please mark your application with the reference number below. CV and personal letter must be written in English. The diploma must be written in Swedish or English.

Closing date for application: January 15, 2024
Reference number: 4769-2023 Visa mindre

Doktorand inom entreprenörskap och innovation

Ansök    Nov 10    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Would you like to contribute to the ongoing green transition in the north of Sweden? As part of the Green Transition North project, we are looking for a PhD student to design and develop circular business models with industrial firms. You will be part of a strategic investment where we work together to go from words to action in the green transition. You will join the subject Entrepreneurship and Innovation which is one of the leading research and teaching environment in Sweden, which many faculty members publish in high-impact journals. 

Subject description
Research in Entrepreneurship and Innovation comprises organizational development with a specific emphasis on firm development based on innovative products, services, production solutions, or management modes.

Project description
We are recruiting a PhD student who will conduct research related to our research track focusing on business model innovation, circular economy, and sustainable industry. This project aims to understand how to design and develop circular business models with an industrial ecosystem of partnerships to drive the green transition. Therefore, this project takes an innovation ecosystem perspective to analyze business models and their economic, social, and environmental value. A significant part of the research is focused on addressing business needs by mapping out challenges, proposing methods for improvement, and facilitating the implementation of the proposed methods. The project will closely cooperate with various organizations such as ABB, Ragn-Sells, Volvo, LKAB Minerals and drive their growth and development. The work is carried out as part of the Green Transition North project, which aims to promote sustainable change in northern Sweden. The project takes place in close cooperation between researchers and industry and small and medium-sized enterprises (SMEs). The main funder is the European Regional Development Fund.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
The general entry requirements for doctoral (third-cycle) studies are as follows: a completed degree at the Master’s (second-cycle) level with completed course requirements of at least 240 credits, of which at least 60 second-cycle credits. Alternatively, equivalent knowledge has been acquired in some other way within or outside the country. You can apply even if you are in the last year of your master. In addition to the general entry requirements, knowledge of business administration, industrial engineering, management, or equivalent subjects is required.
You should be strongly motivated for doctoral studies and have good collaboration and communication skills. It is important that you can express yourself orally and in writing in English. It is an advantage, but not crucial if you can express yourself orally and in writing in Swedish.
For further information see:
General syllabus Entrepreneurship and Innovation 2020-03-24-rev2021-10-08.pdf (ltu.se)


Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%, which means that the period of employment may extend to the same extent. Salary is paid in accordance with current agreements. The position is at the Department of Social Sciences, Technology and Arts at the university’s campus in Luleå. We look positively on you being able to get started as soon as possible.


For further information, please contact Associate Senior Lecturer Wiebke Reim, +46 920-49 2079, [email protected]


Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]


In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
You apply for the position via the application button below where you attach a personal letter reflecting on the theme of the project (about one to two A4 pages) and why you are a suitable doctoral student for this project; CV/qualifications; diploma (or certificate of result) and grades; a master thesis / essay / report or other text that you have written that demonstrates your scientific competence must be attached.
Please mark your application with the reference number below. CV and personal letter must be written in English. The diploma must be written in Swedish or English.

Closing date for application: January 15, 2024
Reference number: 4769-2023 Visa mindre

Doktorand i Materialteknik

Ansök    Nov 9    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Som doktorand så tillhör du en forskargrupp i en dynamisk och internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Forskarämnet materialteknik har pågående forskning som täcker breda forskningsområden inom metalliska och keramiska material. Vi tillhör avdelningen för materialvetenskap som är en del av institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Ämnesbeskrivning
Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.

Projektbeskrivning
Projektet Grönt stål för en fossilfri framtid är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras av Fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket. Projektet bidrar till den gröna omställningen och en koldioxidneutral stålindustri genom forskningsinsatser i samverkan mellan Luleå tekniska universitet och kungliga tekniska högskolan. Forskningsaktiviteterna är inriktade på både processkedjan nedströms från ståltillverkningen och handlar om fossilfria stålets egenskaper och prestanda, såväl som fossilfri ståltillverkning med fokus på att bland annat använda vätgas och nya legeringstillsatser. 

Som doktorand i projektet Grönt stål för en fossilfri framtid kommer du arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, i nära samverkan med forskningsinstitut och industri, och bidra till stålindustrins omställningsarbete mot koldioxidneutralitet. 

Syftet med detta projekt är att med hjälp av livscykelanalys (LCA) identifiera var i stålets materialvärdekedja den största miljöpåverkan ligger. En sådan analys kan användas för att optimera arbetet för en hållbar utveckling av stål, det vill säga LCA, kan användas som ett verktyg för att systematiskt identifiera de processförändringar som bidrar till en minskad miljöpåverkan. Exempel på resultat från en sådan analys kan vara hur koldioxidavtrycket påverkas av att man minimerar antalet gånger ett stål värms upp i metallbearbetningsprocessen, eller hur vätehalten i stålet påverkar det gröna stålets egenskaper eller hur legeringstillsatser görs och vilka legeringselement som tillsätts påverkar de efterföljande processerna.

Arbetsuppgifter
Denna doktorandtjänst inkluderar både teoretiskt och experimentellt arbete. En viktig del kommer vara att bygga upp ett ramverk för att tillämpa LCA för processerna i materialvärdekedjan. Detta inkluderar nära och kontinuerlig kommunikation med samtliga projektpartners för att identifiera och kartlägga hur vi kan arbeta för att minska miljöpåverkan med hjälp av LCA som verktyg. Vidare så innebär det problematiserande kring hur verktyget kan tillämpas samt dess begränsningar och möjligheter inom hållbar utveckling. En annan viktig del i tjänsten är förståelsen för stålets materialvärdekedja och dess kritiska processer.  

En doktorandtjänst innebär också övning i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Projektplanering och utförande under eget ansvar ingår också som en viktig del i doktorandtjänsten. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med civilingenjörsexamen inom materialvetenskap, miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling eller motsvarande. Erfarenhet av tillämpad livscykelanalys är meriterande.

Vi söker motiverade och entusiastiska kandidater med förmågan att bedriva ledande forskning samt kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. Du ska ha mycket god kommunikativ förmåga och behärska engelska i tal och skrift.

Vid utvärderingen läggs speciell vikt vid:


• Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
• Examensarbetets kvalitet
• Personliga egenskaper relevanta för forskning

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Pia Åkerfeldt, Universitetslektor, 0920–491770  [email protected]
Linn Berglund, Biträdande universitetslektor, 0920–493381 [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 januari 2024
Referensnummer: 4602–2023 Visa mindre

Doktorand i materialteknik med fokus på hållbar metallurgi

Ansök    Nov 9    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi söker en doktorand i materialteknik som tillsammans med seniora forskare kommer att forska inom området Grönt stål för en fossilfri framtid. Forskningen är behovsbaserad fundamental forskning och berör aspekter hos framtida ljusbågsugnsslagger med utgångspunkt i reologiska egenskaper. Arbetet är experimentellt och innefattar mätningar av viskositet, kristallisationsfenomen och strukturkemi med fokus på både process- och miljömässiga aspekter. Teoretisk modellering av slaggens fysikaliska egenskaper med hjälp av CALPHAD och maskininlärning ingår också. Som doktorand kommer du att ingå i en dynamisk och internationell forskarmiljö med nära samarbete med partners från forskningsinstitut och industri i den region som internationellt ligger i framkant för fossilfri ståltillverkning.

Ämnesbeskrivning
Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.

Projektbeskrivning
Projektet Grönt stål för en fossilfri framtid är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras av Fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket. Projektet bidrar till den gröna omställningen och en koldioxidneutral stålindustri genom forskningsinsatser i samverkan mellan Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan. Forskningsaktiviteterna är inriktade på både processkedjan nedströms från ståltillverkningen och handlar om fossilfria stålets egenskaper och prestanda, såväl som fossilfri ståltillverkning med fokus på att bl a använda vätgas och nya legeringstillsatser. 

Som doktorand i projektet Grönt stål för en fossilfri framtid kommer du arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, i nära samverkan med forskningsinstitut och industri, och bidra till stålindustrins omställningsarbete mot koldioxidneutralitet. 

Omställningen av den malmbaserade ståltillverkningen från en fossilberoende masugnsteknik till vätgasbaserad direktreduktion medför en uppsättning forskningsfrågor. Smältsteget i den framtida processen kommer utföras i en ljusbågsugn, d.v.s. en ugn som traditionellt nyttjas i skrotbaserad ståltillverkning. När ljusbågsugnen nu avses användas för vätgasreducerad järnråvara kommer slaggkompositionerna i ugnen avvika från de traditionella sammansättningarna sett till både huvudkomponenter och element som finns i mindre koncentrationer. Detta innebär en rad frågeställningar om hur de framtida ljusbågsugnsslaggerna påverkar processen och möjligheten att skapa cirkulära materialflöden. Detta projekt avser därmed studera hur framtida sammansättningar på slaggen påverkar väsentliga parametrar såsom viskositet och kristallisationsfenomen samt koppla dessa mot fenomen i processen och möjligheten för återvinning av slaggen.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning innebär både experimentellt och teoretiskt arbete. Som doktorand utvecklas du med målet att bli en självständig forskare. Detta innebär att du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är mycket motiverad till att utföra avancerad forskning inom materialteknik, både självständigt och i samarbete med seniora forskare och samarbetspartners inom akademi, forskningsinstitut och industri. Du ska ha en civilingenjörsexamen, master, eller motsvarande inom metallurgi, kemiteknik, processteknik, materialteknik eller kondenserade materiens fysik. Erfarenhet av experimentellt och simulering arbete, oorganisk kemi och fysikalisk kemi är meriterande, speciellt för högtemperaturapplikationer. Du bör ha god kommunikationsförmåga skriftligt och muntligt i engelska.

Vid utvärderingen läggs speciell vikt vid:
- Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
- Examensarbetets kvalitet
- Personliga egenskaper relevanta för forskning

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

Tjänstgöringsort: Luleå.
Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Biträdande professor Wangzhong Mu, 076-0558556, [email protected]  
Biträdande professor Kumar Babu Surreddi, 0920-49 3451, [email protected]
Biträdande professor och t.f. ämnesföreträdare Fredrik Engström, 0920-49 1388, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4579-2023
Sista ansökningsdag: 9 januari 2024 Visa mindre

PhD student in Materials Engineering

Ansök    Nov 9    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.As a PhD student, you belong to a research group in a dynamic and international research environment in close collaboration with industry and prominent universities worldwide. The research subject engineering materials has ongoing research that covers broad research areas within metallic and ceramic materials. We belong to the department of materials science, which is part of the department of engineering sciences and mathematics.

Subject description
Engineering materials includes the composition, structure, properties and production of materials, mainly metallic and ceramic materials, as well as aspects of their use.

Project description
The project, Green steel for a fossil free future, is an interdisciplinary research project funded by the Just Transition Fund and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. The project contributes to the green transition and a carbon dioxide-neutral steel industry through research efforts in collaboration between Luleå University of Technology and Royal Institute of Technology. The research activities are focused on both the process chain downstream from steelmaking and deal with fossil-free steel properties and performance, as well as fossil-free steelmaking with a focus on using hydrogen and new alloying elements.

As a doctoral student in the Green steel for a fossil free future project, you will work in an interdisciplinary research environment, in close collaboration with research institutes and industry, and contribute to the steel industry's transition towards carbon neutrality.

The aim of this project is to use life cycle assessment (LCA) to identify where in the steel’s material value chain the greatest environmental impact lies. The assessment can be used as a tool to systematically identify the process changes that contribute to a reduced environmental impact. Examples of results from such an analysis could be how the carbon footprint is affected by minimizing the number of times the steel is heated in the metal working process, or how the hydrogen content in the steel affects the properties of the green steel or how alloy additions are made and are added as well as their effect on the subsequent processes.

Duties
This doctoral position includes both theoretical and experimental work. An important part will be to build a framework for applying LCA to the processes in the material value chain. This includes close and continuous communication with all project partners to identify and map how we can work to reduce environmental impact using LCA as a tool. Furthermore, it means problematizing about how the tool can be applied as well as its limitations and opportunities within sustainable development. Another important part of the project is the understanding of the steel’s material value chain and its critical processes.

A doctoral position also involves practice in scientific work in the form of publishing scientific articles in journals and at international conferences. A doctoral student also takes compulsory and voluntary doctoral courses. Project planning and execution under own responsibility is also included as an important part of the doctoral project. In addition, you have the opportunity to be involved in teaching.

Qualifications
We are looking for you with a master’s degree in materials science, environmental science with a focus on sustainable development or equivalent. Experience of applied life cycle assessment is advantageous.

We are looking for motivated and enthusiastic candidates with the ability to conduct leading research and being able to work independently as well as in group. You must have very good communication skills and be fluent in spoken and written English.

During evaluation, special emphasis is placed on:


• Knowledge and experience relevant to the current research project
• Quality of Master thesis
• Personal characteristics relevant to research work

Information
Employment as a doctoral student is time-limited to 4 years, teaching and other department duties can add up to 20% of full-time. Place of employment is Luleå. Intended entry in spring 2024.

For further information, you are welcome to contact:
Pia Åkerfeldt, Senior Lecturer (+46)920–491770 [email protected] 
Linn Berglund, Associate Senior Lecturer (+46)920–493381 [email protected] 

Union representative:
SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

Application
We prefer that you apply for the position via the application button below, where you attach a personal letter as well as a CV/curriculum vitae and copies of verified diplomas and thesis. Please mark your application with the reference number below. Both the application and degree certificate must be written in Swedish or English.

Application deadline: 10 January 2024
Reference number: 4602-2023 Visa mindre