Lediga jobb som Pedagogiskt arbete i Luleå

Se lediga jobb som Pedagogiskt arbete i Luleå. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Luleå som finns hos arbetsgivaren.

Doktorand i energiteknik med inriktning mot oxidation av kolnanopartiklar

Ansök    Dec 5    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Nytt
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vill du forska om bildning och destruktion av kolnanopartiklar under termokemisk produktion av biomassa? Nu har du chansen att bedriva doktorandforskning i en dynamisk, internationell forskningsmiljö!

Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en doktorand inom energiteknik, som ska fokusera på grundläggande förståelse för hur nanokolmaterial produceras och oxideras med och utan påverkan av katalysatormaterial.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Att kontrollera den bildade mängden av kolnanopartiklar (KNP) via oxidativa processer är avgörande inom många olika områden, allt från utsläppskontroll till produktion av energilagringsmaterial. På grund av den stora heterogeniteten hos KNP när det gäller ingående kolallotroper och möjliga heteroatomer, har utvecklingen av oxidationsmekanismer på nanoskala hittills inte undersökts i detalj. Vi kommer att ta itu med detta problem med hjälp av environmental transmissionselektronmikroskopi (ETEM) där oxidationsprocessen registreras i realtid i nano-till-atom skala upplösning från dess initiering till slut.

Arbetsuppgifter
Merparten av din arbetstid ägnas åt ditt eget forskningsprojekt. Du arbetar självständigt med din forskning och tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och deltagande i nationella och internationella konferenser. Du kommer även läsa doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt samtidigt som du får handledning av en senior forskare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i ett team. Du ska ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom kemiteknik, processteknik, materialteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, kemi eller likvärdigt.

För att vara behörig för tjänsten krävs det att du har mycket goda kunskaper i engelska, både muntliga och skriftliga. Du ska ha goda färdigheter i akademisk skrivande och ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta dig in i nya frågeställningar.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:


• Högtemperaturkemi/oorganisk högtemperaturkemi
• Termokemiska omvandligsprocesser
• Elektronmikroskopi (SEM och/eller TEM)
• Avancerad databehandling med Matlab och/eller Pyton

Se även allmän studieplan för forskarutbildning inom energiteknik.

De flesta medarbetarna vid ämnet energiteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå, Sverige. Tänkt tillträde april 2024.

För ytterligare information, kontakt gärna professor Henrik Wiinikka, 070-229 23 84, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]  

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4657-2023
Sista ansökningsdag: 31 januari 2024 Visa mindre

PhD Student in Energy Engineering

Ansök    Dec 5    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Nytt
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Do you want to do research on carbon nanoparticles formation and destruction during thermochemical production of biomass? If your answer is yes, take the opportunity to carry out PhD research in a dynamic, international research environment.

The Division of Energy Science at Luleå University of Technology seeks one Ph.D. students within Energy Engineering, to work with fundamental understanding how nanocarbon material are produced and oxidised with and without the influence of catalyst materials.

Subject description
Energy Engineering concerns the development of technologies and processes in order to build a sustainable energy supply. The research focuses on bioenergy technologies and energy-efficiency in industry and society.

Project description
Controlling the formed amount and nanostructure of carbon nanoparticles (CNP) via oxidative processes is essential in many different fields ranging from emissions control to production of energy storage materials. However, owing to the large heterogeneity of CNP in terms of constituent carbon allotropes and heteroatoms, the evolution of oxidation mechanisms at the nanoscale have to date not been explored in detail.  We will address this problem using environmental transmission electron microscopy (ETEM) where the oxidation process is recorded in real-time at nano-to-atomic scale resolution from its initiation to end.

Duties
Most of your working time will be devoted to your own research project. You work independently with your research and communicate your results in scientific journals and participation at national and international conferences. You also study third-cycle courses. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
We are looking for an enthusiastic candidate with the ability to work both independently and as a member of a team. You have a master’s degree in chemical engineering, process engineering, material engineering, mechanical engineering, engineering physics, chemistry or equivalent. We also welcome applicants with an expected degree during spring of 2024.

Additional requirements


• Very good oral and written proficiency in English.
• Good skills in academic writing.
• Ability to work independently and take own initiatives as well as being able to penetrate new research areas on your own.

It is meritorious if you have the following skills:


• High-temperature chemistry/high-temperature inorganic chemistry.
• Thermochemical conversion processes.
• Electron microscopy (SEM and/or TEM)
• Strong skills in data analysis, using Matlab or Python.

See also the general curriculum for education at post-graduate level in Energy Engineering.

Most employees at the subject of Energy Engineering are currently men, therefore we welcome female applicants.

Further information
The PhD position includes a fixed-term full-time employment for 4 years, teaching and other department duties may be added with up to 20%. You will be employed at Luleå University of Technology, and be located in Luleå, Sweden. Starting April 2024.

For further information about the position please contact:
Henrik Wiinikka, Professor, (+46)702292384 [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Send in your application via the apply button below. Mark your application with the reference number.

Last day of application: 31 January 2024
Reference number: 4657-2023 Visa mindre

Lärare i musik till Benzeliusskolan

Ansök    Dec 5    Luleå kommun    Grundlärare, 4-6
Nytt
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Benzeliusskolan är en F-6 skola och ligger ca 8 km från Luleå centrum. Skolan har omkring 180 elever. På Benzeliusskolan arbetar vi med Pax i skolan. Vi är med i Riksidrottsförbundets rörelsesatsning och satsar extra mycket på rörelseaktiviteter för eleverna. Med gångavstånd till havet och skogen, erbjuds en rik och omväxlande natur att studera. Hos oss arbetar samtliga pedagoger för att ge eleverna bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden.

Nu söker vi en lärare i musik. Skicka in din ansökan redan idag!

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa elever i åk f-6 i musik 40%, resterande tid kommer du att vara resurs i klass. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnet musik. Du planerar och följer upp det dagliga arbetet och har kontakt med vårdnadshavare. För att lyckas skapa de bästa förutsättningarna för eleverna ser vi ett kontinuerligt samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i musik. Vi söker dig som har goda pedagogiska insikter och som är väl förtrogen med skolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete. Du är tydlig och har en god samarbetsförmåga med en vilja att dela med dig av kunskaper och erfarenheter. Du har en mycket god förmåga att skapa goda relationer med kollegor, elever och föräldrar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan! Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Speciallärare till Boskataskolan

Ansök    Dec 5    Luleå kommun    Speciallärare
Nytt
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Boskataskolan är en F-6-skola med 280 elever och ett fritidshem med ca 150 elever, belägen på Björkskatan. I skolans närområde finns goda möjligheter till aktiviteter inom sport och fritid. Natursköna Ormberget ligger på promenadavstånd från skolan med träningsspår, äventyrsbanor för lek och spel samt skidåkning vintertid. Skolans pedagoger och elever tar sig även lätt till fots eller med cykel till Teknikens Hus där vi får ta del av många aktiviteter, eller med stadsbuss till centrala Luleå för kultur och andra utbyten.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som tillsammans med skolans elevhälsa och rektor vill vara med och säkerställa kvalitén samt utveckla vår skola för att öka tillgängligheten för skolans alla elever. Som speciallärare kommer du främst att arbeta i en av skolans lärstudios, främst med elever i åk 4-6 som är i behov av stöd, såväl med sitt lärande som coachning kring planering och studieteknik.

Du arbetar nära lärarkollegiet i åk 4-6, vi värdesätter vår samarbetskultur där kommunikation, flexibilitet och intresse för samarbete är ledande. Du samarbetar också med skolans övriga specialpedagoger, samverkar och handleder övriga lärare. Som speciallärare ansvarar du även för kartläggning, dokumentation och uppföljning samt samverkan med vårdnadshavare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i matematik upp till åk 6, samt innehar speciallärarexamen. Det är meriterande om du är behörig eller har kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska. Du är insatt i skollagen och de styrdokument som reglerar skolan och agerar utifrån dessa i möten med elever, vårdnadshavare och personal.

Vi söker dig som har god förmåga och vilja att sätta dig in i elevers olika behov i undervisningssituationer och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är en god ledare, arbetar strukturerat och anpassar dina uppgifter utifrån verksamhetens behov. Du är trygg, har ett analytiskt förhållningssätt och positiv elevsyn. Det är viktigt att du har förmåga att kommunicera i uppdraget, både muntligt och skriftligt, i olika sammanhang. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kan kompensera för utbildningskrav. Om du har ovanstående kompetens men saknar behörighet är du ändå välkommen med din ansökan.

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Lärare i hem och konsumentkunskap till Stadsöskolan - vikariat

Ansök    Dec 5    Luleå kommun    Ämneslärare, 7-9
Nytt
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Stadsöskolan är en välutrustad 4-9-skola som ligger i Gammelstad, cirka en mil från Luleå centrum, mitt emellan Kyrkbyn och Lule älv. Detta läsår har skolan ca 430 elever, där 170 elever av dessa tillhör mellanstadiet. Eleverna och personalen på Stadsöskolan trivs, känner sig trygga och arbetsklimatet är bra. I anslutning till skolan finns både sporthall, badhus, bibliotek, fritidsgård och övrig närservice såsom apotek, frisör, livsmedelsbutik, café, vårdcentral och folktandvård med mera. Eftersom det går flera täta bussturer både till och från Gammelstad, så tar man sig med lätthet både till och från skolan.

Den digitala utvecklingen i samhället och omvärlden avspeglar sig i skolan, vilket syns i vårt arbete på skolan där digitala verktyg är ett vanligt inslag. Våra elever och vår skola ska befinna sig endast ett klick bort från vår omvärld.

På vår skola sätter vi eleven och dennes kunskap i centrum, där vi ser relationsskapandet som en grundläggande komponent. Hos oss börjar elevhälsan redan i klassrummet med ett gott ledarskap, medveten pedagogik och ett gott samarbete kollegor emellan. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt för att skapa en bra och trygg verksamhet för alla våra elever och vi värnar ett gott samarbete med hemmen. Våra elever ska känna lust och glädje inför sitt lärande och de ska trivas, känna sig trygga i sin skolmiljö för att kunna utvecklas så mycket som möjligt.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa elever i år 8-9 i hem- och konsumentkunskap. Du är en viktig person i elevernas dagliga arbete med att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Som hkk-lärare hos oss så har du en rutinerad ämneskollega som du arbetar och planerar tillsammans med. På Stadsöskolan är samarbete och samsyn ledstjärnor och vi arbetar tätt tillsammans med varandra och med hemmen för bästa resultat.

Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och följer upp elevernas studieresultat. I din undervisning skapar du struktur och sammanhang för eleverna och du har lätt för att skapa goda relationer till både elever, kollegor och vårdnadshavare. Du gillar läraryrket, är duktig på att samarbeta och du har förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och engagerar både elever och medarbetare. Du varierar ditt arbetssätt utifrån elevernas behov och du drivs av en vilja att se möjligheter och lösningar.

KVALIFIKATIONER
Du gillar läraryrket och ser utmaningar istället för problem. Du har lärarlegitimation och är behörig i hem- och konsumentkunskap år 6-9. Behörighet i fler ämnen är givetvis en fördel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Universitetslektor i cybersäkerhet

Nytt
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Avdelningen datavetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en universitetslektor inom cybersäkerhet. Cybersäkerhet är ett nyinrättat forskningsämne på Luleå tekniska universitet och du kommer jobba nära andra ämnen inom avdelningen som distribuerade datorsystem samt kommunikation och beräkningssystem. Totalt kommer ni på avdelningen vara 45 anställda forskare, lärare och doktorander som tillsammans undervisar i informationssäkerhet, hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, datornätverk och datateknik. Ditt fokus kommer ligga på undervisning och forskning inom cybersäkerhet.

Ämnesbeskrivning
Cybersäkerhet fokuserar på tekniska säkerhetsaspekter samt skydd av system som är uppkopplade till internet och omfattar skydd av programvara, data och maskinvara.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor är du tillsammans med professorer och övriga i ämnet ansvarig för utveckling av ämnet inom utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå samt involverad i våra olika utbildningsprogram och kurser.

Befattningen innebär att:


• Ansvara för, utveckla, undervisa och examinera kurser på våra utbildningsprogram
• Handledning av studenter och doktorander
• Forskningsuppgifter inom ämnet (t ex ansöka, leda, samt samverka i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat)
• Samverka med omgivande samhälle


Behörighetskrav
Behörighet att anställas som universitetslektor har den som:


• har avlagt doktorsexamen inom cybersäkerhet, datalogi, datateknik eller annat relaterat område, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningen
• visat pedagogisk skicklighet
• genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper


Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

 
Övriga bedömningsgrunder (rangordnas lika)


• erfarenhet av forskning och undervisning inom cybersäkerhet, datorsäkerhet, distribuerade mjukvarusystem samt programmering och programvaruteknik
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska


Information
Anställningen är tillsvidare och placerad i Skellefteå. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information, vänligen kontakta avdelningschef Kåre Synnes 0920-49 1507 [email protected] eller professor tillika ämnesföreträdare Karl Andersson, 0910-58 5364 [email protected]  

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johans[email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5274-2023
Sista ansökningsdag: 8 januari 2024 Visa mindre

Lärare i Eng/Sv år 7-9 till Nya läroverket Bergnäset

Nytt
Vi söker nu en lärare i Engelska i kombination med Svenska till vår skola på Bergnäset i Luleå. Tillträde till tjänsten är vid terminsstart ht 23. Nya läroverket är Luleås första fristående grundskola från förskoleklass till år 9. Nya läroverket startade i augusti 2006 och på Bergviken går nu drygt 420 elever. Hösten 2012 startades ytterligare en enhet för elever från förskoleklass till år 9, belägen på Bergnäset. Hösten 2021, öppnade vi portarna till vår ... Visa mer
Vi söker nu en lärare i Engelska i kombination med Svenska till vår skola på Bergnäset i Luleå. Tillträde till tjänsten är vid terminsstart ht 23.
Nya läroverket är Luleås första fristående grundskola från förskoleklass till år 9. Nya läroverket startade i augusti 2006 och på Bergviken går nu drygt 420 elever. Hösten 2012 startades ytterligare en enhet för elever från förskoleklass till år 9, belägen på Bergnäset. Hösten 2021, öppnade vi portarna till vår tredje grundskola, belägen i Svartöstaden. Totalt arbetar ca 100 pedagoger inom Nya läroverkets verksamheter och vi har drygt 850 elever från förskoleklass till åk 9. Skolans grundare är Gunvor Selberg, filosofie doktor i lärande.
Vår profil på skolan är Art & Science, där vi tvärvetenskapligt och i projektform, arbetar med Naturvetenskap och konstämnena; bild, slöjd och musik. Eleverna arbetar med ett gemensamt tema en dag i veckan. Skolan bedriver en heldagsskola med frivillig klubbverksamhet för eleverna på morgnar och eftermiddagar. I klubbarna kan man förädla speciella intressen och talanger, eller få extra hjälp. Vi letar drivande personer med rätt inställning för sitt uppdrag. Att du tycker om barn och deras vill arbeta för deras utveckling, är en viktig egenskap. Vi arbetar i små team där du har möjligheter att utveckla dig själv tillsammans med våra pedagoger och annan personal.
Som anställd på Nya Läroverket är det av stor vikt att man tror på vårt gemensamma koncept och arbetar hängivet för att:
* Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.
* Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad.
* Naturvetenskapen, konstarterna och matematiken har en särskild plats i skolans vardag.
* Skönhet i skolmiljön är viktig för att inspirera till lärandet.
Tjänsten omfattar undervisning primärt i Engelska men också några grupper i Svenska. Du är en del i ett arbetslag och har ämneskollegor på skolan som du kan samplanera med samt arbeta med ämnesutveckling. Du har fler ämneskollegor inom huvudmannens organisation. Du kommer även att undervisa i skolans profilämne Art & Science. Inför kommande år finns det spännande möjligheter för våra pedagoger till fortbildning och utbyten inom ramen för Erasmus, då Nya läroverket som huvudman blivit godkända för ett 7-årigt Erasmusprojekt.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vår ambition är att göra rekryteringen klar så snart som möjligt och vi ser fram emot din ansökan. Visa mindre

Förste forskningsingenjör inom robotik och artificiell intelligens

Nytt
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik- och AI-gruppen vid Luleå tekniska universitet söker en ny senior forskningsingenjör med fokus på hårdvaruutveckling för autonoma robotar. Dessutom kommer du att assistera i hårdvaruintegration och testning inom nationella och Europeiska unionens forskningsprojekt.

Projektbeskrivning
Du kommer att ingå i ett framstående team och samarbeta med en grupp människor med stor mångfald som arbetar inom robotik och artificiell intelligens.

Arbetsuppgifter


• Utveckla hårdvara för olika robotstrukturer, inklusive: a. Formulera tekniska lösningar från idéer och visioner. b. Generera konceptvisualiseringar och renderingar. c. Designa funktionsprototyper av robotar och deras delar.
• Hands-on-utveckling, inklusive: a. Tillverkning och konstruktion av designerna. b. Montering av robotstrukturer. c. Iterera och förbättra designerna.
• I laboratoriet och i fältutvärdering av robotstrukturerna.
• Stödja gruppen i praktiska vardagsbehov, inklusive: a. Underhåll av robotplattformar. b. Laboratorieunderhåll och utveckling. c. Stöd under laboratorie- och fältexperiment.
• Assistera vid hantering, inköp, experiment och fältprov inom befintliga forskningsprojekt.

Kvalifikationer


• Har en kandidat- eller masterexamen i maskinteknik/robotteknik eller likvärdig utbildning inom relevanta ämnen.
• Kunskap och tidigare erfarenhet av 3D CAD-programvara (helst Autodesk Inventor).
• Kunskap och förståelse för design för tillverkning (CNC, 3D-utskrift).
• Kunskap och förståelse för tekniska ritningar och tekniska beskrivningar.
• Praktisk erfarenhet av 3D-utskrift.
• Hands-on erfarenhet av att utveckla och bygga plattformar och strukturer (till exempel RC-plattformar).

Ytterligare kvalifikationer (önskvärt)


• B-körkort (EU).
• Drone-pilotcertifikat (EU).
• Grundläggande kunskaper i lågnivåprogrammering.
• Kunskap om FEM-analys.
• Kunskap om simuleringsmiljöer (Gazebo, Unity).
• Erfarenhet av videoredigering.
• Erfarenhet av grafisk design.

Information
Tjänsten är på heltid under 12 månader, med möjlighet till förlängning. Arbetsort Luleå. Tillträde tidigast möjligt eller enligt överenskommelse.

För ytterligare information vänligen kontakta:
George Nikolakopoulos, ämnesföreträdare och professor, 0920-49 1298, [email protected]  

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5230–2023
Sista ansökningsdag: 29 januari 2024 Visa mindre

Lärare i fritidshem till Nya läroverket Luleå

Nytt
Vi söker nu en fritidspedagog till Nya läroverkets verksamhet. Då vi eftersträvar en rekrytering så snart som möjligt kommer intervjuer att ske löpande och vi ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag. Nya läroverket är Luleås första fristående grundskola från förskoleklass till år 9. Nya läroverket startade i augusti 2006 och på Bergviken går nu drygt 420 elever. Hösten 2012 startades ytterligare en enhet för elever från förskoleklass till år 9,... Visa mer
Vi söker nu en fritidspedagog till Nya läroverkets verksamhet. Då vi eftersträvar en rekrytering så snart som möjligt kommer intervjuer att ske löpande och vi ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag.
Nya läroverket är Luleås första fristående grundskola från förskoleklass till år 9. Nya läroverket startade i augusti 2006 och på Bergviken går nu drygt 420 elever. Hösten 2012 startades ytterligare en enhet för elever från förskoleklass till år 9, belägen på Bergnäset. Hösten 2021, öppnade vi portarna till vår tredje grundskola, belägen i Svartöstaden. Totalt arbetar ca 105 personer på Nya läroverket och ca 850 elever finnas i vår verksamhet. Skolans grundare är Gunvor Selberg, filosofie doktor i lärande.
Vår profil på skolan är Art & Science, där vi tvärvetenskapligt och i projektform, arbetar med Naturvetenskap och konstämnena; bild, slöjd och musik. Eleverna arbetar med ett gemensamt tema en dag i veckan. Skolan bedriver en heldagsskola med frivillig klubbverksamhet för eleverna på morgnar och eftermiddagar. I klubbarna kan man förädla speciella intressen och talanger, eller få extra hjälp. Vi söker nu efter två lärare i fritidshem till vår verksamhet. Du/ni jobbar i ett arbetslag tillsammans med kollegor och även i skolsamverkan i klass, tillsammans med ett lärarteam. Vi letar drivande personer med rätt inställning för sitt uppdrag. Att du tycker om barn och deras utveckling, är en viktig egenskap. Vi arbetar i små team där du har möjligheter att utveckla dig själv tillsammans med våra pedagoger och annan personal.
Som anställd på Nya Läroverket är det av stor vikt att man tror på vårt gemensamma koncept och arbetar hängivet för att:
* Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.
* Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad.
* Naturvetenskapen, konstarterna och matematiken har en särskild plats i skolans vardag.
* Skönhet i skolmiljön är viktig för att inspirera till lärandet.
Vi har ett väldigt förmånligt lokalt avtal för fritidspedagogerna som ger ca 6-10 extra semesterdagar varje år, med ex garanterad ledighet mellan jul och nyår samt vissa andra lovdagar. För mer information kring tjänsten, kontakta skolchef Peter Ohlsson.
I rekryteringsarbetet har Nya läroverket Luleå AB tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Senior research engineer in Robotics and Artificial Intelligence

Nytt
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Robotics & AI Group at Luleå University of Technology is looking for a new senior research engineer with a focus on hardware development for autonomous robots. Additionally, you will assist in hardware integration and testing, within national and European Union research projects.

Project description
You will join an excellent team and collaborate with a diverse group of people working in the field of Robotics and AI. 

Duties


• Developing hardware of various robotics structures, including:

• Formulating technical solutions from ideas and visions.
• Generating concept visualizations and renders.
• Designing functional prototypes of robots and their parts

• Hands-on development, including:

• Manufacturing and fabrication of the designs.
• Assembling of robotics structures.
• Iterating and improving on the designs.

• In the lab and in the field evaluation of the robotics structures.
• Supporting the group in practical everyday needs including:

• Maintenance of robotics platforms.
• Lab maintenance and development.
• Support during in-lab and in-field experiments.

• Assisting in managing, procurements, experimentation, and field trials, within existing research projects


Qualifications


• Holds a bachelor’s or master’s degree in Mechanical/Robotics engineering or equivalent educational background in relevant subjects.


• Knowledge and prior experience with 3D CAD software (preferably Autodesk Inventor).
• Knowledge and understanding of designing for manufacturing (CNC, 3D printing).
• Knowledge and understanding of technical drawings and technical descriptions.
• Practical experience of 3D printing.
• Hands-on experience in developing and building platforms and structures (for example RC platforms) 

Additional qualifications (preferable)


• B driving license (EU)
• Drone pilot permit (EU)
• Basic skills in low-level programming
• Knowledge of FEM analysis
• Knowledge of simulation environments (Gazebo, Unity)
• Experience in video editing.
• Experience in graphic design.

Further information
Fulltime time position for 12 months, with a possibility for extension. Placement: Luleå. Starting: as soon as possible or upon agreement.

For further information about the position, please contact:
George Nikolakopoulos, Chaired Professor, (+46) 920- 491298, [email protected]  

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Reference number: 5230-2023
Closing date for applications: 29 January 2024 Visa mindre

Förskollärare till Bergstadens förskola

Ansök    Dec 4    Luleå kommun    Förskollärare
Nytt
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Bergstadens förskola ligger placerad 4 km från centrum och har närhet till naturen. Förskolan är organiserad i åldersnära grupper med fyra avdelningar för barn i åldern 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år och 4-6 år. På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Vi har ett nära samarbete mellan de tre kommunala förskolorna på Bergnäset med bland annat gemensamma utvecklingsområden, minst en gemensam kompetens- och utvecklingsdag per termin samt en pedagogisk utvecklingsgrupp bestående av förskollärare från alla tre enheter.

Vill du vara med och utmana barnen, kollegorna och ditt eget tänkande och lärande för att skapa utveckling och arbetsglädje kan det här vara arbetet för dig! Att arbeta som förskollärare på Bergstadens förskola innebär att du har många möjligheter att utveckla, påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö med god balans av omsorg och lärande skapas för varje barn och för hela barngruppen. Våra miljöer utgår från barns delaktighet och inflytande som är grunden för vårt pedagogiska arbete.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet.

Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning utifrån SPSM:s tillgänglighetsmodell och läroplanens mål och intentioner.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du har erfarenhet av dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete och är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns utveckling och lärande. Du är nyfiken på och kunnig kring barns lärande och är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet.

Om du har ovanstående kompetens men väntar på förskollärarlegitimation eller är i slutet av din förskollärarutbildning, är du ändå välkommen med din ansökan då det i vissa fall finns möjlighet till tidsbegränsad anställning enligt skollagen.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Inom förskolan i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap.

Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Lärare i idrott F-6 Mandaskolan

Nytt
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa elever i år F-6 i idrott. Genom ditt goda ledarskap, din varierade undervisning och din personlighet skapar du struktur och sammanhang för eleverna och du har lätt för att skapa goda relationer till både elever, kollegor och vårdnadshavare.

•Upprättar och uppehåller goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor, ledning och elevhälsa genom att du är trygg i din profession och kommunicerar på ett positivt och förtroendefullt sätt.
•Planerar, leder och följer upp undervisningen i åk f-6 utifrån läroplanen.
•Anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar
•Samarbeta med skolans samtliga professioner för att verksamheten ska utvecklas och ge resultat.

KVALIFIKATIONER
Vi vill ha dig som är en tydlig och varm ledare och som gillar läraryrket och dess möjligheter och utmaningar. Du samarbetar och du har förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och engagerar både elever och medarbetare. Du varierar ditt arbetssätt utifrån elevernas behov och du drivs av en vilja att se möjligheter och lösningar.

Du har givetvis lärarlegitimation och är behörig i idrott. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Förskollärare till Klippans förskola

Ansök    Dec 4    Luleå kommun    Förskollärare
Nytt
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Klippans förskola ligger placerad 4 km från centrum och närhet till naturen. Förskolan består av fyra åldersnära avdelningar med ca 68 barn och 12 pedagoger. Vi har ett nära samarbete mellan de tre kommunala förskolorna på Bergnäset med bland annat gemensamma utvecklingsområden, en gemensam kompetens- och utvecklingsdag per termin samt en utvecklingsgrupp bestående av förskollärare från alla tre enheter.

Att arbeta som förskollärare på Klippans förskola innebär att du har många möjligheter att utveckla, påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö med god balans av omsorg och lärande skapas för varje barn och för hela barngruppen. Våra miljöer utgår från barns delaktighet och inflytande som är grunden för vårt pedagogiska arbete.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Du har kunskaper i estetiska lärprocesser och är intresserad av genusfrågor, utemiljön/utepedagogik och rörelse samt teknik.

Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.

Tillträde 2024-01-02 eller enligt överenskommelse.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du har erfarenhet av dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete och är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns utveckling och lärande. Du är nyfiken på och kunnig kring barns lärande och är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet.

Om du har ovanstående kompetens men väntar på förskollärarlegitimation, eller är i slutet av din förskollärarutbildning, är du ändå välkommen med din ansökan då det i vissa fall finns möjlighet till tidsbegränsad anställning enligt skollagen.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Inom förskolan i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap.

Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Doktorand i reglerteknik med fokus på hygienteknik

Ansök    Dec 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
På institutionen för system- och rymdteknik har universitetet samlat forskning och utbildning inom elektroteknik, rymdteknik, data- och systemvetenskap. Vi söker nu en doktorand för att utöka vårt team och stärka vår forskning inom ämnet reglerteknik, där vi fokuserar på styrning och automation, dynamisk modellering, instrumentering och systemövervakning i olika tillämpningar, exempelvis processtyrning, hållbar energi, datacenter, sjukvård, lantbruk och byggnadsteknik, för att nämna några. Vi arbetar i nära samarbete med industri och intressenter regionalt och internationellt. Reglerteknikgruppen har också en stark koppling till ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet. ProcessIT Innovations är ett samverkanscenter i norra Sverige som arbetar med att utveckla nya tekniska lösningar utifrån branschens behov.

Vi söker nu en ambitiös och kreativ forskare som vill bidra till spjutspetsforskning inom reglertekniska tillämpningar och mekatronik inriktad mot nedanstående profilområden. Tjänsten som doktorand ger stora möjligheter till interaktion med industrin, deltagande i akademiska konferenser, erfarenhet från vetenskaplig publicering och annan personlig och professionell utveckling. Projektet kommer att genomföras på Luleå tekniska universitetscampus i Luleå.

Ämnesbeskrivning
Reglerteknik omfattar analys och syntes av modeller och modellbaserade algoritmer för reglering, skattning och övervakning i komplexa dynamiska system.

Projektbeskrivning
Reglerteknik och instrumentering växer i betydelse på grund av behovet av högkvalitativ data och information för att fatta beslut och vidta korrekta åtgärder i nästan varje process som involverar automatisering. Det projekt där du som doktorand kommer att vara involverad i handlar om att designa och utveckla innovativ teknik för offentlig hygien och sanitära tillämpningar. Den senaste globala pandemin har visat vikten av detta ämne, där avkännings- och automationsteknik kan ge en lösning. Detta projekt är ett spännande multidisciplinärt forsknings- och utvecklingsprojekt, där forskare från reglerteknik, datateknik, produktdesign, tillverkning och hälsovetenskap kommer att samarbeta. Färdigheter och kreativitet kommer att spela en viktig roll för att genomföra detta projekt. Projektet stöds av industriellt samarbete och finansiering.

Arbetsuppgifter
Som doktorand förväntas du utföra både experimentellt och teoretiskt arbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Större delen av din arbetstid kommer att ägnas åt dina egna forskningsstudier. Du kommer att arbeta nära din akademiska handledare och medarbetare inom projektet. Dessutom kan du få möjlighet att vara involverad i andra akademiska roller, såsom undervisning, labbdemonstrering och mentorskap av studenter på grundnivå. Du har också gott om möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang, vilket ger stor möjlighet att vara med i utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten måste du ha en civilingenjörsexamen eller motsvarande inom reglerteknik, mekatronik, elektroteknik, maskinteknik, datavetenskap eller andra relaterade ämnen. Erfarenhet och intresse av att arbeta med hårdvarudesign är ett krav. Färdighet och förtrogenhet med minst en teknisk designprogramvara såsom MATLAB/Simulink, LabVIEW, SOLIDWORKS eller liknande programvara krävs. Starka vetenskapliga färdigheter och erfarenhet av verkliga experiment, såväl som effektiva kommunikationsförmåga, skriftligt och muntligt, anses vara ett starkt plus. Du måste vara självständig och samtidigt en bra lagspelare. Du kommer att representera gruppen vid olika tillfällen, både i Sverige och världen över, därför krävs goda kunskaper i engelska.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå campus Tänkt tillträde: Enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Dina Shona Laila, professor och ämnesföreträdare, 0920-49 3448, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 11 februari 2024
Referensnummer: 5121–2023 Visa mindre

PhD Student in Automatic Control with Focus on Hygiene Technology

Ansök    Dec 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.In the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, the university has brought together research and education in electrical engineering, space technology, computer and systems science. We are now looking for a PhD student to grow our team and strengthen our research in the area of Automatic Control, where we focus on control and automation, dynamic modelling, instrumentation and system monitoring for various applications ranging from process control, clean energy, data center, health care, agriculture and structural engineering, to mention a few. We work in close collaboration with industry and stakeholders regionally and internationally. The Automatic Control group also has a strong link with the ProcessIT Innovations at Luleå University. ProcessIT Innovations is a collaboration center in northern Sweden that works to develop new technical solutions based on the needs in industry.

We are looking for an ambitious and creative researcher who wants to contribute to cutting edge research in control applications and mechatronics oriented towards the below profile area(s). The position as a PhD researcher provides ample opportunity for interaction with industry, participation in academic conferences, experience from scientific publishing and other personal and professional development. The project will be carried out at Luleå University of Technology’s campus in Luleå.

Subject description
Automatic Control comprises the analysis and synthesis of models and model-based algorithms for control, estimation, and monitoring of complex dynamic systems.

Project description
Control Engineering and Instrumentation are growing in importance due to the need for high quality data and information to make decisions and take correct actions in almost every process that involves automation. This project where the PhD student will be involved in is to design and develop innovative technology for public hygiene and sanitary application. The recent global pandemic has shown the importance of this subject, where sensing and automation technology may provide a solution. This project is an exciting multidisciplinary research and development project, where researchers from control engineering, computing, product design, manufacturing and health science will collaborate together. Skills and creativity will play an important role in delivering this project. The project is supported by industrial collaboration and funding.  

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical works within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. You will work closely with your academic supervisor and collaborators within the project. In addition, you have the opportunity to be involved in other academic roles, such as teaching, lab demonstrating and mentoring undergraduate students. You also have plenty of opportunities for training and skill developments. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
To be qualified for the position, you must have a master’s level degree or equivalent in Control Engineering, Mechatronics Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science or other related subjects. Experience and interest in working on hardware design project is necessary. Skill in and familiarity to at least one engineering design software such as MATLAB/Simulink, LabVIEW, SOLIDWORKS or similar software are required. Strong scientific skills and experience in real life experiments, as well as effective communication skills, written and orally, are considered as a strong plus. You need to be independent at the same time a good team player. You will represent the group in different occasions, both in Sweden and world-wide, hence high proficiency in English is required.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå Campus. Starting: By Agreement

For further information about the position, please contact:
Dina Shona Laila, Professor and Head of Subject, (+46)920-49 3448, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a full CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 11 February 2024
Reference number: 5121-2023 Visa mindre

PhD Student in Machine Elements

Ansök    Dec 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Machine Elements, ME, at the Department of Engineering Sciences and Mathematics, TVM, is a research group that enthusiastically works for a more sustainable world with a diminishing climate and environmental impact. We work to develop products and processes that are energy-efficient, preferably fossil-free and renewable. We are a large and growing group of about thirty doctoral students and ten supervisors. In our postgraduate education, PhD@ME, we strive for the doctoral student to develop into an expert on the subject but also develop as a person and become a skilled researcher.

We are now looking for a PhD student who will work on developing an understanding of how to be able to assess the risk of damage in a drive train in, for example, vehicles, wind turbines, or aircrafts.

Subject description
Machine Elements comprises the analysis and optimisation of machine components and component systems in order to enhance performance, longevity, energy-efficiency, reliability and sustainability. Particular emphasis is placed on issues in the field of tribology.

Project description
The project is part of a larger European research project within the Marie Sk?odowska-Curie programme. The main goal of the project is to develop diagnostics and prognostics tools for future transmissions, for aviation and other advanced applications such as wind turbines. It is about being able to assess at an early stage, whether damage is about to occur in the transmission, as well as being able to estimate how serious the damage is and how soon it must be repaired. Researchers and PhD students from Sweden, Belgium, France, Italy, Spain and Slovenia participate in the project. Several industrial companies are also partners, for example, Safran, a French aerospace company, and Bonfiglioli, an Italian company that manufactures transmissions for wind power.

In the sub-project that this PhD-student position concerns, a method for assessing the quality of the lubrication will be developed. This is important because the lubrication of a transmission is essential for its trouble-free operation and low energy consumption. Among other things, it is about understanding how the roughness of the surface interacts with the lubricant to build up a protective lubricating film. An index describing the risk of damage should be developed.

The project is largely experimental in nature but may also contain some modelling for increased understanding of the phenomena being studied. If you enjoy learning about many different areas of technology, this is a project for you. The need for prognostics and diagnostics of the kind that the project deals with will have an increasingly important role in the new business models that the circular economy requires.

Duties
The tasks are varied; you work independently to plan and carry out studies, write scientific articles and complete your doctoral thesis. In between, you study postgraduate courses and participate in seminars and conferences both in Sweden and internationally. As the doctoral position is part of a European collaborative project, travel to different partners may occur. During the journey, you have at least three supervisors who support you in your work. You will also have the support of other experts and PhD students within the EU project.

Qualifications
Applicants must have an MSc degree in Engineering or Natural Sciences, for example, Mechanical Engineering, Engineering Physics, Materials Science or equivalent. Very good skills in oral and written communication in English is also a requirement.

The following selection criteria apply:


• Knowledge relevant to the project in question,
• Personal qualities relevant to research
• Quality of master’s Thesis

Predicted that the qualifications are equal, the underrepresented gender, currently female, will be given priority in this recruitment.

Please note that this project is a European collaborative project with the aim of increasing mobility between countries. Therefore, the applicant must not have stayed in Sweden for more than a maximum of 12 months before taking up the position.

Further information:
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: upon agreement.

For further information, you are welcome to contact the supervisor group;
Roland Larsson, Chair Professor +46-920-491325, [email protected]
Marcus Björling, Associate Professor, +46-920-491281, [email protected]
Pär Marklund, Professor, +46-920-492415, [email protected].

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR – Lars Frisk, (+46) 920 49 1792, [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

For full advertisment visit, Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish. Mark your application with the reference number below.

Reference number: 4518-2023
Last day for application: 31 December 2023 Visa mindre

Doktorand i maskinelement

Ansök    Dec 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för maskinelement, ME, vid institutionen för teknikvetenskap och matematik, TVM, är en forskargrupp som entusiastiskt jobbar för en hållbarare värld med minskande klimat- och miljöpåverkan. Vi jobbar för att utveckla produkter och processer som är energieffektiva, helst fossilfria och förnyelsebara. Vi är en stor och växande grupp med ungefär trettio doktorander och tiotalet handledare. I vår forskarutbildning, PhD@ME, strävar vi efter att doktoranden ska utvecklas till en expert i ämnet men också utvecklas som person och bli en skicklig forskare. En yrkesperson som efter doktorsexamen själv kan initiera och leda forskningsprojekt inom universitetsvärlden eller i industrin och andra delar av samhället. 

Vi söker nu en doktorand som ska arbeta med att utveckla förståelse för hur man ska kunna bedöma risken för skador i en drivlina i exempelvis fordon, vindkraftverk eller flygplan.

Ämnesbeskrivning
Maskinelement omfattar analys och optimering av maskinkomponenter och komponentsystem utifrån prestanda, livslängd, energieffektivitet, tillförlitlighet och miljöpåverkan. Särskild vikt läggs vid frågeställningar inom området tribologi, läran om nötning, smörjning och friktion.

Projektbeskrivning
Projektet ingår i ett större europeiskt forskningsprojekt inom Marie Sk?odowska-Curie programmet. Projektets huvudmål är att utveckla verktyg för diagnostik och prognostik för framtidens transmissioner för flyg och andra avancerade tillämpningar som vindkraftverk. Det handlar om att, i ett tidigt stadium, kunna bedöma om skador är på väg att uppstå i transmissionen samt även kunna uppskatta hur allvarlig skadan är och hur snart den måste åtgärdas. I projektet deltar forskare och doktorander från Sverige, Belgien, Frankrike, Italien, Spanien och Slovenien. Ett flertal industriföretag är också partners, till exempel Safran, ett franskt aerospace-företag, samt Bonfiglioli, ett italienskt företag som tillverkar transmissioner för vindkraft.

I det delprojekt som denna tjänst berör ska en metod för att bedöma smörjningens kvalitet utvecklas. Detta är viktigt eftersom smörjningen av en transmission är avgörande för dess problemfria drift och en låg energiförbrukning. Det handlar bland annat om att förstå hur ytans ojämnheter samverkar med smörjmedlet för att bygga upp en skyddande smörjfilm. Ett index som beskriver risken för skador ska utvecklas.

Projektet är till stora delar av experimentell karaktär men kan även innehålla viss modellering för ökad förståelse av de fenomen som studeras. Om du gillar att lära dig om många olika teknikområden är detta ett projekt för dig. Behovet av prognostik och diagnostik av det slag som projektet behandlar kommer att få en allt viktigare roll i de nya affärsmodeller som cirkulär ekonomi kräver.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Eftersom doktorandtjänsten är en del av ett europeiskt samarbetsprojekt kan resor till olika partners förekomma. Under resans gång har du minst tre handledare som stödjer dig i ditt arbete. Du kommer även att ha stöd av andra experter och doktorander inom EU-projektet.

Kvalifikationer
För att vara behörig för tjänsten ska du ha avlagt en civilingenjörsexamen, masterexamen eller liknande teknisk examen inom maskinteknik, teknisk fysik, materialteknik eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ytterligare ett krav.

Vid urval till forskningsprojektet i maskinelement gäller följande urvalskriterier:


• Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
• Personliga egenskaper relevanta för forskning
• Kvalitet på examensarbete

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön, för närvarande kvinnor, att ges företräde.

Observera att detta projekt är ett europeiskt samverkansprojekt med syfte att öka mobiliteten mellan länderna. Därför får sökande inte ha vistats i Sverige mer än max 12 månader innan tjänsten tillträds.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta handledargruppen bestående av;
Roland Larsson, ämnesföreträdare och professor, 0920–491325, [email protected]
Marcus Björling, biträdande professor, 0920–491281, [email protected]
Pär Marklund, Professor, 0920-492415, [email protected].    

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected].

För fullständig annons se: Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Bifoga gärna ditt examensarbete eller annan publicering om du har. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 december 2023
Referensnummer: 4518-2023 Visa mindre

Förste forskningsingenjör i maskinelement

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vi söker en förste forskningsingenjör för att vidareutveckla vår experimentella forskning med fokus på tribologiska mätningar.
Du kommer tillhöra ämnet maskinelement där forskningen framför allt är inriktad mot tribologi och dess tillämpningar. Forskargruppen består idag av 40-talet forskare och doktorander och är en av de ledande tribologiforskargrupperna i Europa. Forskningen är både av grundforskningskaraktär och av tillämpad karaktär samt sker ofta i nära samarbete med svensk och internationell industri

Ämnesbeskrivning
Maskinelement omfattar analys och optimering av maskinkomponenter och komponentsystem utifrån prestanda, livslängd, energieffektivitet, tillförlitlighet och miljöpåverkan. Särskild vikt läggs vid frågeställningar inom området tribologi.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som förste forskningsingenjör innebär ansvar för drift, underhåll och utveckling av maskinelements forskningslaboratorium Tribolab. I arbetsuppgifterna ingår att planera, offerera och utföra uppdragsforskning inom ramen för forskningsprofilen vid avdelningen för maskinelement. Drift av Tribolab kommer att vara en central del av arbetet och t.ex. att hålla ordning bland inventarier/utrustning/kemikalier, inköp av förbrukningsvaror och övervaka att gällande säkerhetsrutiner för arbete efterföljs. Underhåll av utrustning samt nyutveckling av experimentuppställningar i Tribolab för att säkerställa att relevanta experiment kan genomföras med hög kvalitet. Visst deltagande inom grundutbildningsaktiviteter kan komma att ingå. 

Kvalifikationer
För förste forskningsingenjör krävs examen från högskola eller universitet inom maskinelement, tribologi eller motsvarande. Arbetet kräver goda praktiska förmågor samt detaljerade kunskaper gällande tribologi, tribologiska tester samt mätteknik. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande för befattningen är erfarenhet inom tribologisk testning och analys, utveckling av tribologiska experimentuppställningar samt forskarstudier inom tribologi.

Information
Anställningen som första forskningsingenjör är på heltid och tillsvidare, med start 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort: Luleå.

För mer information, vänligen kontakta: Jens Hardell, professor och avdelningschef, [email protected], 0920 49 1774 eller Roland Larsson, professor och ämnesföreträdare, [email protected], 0920-49 1325

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-491529, kjell.joah[email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 [email protected]

Ansökan 
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis samt examensarbete. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4936-2023
Sista ansökningsdag: 12 december, 2023 Visa mindre

Vi söker förskollärare

Hej Vi söker nu en flexibel, lösningsorienterad, engagerad, ansvarstagande förskollärare som vill arbeta på Jämtöns förskola. Du får engagerade kollegor, nära samarbete med vårdnadshavare, nära samarbete med Vitådalens skola som ingår i samma organisation. Förskolan ligger vackert belägen mitt i byn Jämtön. Naturen runt omkring inbjuder till mycket uteverksamhet både i skog och mark men även på förskolans gård. Vill du veta mer, kontakta rektor Petra Ireb... Visa mer
Hej
Vi söker nu en flexibel, lösningsorienterad, engagerad, ansvarstagande förskollärare som vill arbeta på Jämtöns förskola.
Du får engagerade kollegor, nära samarbete med vårdnadshavare, nära samarbete med Vitådalens skola som ingår i samma organisation.
Förskolan ligger vackert belägen mitt i byn Jämtön. Naturen runt omkring inbjuder till mycket uteverksamhet både i skog och mark men även på förskolans gård.
Vill du veta mer, kontakta rektor Petra Irebjörk på 076-492 38 10 Visa mindre

Postdoktor i byggmaterial

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ämnesbeskrivning
Byggmaterial inkluderar hållbara byggnadsmaterial och deras tillämpning, återvinning och återanvändning samt tillämpad byggfysik, med särskilt fokus på arktiska förutsättningar.

Projektbeskrivning
Forskningen kommer att relateras till produktionsteknik av betong baserad på bindemedel med låga CO2-utsläpp.

Arbetsuppgifter
Arbetet omfattar experimentellt arbete kopplat till de olika processtegen, teoretiska utvärderingar, datainsamling och karakterisering av producerade material med hjälp av flera tekniker men speciellt inklusive mekanisk-kemisk aktivering, SEM, XRD, TG etcetera.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom byggmaterialen. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Du ska ha erfarenhet av experimentellt arbete inom betongteknik, arbete med SEM, XRD, TG etcetera.

Du ska ha förmåga att samarbeta med seniora forskare och industriella partners. Ska även kunna skriva och muntligt presentera på vetenskapligt korrekt engelska.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Andrzej Cwirzen, +46 920-49 3387, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 14 december, 2023
Referensnummer: 5116-2023 Visa mindre

Lärare i tyska och svenska

Ansök    Nov 30    Luleå kommun    Ämneslärare, 7-9
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Råneskolan F-9 med ca 360 elever ligger centralt i Råneå, 35 km norr om Luleå, ett samhälle som har mycket som berikar skolarbetet. Skolan har i sin omedelbara närhet sporthall, badhus, utomhusbad, aula för musik och teater, fotbollsplaner, tennisbana, ishockeyplan och rekreationsområden vid den fantastiska Råneälven. Råneskolan är en skola där alla känner alla och det råder stor trivsel. Vi har även under en treårs period höjt våra meritvärden från 210 till 231 meritpoäng – vi är således inne i en spännande utvecklingsresa som vi vill dela med dig.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa i tyska i årskurserna 6-9 och även i svenska i några grupper i årskurserna 7-9.

Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och följer upp elevernas studieresultat. Mentorskap ingår i tjänsten. Vi söker dig som ser det som en självklarhet med inkludering och differentierad undervisning och som är bra på anpassningar i klassrummet. Du bidrar med att utveckla Råneskolan via de tre utvecklingsområdena tillgänglig lärmiljö, kvalitet i det undervisande uppdraget och styrning och ledning. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du reflekterar över och utvecklar ditt arbete enskilt och tillsammans med kollegor för att alla elever ska lyckas. Tillsammans har vi elevernas kunskapsutveckling och mående i fokus.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad lärare med behörighet i tyska och svenska i årskurserna 7-9.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Biträdande lektorer i robotik och AI

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för datavetenskap och elektro- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker för närvarande biträdande lektorer inom området Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) för en Tenure Track-tjänst som ska bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av robotik med specifik inriktning på flyg-, rymd- och bioinspirerad robotik. RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och praktik samtidigt som teamet har djup expertis inom området fältrobotik. Dessutom är det en av de största akademiska noderna inom robotik i Sverige. Specifika tillämpningsområden som fokuseras på inkluderar robotik för gruvindustrin, flyginspektion av åldrande infrastruktur, multirobotssök- och räddningsuppdrag, sensorfusion och koordination av multirobotar, inklusive uppfattning, decentralisering och uppdragsutförande. RAI-teamet är aktivt involverat i flera FoU&I-projekt i Europa, och RAI har deltagit i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR-teamet som leds av NASA/JPL.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektorer kommer att anställas inom Tenure Track i RAI. Som biträdande universitetslektor kommer du att delta i utvecklingen av undervisning och forskning inom området RAI. Mer specifikt kommer forskningsämnen inom den utlysta tjänsten att inkludera autonom robotik med fokus på: 

-                     Reactive navigation and obstacle avoidance

-                     Model Predictive Control in path planning

-                     Robot exploration in unknown environments

-                     Large scale and multi robot search and rescue missions

-                     Unification of aerial-ground robot

-                     Extended field testing and experimental evaluation in real life test sites in the mining sector

 
Till tjänsten hör följande ansvarsområden:
- Administration och undervisning av kurser på grundnivå och avancerad nivå som ges av Styrteknikgruppen.

- Handledning av master- och doktorandstudenter.

- Ansökan om anslag för att initiera nya projektbaserade forskningsinriktningar.

Den sökande förväntas delta i den gemensamma utvecklingen av utbildnings- och forskningsområdet och samarbeta med forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor samt andra externa samarbetspartners, både nationellt och internationellt.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:


• Har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som anses motsvara en doktorsexamen.

I första hand bör doktorsexamen ha avlagts högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Särskilda skäl kan inkludera ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Följande kriterier används för bedömning av tjänsten: 


• Vetenskaplig excellens inom de specifika forskningsämnena som är relevanta för den utlysta positionen.
• Vetenskaplig spetskompetens inom det övergripande området RAI.
• Erfarenhet av att leda forskningsprojekt på nationell, EU-nivå eller med liknande omfattning.
• Erfarenhet av undervisning och pedagogisk kompetens.
• Dokumenterad erfarenhet av att söka finansiering.
• Förmåga att interagera och samarbeta med andra.

Anställningsperiod
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tills vidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (likvärdigt viktiga)

- Framgångsrik förvärv av forskningsanslag.

- Vetenskaplig spetskompetens och prestation.

- Engagemang som lärare och utvärderingar av studenternas prestation.

Information
För ytterligare information, vänligen kontakta prof. George Nikolakopoulos [email protected]

Fackliga representanter:
SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Vid olika tolkningar av den engelska och svenska versionen av detta tillkännagivande har den svenska versionen företräde.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 6 december, 2023
Referensnummer: 4512-2023 Visa mindre

Associate senior lecturers in robotics and AI

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Robotics and Artificial Intelligence (RAI) Subject at the department of Computer Science and Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology, is now looking for one Associate Senior Lecturer in a Tenure Track position contributing to our growing activities. Specific application areas of focus are robotics for mines, aerial inspection of aging infrastructure, multi-robotic search and rescue, musty sensorial fusion and multirobot coordination, including multirobot perception, decentralization, and mission execution. The RAI team has a strong European participation in multiple R&D&I projects, while RAI has participated in the DARPA SUB-T challenge with the CoSTAR Team lead by NASA/JPL.

Duties
The Associate Senior Lecturer will be enrolled in a Tenure Track position in RAI. As an Associate Senior Lecturer, you participate in the development of teaching and research in the field of RAI and IN more specific the research topics for the announced position are focusing in the areas of autonomous robotics with an emphasis in:

-                     Reactive navigation and obstacle avoidance

-                     Model Predictive Control in path planning

-                     Robot exploration in unknown environments

-                     Large scale and multi robot search and rescue missions

-                     Unification of aerial-ground robot

-                     Extended field testing and experimental evaluation in real life test sites in the mining sector

 The position includes responsibilities for:
- Administrate and teach in courses delivered by the Control Engineering group at the first and second cycle level.

- Supervise Master and PhD students

- Grant Application for initiating new project-based research directions

The applicant is expected to participate in the group's joint development of the field of education and research, as well as collaborate in research groups both within the department, the university and with other universities, colleges and other external parties both nationally and worldwide.

Qualifications
Qualified for an appointment as associate senior lecturer are those who:

- have been awarded a doctoral degree or have equivalent scientific qualifications.

- have demonstrated teaching expertise.

- have completed courses in higher education pedagogy corresponding to 7.5 credits or otherwise have acquired equivalent knowledge.

In the first instance, it should be considered for employment that has completed a doctorate a maximum of five years before the end of the application period. If there are special reasons, the doctoral degree may have been passed earlier. By special reasons is meant leave due to illness, parental leave, clinical service, trust assignment, or similar circumstances.

Assessment Criteria
The following criteria are used for the position:


• Scientific expertise in the specific research topics of the announced position
• Scientific Excellence in the general field of RAI
• Experience of leading research projects nationally, within the EU or similar ability
• Experience of teaching and educational education
• Documented experience of seeking funding
• Ability to interact and cooperate.

Period of employment
For this employment, an employment period of four years applies.

Promotion to senior lecturer
An assistant senior lecturer shall, upon application, be promoted to senior lecturer and a position until further notice. If the applicant is qualified for a position as senior lecturer and in an examination is deemed suitable for such a position, is determined in accordance with the assessment criteria set out below.

In the examination, it is required that the associate senior lecturer has completed higher education pedagogical education corresponding to 7.5 credits or has acquired corresponding knowledge in another way.

During the employment period, the associate senior lecturer must also independently, to a considerable extent and with high quality, contribute to the university's research and demonstrate good pedagogical skills.

Other grounds for assessment (weighted equally)


• Successful demonstration of granted research funding
• Scientific excellence and performance
• Teaching involvement and student evaluations

Information
For further information, please contact Prof. George Nikolakopoulos [email protected]

Union representatives:
SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

For full ad go to: Open positions - Luleå University of Technology (ltu.se)

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The appli-cation should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: December 6, 2023
Reference number: 4512-2023 Visa mindre

Doktorand i VA-teknik med fokus på dagvattenkvantitet och -kvalitet

Ansök    Nov 29    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Den internationellt ledande forskargruppen VA-teknik vid Luleå tekniska universitet har två spännande doktorandtjänster inom området dagvattenhantering. Att arbeta inom det VINNOVA-finansierade kompetenscentret DRIZZLE för dagvattenhantering ger en möjlighet till nära samarbete med företag, kommuner och forskare för att bedriva behovsstyrd forskning för att minska risken för översvämningar i städer, minimera föroreningsbelastningen som släpps ut i urbana vattenförekomster och ta vara på de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.

Forskargruppen VA-teknik är världsledande inom forskning och utbildning om urbana vattensystem, med särskild inriktning på dagvatten, avloppsvatten och rening med hjälp av naturbaserade lösningar. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av gruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö, med ca 45 anställda från 20 olika länder, inklusive svenska och internationella adjungerade professorer och 25 doktorander.

Projektbeskrivning
Över två tredjedelar av världens befolkning beräknas bo i städer år 2050, och hur vi hanterar vattencykeln i städerna (dricksvattenförsörjning, avloppsvattenrening och dagvattenhantering) har därför en stor effekt på vår kollektiva förmåga att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling under ett föränderligt klimat. Städerna står inför komplexa utmaningar såsom ökade översvämningar under vinterhalvåret och långvarig sommartorka. Att samla upp dagvatten för användning vid senare torka kan vara en lösning, men dagvatten är inte rent och riskerna för människor och recipientvatten måste karakteriseras. Även handlingsalternativ för att reducera riskerna och på så sätt möjliggöra senare användning behöver utvärderas. Samtidigt kräver en effektiv hantering av dagvatten i urbana avrinningsområden information som kan samlas in antingen genom moderna sensorer eller med avancerade modelleringsmetoder, men det är oklart vad som är den optimala balansen mellan dessa två tillvägagångssätt.

Projektet kommer att använda sig av en källa-transport-recipient (source-pathway-receptor) metod och innehåller en kombination av fältprovtagning, laboratoriestudier och datormodellering för att utvärdera spridningsvägar av föroreningar från urbana källor till recipienterna och hur naturbaserade och/eller kommersiellt tillgängliga lösningar fungerar för att tillhandahålla tekniskt vatten och minska effekterna av diffusa utsläpp av föroreningar på den ekologiska statusen hos recipienterna. Dessutom kommer modellering och sensorbaserade metoder att undersökas och jämföras för att möjliggöra effektiv informationsinsamling och beslutsfattande om förvaltningen av urbana avrinningsområden.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Du kommer att tillhöra två forskarskolor: den nationella Vattenforskarskolan som ger ett stort utbud av doktorandkurser och institutionens doktorandskola under utbildningens första år som ger en god start på forskarstudierna och ett större nätverk på universitetet.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörs-eller masterexamen med inriktning mot Miljö och vatten, Naturresursteknik, Väg och vatten, Kemi eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har kunskaper om urban vattenhantering, hydraulisk eller hydrologisk modellering, vattenföroreningar från urbana källor och deras spridning i miljön, och/eller erfarenhet av mätningar eller provtagning. Även kunskaper i svenska är meriterande. Goda kunskaper i engelska är ett krav då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Körkort för bil (B) är ett krav eftersom projektet innehåller fältarbete. Vid förfrågan ska du kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se* Studieplan för forskarutbildning inom VA-teknik

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år. Institutionstjänstgöring så som administration och/eller undervisning upp till 20 % av heltid kan tillkomma.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Associate Senior Lecturer Ico Broekhuizen, +46 920-49 3570, [email protected] 
Professor Maria Viklander, +46 920-49 1634, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

För fullständig annons gå till: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb 

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 8 januari, 2024
Referensnummer: 5114-2023 Visa mindre

Förskollärare till Vitå

Ansök    Nov 29    Luleå kommun    Förskollärare
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Vitå förskola ligger 5 mil norr om Luleå i en idyllisk by med ett stort engagemang. Förskolan har en avdelning med barn mellan 1-5 år. Tillsammans skapar och utvecklar vi tillåtande och inspirerande lärmiljöer som utgår från barnens intressen. Materialet på vår förskola är synligt, tillgängligt och utmanar barnen till lek och utforskande. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens hypoteser och lärprocesser samtidigt som föräldrar får ta del av det vi gör i förskolan.

Vi söker nu en förskollärare som vill vikariera hos oss under vårterminen, kan det vara du?

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet.

Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du har erfarenhet av dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete och är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns utveckling och lärande. Du är nyfiken på och kunnig kring barns lärande och är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet.

Om du inte är utbildad förskollärare kan du ändå vara aktuell för tjänsten så tveka inte att skicka in din ansökan!

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Inom förskolan i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap.

Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå!

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

PhD Student in Chemistry of Interfaces

Ansök    Nov 28    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Chemical Engineering is searching for a PhD student within the research subject Chemistry of Interfaces with a research focus on synthesis and characterization of halogen-free and non-flammable electrolytes for batteries.

Subject description
Chemistry of Interfaces deals with both experimental and theoretical aspects of the heterogeneous processes that occur at interfaces between liquid, solid and gas phases, as well as with the development of novel surface-sensitive analytical techniques for studying these processes at the molecular level.

Project description
Conventional electrolytes are solutions of fluorinated lithium salts dissolved in organic solvents. Such electrolytes have a number of drawbacks including toxicity, high flammability, high vapour pressure, and low thermal and electrochemical stabilities. There is therefore an urgent need to replace these electrolytes with non-flammable and halogen-free alternatives in order to improve both safety and performance. Ionic liquids are salts that are liquids at or below 100 °C and possess a number of unique properties such as non-volatility, non-flammability, high thermal stability, high ionic conductivity, high chemical and electrochemical stability and functional designability. Due to this, ionic liquids are considered as a suitable component for future electrolytes. However, most of the commercially available ionic liquids and salts contain fluorinated anions making them less environmentally benign, expensive and cumbersome to produce and also problematic in the recycling stage. Therefore, development of new non-flammable and high performant electrolytes is highly desirable.

The project is a collaboration between the Chemistry of Interfaces research group at the Division of Chemical Engineering, Luleå University of Technology and the Department of Physics, Chalmers University of Technology, Gothenburg.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

The main focus here is to design, synthesize and characterize halogen-free and non-flammable electrolytes. The target is to start from readily available, economic and green materials using benign synthetic procedures. The resulting electrolytes will be characterized using multinuclear NMR, FTIR, and Raman spectroscopic techniques. In addition, physicochemical properties such as density, viscosity, thermal behavior, and ionic conductivity, together with electrochemical stability and battery performance will be measured. Some of the experiments will be carried out at the Department of Physics, Chalmers University of Technology, Gothenburg.

For further information about a specific subject see;

General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Qualifications
In order to be eligible, you must have a master’s degree in chemistry and a good knowledge of and experience in organic synthesis and physicochemical characterization. You as a PhD student should be very good in written and spoken English. Experience in synthesis of supermolecules, and physical and electrochemical characterization is considered as an advantage.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: upon agreement.

For more information please contact:
Faiz Ullah Shah, Associate Professor in Chemistry of Interfaces (+46)920-49 1291 ([email protected]),

Patrik Johansson, Professor at the Department of Physics, Chalmers University of Technology, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Last day of application: 14 January 2024
Reference number: 4988-2023 Visa mindre

Doktorand i Gränsytors kemi, dnr 4988–2023

Ansök    Nov 28    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för kemiteknik söker nu en motiverad doktorand inom forskningsämnet gränsytors kemi med inriktning mot syntes och karakterisering av halogenfria och icke-brandfarliga elektrolyter för batterier.

Ämnesbeskrivning
Gränsytors kemi omfattar experimentella och teoretiska aspekter på heterogena processer i fasgränsområdet mellan vätskor, fasta ämnen och gaser samt utveckling av nya ytkänsliga mätmetoder för sådana studier på molekylär nivå.

Projektbeskrivning
Konventionella elektrolyter är lösningar av fluorerade litiumsalter löst i organiska lösningsmedel. Sådana elektrolyter har ett antal nackdelar inkluderande toxicitet, hög brandfarlighet, högt ångtryck och låg termisk och elektrokemisk stabilitet. Det finns därför ett brådskande behov av att ersätta dessa elektrolyter med icke-brandfarliga och halogenfria alternativ för att förbättra både säkerhet och prestanda. Joniska vätskor är salter som är vätskor vid eller under 100°C och har ett antal unika egenskaper såsom icke-flyktighet, icke-brännbarhet, hög termisk stabilitet, hög jonledningsförmåga, hög kemisk och elektrokemisk stabilitet och funktionell designbarhet. På grund av detta betraktas joniska vätskor som en lämplig komponent för framtida elektrolyter. De flesta kommersiellt tillgängliga jonvätskor och salter innehåller emellertid fluorerade anjoner vilket gör dem mindre miljövänliga, dyra och besvärliga att producera och också problematiska i återvinningsstadiet. Därför är utveckling av nya halogenfria och icke-brandfarliga elektrolyter mycket önskvärt.

Projektet är ett samarbete mellan forskargruppen gränsytors kemi vid avdelningen för kemiteknik, Luleå tekniska universitet och avdelningen för fysik, Chalmers tekniska universitet, Göteborg.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Huvudfokus här blir att designa, syntetisera och karakterisera halogenfria och icke-brandfarliga elektrolyter. Målet är att starta från lättillgängliga, ekonomiska och gröna material med godartade syntetiska procedurer. De resulterande elektrolyterna kommer att karakteriseras med användning av NMR, FTIR och Raman spektroskopiska tekniker. Dessutom mäts fysikalisk-kemiska egenskaper såsom densitet, viskositet, termiskt beteende och jonkonduktivitet, tillsammans med elektrokemisk stabilitet och batterier prestanda. Några av experimenten kommer att genomföras vid institutionen för fysik, Chalmers tekniska universitet.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs en master inom kemi och erfarenhet samt goda kunskaper i organisk syntes och fysisk-kemisk karaktärisering. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt är också ett krav. Erfarenhet av syntes av supermolekyler och fysikaliska och elektrokemiska karakterisering är meriterande.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde efter överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Faiz Ullah Shah, Biträdande professor, 0920–49 1291 ([email protected])

Patrik Johansson, Professor, institutionen för fysik, Chalmers tekniska högskola ([email protected])

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 14 januari 2024
Referensnummer: 4988–2023 Visa mindre

Doktorand i processmetallurgi

Ansök    Nov 27    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vi söker en doktorand i processmetallurgi som kommer forska inom området cirkulärt användande av kopparslagg. Forskningen är behovsbaserad fundamental forskning som genomförs i samverkan med seniora forskare. Arbetet är experimentellt och syftar till att kartlägga och förstå hur parametrar i den pyrometallurgiska processen påverkar möjligheten att nyttja slaggen som ersättningsmaterial i cement. Som doktorand kommer du att ingå i en dynamisk och internationell forskarmiljö med nära samarbete med partners från forskningsinstitut och industri i den region som internationellt ligger i framkant för fossilfri ståltillverkning.

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Projektbeskrivning
Den pyrometallurgiska kopparprocessen genererar 2,2-3,0 ton slagg per ton producerad koppar. Följaktligen genereras globalt sett årligen cirka 47–64 miljoner ton slagg. Doktorandprojektet avser studera hur parametrar i den pyrometallurgiska processen påverkar möjligheten att nyttja slaggen som ersättningsmaterial i cement. Om denna återvinningsväg möjliggörs kan cirka 22–30 miljoner ton koldioxidutsläpp undvikas årligen. I projektet kommer din huvudsakliga responsparameter vara hur slaggen uppför sig som ersättningsmaterial i cement. Variablerna omfattar slaggens kemiska sammansättning, inneslutna faser, kristallina faser samt parametrar kopplade till slaggens stelningsförlopp. Du kommer syntetisera prov i pyrometallurgiska experiment, utvärdera olika granuleringstekniker, undersöka om kristallina faser kan aktiveras samt nyttja avancerad karaktäriseringsutrustning för att lägga pusslet av observationer till en djup förståelse av de observerade fenomenen.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både experimentellt och teoretiskt arbete. Som doktorand utvecklas du med målet att bli en självständig forskare. Detta innebär att du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser. Du läser även obligatoriska och valfria doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, målinriktad och motiverad till att utföra avancerad forskning inom processmetallurgi, både självständigt och i samarbete med seniora forskare och samarbetspartners inom akademi, forskningsinstitut och industri. Framför allt är du fast besluten om att kontinuerligt utveckla dina färdigheter och bidra till forskning som driver kunskapen inom processmetallurgi framåt. Du ska ha en civilingenjörsexamen, master, eller motsvarande inom metallurgi, kemiteknik, oorganisk kemi, miljökemi, processteknik, eller materialteknik. Du bör ha god kommunikationsförmåga skriftligt och muntligt i engelska. Vidare bör du ha en hög ansvarskänsla och säkerhetsmedvetenhet då det experimentella arbetet sker vid höga temperaturer och i olika gasatmosfärer. Erfarenhet av experimentellt arbete och oorganisk kemi är meriterande

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tänkt tillträde: enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Fredrik Engström, Biträdande professor och Tf. ämnesföreträdare 0920–49 1388, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2 januari 2024
Referensnummer: 5086–2023 Visa mindre

Förskollärare till Munkebergs förskola

Ansök    Nov 28    Luleå kommun    Förskollärare
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Munkebergs förskola ligger på Mjölkudden 2 km från Luleå centrum och består av åtta barngrupper fördelade på två närliggande byggnader, där vi organiserar grupperna så åldershomogent som möjligt samt roterar med barnen varje eller vartannat år. Förskolan har gårdar med varierande miljöer och närhet till natur och älv.

Vill du vara med och utmana barnens, kollegornas och ditt eget tänkande och lärande, vilket skapar utveckling och arbetsglädje, kan det här vara ett arbete för dig! På vår förskola råder en utvecklingskultur, där det ständigt pågår många spännande processer för att utveckla vår utbildning och undervisning. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra pedagogiska processer och oss själva. ¨

Vår utbildning har sin grund i ett postmodernistiskt perspektiv och vår pedagogiska inriktning bygger på inspiration från Reggio Emilia, vars pedagogiska filosofi är grundad i demokrati och jämlikhet.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.

Vi söker en tillsvidareanställning och ett vikariat med möjlig tillsvidareanställning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du har erfarenhet av dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete och är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns utveckling och lärande. Du är nyfiken på och kunnig kring barns lärande och är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

PhD student in the Engineering Materials focusing on Sustainable Metallurgy

Ansök    Nov 28    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
We are looking for a PhD student in Engineering Materials. The student will work together with senior researchers, will conduct research in the project of ‘Green Steel for a Fossil-free Future’. The research is target-based fundamental research and concerns aspects of future electric arc furnace slags according to on rheological properties. The work is manly experimental type research including measurements of viscosity, crystallization phenomena and structural chemistry with a focus on both process and environmental aspects. Theoretical modeling of slag physical properties using CALPHAD and machine learning is also included. As a PhD student, you will be part of a dynamic and international research environment with close collaboration with partners from research institutes and industry in the region that is internationally at the forefront of fossil-free steel production.

Project description
The project “Green steel for a fossil free future” (Grönt stål för en fossilfri framtid) is an interdisciplinary research project funded by the Just Transition Fund and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. The project contributes to the green transition and a carbon dioxide-neutral steel industry through research efforts in collaboration between Luleå University of Technology and Royal Institute of Technology. The research activities are focused on both the process chain downstream from steelmaking and deal with fossil-free steel properties and performance, as well as fossil-free steelmaking with a focus on using hydrogen and new alloying elements.

As a doctoral student in the “Green steel for a fossil free future” project, you will work in an interdisciplinary research environment, in close collaboration with research institutes and industry, and contribute to the steel industry's transition towards carbon neutrality.

This project intends to investigate how the new compositions of slag using for EAF assisted with hydrogen metallurgy will affect the essential slag rheology properties such as viscosity and crystallization phenomena. Also, the obtained new findings will connect to the phenomena in the process metallurgy industry, and try to contribute to a successful fossil-free future.

Job duties
A doctoral position involves both experimental and theoretical work. As a doctoral student, you develop with the goal of becoming an independent researcher. This means that you are trained in scientific work in the form of publishing scientific articles in journals and at national and international scientific conferences. You also study compulsory and voluntary doctoral courses. In addition, you can have the opportunity to try out the teaching role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a fantastic opportunity to learn how to run challenging development projects.

Qualifications
We are looking for the candidate who is highly motivated to carry out advanced research in Engineering Materials in particular sustainable metallurgy. In this project, the PhD student will work both independently and in collaboration with senior researchers and partners in academia, research institutes and industry. The student must have a civil engineering degree, master's degree, or equivalent in metallurgy, chemical engineering, process engineering, materials engineering or condensed matter physics. Experience of experimental and simulation work, inorganic chemistry and physical chemistry is advantageous, especially for high temperature process metallurgy is considered as the merit. The student should have good written and oral communication skills in English.

During evaluation, special emphasis is placed on:


• Knowledge and experience relevant to the current research project
• Quality of Master thesis
• Personal characteristics relevant to research work

Information
Employment as a doctoral student is time-limited to 4 years, teaching and other department duties can add up to 20% of full-time. Place of employment is Luleå.

For further information, you are welcome to contact:
Associate Professor Wangzhong Mu, 076-0558556, [email protected] 
Associate Professor Kumar Babu Surreddi, 0920-49 3451, [email protected]
Associate Professor and Tmp. Head of Subject, Fredrik Engström, 0920-49 1388, [email protected]

Union representative: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, kjell.johan[email protected] or OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

For a full advertisement, go to: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?l=en 

Application
We prefer that you apply for the position via the application button below, where you attach a personal letter as well as a CV/curriculum vitae and copies of verified diplomas and thesis. Please mark your application with the reference number below. Both the application and degree certificate must be written in Swedish or English.

Application deadline: January 9, 2024
Reference number: 4579-2023 Visa mindre

Professor i psykologi med inriktning klinisk psykologi

Ansök    Nov 27    Luleå Tekniska Universitet    Professor
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Du kommer att vara placerad på forskningsämnet psykologi som tillhör avdelningen hälsa, medicin och rehabilitering och på avdelningen bedrivs utbildningar för arbetsterapeut- och fysioterapeutexamen, kandidatutbildningar i hälsovägledning och psykologi, samt kurser i medicinsk vetenskap. Vi är ca 20 medarbetare som arbetar med forskning och utbildning inom ämnet. Vår forskning bedrivs inom flera av psykologins ämnesområden såsom klinisk psykologi, utvecklingspsykologi, idrottspsykologi, vittnespsykologi, kognitiv psykologi, och teknisk psykologi. Den kliniska psykologin rör systematisk utforskning av hur kliniska psykiska tillstånd uppstår, utvecklas, diagnostiseras, och bedöms, samt syftar till att förebygga, behandla och lindra mänskligt lidande samt psykisk ohälsa. Digital psykologi inbegriper exempelvis digital bedömning och behandling via videosamtal, internetterapi och virtual reality. Vi söker en professor i psykologi med inriktning klinisk psykologi och med fokus på digital psykologi.  

Ämnesbeskrivning
Psykologi handlar om att systematiskt utforska individens upplevelser, beteende och biologi samt dess inbördes samband och underliggande mekanismer. Forskningen avser att beskriva och förstå människans känslor, tankar och beteenden i olika situationer och miljöer.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill skapa en dynamisk och kreativ miljö och samtidigt utveckla verksamheten inom klinisk psykologi. För att lyckas och trivas i rollen som professor behöver du ha en god samarbets- och planeringsförmåga, talang för att skapa och underhålla nationella och internationella forskningskontakter samt en god förmåga att leda och organisera forskningsmiljöer/-projekt. Vi värdesätter din bakgrund och dina erfarenheter och erbjuder dig ett varierat arbete med ett nära samarbete med kollegor och studenter.

I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår;


• Leda och utveckla forskning inom området klinisk psykologi med inriktning mot digital psykologi och stärka områdets regionala, nationella och internationella kontakter.
• Fungera som ämnesledare för övriga lärare och forskare inom främst klinisk psykologi.
• Medverka vid forskningsansökningar och aktivt söka externa forskningsmedel.
• Undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, främst utveckling av ämnet inom psykologutbildningen.
• Lednings- och administrativa uppdrag men även att bidra till institutionen och universitets utvecklingsarbete.
• Delta med ämnesexpertis i utvecklingen av ett nytt psykologprogram som planeras starta hösten 2025.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:

-  Vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, omfattande en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar

-  Uppvisa akademiskt ledarskap, exempelvis via

    o forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och ledamot i betygsnämnd

    o leda nationella eller internationella forskningsprojekt

    o erfarenhet av att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt

    o erfarenhet av interna ledaruppdrag inom universitetet

- Uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis via

    o  tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället

    o  införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang

- Inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen

- Visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• Förmåga att samverka med det omgivande samhället
• Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• Erfarenhet av ledande uppdrag
• Kunna undervisa på svenska och/eller engelska
• Legitimation som psykolog samt ett etablerat och omfattande nätverk inom området

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och med placeringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor och ämnesföreträdare Jessica Körning-Ljungberg, 070-327 1277, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska eller engelska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag:  31 januari 2024
Referensnummer: 4366-2023 Visa mindre

Ph.D. Student in Process Metallurgy

Ansök    Nov 27    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.We are hiring a Ph.D. student in process metallurgy for research related to the circular use of copper slags. The research is characterized as need-driven fundamental research and will be conducted with a team of senior researchers. Furthermore, the research activities are experimentally based and mainly related to properties set in the metallurgical processes and how these affect the suitability of utilizing the slag as a supplementary cementitious material. As a Ph.D. student, you will be included in a dynamic and international research environment with close collaboration with partners from research institutes and the industry.

Subject description
Process Metallurgy is concerned with the sustainable extraction of metals from primary and secondary raw materials using both pyrometallurgical and hydrometallurgical processes.

Project description
Pyrometallurgical extraction of copper generates roughly 2.2-3.0 tons of slag per ton of copper. Consequently, about 47-64 million tons of slag is generated annually. The current project aims to investigate the link between the pyrometallurgical process and the feasibility of utilizing the slag as a supplementary cementitious material. By enabling this recycling route, an estimated amount of 22-30 million tons of carbon dioxide emissions can be mitigated each year. In this project, your main response parameter will be how the slag behaves as a supplementary cementitious material. The variables include slag composition, entrained phases, crystalline phases, and cooling parameters during slag handling. You will synthesize samples in high-temperature experiments, test different granulation conditions, evaluate if crystalline phases can be activated mechanically, and utilize our advanced equipment to puzzle the observations into an understanding of the observed phenomena. 

Duties
As a Ph.D. student, you are employed at the university and expected to perform both experimental and theoretical work. The position aims to develop you into an independent researcher, meaning you will conduct research and communicate your results in international conferences and scientific journals. Most of your working time will be devoted to your research studies, but you can also have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides an excellent opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
We are looking for an enthusiastic, goal-oriented, and highly motivated person to conduct advanced research in process metallurgy. You are comfortable working independently and with internal and external partners in a group context. Above all, you are determined to continuously develop your skillset and contribute to research that furthers the knowledge within the field of process metallurgy. You are required to have an M.Sc. in metallurgical engineering, chemical engineering, inorganic chemistry, process engineering, environmental engineering, or material science. You should master English on a professional level, both written and verbal. Finally, you should have a sense of responsibility and risk awareness since the experimental work is conducted at high temperatures with different gases. Experience in experimental work and inorganic chemistry is meritorious.

For further information about a specific subject, see General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Further information
Employment as a Ph.D. student is limited to 4 years; teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: As soon as possible according to the arrangement.

For further information about the position, please contact:
Fredrik Engström, Associate Professor, interim head of Process metallurgy (+46)920-491388, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In the case of different interpretations of this announcement's English and Swedish versions, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter, and copies of verified diplomas from high school and university. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 2 January 2024
Reference number: 5086-2023 Visa mindre

Lärare i ma/no/teknik åk 4, Tallkronanskolan

Ansök    Nov 27    Luleå kommun    Grundlärare, 4-6
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Tallkronanskolan är belägen på området Kronan. Kronan är en ny stadsdel i Luleå kommun med lägenheter, radhus, villor, skola, förskola, idrottshall och äldreboende. När stadsdelen är helt klar, så kommer det att bo ca 7000 luleåbor här och det kommer att finnas ett eget centrum med butiker och restauranger. Tallkronanskolan har elever från förskoleklass - årskurs 6.
Tallkronanskolan har olika rum för lärandet vilket möjliggör varierande arbetssätt och undervisning med mindre elevgrupper. Eleverna går i åldershomogena årskurser i respektive hemvist och där de till största del har sin undervisning. Det finns en tydlig verksamhetsidé och tydliga ledord för skolan. Ledorden fungerar som en kompass för skolans verksamhet och organisation.

Det kollegiala lärandet mellan pedagogerna är stor och tillsammans driver vi skolutveckling. Skolans prioriterade område är undervisningens kvalitet och där det kollegiala lärandet är en nyckelfaktor.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som lärare till elever i årskurs 4.
Du kommer att arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor och tillsammans kommer ni att planera och följa upp verksamheten både på grupp- och individnivå samt ha mentorsansvar med utvecklingssamtal och kontakt med vårdnadshavare.

Du ska ha stor förmåga att se alla elever och ta hänsyn till varje elevs individuella förutsättning. Du ska tillföra energi och lust i arbetet och ha en vilja att se möjligheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation med behörighet för att undervisa elever i årskurs 4.
Om du har ovanstående kompetens men saknar lärarlegitimation är du ändå välkommen med din ansökan då det i vissa fall finns möjlighet till tidsbegränsad anställning enligt skollagen.
Ingen erfarenhet krävs.

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret .ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Förskollärare till vår tvåspråkiga förskola

Ansök    Nov 24    Luleå kommun    Förskollärare
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Charlottendals förskola ligger i centrala Luleå och rymmer tre tvåspråkiga avdelningar för meänkieli, samiska och finska. Vi är stolta över att varje dag skapa förutsättningar för våra barn att utveckla sitt minoritetsspråk och sin kulturella identitet. Vår förskola har en stimulerande kulturell miljö som byggts upp med språk och kultur som lika centrala inslag. Utvecklingen av verksamheten sker i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer.

Vår verksamhet präglas av att alla barn ska få vara i en tillåtande, trygg, kreativ, lustfylld och lärande miljö. På vår arbetsplats är det viktigt att alla mår bra och känner att de har en värdefull roll. Detta gäller så klart både barn och vuxna. Vi har ett tillåtande arbetsklimat och är måna om att finnas där för varandra, i arbetslagen och i hela huset.

Läs gärna mer om vår förskola på denna länk!
https://www.lulea.se/utbildning--forskola/forskola-och-fritidshem/kommunala-forskolor/charlottendals-forskola.html

ARBETSUPPGIFTER
Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge barn med tvåspråkighet inom meänkieli, finska eller samiska möjlighet att bevara, utveckla och återuppta språk, kultur och identitet. Språken talas varje dag på förskolan och personalen behöver därför ha goda språkkunskaper och kunna anpassa sitt språk efter barnens behov. Det nationella minoritetsspråket är norm och personalen arbetar språkutvecklande med revitaliseringsfokus.

Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du förskolans lärmijlöer, material, utbildning och undervisning samt det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och som ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet.

Som pedagog på den väsentligt tvåspråkiga förskolan har du möjlighet att utveckla språket och bli specialist. Du får tillgång till nätverk och kompetensutveckling och kommer att få göra studiebesök. Vår ambition är att bli ledande i landet och du kommer att bli en ambassadör för Luleå och nationella minoritetsspråk.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad förskollärare, har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Precis som vi ser du utemiljön och rörelse som en viktig del av undervisningen.

Vi ser det som meriterande om du talar samiska, har kunskaper i AKK eller erfarenhet av estetiska lärprocesser. Det är också en fördel om du använder IT som en naturlig del av arbetet.

Som person är du relationsskapande och du är bra på att samarbeta med dina kollegor men också med barnen och deras vårdnadshavare.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Bifoga din legitimation med ansökan.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

PhD Student in Soil Mechanics

Ansök    Nov 24    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The research group soil mechanics has an open PhD position about stabilization of sulfide soil.

Soil Mechanics includes soil mechanics, soil materials engineering and foundation engineering). The research addresses e.g. dams and dam construction in the short and long term (hydroelectric and mine dams), environmental geoengineering (use of residual products, dredging, handling of dredged sediments, landfill design, sedimentation and erosion), cold climate engineering (freeze and thaw, frost heave, permafrost and snow mechanics), advanced soil mechanics (mechanical properties of sulfide soil, organic soil and tailings, etc.) as well as road and railway geotechnology. Environmental geotechniques e.g. stabilization and use of acid sulfate soil in construction, is a growing issue in connection to the construction of large infrastructure in Northern Sweden.

Subject description
Soil Mechanics comprises soil material behavior and foundation engineering, with application to civil engineering, energy and mining.

Project description
The aim of the project is to develop new applications for stabilized excavated acid sulfate soil to prevent disposal and the negative economic and environmental impact it implies. One focus of the project is to assess different types of binders.

Improving mechanical and environmental properties of the soil allow it use in different type of constructions, saving money and reducing the environmental footprint of the construction.

In Northern Sweden, several large infrastructure project will be built on potential acid sulfate soil area and millions of tons of such soil needs to be excavated and replaced. 

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental (soil stabilization and characterization) and theoretical work (numerical modelling) within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Specific for this project is the close cooperation with companies and work at field sites where you will spend up to 1/3 of your time, at some stage. Communication with our private partners is an important part of work. Therefore, we expect you to learn the basic of the Swedish language.

Qualifications
The candidate should have a MsC in civil engineering with most preferred a specialization in in soil mechanics. Experience with field or laboratory investigations, soil improvement, soil stabilization, etc will be of advantage. Basic knowledge of numerical modeling and being able to use MatLab is a requirement. Experience in modelling with softwares such as Geoslopes or other modelling softwares is valuable.

Fluent English in spoken and written is necessary. Swedish or another Scandinavian language are of advantage.

Basic knowledge about soil geochemistry e.g. sulfide oxidation is valuable. We expect the applicant to hold a driving license to facilitate field work.

For further information about a specific subject see. General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Most employees at the subject Soil Mechanics are currently men (58%), therefor we welcome female applicants.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: Spring 2024.

For further information about the position, please contact Ass. Prof. Christian Maurice, +46 920-49 1755, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: December, 15, 2023
Reference number: 5061-2023 Visa mindre

Lärare i musik Hertsöskolan

Ansök    Nov 24    Luleå kommun    Ämneslärare, 7-9
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Hertsöskolan ligger i centrala Hertsön som är Luleås största bostadsområde med ca 5500 invånare. Skolan har 375 elever i åk 4-9. Här jobbar 50 pedagoger, elevhälsopersonal, studie-och yrkesvägledare, vaktmästare, måltidspersonal och lokalvårdare. Vi har tillsammans lång erfarenhet och många av oss har arbetat länge på skolan.

Hertsön är känt för sitt rika fritids- och föreningsliv och närheten till naturen. Här finns bibliotek, modern idrottsanläggning och ett naturreservat inom gångavstånd. Sedan höstterminen 2012 har Hertsöskolan Norrlands enda spetsutbildning i matematik på grundskolenivå.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa elever i åk 4-9 i Musik och vara mentor i en klass. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnet i nära samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan. Planerar och följer upp det dagliga arbetet och har kontakt med vårdnadshavare samt utvecklingssamtal med elever.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i musik. Vi söker dig som har goda pedagogiska insikter och som är väl förtrogen med skolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete. Du är tydlig och har en god samarbetsförmåga med en vilja att dela med dig av kunskaper och erfarenheter. Du har en mycket god förmåga att skapa goda relationer med kollegor, elever och föräldrar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

PhD Student in Soil Mechanics

Ansök    Nov 24    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The research group soil mechanics has an open PhD position about management of sulfide rich soils.

Soil Mechanics includes soil mechanics, soil materials engineering and foundation engineering. The research addresses e.g. dams and dam construction in the short and long term (hydroelectric and mine dams), environmental geoengineering (use of residual products, dredging, handling of dredged sediments, landfill design, sedimentation and erosion), cold climate engineering (freeze and thaw, frost heave, permafrost and snow mechanics), advanced soil mechanics (mechanical properties of sulfide soil, organic soil and tailings, etc.) as well as road and railway geotechnology. Environmental geotechniques e.g. stabilization and use of acid sulfate soil in construction, is a growing issue in connection to the construction of large infrastructure in Northern Sweden.

Subject description
Soil Mechanics comprises soil material behavior and foundation engineering, with application to civil engineering, energy, and mining.

Project description
The aim of the project is to develop new methods to manage sulfide rich geomaterials (e.g. soil, tailings, etc) to minimize the risk for oxidation and negative environmental impact. Different types of covers and disposal in constructions keeping a high degree of saturation are methods studied to ensure the geomaterials are managed in a safe way.

The method is applicable to excavated sulfide soil from infrastructure project and for reclamation of mines.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental (in laboratory and field) and theoretical work (numerical modelling) within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Specific for this project is the close cooperation with companies and work at field sites where you will spend up to 1/3 of your time, at some stage. Communication with our private partners is an important part of work. Therefore, we expect you to learn the basic of the Swedish language.

Qualifications
The candidate should have a MsC in civil engineering with most preferred a specialization in in soil mechanics. Experience with field or laboratory investigations, soil improvement, measurement and modelling of soil transfer properties, soil stabilization, etc will be of advantage. Basic knowledge of numerical modeling and being able to use MatLab is a requirement. Experience in modelling with softwares such as Geoslopes or other modelling softwares is valuable.

Fluent English in spoken and written is necessary. Swedish or another Scandinavian language are of advantage.

Basic knowledge about soil geochemistry e.g. sulfide oxidation is valuable.

We expect the applicant to hold a driving license to facilitate field work.

For further information about a specific subject see
General syllabus for the Board of the faculty of science and technology

Most employees at the subject Soil Mechanics are currently men (58%), therefor we welcome female applicants.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: Spring 2024.

For further information about the position, please contact Ass. Prof. Christian Maurice, +46 920-49 1755, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson +46 920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter, and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: December, 15, 2023
Reference number: LTU-4192-2023 Visa mindre

Doktorand i geoteknik

Ansök    Nov 24    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskargruppen Geoteknik erbjuder doktorandtjänst inom området hantering av schaktad sulfidjord.

Centrala frågeställningar för ämnet geoteknik berör dammar och dammbyggnad i kort och långtidsperspektiv (vattenkrafts- och gruvdammar), miljögeoteknik (användning av restprodukter, muddring, hantering av muddermassor, deponiutformning, sedimentation och erosion), kallortsgeoteknik (tjäle, tjällyftning, tjällossning, permafrost och snömekanik), avancerad jordmekanik (mekaniska egenskaper hos sulfidjord, organisk jord och anrikningssand mm) samt väg- och bangeoteknik.

Miljögeoteknik till exempel stabilisering och användning av sulfidjord som konstruktionsmaterial, är en växande och viktig fråga i samband med de stora infrastruktur som planeras i norra Sverige.

Ämnesbeskrivning
Geoteknik omfattar jordmekanik, jordmateriallära och grundläggningsteknik. ämnet ingår tillämpningar inom anläggnings och infrastrukturbyggnad, energi samt mineralutvinning.

Projektbeskrivning
Målet med projektet är att utveckla nya applikationer för uppgraderad sulfidjord, för att förhindra deponering och den negativa ekonomiska och miljömässiga påverkan det innebär. Genom att förbättra jordens mekaniska och miljömässiga egenskaper kan den användas i olika typer av konstruktioner, vilket sparar pengar och minskar konstruktionens miljöavtryck.

I norra Sverige kommer flera stora infrastrukturprojekt att byggas på sulfidjord och miljontals ton sådan jord behöver grävas ut och ersättas.

Projektet görs i samarbete med ett avfallshanteringsföretag (DÅVA DAC) och i en projektgrupp tillsammans med universiteten i Wasa (Finland) och Linne universitetet i södra Sverige.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både laboratoriearbete (jordstabilisering och karakterisering) och numerisk modellering. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Specifikt för detta projekt är det nära samarbetet med industripartner, på olika fältanläggningar där du kommer att behöva spendera periodvis upp till en tredjedel av din tid. Du kommer att arbeta tillsammans med våra industripartner, därför behöver du kunna kommunicera med dem på svenska, och du förväntas lära dig språket, om du inte kan det.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en civilingenjörsexamen eller masterexamen inom Väg- och Vattenbyggnad, miljöteknik eller motsvarande. En specialisering mot geoteknik är meriterande. Grundläggande färdighet i numerisk modellering och användning av MatLab är obligatoriskt. Erfarenhet av modelleringsverktyg som Vadose/W och Geoslope är meriterande. Det är nödvändigt att kunna skriva och tala på engelska flytande. Svenska eller annat skandinaviskt språk är meriterande.

Grundläggande kunskaper om markgeokemi till exempel sulfidoxidation, bindemedel/cementeringsreaktioner är värdefulla.

B-Körkort är ett krav.

På begäran bör du kunna ange två referenser.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

De flesta anställda på ämnet Jordmekanik är idag män (58%), därför välkomnar vi kvinnliga sökande.

Information
Anställningen som doktorand är begränsad till 4 år, undervisning och andra institutionsuppgifter kan tillkomma med max 20%. Placering: Luleå Start: Våren 2024.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Ass. Prof. Christian Maurice, +46 920-49 1755, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag:15 december, 2023
Referensnummer: LTU-4192-2023 Visa mindre

Doktorand i geoteknik

Ansök    Nov 24    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskargruppen Geoteknik erbjuder doktorandtjänst om stabilisering av schaktad sulfidjord.

Centrala frågeställningar för ämnet berör dammar och dammbyggnad i kort och långtidsperspektiv (vattenkrafts- och gruvdammar), miljögeoteknik (användning av restprodukter, muddring, hantering av muddermassor, deponiutformning, sedimentation och erosion), kallortsgeoteknik (tjäle, tjällyftning, tjällossning, permafrost och snömekanik), avancerad jordmekanik (mekaniska egenskaper hos sulfidjord, organisk jord och anrikningssand mm) samt väg- och bangeoteknik. Miljögeoteknik t.ex. stabilisering och användning av sulfidjord som konstruktionsmaterial, är en växande och viktig fråga i samband med de stora infrastruktur som planeras i norra Sverige.

Ämnesbeskrivning
Geoteknik omfattar jordmekanik, jordmateriallära och grundläggningsteknik. ämnet ingår tillämpningar inom anläggnings och infrastrukturbyggnad, energi samt mineralutvinning.

Projektbeskrivning
Målet med projektet är att utveckla metoder för att stabilisera och förbättra geotekniska egenskaper hos sulfidjord, för att undvika deponering och den negativa ekonomiska och miljömässiga påverkan det innebär. En fokus i projektet är att utvärdera olika typer av bindemedel.  Genom att förbättra jordens mekaniska och miljömässiga egenskaper kan den användas i olika typer av konstruktioner, vilket sparar pengar och minskar konstruktionens miljöavtryck.

I norra Sverige kommer flera stora infrastrukturprojekt att byggas på sulfidjord och miljontals ton sådan jord behöver grävas ut och ersättas.

Projektet görs i samarbete med Trafikverket och företag.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både laboratoriearbete (jordstabilisering och karakterisering) och numerisk modellering. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Specifikt för detta projekt är det nära samarbetet med industripartner, på olika fältanläggningar där du kommer att behöva spendera periodvis upp till 1/3 av din tid. Du kommer att arbeta tillsammans med våra industripartner, därför behöver du kunna kommunicera med dem på svenska, och du förväntas lära dig språket, om du inte kan det.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en civilingenjörsexamen eller masterexamen inom Väg- och Vattenbyggnad eller motsvarande. En specialisering mot geoteknik är meriterande. Erfarenhet av laboratorie- och fältarbete, jordförbättring och -stabilisering, osv är meriterande. Grundläggande färdighet i numerisk modellering och användning av MatLab är obligatoriskt. Erfarenhet av modelleringsverktyg som Geoslope är meriterande.

Det är nödvändigt att kunna skriva och tala på engelska flytande. Svenska eller annat skandinaviskt språk är meriterande.

Grundläggande kunskaper om markgeokemi t.ex. sulfidoxidation är värdefulla.

B-Körkort är ett krav.

På begäran bör du kunna ange två referenser.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

De flesta anställda på ämnet Jordmekanik är idag män (58%), därför välkomnar vi kvinnliga sökande.

Information
Anställningen som doktorand är 4 år, institutionstjänstgöring kan tillkomma med max 20%. Placering: Luleå. Start: Våren 2024.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Ass. Prof. Christian Maurice, +46 920-49 1755, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 15 december, 2023
Referensnummer: LTU-5061-2023 Visa mindre

Lärare i samhällskunskap till Luleå gymnasieskola

Ansök    Nov 23    Luleå kommun    Lärare i gymnasieskolan
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolan i Luleå – en nationell förebild

Våra ledstjärnor är;
- Engagemang och arbetsglädje
- Ansvar, analys och resultat
- Kompetens

I centrala stan finns Luleå Gymnasieby som är ett campusområde som samlar de flesta kommunala gymnasieutbildningarna med nästan 2300 elever. Eleverna i Luleå Gymnasieby skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för arbetslivet och som samhällsmedborgare i övrigt. Kontakterna med näringslivet är många och i de lokala styrgrupperna samverkar näringslivet med gymnasieskolan för att skapa goda förutsättningar för eleverna att vara väl förberedda för tiden efter gymnasieutbildningen.

I gymnasieskolan finns även spetsutbildningar i matematik samt nationellt godkända idrottsutbildningar och riksbasketgymnasium.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en lärare i samhällskunskap till Luleå gymnasieskola. Du kommer att ingå både i arbetslag med lärare inom programmen och i ämneslag med ämneskollegor inom gymnasiebyn.

Vi söker en lärare som vill samverka, såväl inom ämnet som inom programmen. Vi ser ett aktivt mentorskap och ett tryggt ledarskap i klassrummet som nödvändigheter för god måluppfyllelse.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation med inriktning samhällskunskap för gymnasiet. Behörigheter i andra ämnen för gymnasiet är meriterande. Du som inte har lärarexamen eller lärarlegitimation i ovanstående kan bli aktuell för denna tjänst, men då på en skollagsanställning som obehörig lärare.

Det här arbetet passar dig som har god samarbetsförmåga och kan hålla i många frågor samtidigt; har förmåga till struktur och organisation samt erfarenhet av att arbeta med elever.

Bifoga examensbevis samt legitimation i ansökan. Relevant erfarenhet krävs.

Tjänstgöringsgrad: 100%
Tillträde: 2024-01-11 eller enligt överenskommelse.
Tidsbegränsat till: 2024-06-12.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå!

Om du erhåller befattningen ska du kunna visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Modersmålslärare till Resurscentrum

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Visst låter det intressant att arbeta med utveckling av barns och elevers lärande tillsammans med ett starkt team med hög och unik kompetens?

Resurscentrum inom Barn- och utbildningsförvaltningen är en stödfunktion till skolan i Luleå kommun och omfattar modersmål, flerspråkighet, elevhälsa, Kulturskola och måltidsservice. Resurscentrum leds av avdelningschef. De olika enheterna leds av enhetschefer. Detta är en av Luleås mest spännande och mångkulturella arbetsplatser. Resurscentrum bevakar särskilt nationella minoriteters rättigheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Luleå kommun är förvaltningsområde för meänkieli, samiska och finska.

Resurscentrum berikar och stärker arbetet med barns och elevers utbildning. Vi arbetar med främjande och förebyggande insatser med lärande och utveckling genom:

• Hälsa och välmående
• Trygghet och hållbarhet
• Språk och identitet
• Kultur och estetik

Vid Resurscentrum/Modersmål tillhandahåller vi modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i cirka 20 språk i grund- och gymnasieskola, språkstöd i förskola och förskoleklass samt modersmålsstöd i nationella minoritetsspråk i förskola och förskoleklass.

Vi söker nu modersmålslärare på deltid i följande språk:
• Italienska (10 % tidsbegränsad vårterminen 2024)
• Rumänska (10 % tidsbegränsad vårterminen 2024)
• Tyska (60 % tillsvidare)

Kom ihåg att ange vilket språk din ansökan avser.

Vill du bidra till ett Luleå med en förskola och skola för alla? Då är du välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskolan och vid behov även i gymnasieskolan. Tjänstgöring som studiehandledare i modersmål kan förekomma i grund- och gymnasieskola. Tjänstgöring som språkstödjare och modersmålsstödjare i förskola och förskoleklass kan förekomma.

Din arbetsplats kommer att vara de olika skolenheterna och de olika skolformerna där barn och elever finns. Din undervisning kommer att ske i form av fjärrundervisning och närundervisning. Vid anställning genomgår du en introduktionsutbildning gällande dina arbetsuppgifter. Du får löpande stöd i din yrkesroll genom olika stödfunktioner på arbetsplatsen. Du ingår i ett arbetslag med kollegor i olika språk och ni möts för bland annat kollegial samverkan och kollegialt lärande.

Som vår medarbetare förväntar vi oss att du följer Luleå kommuns värdegrund, arbetar medvetet med kvalitetsarbete, kollegialt lärande och professionell utveckling.

För att erbjudas tjänst som modersmålslärare i Luleå kommun behöver du vara på plats i Luleå där undervisningen i huvudsak sker på de olika skolenheterna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har svenskt lärarlegitimation med behörighet för modersmålsundervisning. Du har mycket goda kunskaper i svenska motsvarande svenska 3/svenska som andraspråk 3 eller svenska B/svenska som andraspråk B. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Det språk som ansökan avser, ska vara ditt modersmål och du ska ha mycket goda kunskaper i språket i tal och skrift. Med modersmål avses här det språk du har som ditt dagliga umgängesspråk samt att du bott och verkat i kulturer och samhällen där modersmålet talas.

I tjänsten kan det ingå ett uppdrag att ha studiehandledning på modersmålet. Du har därför goda språk- och ämneskunskaper på modersmålet och svenska i samhällsorienterade ämnen, naturorienterande ämnen och matematik.

Du har arbetslivserfarenhet från det svenska skolsystemet och är förtrogen med skollagen och läroplanerna för de olika skolformerna.

Du kan anpassa och variera din undervisning. Du är motiverad av att arbeta språk-, kultur- och identitetsutvecklande. Du är en god ledare i klassrummet och kan skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och ledning. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och är självständig. Du är positiv till nya tankar och arbetssätt och vill ständigt utveckla din undervisning med lärande i fokus.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Dina kvaliteter kan du styrka med goda referenser.

Om du saknar lärarlegitimation men har ovanstående kompetens och annan akademisk utbildning, är du ändå välkommen med din ansökan då det i vissa fall finns möjlighet till tidsbegränsad anställning enligt skollagen.

Vi kommer vid anställning utgå från bästa möjlighet till kontinuitet, stabilitet och långsiktighet i verksamheten.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Glädjespridare sökes!

Ansök    Nov 23    Be Sporty Utbildning AB    Sportledare
Brinner du för dans eller idrott? Att arbeta som ledare för barn på Be Sporty är fantastiskt. Tusentals söker varje år, men endast ett fåtal blir utvalda. Vi tror att du är en av dem. Ta chansen och få ett meningsfullt och utvecklande extraarbete. Varje termin innehåller 10 kursveckor och kommande termin startar i februari 2024. Be Sporty erbjuder bra villkor för rätt person: Upp till 300 kr/klass Betald förberedelsetid Betald utbildningstid Du blir en del... Visa mer
Brinner du för dans eller idrott? Att arbeta som ledare för barn på Be Sporty är fantastiskt.
Tusentals söker varje år, men endast ett fåtal blir utvalda. Vi tror att du är en av dem. Ta chansen och få ett meningsfullt och utvecklande extraarbete.
Varje termin innehåller 10 kursveckor och kommande termin startar i februari 2024.
Be Sporty erbjuder bra villkor för rätt person:
Upp till 300 kr/klass
Betald förberedelsetid
Betald utbildningstid
Du blir en del av ett team av talanger med massor av vilja, energi och ansvar


Gå gärna in på @besportylife på instagram för att följa livet som ledare på Be Sporty.
Ansök idag inför start våren 2024!
Tillsammans gör vi skillnad för Sveriges barn. Visa mindre

Professor tillika ämnesföreträdare i drift -och underhållsteknik

Ansök    Nov 23    Luleå Tekniska Universitet    Professor
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Institutionen anställer en professor och ämnesföreträdare för att fortsätta leda, stärka och utveckla forskningen inom drift- och underhållsteknik.

Drift- och underhållsteknik integrerar vetenskaplig förståelse för driftsäkerhet (RAMS: Reliability, Availability, Maintainability and Safety), anläggningsprestanda och livscykelhantering med banbrytande teknologi och metodik från olika domäner, vilket säkerställer tillförlitliga och hållbara processer som anpassar sig till en dynamisk och föränderlig miljö. Forskningen banar väg för innovativa lösningar på komplexa utmaningar som industri och samhälle står inför.

Ämnesbeskrivning
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av teknologier för att säkerställa hög driftsäkerhet, effektiva underhållsprocesser, och livscykelhantering av system och anläggningar.

Arbetsuppgifter
I befattningen som professor tillika ämnesföreträdare ingår ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnet innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Professor tillika ämnesföreträdare har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med det omgivande samhället. En viktig arbetsuppgift är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:


• Vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, omfattande en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
• Uppvisa akademiskt ledarskap, exempelvis via
• Forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och ledamot i betygsnämnd
• Leda nationella och eller internationella forskningsprojekt
• Erfarenhet att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av interna ledaruppdrag inom universitet
• Uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis via
• tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
• Införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang
• Inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen
• Visat pedagogisk skicklighet och inneha erfarenhet av pedagogisk utveckling.

Vid rekrytering av professor tillika ämnesföreträdare ska särskild vikt läggas vid ledarskapsförmåga, exempelvis genom 


• Erfarenhet av personalansvar, konflikthantering, personalutveckling
• Självkännedom och förmåga att reflektera över egna ledarerfarenheter
• Att uppvisa erfarenhet av budgetansvar eller annat ekonomiskt ansvar

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• vetenskaplig skicklighet
• pedagogisk skicklighet
• förmåga att leda och utveckla forsknings- och utbildningsverksamhet
• övriga bedömningsgrunder (lika viktade)

• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• erfarenhet av att utveckla originella och innovativa forskningsområden
• erfarenhet av pedagogisk utveckling, individuellt och inom fakulteten, för både kurser och program, samt aktiviteter för studentrekrytering
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• erfarenhet av ledande uppdrag
• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal inom universitetet
• god kommunikationsförmåga i engelska, i tal och skriftDärutöver ska andra objektiva grunder, såsom universitetets jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsmål beaktas.

Det är att föredra att kandidaten kan kommunicera på svenska inom en 3-årsperiod. Luleå tekniska universitet erbjuder skräddarsydda kurser för att nå en acceptabel nivå i svenska.

Information
För denna anställning gäller en tillsvidareanställning på heltid. Tjänstgöringsort är i Luleå. Tänkt tillträde. Enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Universitetslektor Johan Odelius, +46 920-49 30 31, [email protected] eller Prefekt Charlotta Johansson, +46 920-49 18 67, [email protected].

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 15 29, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 17 92, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 9 februari 2024.
Referensnummer: 4343-2023 Visa mindre

Lärare i fritidshem till Benzeliusskolan

Ansök    Nov 23    Luleå kommun    Grundlärare, fritidshem
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Benzeliusskolan är en F-6 skola och ligger ca 8 km från Luleå centrum. Skolan har 180 elever. På Benzeliusskolan arbetar vi med Pax på lågstadiet. Nya utbildningstillfällen kommer för den som inte har PAX med sig. Vi är med i Riksidrottsförbundets rörelsesatsning och satsar extra mycket på rörelseaktiviteter för eleverna. Med gångavstånd till havet och skogen, erbjuds en rik och omväxlande natur att studera. Samtliga pedagoger har en bred kompetens och är väl uppdaterade på styrdokumenten och nya forskningsrön. Skolan har en bra blandning av åldrar och yrkeserfarenheter. Hos oss arbetar samtliga pedagoger för att ge eleverna bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden.

ARBETSUPPGIFTER
Som lärare i fritidshem har du ansvar för att planera, driva och utveckla våra lärmiljöer utifrån läroplanen Lgr 22, självständigt och tillsammans med kollegor. Att arrangera lekaktiviteter på skolgården under hela skoldagen är viktigt och något vi hoppas att du tycker är roligt. Vi har löpande kompetensutveckling genom kollegialt lärande. Vi eftersträvar att se dig som individ och möta dina behov av utveckling och möjlighet att växa.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshemmet. Du ska ha god social samarbetsförmåga och vara flexibel då stor del av verksamheten bygger på ett gott samarbete med kollegorna på skolan.

Om du blir anställd så måste du lämna in ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Professor/Head of Subject of Operation and Maintenance Engineering

Ansök    Nov 23    Luleå Tekniska Universitet    Professor
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The Department is employing a Professor and Head of Subject to continue to lead, strengthen, and develop the research within Operation and Maintenance Engineering.

Operation and Maintenance Engineering integrates scientific understanding of RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) engineering, asset performance and life cycle management with cutting-edge technologies and methodologies from various domains, ensuring reliable and sustainable practices that adapt to a dynamic and changing environment. The research paves the way for innovative solutions to complex challenges faced by industrial and society.

Duties
The position as professor/head of subject includes an overall responsibility to lead and develop the subject, which comprises research and first-, second- and third-cycle education. The professor/head of subject also has a particular responsibility to ensure the funding of the activities and contacts with the wider community. An important task is to build a strong research subject where doctoral students, staff and students grow. The position as professor/head of subject is a permanent position.

Qualifications
Qualified for an appointment as a professor are those who have demonstrated both research and teaching expertise. As much attention must be given to the assessment of teaching expertise as to the assessment of research expertise.

In order to meet the requirements for the appointment as a professor, the applicants must:


• be prominent within their subject area and demonstrate, within that area, original and innovative scientific activities of high international standard, comprising a complete scientific production equivalent to at least three doctoral theses.
• demonstrate academic leadership through, for example,
• research-related commissions of trust, for instance, as an external expert, an external reviewer or a member of an examining committee
• management of national and/or international research projects
• experience of applying for and being granted, in competition, external funding for research and development projects
• experience of managerial tasks within a university.
• demonstrate the ability to collaborate with the wider community through, for example

• dissemination of new knowledge to a wider community
• incorporation of societal needs into research and/or education contexts


• have experience of supervising doctoral students and have been the principal supervisor for at least one doctoral student for the entire period from admission to doctoral degree unless there are special grounds to the contrary
• have demonstrated teaching expertise and have experience of pedagogical development.

When recruiting a professor/head of subject, great importance must be attached to leadership skills. Such skills include, for example:


• experience of management responsibility, conflict management and staff development
• self-knowledge and capacity to reflect on their own management experience
• demonstration of budget responsibility or other financial responsibilities.

Assessment criteria
The following assessment criteria are applied for the position:


• research expertise
• teaching expertise
• ability to lead and develop research and education activities
• additional assessment criteria: (equally weighted):
• the ability to obtain external research and development funding
• experience in developing original and innovative research programs
• experience in pedagogical development, individually and in the faculty, for both courses and programs, and student recruitment activities
• the ability to collaborate with the surrounding community
• experience of leadership roles and responsibilities
• experience of Academic managerial tasks
• proficiency in development and leadership of activities and staff at the University
• good communication skills in English, verbally and writing.

In addition, other objective grounds, such as the university’s gender, equality, equity, and diversity goals, shall be taken into account.

It is preferable that the candidate is able to communicate in Swedish within a 3-year period. Luleå University of Technology offers tailor-made courses to reach an acceptable level of Swedish.

Further information
Full-time fixed term employment with placement in Luleå. Starting: According to agreement.

For further information about the position, please contact Senior Lecturer Johan Odelius, +46 920-49 30 31, [email protected] or Head of Department Charlotta Johansson, +46 920-49 18 67, [email protected]

For full advertisement go to: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?l=en 

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson +46 920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk +46 920-49 1792 [email protected]

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: February 9, 2024.
Reference number: 4343-2023 Visa mindre

Forskare i robotik och AI

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) (www.ltu.se/robotics) vid institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet letar nu efter en forskare för att bidra till våra växande aktiviteter.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik.

RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet, och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robot sökning och räddning för räddningstjänsten och liknande, multisensor fusion, och multi-robot koordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation, och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem. 

RAI teamet har ett starkt deltagande i Europeiska R&D&I-projekt, samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet, vilket leds av NASA/JPL (https://costar.jpl.nasa.gov/).

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta inom luftburen robotik och deras aktiviteter kommer att länka med nationell, europeiska och woldwide R&D-projekt.

Forskningsämnena kommer att fokusera på, men är inte begränsade till:


• Samarbetsinriktad formationflygning för rymdfarkoster
• Synaktiverad detektering och uppskattning av position, massparametrar, etc.
• Säker och riskmedveten samarbetsinriktad rendezvous och närhetsrörelseplanering
• Mångagent kooperativ/samarbetsinriktad uppgiftshantering (fraktionerad)
• Lärandebaserad rörelseplanering för satellitsvä
• Intelligent uppgiftsplanering och beslutsfattande för samarbetsinriktad uppdragsutfö
• Lärandebaserad rörelseplanering för satellitsvä

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för en forskare är i huvudsak forskning. Undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna med höst 20 % av arbetstiden. Du kommer att utföra forskning med substantiella experimentella element, som bör publiceras i peer-reviewed internationella akademiska tidskrifter samt stora konferenser. Arbetsuppgifterna inkluderar handledning av doktorander och MSc-studenter, undervisning och stöd vid införskaffande av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter / råd, EU-projekt, eller industri.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom reglerteknik eller relaterat ämne. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter. Forskningsuppgifterna kräver en gedigen matematisk bakgrund med beprövad avancerad experimentell förmåga och utmärkta programmeringskunskaper (C ++, ROS, Matlab, etc.). Du bör ha en stark vision för att utvärdera och demonstrera forskningsresultaten i verkliga fält- och industriförhållanden, med ett tillvägagångssätt som minskar klyftan mellan ren teori och experimentell verifiering. Du kommer att behöva representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är utmärkta kunskaper i engelska ett krav.

Information
Anställningen är tidsbegränsad till ett år. Placeringsort Luleå. Tänkt tillträde februari 2024.

För vidare information, var vänlig kontakta:
George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare 0920–491298, [email protected]

Fackliga representanter:
SACO-S Kjell Johansson, 0920–491529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920–491792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, ett detaljerat CV med lista över publikationer och fullständig beskrivning av dina vetenskapliga meriter, en grov forskningsplan med avseende på de beskrivna forskningsämnena, lista över framgångsrika bidragsansökningar eller deltagande i forskningsprojekt, minst 2 referenser, formella kopior av verifierade och översatta examensbevis och doktorsexamen. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på engelska då vi har engelsktalande i rekryteringsgruppen.

Sista ansökningsdag: 12 december 2023
Referensnummer: 4970–2023 Visa mindre

Researcher in Robotics and Artificial Intelligence

The Robotics and Artificial Intelligence (RAI) (www.ltu.se/robotics) subject at the department of Computer Science and Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology, is now looking for a researcher contributing to our growing activities. The RAI team is conducting fundamental research in all the aspects of robotics with a specific focus on Aerial and Space robotics. The vision of RAI is aiming in closing the gap from theory to real li... Visa mer
The Robotics and Artificial Intelligence (RAI) (www.ltu.se/robotics) subject at the department of Computer Science and Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology, is now looking for a researcher contributing to our growing activities. The RAI team is conducting fundamental research in all the aspects of robotics with a specific focus on Aerial and Space robotics.

The vision of RAI is aiming in closing the gap from theory to real life, while the team has a strong expertise in field robotics. Specific application areas of focus are robotics for mines, construction sites, aerial inspection of aging infrastructure, multi-robotic search and rescue, multi sensorial fusion and multirobot coordination, including multirobot perception, decentralization and mission execution.

The RAI team has a strong European participation in multiple R&D&I projects, while RAI was also participating in the DARPA SUB-T challenge with the CoSTAR Team lead by NASA/JPL (https://costar.jpl.nasa.gov/).

Subject description
Robotics and artificial intelligence aim to develop novel robotic systems that are characterized by advanced autonomy for improving the ability of robots to interact with the surrounding environment and humans during the execution of specific tasks.

Project description
You will be working in the field of aerial robotics and the activities will be linked with National, European and Worldwide R&D Projects.

Characteristic research topics will focus on, but not be limited to, the following areas, where a proof of previous work with experimentally verified results is a necessary:


• Collaborative spacecraft formation flying
• Vision enabled detection and estimation of pose, mass properties, etc
• Safe risk aware collaborative rendezvous and proximity motion planning
• Multi-agent Cooperative/collaborative task management (fractionated)
• Learning-based motion planning for satellite swarming.
• Intelligent task planning and decision-making for collaborative mission execution.
• Learning-based motion planning for satellite swarming. 

Duties
The duties of a researcher primarily comprise research. Teaching and pedagogical development work may be included in the duties, up to a maximum of 20% of the working hours. You will perform research with substantial experimental components that should be published in peer-reviewed international journals and at major conferences. The position will include supervision of PhD and MSc students, teaching and supporting in acquiring funds for future research projects from research funding agencies/councils, EU framework program or industry.

Qualifications
In order to be eligible for employment as a researcher you must have a PhD or a foreign degree equivalent to a PhD in Automatic control or related subject. A doctoral degree awarded no more than three years before the application deadline provides a useful qualification. Candidates who have been awarded a doctoral degree at an earlier date may also be considered if there are special grounds, for example, different types of statutory leave of absence.

The research tasks require a solid mathematical background with proven advanced experimental capabilities and excellent programming skills ( C++, ROS, Matlab, etc.). You should have a strong vision to evaluate and demonstrate the research findings in real life operating conditions, in an approach to close the gap between pure theory and experimental verifications. You will need to represent the group in different contexts, both in Sweden and abroad and hence have excellent skills in English.

Further information
The employment is limited to 1 year. Placemnet Luleå. Starting February 2024.

For further information please contact:
George Nikolakopoulos, Chaired Professor +46 (0)920 491298, [email protected]  

Union representatives: 
SACO-S Kjell Johansson, +46 (0)920-491529,  [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 (0)920-491792, [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a detailed CV with a full description of all the scientific merits and publications of the candidate, motivation letter, a research plan with a description of the research topics, list of successful grant applications, list of 2 persons that could provide recommendation for the candidate and copies of verified and translated diplomas from high school and universities. Your application must be written in English. Mark your application with the reference number below.

Closing date for application: 12 December 2023 
Reference number: 4970-2023 Visa mindre

Lärare i spanska till Luleå gymnasieskola

Ansök    Nov 22    Luleå kommun    Lärare i gymnasieskolan
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolan i Luleå en nationell förebild

Våra ledstjärnor är;
- Engagemang och arbetsglädje
- Ansvar, analys och resultat
- Kompetens

I centrala stan finns Luleå Gymnasieby som är ett campusområde som samlar de flesta kommunala gymnasieutbildningarna med nästan 2300 elever. Eleverna i Luleå Gymnasieby skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för arbetslivet och som samhällsmedborgare i övrigt. Kontakterna med näringslivet är många och i de lokala styrgrupperna samverkar näringslivet med gymnasieskolan för att skapa goda förutsättningar för eleverna att vara väl förberedda för tiden efter gymnasieutbildningen.

I gymnasieskolan finns även spetsutbildningar i matematik samt nationellt godkända idrottsutbildningar och riksbasketgymnasium.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en lärare i spanska till Luleå gymnasieskola. Du kommer att ingå både i arbetslag med lärare inom programmen och i ämneslag med ämneskollegor inom gymnasiebyn.

Vi söker en lärare som vill samverka, såväl inom ämnet som inom programmen. Vi ser ett aktivt mentorskap och ett tryggt ledarskap i klassrummet som nödvändigheter för god måluppfyllelse.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation med inriktning spanska för gymnasiet. Behörigheter i andra ämnen för gymnasiet är meriterande. Du som inte har lärarexamen eller lärarlegitimation i ovanstående kan bli aktuell för denna tjänst, men då på en skollagsanställning som obehörig lärare.

Det här arbetet passar dig som har god samarbetsförmåga och kan hålla i många frågor samtidigt; har förmåga till struktur och organisation samt erfarenhet av att arbeta med elever.

Du ska också kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Bifoga examensbevis samt legitimation i ansökan. Relevant erfarenhet krävs.

Tjänstgöringsgrad: 20%
Tillträde: 2024-01-11 eller enligt överenskommelse.
Tidsbegränsat till: 2024-06-14.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå!

Om du erhåller befattningen ska du kunna visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

PhD Student in Cyber-Physical Systems, CPS.

Ansök    Nov 21    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The EISLAB division of the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering conducts research within Cyber-Physical Systems, Internet of Things, Systems-of-Systems automation, Machine Learning, Deep Learning, Data Science, Electronic systems design, and sensor systems.

Subject description
Cyber-Physical Systems focuses on integrated software and application architectures with implementations of massively distributed embedded systems that interact with each other and their environment to enable secure, goal-driven, autonomous and evolvable solutions.

Project description
For this work, you will be working as part of a team of researchers in a European project.

As a main topic, you will perform your research in one of these areas:


• Data model translation, to enable the automatization of the engineering process.


• Machine learning based code generation for autonomous translation of payload data semantics.
• Dictionary learning and algorithms for translation between major data modeling languages.
• Model-based System Engineering (UML, SysML, metamodels) usage to model the major data modeling languages.


• Cyber-security and architecture design.

• Industrial SoS security, including security risk analysis.
• Testing for security and security countermeasures analysis and implementation
• Access and usage control for secure data sharing in industrial eco-systems.
• Virtualization at the cloud-to-edge continuum for flexible and adaptable distributed systems.


• Edge technology to enable zero/minimal administration cost.

• Microservice-based platforms enabling AI integration at edge level. Including AI functionality as services for rapid integration, testing, and V&V.
• Smart contracts. The smart contract will serve as a hub for data sharing and transparency, it will initiate financial transactions and activities as well as support audits.The projects aim to further digitalize the European industry, where EISLAB will be responsible for the CPS intelligence, IoT, and SoS automation architecture as well as the use of AI and Machine Learning (ML). Targeted results include academic papers and contributions with open-source code for the Eclipse Arrowhead. 

Projects typically involve working with both academic and industrial partners in Europe. Hence, collaboration with the software and automation industry in the form of both future product owners and users is a key factor to the success of these projects. In this, you will work closely with other LTU researchers and doctoral students.

Duties
Most of your time will be devoted to working on research projects in which you will develop proofs-of-concept to experimentally evaluate and explore aspects of industrial software systems and components. You will communicate your results at international conferences and in scientific journals.

To support your dissertation work, you will take courses in the form of third-cycle studies introduction, generic courses for LTU PhD program, specially designed courses, etc. Your research and coursework will be planned and recorded in your individual study plan throughout your progress.

Qualifications
We are looking for You - a talented, analytical and motivated colleague who, both individual and in collaboration with others, can carry out advanced research in our research group. The necessary background for applicants is a master’s degree in preferably Computer Science. Also, Electrical Engineering, Engineering Physics, or equivalent will be considered. We also welcome applicants with expected graduation in such degree during 2023 or beginning of 2024.

The applicant must be proficient in Computer Science. The applicant must also possess good programming skills, including software design, basic programming concepts as well as experience in Java programming or similar. Fluency in oral and written communication in English is a requirement. Previous experience of working with SOA, IoT, SysML, ML, CPS and/or SoS is valuable but not a requirement.

For further information about a specific subject see;
General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: February 2024.

For further information about the position contact:
Cristina Paniagua, Senior Lecturer, (+46)920-493858 [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the English version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Last day of application: 31 January 2024
Reference number: 4894-2023 Visa mindre

Doktorand i cyberfysiska system

Ansök    Nov 21    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen EISLAB vid institutionen för datavetenskap, elektroteknik och rymdteknik bedriver forskning inom cyber-fysiska system, sakernas internet, automatisering av system av system, maskininlärning, djupinlärning, data science, elektroniksystemdesign och sensorsystem.

Ämnesbeskrivning
Cyberfysiska system fokuserar på integrerad mjukvaru- och applikationsarkitekturer med implementeringar av i hög grad distribuerade inbyggda system som interagerar med varandra och deras omgivning för att möjliggöra säkra, målstyrda, autonoma och utvecklingsbara lösningar.

Projektbeskrivning

Du kommer initialt att arbeta som en del av ett team av forskare inom ett europeiskt projekt. I ditt huvudområde kommer du att arbeta inom några av följande områden:


• Översättning av datamodeller för att möjliggöra automatisering av ingenjörsprocessen.

• Maskininlärningsbaserad kodgenerering för autonom översättning av semantik för nyttolastdata.
• Ordboksinlärning och algoritmer för översättning mellan större datamodelleringsspråk.
• Användning av modellbaserad systemteknik (UML, SysML, metamodeller) för att modellera de mest utbredda datamodelleringsspråken. 
• Cybersäkerhet och arkitekturdesign.

• Industriell SoS-säkerhet, inklusive säkerhetsriskanalys.
• Testning av säkerhets- och säkerhetsmotåtgärder analys och implementering
• Åtkomst- och användningskontroll för säker datadelning i industriella ekosystem.
• Virtualisering på moln-till-kant kontinuum för flexibla och anpassningsbara distribuerade system.


• Edge-teknik för att möjliggöra noll/minimal administrationskostnad.

• Mikrotjänstbaserade plattformar som möjliggör AI-integration på kantnivå. Inklusive AI-funktionalitet som tjänster för snabb integration, testning och V&V.
• Smarta kontrakt. Det smarta kontraktet kommer att fungera som ett nav för datadelning och transparens, det kommer att initiera finansiella transaktioner och aktiviteter samt stödja revisioner.Projektet syftar till att ytterligare digitalisera den europeiska industrin där EISLAB kommer att ansvara för CPS-intelligens, IoT och SoS-automatiseringsarkitektur samt användningen av AI och maskininlärning (ML). Målet är att producera vetenskapliga artiklar och bidrag med öppen källkod för Eclipse Arrowhead.

Projekten innebär vanligtvis samarbete med både akademiska och industriella partners i Europa. Därför är samarbete med programvaru- och automationsindustrin - både som framtida produktägare och användare - en nyckelfaktor för framgången för dessa projekt. I detta kommer du att arbeta nära andra forskare och doktorander vid Luleå tekniska universitet.

Arbetsuppgifter
Största delen av din tid kommer att ägnas åt att arbeta med forskningsprojekt där du kommer att utveckla konceptbevislösningar för att experimentellt utvärdera och utforska aspekter av industriella mjukvarusystem och komponenter. Du kommer att kommunicera dina resultat på internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

För att stödja ditt avhandlingsarbete kommer du att ta kurser som en del av studier på doktorandnivå, generella kurser för LTU:s doktorandprogram, särskilt utformade kurser. Din forskning och ditt kursarbete kommer att planeras och dokumenteras i din individuella studieplan under hela din studietid.

Kvalifikationer
Vi söker dig - en talangfull, analytisk och motiverad kollega som både individuellt och i samarbete med andra kan utföra avancerad forskning i vår forskningsgrupp. Den nödvändiga bakgrunden för sökande är en masterexamen i datavetenskap eller motsvarande. Även examen i elektroteknik, teknisk fysik eller liknande kommer att beaktas. Vi välkomnar också sökande med förväntad examen inom detta område under 2023, eller i början av 2024.

Du som söker måste vara kunnig inom datavetenskap. Sökanden måste också ha goda programmeringskunskaper, inklusive mjukvarudesign, grundläggande programmeringskoncept samt erfarenhet av Java-programmering eller liknande. Flytande kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. Tidigare erfarenhet av att arbeta med SOA, IoT, SysML, ML, CPS och/eller SoS är värdefullt men inte ett krav

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde februari 2024.

För ytterligare information om tjänsten kontakta:
Cristina Paniagua, Universitetslektor, 0920–493858 (+46 738057580) [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Vid olika tolkningar av den engelska och svenska versionen av denna annons, har den engelska versionen företräde.

Ansökan
Vi föredrar att du ansöker om denna position genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Ansökan bör inkludera CV, personligt brev och kopior av verifierade examensbevis från gymnasiet och universitetet. Märk din ansökan med referensnumret ovan. Din ansökan, inklusive examensbevis, måste vara skriven på engelska eller svenska.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2024
Referensnummer 4894-2023 Visa mindre

PhD Student in Applied Geochemistry

Ansök    Nov 21    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The research subject Applied Geochemistry belongs to the Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, where research and education in the mining, construction and environmental areas contribute to the development of a long-term sustainable society. Applied geochemistry at Luleå University of Technology includes analytical chemistry, isotope geochemistry, environmental forensics and environmental mineralogy. We are now searching for a PhD student in Applied Geochemistry for the study of the geochemical stability of concrete based on mine waste.

Subject description.
Applied Geochemistry comprises studies into the occurrence and mobility of the chemical elements in the environment, with a particular focus on methods to prevent or reduce the environmental impact of mining.

Project description
The project is in collaboration with Building Materials at Luleå University of Technology, SWERIM and IVL and aims to evaluate the geochemical stability of concrete containing waste mainly from the mining industries. The waste with different compositions and properties can affect the geochemical stability of the concrete. The project work includes the characterization of waste and concrete as well as leaching tests of concrete in climate chambers and under field conditions.

Duties
As a PhD student, you are expected to perform both experimental and theoretical work as well as communicate your results at national and international conferences, in scientific journals and with stakeholders and partners in the project. You are expected to be able to plan and conduct both fieldwork and laboratory work in collaboration with colleagues and external partners. Presentation of your work orally and in written form is an important part of the work. In addition, you will have the opportunity to develop the teacher role.

Qualifications
To be eligible for the position, a master’s degree in Geosciences, Natural Resources Engineering, Environmental Science, or equivalent qualifications are required. Good knowledge of English in speech and writing.

Besides good grades in relevant subjects from the undergraduate degree, the following merit criteria will be applied for the position:

- Knowledge and experience from the mining sector

- Good understanding and skills in mineralogy  

- Knowledge and experience of fieldwork in environmental geochemistry

- Good knowledge of Swedish in speech and writing

For further information about a specific subject see; General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years. Teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement Luleå. Starting upon agreement.

For further information about the positions please contact: Lena Alakangas, Professor and Head of Subject (+46) 920-49 13 96, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 15 29 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk,(+46) 920-49 17 92 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Reference number: 4543-2023
Last day of application: 4 December 2023 Visa mindre

Specialpedagog till Tunaskolan F-3

Ansök    Nov 21    Luleå kommun    Specialpedagog
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Tunaskolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 9 samt tre fritidshem. Skolan är belägen på Mjölkudden, ca 2 km från Luleå centrum. Under våren 2020 flyttade vi in i nyrenoverade och fräscha lokaler och dessutom har vi också en fantastisk utemiljö, nära till den vackra naturen och vattnet vid Luleälven. Ett stenkast från skolan ligger också idrottsanläggningen Tunavallen som skolan har möjlighet att nyttja.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog på Tunaskolan kommer du ha en handledande roll och arbeta tillsammans med personal och ledning för att bidra till skolans pedagogiska utveckling. Det finns även tillfällen då du arbetar med elever enskilt och i mindre grupper.

Du ger Tunaskolan spetskompetens inom ämnet specialpedagogik. Målgrupp för ditt uppdrag är elever och arbetslag. Samverkan med arbetslagen kan ske i form av handledning, fortbildning, föreläsningar, kollegialt lärande samt pedagogiska utredningar. Du kommer att ingå i en verksamhet med nära samarbete med övriga professioner inom Elevhälsan.

Inom specialpedagogens arbetsuppgifter förekommer även stöd och förebyggande arbete där du samverkar med socialförvaltningen, BUP, NEP samt civilsamhället runt elevernas närmiljö.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation samt specialpedagogexamen. Det är viktigt att du har goda kunskaper och erfarenhet av elevers behov vid komplicerad inlärning.

Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad kompetens och erfarenhet relaterad till arbetet som specialpedagog samt några års yrkeserfarenhet.
• Kunskaper inom det pedagogiska utredningsspektrumet.
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska.

Arbetet som specialpedagog ställer stora krav på samarbetsförmåga, struktur och organisering samt lyhördhet och analysförmåga. Det är viktigt att du har en god förmåga att kommunicera i uppdraget, både muntligt och skriftligt, i olika sammanhang.

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Doktorand i tillämpad geokemi

Ansök    Nov 21    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, som genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdena bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker nu en doktorand i tillämpad geokemi som vill delta i vår forskning om geokemisk stabilitet av betongen baserat på gruvavfall.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i miljön, med särskilt fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från gruvdrift.

Projektbeskrivning
Projektet är i samarbete med Byggmaterial vid Luleå tekniska universitet, SWERIM och IVL och syftar till att utvärdera geokemisk stabilitet hos betong innehållande avfall främst från gruvindustrin. Avfall med olika sammansättning och egenskaper kan påverka geokemisk stabilitet i betong. Studien avser karakterisering av avfall och betong samt laktester av betong i klimatkammare och under fältförhållanden.

Arbetsuppgifter
Du som doktorand förväntas utföra både experimentellt och teoretiskt arbete samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser, i vetenskapliga tidskrifter och till intressenter och partners i projektet. Du förväntas kunna planera och genomföra både fältarbete och laborationer i samarbete med kollegor och externa partners. Presentation av ditt arbete muntligt och skriftligt är en viktig del av arbetet. Dessutom får du möjlighet att utveckla lärarrollen.

Kompetens och erfarenhet
Behörighetskrav till doktorandtjänsterna är mastersexamen i geovetenskap, civilingenjör Naturresursteknik, miljövetenskap, eller motsvarande kvalifikationer. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Förutom goda studieresultat i relevanta ämnen i grundutbildningen är följande kunskaper och erfarenheter meriterade:

- Kunskap och erfarenhet från gruvsektorn

- God förståelse och färdigheter inom mineralogi

- Kunskaper och erfarenhet av fältarbete inom miljögeokemi

- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

 För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, * Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå och tänkt tillträde efter överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lena Alakangas, Professor tillika ämnesföreträdare 0920–49 13 96, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4543-2023
Sista ansökningsdag: 4 december 2023 Visa mindre

Speciallärare till Tunaskolan F-3

Ansök    Nov 21    Luleå kommun    Speciallärare
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Tunaskolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 9 samt tre fritidshem. Skolan är belägen på Mjölkudden, ca 2 km från Luleå centrum. Under våren 2020 flyttade vi in i nyrenoverade och fräscha lokaler och dessutom har vi också en fantastisk utemiljö, nära till den vackra naturen och vattnet vid Luleälven. Ett stenkast från skolan ligger också idrottsanläggningen Tunavallen som skolan har möjlighet att nyttja.

Vår enhet växer och vi söker därför en kollega till vår speciallärare.

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare på Tunaskolan kommer du att arbeta med elever åk f-3 som behöver extra stöd samt behov av undervisning i svenska som andra språk (vi utformar tjänsten efter din kompetens). Du kommer att samarbeta med övrig skolpersonal, bland annat med andra specialpedagoger/speciallärare samt med övriga kompetenser i elevhälsoteamet.

Specialläraren har även ansvar för utredningar , dokumentation av stödinsatser och uppföljning av åtgärdsprogram. Du kommer även vara delaktig i elevhälsoteamets uppföljnings- och analysarbete och spela en viktig roll i skolans systematiska kvalitetsarbete.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation samt speciallärarexamen. Det är viktigt att du har goda kunskaper och erfarenhet av elevers behov vid komplicerad inlärning.

Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad kompetens och erfarenhet relaterad till arbetet som speciallärare samt några års yrkeserfarenhet.
• Kunskaper inom det pedagogiska utredningsspektrumet.
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska.

Arbetet som speciallärare ställer stora krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och lyhördhet. Det är viktigt att du har en god förmåga att kommunicera i uppdraget, både muntligt och skriftligt, i olika sammanhang.

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Lärare i Ma, Fy och Tk till Bergskolan 7-9

Ansök    Nov 20    Luleå kommun    Ämneslärare, 7-9
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Bergskolan är en 7-9 skola belägen centralt på Bergnäset ca 3 km söder om centrala Luleå. Vi växer i elevantal och skolan har ca 330 elever till höstterminen 2022 (åldern 13 till 16 år) indelade i 13 klasser. På Bergskolan jobbar vi i en digital lärmiljö inom samtliga ämnen och vi arbetar aktivt för att främja relationer, trygghet och öka tillgängligheten för att rusta våra elever på bästa möjliga sätt inför framtiden. När man lär sig mår man bra och mår man bra ökar förutsättningarna att lära sig.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa elever i åk. 7 - 9 i Fy, Tk och matematik. Du arbetar inte ensam utan du kommer att vara del i ett dynamiskt ämnes- samt lärlag som har regelbundna träffar där samarbete och samsyn är ledstjärnor och där vi arbetar tätt med hemmen för bästa resultat. Mentorskap ingår i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation och är behörig för undervisning i Ma, NO- ämnen och teknik åk 7 9, alternativt i något av ämnena.

Vi söker dig som har förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och engagerar både elever och medarbetare. Du varierar din undervisning och du drivs av en vilja att se möjligheter och lösningar. Du är intresserad av IT och det är ett naturligt inslag i ditt dagliga arbete med eleverna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Biträdande universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen hälsa, lärande och teknik, HLT, är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. 

Vi avser att stärka ämneskompetensen inom området engelska med didaktisk inriktning och söker nu en biträdande universitetslektor med kompetens inom forskningsområden som berör språkdidaktik.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar i huvudsak undervisning och forskning inom forskningsområdet Engelska med didaktisk inriktning. Tjänsten innebär även handledning av självständiga arbeten och examinationer av verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogram. I tjänsten ingår även att utveckla ämnesdidaktisk forskning av relevans för lärarutbildning i engelska. I anställningen ingår också kursutveckling, administration samt ett deltagande i institutionens och fakultetens arbete.

I rollen som biträdande universitetslektor kommer du huvudsakligen att arbeta med undervisning i lärarutbildningarna och då främst i ämnet engelska. I arbetsuppgifterna ingår även 30% forskning under två år med rätt till ansökan om att utnämnas till universitetslektor i Engelska med didaktisk inriktning.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som nyligen har avlagt doktorsexamen, eller motsvarande, högst fem år före ansökningstidens utgång.

Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

För behörighet till denna anställning krävs nyligen genomförd eller pågående forskning inom området engelska med didaktisk inriktning. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning 7,5 hp, eller annan motsvarande kompetens, framstående pedagogiska meriter, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet. Den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Gällande bedömningsgrunderna för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid, i prioritetsordning:


• Erfarenhet av forskning och undervisning inom ämnesområdet
• Erfarenhet av undervisning i skolan i relevant ämne (företrädesvis engelska)
• Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt och samverkan med det omgivande samhället

 Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska
• lärarlegitimation eller lärarexamen i engelska, helst med inriktning mot nivå för gymnasieskolan eller annan likvärdig kunskap och erfarenhet.

Du som söker ska ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet med tydlig koppling och relevans för lärarutbildning i engelska. Du har undervisningserfarenhet från högskolesektorn och förmåga att undervisa inom de språkvetenskapliga delarna av engelskämnet och om du dessutom har undervisningserfarenhet i engelska inom både grund- och ämneslärarutbildning ser vi det som meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av att handleda och examinera studenter i verksamhetsförlagd utbildning och i examensarbete. Det är även meriterande om du har erfarenhet av kurs- och programutveckling inom högskolesektorn.

Vi ser gärna att du har forskat inom engelsk språkdidaktik och har publicerat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Vidare ser vi det även som meriterande om du har kompetens och erfarenhet inom våra spetsområden, ordinlärning och skrivutveckling. Det är även meriterande med deltagande i det nationella och internationella forskarsamhället, genom exempelvis konferenser och samarbeten. För tjänsten krävs god förmåga av att använda sig av digitala undervisningsverktyg, digitala forskningsverktyg samt digitala administrativa system.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Bjuhr, avdelningschef och universitetslektor, 0920–491552, [email protected]  
Monica Karlsson, Ämnesföreträdare, [email protected].

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected].

För fullständig annons se Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska eller engelska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 11 december 2023
Referensnummer: 3933–2023 Visa mindre

Resurslärare till Porsöskolan

Ansök    Nov 20    Luleå kommun    Grundlärare, 4-6
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Porsöskolan är en F-6 skola mitt i Porsöns centrum. Skolans vision är att lyfta varje enskild elev så att de bär med sig en tro på sig själva och framtiden. Porsöskolan finns i en unik miljö. På gångavstånd har vi Luleå Tekniska Universitet och Teknikens Hus. Skolan har också naturen in på knuten. Helt nära skolan ligger också kyrkan och affären.

Lärandemiljön på skolan är lugn och trygg. Hos oss finns en tydlighet kring undervisningens innehåll och mål. Skolan har en mycket hög andel behöriga lärare som har lång erfarenhet inte minst av läs- och skrivinlärning. Vi följer noga varje elevs utveckling genom hela skolgången.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa elever i mellanstadiet och i lågstadiet. I mellanstadiet är det so och svenska i samarbete med klassläraren och i lågstadiet är du resurs i matematik och no. Om du dessutom kan ta Hem- och konsumentkunskap ett pass i veckan så är det meriterande. Du har nära samarbete med läraren i klassen och du ingår i arbetslag. Du har, tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, göra bedömningar och uppföljningar av verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har intresse av att arbeta tillsammans med kompetenta pedagoger på Porsöskolan. Du har lärarlegitimation och är behörig lärare. Om du dessutom kan ta Hem- och konsumentkunskap ett pass så är det meriterande. I tjänsten ingår undervisning i flera ämnen samt även en del resurstid som inte är schemalagd. Vi ser också att Du är nyfiken och vi sätter stort värde i förmågan att samverka och samarbeta. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Three PhD Students in Robotics and AI

Ansök    Nov 17    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Robotics and Artificial Intelligence, RAI, subject at the department of Computer Science and Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology, is now looking for three PhD students to contribute to our growing activities. The RAI team is conducting fundamental research in all the aspects of robotics with a specific focus on aerial, space and bioinspired robotics.

Project description              
The vision of RAI is aiming in closing the gap from theory to real life, while the team has a strong expertise in field robotics. Specific application areas of focus are robotics for mines, aerial inspection of aging infrastructure, multi-robotic search and rescue, multi sensorial fusion and multirobot coordination, including multirobot perception, decentralization and mission execution. The RAI team has a strong European participation in multiple R&D&I projects, while RAI is also participating in the DARPA SUB-T challenge with the CoSTAR Team lead by NASA/JPL.

Duties
As a PhD student you will perform research with substantial theoretical and experimental components that should be published in peer-reviewed major international journals and at major conferences. The position will include supervision of MSc and to assist in grant applications from research funding agencies/councils, the EU framework program or the industry. The position might also involve teaching assistance, seminars and presentations.

You will be working in the field of aerial robotics and their activities will be linked with National, European and worldwide R&D Projects.

The research topic is in the area of Robotics and Artificial Intelligence. More specifically, the position will involve dense research activities in the area of designing, experimenting and theoretical control development in the following research areas:

Research Topics:


• Learning-based control for heterogeneous mobile robots
• Reinforcement Learning-based control design for multi-agent systems incorporating safety constraints as part of learning. Envisioned control algorithm needs to incorporate the feature to fill the gap from sim to real implementation.
• Development of the decentralized control strategies for collaborative multi-agent planning and task allocation with for multiple heterogeneous robots enabling coordinated motion.
• Data-driven modelling and control of soft and hybrid robots.

 


• Collaborative spacecraft formation flying

• Vision enabled detection and estimation of pose, mass properties, etc
• Safe risk aware collaborative rendezvous and proximity motion planning
• Multi-agent Cooperative/collaborative task management (fractionated)
• Learning-based motion planning for satellite swarming.
• Intelligent task planning and decision-making for collaborative mission execution. 


• Multi-modal perception and semantic segmentation of the urban environments.

• Semantic segmentation of the urban environments.
• Multiple abstraction layers mapping.
• Large scale collaborative SLAM.
• Scene graph generation. 


• Distributed task planning and navigation for collaborative manipulation.
• Localization in cluttered indoor environments
• Motion planning for non-circular unsymmetric robots
• Distributed task planning for collaborative missions

 


• Quantum Machine Learning for robots

• Learning and reasoning-based navigation
• Distributed intelligence for swarms of robots 


• Green deal

• Loops of circularity
• Green transitionFor further information about a specific subject see general curricula for the Board of the faculty of science and technology

Qualifications
To be qualified for the position, you must have a MSc degree in Electrical or Mechanical Engineering or Computer Science or Agricultural engineering or related subject. Perfect scientific skills with excellence in real life experimentation, as well as very good communication skills are considered as a strong plus. You will represent the group in different occasions, both in Sweden and world-wide, hence very good knowledge in English is a must.

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement Luleå. Starting January 2024.

For more information about the position please contact:
George Nikolakopoulos, Chaired Professor, (+46 ) 920 491298, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46) 920-491529,  [email protected]
OFR-S Lars Frisk,( +46) 920-491792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV with a full description of all the scientific merits of the candidate, motivation letter, list of 2 persons that could provide recommendation for the candidate and copies of verified diplomas from high school and universities. The diplomas must be written in Swedish or English. Your application must be written in English. Mark your application with the reference number below.

Final day to apply: 24 November 2023 
Reference number: 4506-2023 Visa mindre

Tre doktorander inom robotik och AI

Ansök    Nov 17    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och Artificiell Intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu tre doktorander för att bidra till vår växande verksamhet.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning
RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem. 

RAI teamet har ett starkt deltagande i europeiska R&D&I-projekt, samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet, vilket leds av NASA/JPL.

Arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning med experimentella element, som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans, och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt, eller industri.

Som doktorand kommer du att arbeta inom luftburen robotik, och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt.

Forskningsämnet är robotik och artificiell intelligens. Mer specifikt kommer doktorandtjänsterna innehålla forskningsaktiviteter i områden som design, experimentering och teoretisk reglerteknik.


• Inlärningsbaserad kontroll för heterogena mobila robotar
• Kontrolldesign baserad på förstärkninginlärning för multi-agent-system som inkorporerar säkerhetsbegränsningar som en del av inlärningen. Den föreställda kontrollalgoritmen behöver inkludera funktionen för att fylla klyftan mellan simulering och verklig implementation.
• Utveckling av decentraliserade kontrollstrategier för samarbetsbaserad planering och uppgiftsfördelning med flera heterogena robotar som möjliggör koordinerad rörelse.
• Datadriven modellering och kontroll av mjuka och hybridrobotar.

 


• Samarbetsbaserad rymdfarkostformation
• Visionsbaserad detektering och uppskattning av pose, massparametrar, etc.
• Säkerhetsmedveten samarbetsbaserad rendezvous och närhetsrörelseplanering.
• Samarbetsbaserad/fleragent uppgiftshantering (fraktionerad).
• Inlärningsbaserad rörelseplanering för satellitsvärmar.
• Intelligent uppgiftsplanering och beslutsfattande för samarbetsbaserad uppdragsutförande.

 


• Multi-modal uppfattning och semantisk segmentering av stadsmiljöer.
• Semantisk segmentering av stadsmiljöer.
• Kartläggning av flera abstraktionslager.
• Storskalig samarbetsbaserad SLAM (simultaneous localization and mapping).
• Generering av scengraf.

 


• Distribuerad uppgiftsplanering och navigering för samarbetsbaserad manipulation.
• Lokalisering i stökiga inomhusmiljöer.
• Rörelseplanering för icke-cirkulära osymmetriska robotar.
• Distribuerad uppgiftsplanering för samarbetsbaserade uppdrag.

 


• Kvantsmaskininlärning för robotar
• Navigering baserad på inlärning och resonemang.
• Distribuerad intelligens för robotsvärmar.

 


• Grönt avtal
• Cirkularitetscykler
• Grön omställning

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik, eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och förträfflighet inom experimentell forskning, samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.

För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, (+46) 920 491 298, [email protected].

Fackliga representanter:
SACO-S Kjell Johansson [email protected] (+46) 920-491529
OFR-S Lars Frisk, [email protected] (+46) 920-491792

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 24 november 2023
Referensnummer:4506–2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i processmetallurgi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Processmetallurgi tillhör avdelningen för mineralteknik och metallurgi vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Avdelningen utgörs förutom av processmetallurgi även av ämnet mineralteknik. Vid avdelningen bedrivs forskning och utbildning inom processmetallurgi och mineralteknik samt återvinning av mineral och metaller ur restprodukter.

Vi har nu ett behov av att stärka bemanningen inom såväl forskning som grundutbildning. Ämnet har en idag en stark profil inom processmetallurgi där ett område som utvecklas på senare tid är bestämning av termodynamiska egenskaper samt egenskaper inom fysikalisk kemi. Vi ser därför ett behov av en biträdande lektor som tillsammans med seniora forskare kan fortsätta utveckla området. Därutöver förväntas utbildningsvolymen öka för ämnet processmetallurgi såväl för pågående civilingenjörsprogram, som för uppdragsutbildning för avnämare såsom svensk basindustri. 

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att medverka i en rad olika forskningsprojekt som genomförs vid ämnet. Befattningen omfattar framför allt experimentell forskning relaterat till utvinning och återvinning av metaller och restprodukter. Du förutsätts vidare medverka i handledning av studenter på såväl civilingenjörsutbildning som forskarutbildningen samt att medverka i grundutbildningen.

Du förväntas även delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och över hela världen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet inom det specifika forskningsämnet

* Erfarenhet av reologimätningar vid höga temperaturer

* Erfarenhet av undervisning

* Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning)

           - Goda kunskaper i svenska som engelska, både i tal och skrift

           - Kunna undervisa på svenska

           - Erfarenhet av användning av HT-CLSM (Konfokalmikroskop)

            - Erfarenhet av forskningsprojekt med industripartner

           - God initiativ- och samarbetsförmåga med kollegor och projektpartners

           - Förmåga att samverka med det omgivande samhället

           - Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tills vidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)


• Att ha visat vetenskaplig kompetens genom publikation-/er i vetenskapliga tidskrifter
• Att aktivt ha bidragit till grundutbildningen inom ämnet
• Att ha agerat som biträdande handledare för minst en doktorand inom ämnet
• Att tagit ansvar för laborativ infrastruktur och laboratoriemiljö inom ämnet

Information
Tjänstgöringsort: Luleå Tänkt tillträde: Enligt överenskommelse

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Andreas Lennartsson, 0920-49 2379, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2023-12-22
Referensnummer:4879-2023 Visa mindre

PhD student in Electronic Systems with focus on electrodynamic modeling

Ansök    Nov 16    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.At the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, the university has brought together research and education in electrical engineering, space technology, computer and systems science. We are now looking for a PhD student who can contribute to our growing business in electrodynamic calculations at the EISLAB division. We carry out research in the areas of electronic systems, machine learning and cyber-physical systems. The electronics systems group focuses on electrodynamic simulation, electronics design, and measurement technology. The research and teaching conducted is supported by high-quality infrastructure with state-of-the-art laboratories for electromagnetic compatibility, microelectronics and photoacoustics. We are now looking for a PhD student who can contribute to our growing activities.

Subject description
Electronic systems include electronics design, measurement technology and electromagnetic compatibility for control, monitoring and instrumentation of technical processes and systems, with close connection to applications and applied research.

Project description
The field of electrodynamic calculations is developing rapidly, driven by advances in both technology and research. Trends and applications that are prominent include those related to simulation of 5G systems, biomedical applications to simulate electromagnetic fields in human tissue, metamaterials for the design of materials with unique electromagnetic properties not found in nature and electromagnetic compatibility for electronics systems, IoT systems, electric vehicles and an electrification of the vehicle fleet. The subject is of very great importance for the green transition related to society's electrification.

We are now looking for PhD students who, together with the support of our team of researchers, want to develop into independent researchers in this field. We have several different project opportunities and orientations within electrodynamic calculations and these applications. Our background and academic excellence lies in integral equation based solutions, ex PEEC that is similar to the Method of moments, of electromagnetic problems. We use established tools but perform the majority of the scientific work in own software based on Matlab or C++. We welcome the applicants to propose a suitable project or area that is of interest and that fits our described profile. Then the specific direction can be guided to some extent according to the applicant's background and interests. As a doctoral student, you will have a close collaboration with researchers and staff at the university as well as with experts in electrodynamic simulation and modeling in Sweden and internationally. If there is interest, parts of your time as a doctoral student can be spent with one or more of our international collaboration partners.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Your qualifications
We are looking for committed people who have:
- A solid educational background, civilingenjör or master's degree or equivalent, in electrical engineering, physics or related fields.
- Knowledge of programming in MATLAB, C/C++ or Python.
- A foundation in electromagnetic theory and numerical methods that emphasizes your problem-solving skills.
- Effective communication skills to convey complex ideas with clarity and impact.

For further information on doctoral education see, Syllabus for education in engineering materials. 

Further information
A position as PhD student is time limited to 4 years, teaching and other departmental duties may apply up to 20 % of full time. The position is placed on campus Luleå. Admission date by agreement. 

For further information you may contact:
Jonas Ekman, Professor and Head of subject (+ 46 )920-49 2828  [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected].

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 7 December, 2023
Reference number: 4898-2023 Visa mindre

Elevassistent till anpassad gymnasieskola i Luleå

Ansök    Nov 16    Luleå kommun    Elevassistent
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

I centrala stan finns Luleå Gymnasieby som är ett campusområde som samlar de flesta kommunala gymnasieutbildningarna med nästan 2300 elever. Eleverna i Luleå Gymnasieby skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för arbetslivet och som samhällsmedborgare i övrigt.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten innebär att du under skoltid stödjer eleverna och arbetar för att skapa en så tillgänglig skolsituation som möjligt genom att anpassa lärmiljön för eleven i samverkan med undervisande lärare. Före och efter skolans slut arbetar du på Ungdomsfritids LSS. Du samverkar med arbetslaget under och efter skoldagen där ni planerar och genomför olika aktiviteter med utgångspunkt från elevens lärande och gällande styrdokument.

Du har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas och jobbar mot att alla eleven ska nå kunskapsmålen, utvecklas som individ och att eleven ska känna att skolan ger en känsla av sammanhang. Du tar ansvar för och är lyhörd för varje elevs förutsättningar, behov samt elevens nyfikenhet, intresse och lärande. Du kommer att tillhöra den anpassade gymnasieskolans Individuella program som finns på kvarteret Örnen och kvarteret Kungsfågeln, Luleå gymnasieskola.

KVALIFIKATIONER
Du har god förmåga att kommunicera och samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är en ansvarstagande och trygg person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du kan leda och organisera ditt arbete i samarbete med kollegorna i ditt arbetslag, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven.

Du ska ha kunskaper i och erfarenheter av att jobba med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du ska också ha kunskaper i och erfarenheter av att jobba med Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Du är flexibel i ditt sätt att möta nya situationer, har god förmåga att läsa av situationer samt har kunskaper i lågaffektivt bemötande.

Det är meriterande med dokumenterad erfarenhet av arbete i inom anpassade skolformer samt LSS korttidstillsyn (ungdomsfritids LSS).

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tillträde 2023-12-04 eller enligt överenskommelse.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå!

Om du erhåller tjänsten ska du kunna visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Doktorand i elektroniksystem med fokus på elektrodynamiska beräkningar

Ansök    Nov 16    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vid Institutionen för system- och rymdteknik har universitetet samlat forskning och utbildning inom elektroteknik, rymdteknik, data- och systemvetenskap. Vi söker nu en doktorand som kan bidra till vår växande verksamhet inom elektrodynamiska beräkningar vid avdelningen EISLAB. Vi utför forskning inom områdena elektroniksystem, maskininlärning och cyberfysiska system. Gruppen för elektroniksystem fokuserar på elektrodynamiska beräkningar och simuleringar, elektronikdesign och mätteknik. Forskningen och undervisningen som bedrivs är understödd av högkvalitativ infrastruktur med toppmoderna laboratorium för elektromagnetisk kompatibilitet, mikroelektronik och fotoakustik.

Ämnesbeskrivning
Elektroniksystem omfattar elektronikdesign, mätteknik och elektromagnetisk kompatibilitet för styrning, övervakning och instrumentering av tekniska processer och system, med nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Projektbeskrivning
Området elektrodynamiska beräkningar utvecklas snabbt, drivet av framsteg inom både teknik och forskning. Trender och tillämpningar som är framträdande är bland annat relaterade till simulering av 5G-system, biomedicinska applikationer för att simulera elektromagnetiska fält i mänsklig vävnad, metamaterial för design av material med unika elektromagnetiska egenskaper som inte finns i naturen och elektromagnetisk kompatibilitet för elektroniksystem, IoT-system, elektriska fordon och en elektrifiering av fordonsflottan. Ämnet är av mycket stor vikt för den gröna omställningen relaterat till samhällets elektrifiering.

Vi söker nu doktorander som tillsammans med stöd av vårt team av forskare vill utvecklas till självständiga forskare inom detta område. Vi har flertalet olika projektmöjligheter och inriktningar inom elektrodynamiska beräkningar och dessa applikationer. Vår bakgrund och akademiska excellens ligger i integralekvationsbaserade lösningar, ex PEEC och momentmetoden, av elektromagnetiska problem. Vi använder etablerade verktyg men utför majoriteten av det vetenskapliga arbetet i egenutvecklade programvaror baserade på Matlab eller C++. Vi välkomnar de sökande att själv föreslå ett lämpligt projekt eller område som är av intresse och som passar in i vår beskrivna profil. Då kan den specifika inriktningen till viss del styras efter den sökandes bakgrund och intresse. Som doktorand kommer du ha ett nära samarbete med forskare och personal vid universitetet samt med experter på elektrodynamisk simulering och modellering i Sverige och internationellt. Finns intresse så kan delar av din tid som doktorand genomföras hos någon eller några av våra internationella samverkansparter.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker engagerade personer som har:
- En gedigen utbildningsbakgrund, civilingenjörs- eller masterexamen eller motsvarande, inom elektroteknik, fysik eller relaterade områden.
- Kunskaper i kodningsspråk som MATLAB, C/C++ eller Python.
- En grund i elektromagnetisk teori och numeriska metoder som understryker din problemlösningsförmåga.
- Effektiv kommunikationsförmåga för att förmedla komplexa idéer med tydlighet och genomslagskraft.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tilltänkt tillträde enligt överenskommelse.

För mer information vänligen kontakta Jonas Ekman, professor och ämnesföreträdare 0920-49 2828, [email protected].

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected].

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska och kliniska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattningar, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete. En komplett publikationslista, en sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida) och kopior av verifierade examensbevis ska bifogas ansökan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer: 4898–2023
Sista ansökningsdag: 7 december 2023 Visa mindre

Barnskötare till Förskolan Gnistan

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Förskolan Gnistan ligger i byn Rutvik, ca 10 minuters resväg med bil från Luleå centrum, med närhet till skog och ängar. Vi bedriver vår verksamhet i två olika byggnader ett stenkast ifrån varandra. Barnen är fördelade i åldersnära grupper yngre barn, mellanbarn och äldsta barn.

Förskolan Gnistans verksamhet präglas av våra värdeord, mångfald, lust och fantasi. Förskolan arbetar i ett för huset, gemensamt tema. Pedagogerna möter barnen i mindre grupper och utmanar barnen, genom många olika uttryckssätt. Vår kunskapssyn är att barn lär genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själva och tillsammans med andra. Verksamheten präglas av medforskande pedagoger som är nyfikna på barnens tankar och utvecklar vår verksamhet tillsammans med barnen.

På vår arbetsplats är det viktigt att alla mår bra och känner att de har en värdefull roll. Detta gäller både barn och vuxna. Vi tycker att det är viktigt med en tillåtande arbetsplatskultur och vi är måna om att finnas där för varandra, både i arbetslagen samt i hela huset.

Vi söker en barnskötare för ett vikariat under vårterminen, kan det vara du?


ARBETSUPPGIFTER
Som barnskötare har du en viktig roll i arbetslaget, där du tillsammans med kollegorna skapar en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska vara förtrogen med förskolans läroplan. Självständigt och tillsammans med förskollärare omsätter du förskolans läroplan i praktiken och stöttar barnen i deras lärande genom lek och omsorg. Enskilt samt tillsammans med kollegorna deltar du i planering, uppföljning och utvärdering av verksamhetens arbete. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har slutbetyg från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram alternativt har du barnskötarutbildning. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av att arbeta i förskola.

Vi ser gärna att du har relevanta ämnes-/områdeskunskaper utifrån läroplanens mål och att du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Du har kunskaper i estetiska lärprocesser och att utemiljön och rörelse är en viktig del av verksamheten. Det är en fördel om du ser IT som en naturlig del i arbetet tillsammans med barnen och som ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Saknar du barnskötarexamen men har erfarenhet av arbete i förskolan är du ändå välkommen med din ansökan.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Barnskötare till Förskolan Gnistan

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Förskolan Gnistan ligger i byn Rutvik, ca 10 minuters resväg med bil från Luleå centrum, med närhet till skog och ängar. Vi bedriver vår verksamhet i två olika byggnader ett stenkast ifrån varandra. Barnen är fördelade i åldersnära grupper yngre barn, mellanbarn och äldsta barn.

Förskolan Gnistans verksamhet präglas av våra värdeord, mångfald, lust och fantasi. Förskolan arbetar i ett för huset, gemensamt tema. Pedagogerna möter barnen i mindre grupper och utmanar barnen, genom många olika uttryckssätt. Vår kunskapssyn är att barn lär genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själva och tillsammans med andra. Verksamheten präglas av medforskande pedagoger som är nyfikna på barnens tankar och utvecklar vår verksamhet tillsammans med barnen.

På vår arbetsplats är det viktigt att alla mår bra och känner att de har en värdefull roll. Detta gäller både barn och vuxna. Vi tycker att det är viktigt med en tillåtande arbetsplatskultur och vi är måna om att finnas där för varandra, både i arbetslagen samt i hela huset.

Vi söker en barnskötare till Förskolan Gnistan, kan det vara du?


ARBETSUPPGIFTER
Som barnskötare har du en viktig roll i arbetslaget, där du tillsammans med kollegorna skapar en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska vara förtrogen med förskolans läroplan. Självständigt och tillsammans med förskollärare omsätter du förskolans läroplan i praktiken och stöttar barnen i deras lärande genom lek och omsorg. Enskilt samt tillsammans med kollegorna deltar du i planering, uppföljning och utvärdering av verksamhetens arbete. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har slutbetyg från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram alternativt har du barnskötarutbildning. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av att arbeta i förskola.

Vi ser gärna att du har relevanta ämnes-/områdeskunskaper utifrån läroplanens mål och att du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Du har kunskaper i estetiska lärprocesser och att utemiljön och rörelse är en viktig del av verksamheten. Det är en fördel om du ser IT som en naturlig del i arbetet tillsammans med barnen och som ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.


ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Förskollärare till Förskolan Gnistan

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Förskolan Gnistan ligger i byn Rutvik ca 10 minuters resväg med bil från Luleå centrum med närhet till skog och ängar. Vi bedriver vår verksamhet i två olika byggnader ett stenkast ifrån varandra. Barnen är fördelade i åldersnära grupper yngre barn, mellanbarn och äldsta barn.

Förskolan Gnistans verksamhet präglas av våra värdeord, mångfald, lust och fantasi. Förskolan arbetar i ett för huset, gemensamt tema. Pedagogerna möter barnen i mindre grupper och utmanar barnen, genom många olika uttryckssätt. Vår kunskapssyn är att barn lär genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själva och tillsammans med andra. Verksamheten präglas av medforskande pedagoger som är nyfikna på barnens tankar och utvecklar vår verksamhet tillsammans med barnen.

På förskolan Gnistan lägger vi stor vikt vid att skapa forum där vi har möjlighet att utvecklas tillsammans. Vi har en organisation där vi en gång i månaden möts i ett pedagogiskt forum, där vi bland annat bearbetar aktuell forskning. Handledning och reflektionstid tillsammans med pedagogista ingår också i vår organisation.
På vår arbetsplats är det viktigt att alla mår bra och känner att de har en värdefull roll. Detta gäller både barn och vuxna. Vi tycker att det är viktigt med en tillåtande arbetsplatskultur och vi är måna om att finnas där för varandra, både i arbetslagen samt i hela huset.

Vi söker en förskollärare för ett vikariat under vårterminen ev. längre, kan det vara du?


ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet.

Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du har erfarenhet av dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete och är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns utveckling och lärande. Du är nyfiken på och kunnig kring barns lärande och är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Två Barnskötare till Förskolan Gnistan

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Förskolan Gnistan ligger i byn Rutvik, ca 10 minuters resväg med bil från Luleå centrum, med närhet till skog och ängar. Vi bedriver vår verksamhet i två olika byggnader ett stenkast ifrån varandra. Barnen är fördelade i åldersnära grupper yngre barn, mellanbarn och äldsta barn.

Förskolan Gnistans verksamhet präglas av våra värdeord, mångfald, lust och fantasi. Förskolan arbetar i ett för huset, gemensamt tema. Pedagogerna möter barnen i mindre grupper och utmanar barnen, genom många olika uttryckssätt. Vår kunskapssyn är att barn lär genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själva och tillsammans med andra. Verksamheten präglas av medforskande pedagoger som är nyfikna på barnens tankar och utvecklar vår verksamhet tillsammans med barnen.

På vår arbetsplats är det viktigt att alla mår bra och känner att de har en värdefull roll. Detta gäller både barn och vuxna. Vi tycker att det är viktigt med en tillåtande arbetsplatskultur och vi är måna om att finnas där för varandra, både i arbetslagen samt i hela huset.

Vi söker två barnskötare för ett vikariat under vårterminen, kan det vara du?


ARBETSUPPGIFTER
Som barnskötare har du en viktig roll i arbetslaget, där du tillsammans med kollegorna skapar en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska vara förtrogen med förskolans läroplan. Självständigt och tillsammans med förskollärare omsätter du förskolans läroplan i praktiken och stöttar barnen i deras lärande genom lek och omsorg. Enskilt samt tillsammans med kollegorna deltar du i planering, uppföljning och utvärdering av verksamhetens arbete. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har slutbetyg från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram alternativt har du barnskötarutbildning. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av att arbeta i förskola.

Vi ser gärna att du har relevanta ämnes-/områdeskunskaper utifrån läroplanens mål och att du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Du har kunskaper i estetiska lärprocesser och att utemiljön och rörelse är en viktig del av verksamheten. Det är en fördel om du ser IT som en naturlig del i arbetet tillsammans med barnen och som ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Saknar du barnskötarexamen men har erfarenhet av arbete i förskolan är du ändå välkommen med din ansökan.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.


ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

förskollärare till Kideus

Kideus är en fri förskola som ligger på Campusområdet i direkt anslutning till Luleå tekniska universitet och Teknikens hus. Här erbjuder vi barnen en trygg, kreativ och utforskande miljö. Vi har fem avdelningar på vår förskola med inriktning engelska, teknik och natur som inriktning. Vår förskola sätter barnens upptäckande, leklust och experimenterande i fokus och vi strävar efter att ge barnen en rolig och stimulerande miljö oavsett ålder eller bakgrund.... Visa mer
Kideus är en fri förskola som ligger på Campusområdet i direkt anslutning till Luleå tekniska universitet och Teknikens hus. Här erbjuder vi barnen en trygg, kreativ och utforskande miljö. Vi har fem avdelningar på vår förskola med inriktning engelska, teknik och natur som inriktning. Vår förskola sätter barnens upptäckande, leklust och experimenterande i fokus och vi strävar efter att ge barnen en rolig och stimulerande miljö oavsett ålder eller bakgrund.
Just nu växer vi så det knakar och behöver därför utöka vårt fantastiska team med en person. Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du är professionell och vill vara med och bidra med dina kompetenser för att utveckla verksamheten vidare. Även du som är utbildad barnskötare med mycket erfarenhet är välkommen att söka.
Du har ett positivt förhållningssätt och kan självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med att utveckla förskolan utifrån läroplanens mål. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med bra sammanhållning. För oss är det viktigt att vi bryr oss om, och tar hand om varandra, och vi samarbetar även mellan avdelningarna. Vi har en välplanerad verksamhet som dokumenteras, analyseras och utvärderas löpande i digital form. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för barnens lärande. Visa mindre

Forskare i biokemisk processteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskargruppen inom biokemisk processteknik ansvarar för ett mångsidigt laboratorium med nyckelkompetenser för biobaserade produkter och processer som omfattar förbehandling av biomassa, fraktionering, jäsning, konverteringsprocesser, grön kemi, uppströms- och nedströmsprocesser. Forskningsämnet är en del av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser med ca 350 anställda.

Biokemisk processteknik utvecklar integrerade processer som kombinerar bioteknik och kemi för att producera livsmedel, kemikalier, läkemedel och energibärare. Speciellt fokuserar ämnet på att använda biobaserade råvaror (såsom skogsrester) och utveckla processer för bioraffinaderier. Ämnet består av 12 seniora forskare och flera doktorander.

Ämnesbeskrivning
Biokemisk processteknik fokuserar på biokemiska processer för produktion och förädling av kemikalier, bränslen och material från biomassa.

Projektbeskrivning
Projektet handlar främst om specialisering inom utveckling av mikrobiella bränsleceller och bioelektroniska system med bioelektrisk syntes för att delta i våra pågående forskningsaktiviteter inom omvandling av CO2 till kemikalier.

Arbetsuppgifter
Som forskare kommer du att vara ansvarig för att planera, organisera och utföra det experimentella arbetet för att uppnå de mål som ställts inom våra forskningsprojekt. Du kommer också att vara ansvarig för att analysera experimentdata och presentera dem i vetenskapliga publikationer. Som forskare förväntas du delta i handledningen av doktorander. Mer specifikt kommer du att arbeta och optimera mikrobiell elektrokemisk syntes för CO2-omvandling till kemikalier.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som forskare krävs doktorsexamen i bioteknik, mikrobiologi, miljöteknik eller relevant område. En stark bakgrund inom området bioelektrokemisk elektrosyntes krävs. Detta bör finnas dokumenterat i peer-reviewed granskade vetenskapliga publikationer.

Vi letar efter en mycket motiverad person med ett starkt intresse för forskning och som har goda strukturerade arbetsvanor. Du ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett lag. God observations- och kommunikationsförmåga är avgörande med en mycket god förmåga att behärska engelska både muntligt och skriftligt.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under ett år. Tillsättning så snart som möjligt, men senast mars 2024. Tjänstgöringsort är Luleå.

För mer information, vänligen kontakta biträdande professor Leonidas Matsakas, 0920–493043, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Du ansöker genom att använda länken nedan. Ansökan ska innehålla ett personligt brev samt CV och verifierad universitetsexamen. Markera din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan och examensbeviset måste skrivas på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 7 december 2023
Referensnummer: 4809-2023 Visa mindre

PhD student position for AI Factory in Operation and maintenance

Ansök    Nov 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Asset management, operation and maintenance is a rapidly growing research area as it is recognised as an important enabler for the business performance of industries worldwide. For many industries maintenance costs are one of the biggest individual cost items. Effective maintenance can generate income for the industry through better facility utilisation and higher availability. Through well-planned maintenance, external and internal operational risks can also be controlled and minimised.

Subject description
Operation and Maintenance Engineering deals with the development of methodologies, models and tools to ensure high system dependability and efficient and effective maintenance processes for both new and existing systems.

Project description
In this position, you will mainly be working on one of our research projects called ‘AI Factory /RAILWAY’, which focuses on research related to Industrial AI and eMaintenance in the railway domain. The project has a specific focus on Machine Learning, Transfer Learning, Deep Learning, Natural Neural Network, Spiking Neural, Graph technology, and quantum computing.

This project will contribute to increased utilisation of AI, digitalisation, quantisation of the railway industry, by conducting research within:


• Industrial AI
• Operation & maintenance
• eMaintenance
• Digital Twin
• Nowcasting and forecasting
• Machine Learning
• Deep Learning
• Big Data
• Cloud/edge Computing
• Quantum computing
• Graph technology

The project will be carried out in close collaboration with representatives from the railway industry and academia. The work will be carried out in a project form.

Duties
You as a PhD student will be working in the research team of Industrial AI and eMaintenance. In this position, you will also contribute to further developing our research concept and technology platform of ‘AI Factory’ and enhance the capabilities in our lab ‘eMaintenance LAB’.

The work will include:


• Studies of relevant theoretical frameworks.
• Mapping needs and requirements from an industrial perspective.
• Identify and analyse gaps in industrial and academic contexts.
• Design of solutions, ink. methodologies, technologies, and tools.
• Development of AI algorithms, tools, and solutions using methods including but not limited to mathematical programming, metaheuristics, robust optimisation, and stochastic optimisation.
• Publication in academic journals and conferences.
• Participating as a lecturer and assistant in the Division’s courses.

Qualifications


• You as a PhD student must have an MSc in maintenance and operation engineering, data science, computer science, or equivalent.
• You should also have good knowledge of AI, computer science, cloud computing, and software engineering.
• We are looking for an active person interested in research studies.
• To communicate within the projects and with different stakeholders, we require you to master Swedish, in speeches and in writing, and have good knowledge of speech and writing in English.
• Experience in the railway industry.
• A background and experience in building mathematical models, optimisation methods, and simulation techniques, but also an interest in metaheuristics, statistics, and machine learning.
• You should be proficient in programming languages such as Python and C#, and their associated libraries and packages.
• You should be proficient in graph technology.
• You should be proficient in quantum development toolkits such as Q#, Qiskit, and Cirq.
• Domain knowledge of the railway industry is meritorious.
• Experience of Azure environment and platform and Azure AI services and is meritorious.

 

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting date: 1 January 2024

For further information about the position, please contact: Ramin Karim, Professor, (+46) 920-49 2344, [email protected] 

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In the case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: 10 December 2023
Reference number: 4835-2023 Visa mindre

Doktorand för AI Factory i drift- och underhållsteknik

Ansök    Nov 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Tillgångsförvaltning, drift och underhåll är ett snabbt växande forskningsområde eftersom det är erkänt som en viktig möjliggörare för verksamhetens resultat av industrin över hela världen. För många branscher är underhållskostnader en av de största enskilda kostnadsposterna. Effektivt underhåll kan generera intäkter för industrin genom bättre anläggningsutnyttjande och högre tillgänglighet. Genom välplanerat underhåll kan även externa och interna operativa risker kontrolleras och minimeras.

Ämnesbeskrivning
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar.

Projektbeskrivning
Detta projekt kommer att bidra till ökat utnyttjande av AI, digitalisering, kvantisering av järnvägsindustrin, genom att bedriva forskning inom:


• Industriell AI
• Drift & underhåll
• e-underhåll
• Digital tvilling
• Nucasting och prognostisering
• Maskininlärning
• Djupinlärning
• Stora datamängder
• Moln-/edge computing
• Quatum computing
• Grafteknik

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med representanter från järnvägsindustrin och akademin. Arbetet kommer att utföras i projektform.

Arbetsuppgifter
Du som doktorand kommer att arbeta i forskargruppen för industriell AI och eMaintenance. I denna position kommer du också att bidra till att vidareutveckla vårt forskningskoncept och teknologiplattform för 'AI Factory' och förbättra kapaciteten i vårt labb 'eMaintenance LAB'.

Arbetet kommer att omfatta:


• Studier av relevanta teoretiska ramverk.
• Kartläggning av behov och krav ur ett industriellt perspektiv.
• Identifiera och analysera luckor i industriella och akademiska sammanhang.
• Design av lösningar, bläck. metoder, tekniker och verktyg.
• Utveckling av AI-algoritmer, verktyg och lösningar med hjälp av metoder inklusive men inte begränsat till matematisk programmering, metaheuristik, robust optimering och stokastisk optimering.
• Publicering i vetenskapliga tidskrifter och konferenser.
• Deltar som föreläsare och assistent i avdelningens kurser.

Kvalifikationer


• Du som söker måste ha en civilingenjörsexamen i underhålls- och driftteknik, datavetenskap, datavetenskap eller motsvarande.
• Vi söker en aktiv person som är intresserad av forskningsstudier.
• Du ska ha goda kunskaper i grafteknik.
• För att kunna kommunicera inom projekten och med olika intressenter kräver vi att du behärskar svenska, i tal och skrift, samt har goda kunskaper i tal och skrift på engelska.
• Erfarenhet från järnvägindustrin.
• En bakgrund och erfarenhet av att bygga matematiska modeller, optimeringsmetoder och simuleringstekniker, men också ett intresse för metaheuristik, statistik och maskininlärning.
• Du bör vara skicklig i programmeringsspråk som Python och C# och deras tillhörande bibliotek och paket.
• Du bör vara skicklig i kvantutvecklingsverktyg som Q#, Qiskit och Cirq.
• Du bör också ha goda kunskaper om AI, datavetenskap, cloud computing och mjukvaruteknik.
• Domänkunskap om järnvägsbranschen är meriterande.
• Erfarenhet av Azure-miljö och plattform samt Azure AI-tjänster och är meriterande.

Information
Anställningen som doktorand är begränsad till 4 år, undervisning och andra institutionsuppgifter kan tillsättas med max 20%. Placering: Luleå. Tänkt tillträde 2024-01-01

För ytterligare information om tjänsten, kontakta: Ramin Karim, Professor, 0920-49 2344, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Vid olika tolkningar av de engelska och svenska versionerna av detta pressmeddelande har den svenska versionen företräde. 

Ansökan
Vi föredrar att du ansöker om denna tjänst genom att klicka på knappen Ansök nedan.  Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och kopior av verifierade examensbevis från gymnasiet och universiteten. Markera din ansökan med referensnumret nedan. Din ansökan, inklusive examensbevis, ska vara skriven på engelska eller svenska.

Sista ansökningsdag:  10 december 2023
Referensnummer: 4835–2023 Visa mindre

Postdoktor i cyberfysiska system

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen EISLAB vid institutionen för system- och rymdteknik bedriver forskning inom ämnena cyberfysiska system, elektroniksystem och maskininlärning. EISLAB är involverad i flera stora europeiska projekt för distribuerad systemkonstruktion med fokus på IoT, system av system (SoS) och cyberfysiska system (CPS). Aktuella exempel inkluderar Arrowhead fPVN (42 partners, från 11 länder i Europa) och AIMS5.0 (53 partners i Europa, större industrier, små och medelstora industrier, forskningsorganisationer och universitet).

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Infinion, Bosch, Philips, Ericsson, Volvo, Scania, Boliden, SSAB, LKAB, ABB, SKF och ledande internationella universitet. Ett viktigt resultat är mjukvaruramverket Eclipse Arrowhead för industriell automation som har ett brett stöd av europeisk industri.

Ämnesbeskrivning
Cyberfysiska system fokuserar på integrerad mjukvaru- och applikationsarkitekturer med implementeringar av i hög grad distribuerade inbyggda system som interagerar med varandra och deras omgivning för att möjliggöra säkra, målstyrda, autonoma och utvecklingsbara lösningar.

Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta med några av följande områden inom CPS:


• Datadrivna lösningar och maskininlärning (ML) för automatisering och generell förbättring av industriella maskiner och processer.
• Miljöer för utveckling av datadrivna lösningar, aka AI-gym.
• Servitisering i distribuerade system, inklusive traditionella och hybrida AI-system.
• Virtualisering i beräkningskontinuumet för flexibla, robusta, säkra och anpassningsbara distribuerade och tjänsteorienterade system.
• Säkerhet, underbeviljande och åtkomstkontroll inom industriell IoT och CPS.
• Skalbar och säker digital twinning i industriell kant till moln.
• Decentraliserade system i allmänhet, inklusive blockkedjeteknik.

Arbetet kommer att bedrivas som delar av nationella eller europeiska projekt med industriella partners. Dessa projekt syftar till att ytterligare digitalisera den europeiska industrin, där EISLAB kommer att ansvara för CPS-intelligens-, IoT- och SoS-automationsarkitekturerna samt användningen av AI och Machine Learning (ML). Riktade resultat inkluderar akademiska artiklar och bidrag med öppen källkod, till exempel, för Eclipse Arrowhead.

Projekt involverar vanligtvis arbete med både akademiska och industriella partners i Europa. Därför är samarbete med mjukvaru- och automationsindustrin i form av både framtida produktägare och användare en nyckelfaktor för framgången för dessa projekt. I detta kommer du att arbeta nära andra forskare och doktorander vid Luleå tekniska universitet.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär vanligtvis att arbeta i samarbete med både akademi och industripartners i Europa. Samarbete med industrin i form av både framtida produktägare och användare är därför viktigt och innefattar ett nära samarbete med mjukvaru- och automationsbranschen. I detta kommer du att arbeta nära andra LTU-forskare och ta del av handledningen av doktorander. Tjänsten omfattar främst arbete i forskningsprojekt. Även undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår.

Innehavaren av tjänsten förväntas bidra i:


• Forskning inom finansierade projekt i samarbete med andra seniora forskare vid EISLAB samt doktorander och civilingenjörsstudenter.
• Finansieringsverksamhet definierad i samarbete med ordförande professor och avdelningschef.
• Utbildning vid högskolan på ingenjörs-, anläggnings- och forskarutbildningsnivåer, undervisning och handledning.
• Bidra till ett sunt och framåtblickande arbetsklimat på avdelningen EISLAB, SRT och Luleå tekniska universitet.

Kvalifikationer
För att vara behörig sökande krävs att du som sökande har doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom CPS, datadrivna lösningar, och maskininlärning (ML), distribuerade datasystem, datavetenskap, digitalisering/automationssystem eller liknande. I första hand bör beaktas att doktorsexamen har avlagts i högst tre år före ansökningstidens utgång.

Du måste vara skicklig inom datavetenskap och ha goda programmeringskunskaper, inklusive mjukvarudesign, grundläggande programmeringskoncept samt erfarenhet av programmering. Tidigare erfarenhet av att arbeta med tillämpad maskininlärning (ML), IoT, CPS och/eller SoS är meriterande men inget krav. Flytande i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav.

Erfarenhet av internationellt forskningssamarbete, undervisning på universitetsnivå på svenska och engelska samt goda programmeringskunskaper är meriterande för tjänsten.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde 2024-02-01.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Ulf Bodin, 0920-49 3036, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 7 december 2023
Referensnummer: 4860–2023 Visa mindre

Lärare i tyska och svenska

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Råneskolan F-9 med ca 360 elever ligger centralt i Råneå, 35 km norr om Luleå, ett samhälle som har mycket som berikar skolarbetet. Skolan har i sin omedelbara närhet sporthall, badhus, utomhusbad, aula för musik och teater, fotbollsplaner, tennisbana, ishockeyplan och rekreationsområden vid den fantastiska Råneälven. Råneskolan är en skola där alla känner alla och det råder stor trivsel. Vi har även under en treårs period höjt våra meritvärden från 210 till 231 meritpoäng – vi är således inne i en spännande utvecklingsresa som vi vill dela med dig.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa i tyska i årskurserna 6-9 och även i svenska i några grupper i årskurserna 7-9.

Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och följer upp elevernas studieresultat. Mentorskap ingår i tjänsten. Vi söker dig som ser det som en självklarhet med inkludering och differentierad undervisning och som är bra på anpassningar i klassrummet. Du bidrar med att utveckla Råneskolan via de tre utvecklingsområdena tillgänglig lärmiljö, kvalitet i det undervisande uppdraget och styrning och ledning. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du reflekterar över och utvecklar ditt arbete enskilt och tillsammans med kollegor för att alla elever ska lyckas. Tillsammans har vi elevernas kunskapsutveckling och mående i fokus.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad lärare med behörighet i tyska och svenska i årskurserna 7-9.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Doktorand byggkonstruktion: Skjuvstudie på FRP-armerad betongkonstruktion

Ansök    Nov 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet är det ledande europeiska universitetet inom gruvdrift och metallurgi. Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) erbjuder unik, kollektiv forskningskunskap över hela gruv- och mineralkedjan. Forskningsämnet byggkonstruktion tillhör SBN och vi söker nu en doktorand som bidrar till vetenskap och teknik för att hantera djupbrytande relaterade bergmekanikproblem i vår forskarutbildning. Vi strävar efter att doktoranden ska utvecklas till en expert i ämnet men också utvecklas som person.

Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.

Projektbeskrivning
Detta projekt kommer att klargöra skjuvbeteendet hos smala betongbalkar som är förstärkta med FRP-stänger och -byglar genom experimentella och teoretiska studier som leder till utvecklingen av en analytisk modell för att förklara och förutsäga skjuvbeteendet. Detta kommer att underlätta utformning, bedömning och underhåll av FRP förstärkta betongkonstruktioner i aggressiva miljöer och kommer att gynna byggbranschen och samhället genom att stödja skapandet av en hållbar infrastruktur som är robust även under utmanande klimat- och lastförhållanden.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Som doktorand förväntas du utföra både teoretiskt arbete och fältarbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Du förväntas också gå igenom de obligatoriska doktorandkurserna. Det mesta av arbetstiden ägnas åt dina egna forskningsstudier. Dessutom kan du ha möjlighet att göra lärarrollen i kurser om gruvteknik och gruvdesign och planering.

Kvalifikationer för denna befattning är följande:
- Har en civilingenjörsexamen i byggnads- eller materialteknik eller motsvarande utbildning i relevanta ämnen.

- Har erfarenhet av laboratoriearbete

- Har erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer

- Har en god förståelse för skjuvbeteendet hos armerad betong, både på material- och strukturnivå.

- Har grundläggande kunskaper om FRP och dess användning.

- Har god kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt.

- Har förmåga att använda följande programvara: MS Office, AutoCAD (eller motsvarande), Matlab, Graphing software och Nonlinear FEM.


För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, * Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Chao Wang, Biträdande universitetslektor, 0920-49 29 44, [email protected]
Jaime Gonzalez-Libreros, Biträdande universitetslektor, 0920-49 29 70, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 8 December 2023
Referensnummer: 4834–2023 Visa mindre

PhD-Student in Structural Engineering

Ansök    Nov 14    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering (CENE) offers unique, collective research expertise in civil and structural engineering. The research subject Structural Engineering is now seeking a highly motivated PhD student contributing towards science and technology in assessment problems. In our postgraduate education. We strive for the doctoral student to develop into an expert on the subject but also develop as a person.

Subject description
Structural Engineering studies loads and deformations, design, dimensioning, sustainability, load-carrying capacity, repair and retrofitting of buildings and civil engineering structures made of concrete, steel, wood, and other materials, alone or in combinations, under normal conditions as well as in cold climate and under fire.

Project description
This project will clarify the shear behaviour of concrete slender beams reinforced with FRP bars and FRP stirrups through experimental and theoretical studies leading to the development of an analytical model to explain and predict the shear behaviour of such beams. As such, it will facilitate the design, assessment, and maintenance of FRP-reinforced concrete structures in aggressive environments and will benefit the construction industry and society by supporting the creation of sustainable infrastructure that is robust to challenging conditions.

Duties
As a PhD student, you are expected to perform both theoretical, laboratory and field work within your research studies as well as to communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. You are also expected to go through the compulsory doctoral courses. Most of the working time will be devoted to your own research studies. In addition, you may have the opportunity to teach in courses regarding structural engineering. Contribution to other projects is also expected.

Qualifications
The ideal candidate for this position:


• Holds an MSc in Structural Engineering or equivalent educational background in relevant subjects
• Has experience with laboratory work
• Has experience with writing scientific publications
• Has a good understanding of the shear behaviour of reinforced concrete, both at material and structural levels.
• Has the basic knowledge about FRP and its usage.
• Has good communication skills in English, both oral and written.
• Has the ability to use the following software: MS Office, AutoCAD (or equivalent), Matlab, Graphing software, and Nonlinear FEM.


For more information about a specific subject, you could refer to General curricula for the board of the faculty of science and technology.

Further Information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. The expected start date for the position is January-February 2024.

For information about the position, please contact:
Chao Wang, Associate Senior Lecturer, +46 (0)920-49 29 44, [email protected]
Jaime Gonzalez-Libreros, Associate Senior Lecturer, +46 (0)920-49 29 70, [email protected]

Union representatives:
SACO-S: Kjell Johansson, +46(0)920 49 1529, [email protected] 
OFR-S: Lars Frisk, +46(0)920 49 1792, [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the English version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, cover letter and copies of verified diplomas from universities. Your application, including diplomas, must be written in English. Mark your application with the reference number below.

Last day to apply: December 8, 2023
Reference number: 4834-2023 Visa mindre

Timvikarie till Innovitaskolan Luleå

Välkommen till Innovitaskolan Luleå Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor. På Innovitaskolan utbildar vi för varje fram... Visa mer
Välkommen till Innovitaskolan Luleå

Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.

Innovitaskolan Luleå är en kombinerad förskola och grundskola med förskoleklass upp till årkurs 9. Vi håller till på Björkskatans område och har 180 elever som går på grundskolan.

Det här söker vi

Vi söker dig som är intresserad av att stärka upp och fylla de luckor som kan uppstå i en arbetsvecka på vår skola och vara aktuell i allt från lärarvikarie till elevassistent. Som vikarie leder du förplanerade lektioner och ansvarar för genomförande, uppföljning samt rapportering av lektionen till ordinarie lärare. I rollen som elevassistent kommer du att jobba med våra elever som av olika anledningar behöver extra stöd och coaching samt att arbeta inom fritidsverksamheten efter skoltid.

Du kommer således att vara en förebild för barn och ungdomar som behöver någon att lita på och se upp till, men också att vara en viktig person som arbetar aktivt för att eleverna klarar av sina mål och utvecklingsområden. Eftersom du i din roll som vikarie kommer mötas av olika elevgrupper i olika åldrar ser vi det som nödvändigt att du har en bred kunskap av skola och utbildning. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat barn och ungdomar , gärna på en skola eller inom pedagogisk verksamhet i någon form.

Personligt brinner du för att leda in barn och ungdomar på rätt spår i livet, och du ser till deras bästa i alla lägen. Som person är du tydlig och samtidigt varm i ditt ledarskap, har pondus och vågar säga ifrån när det behövs, men du har även mycket tålamod och förståelse för alla individers olika förutsättningar. Du är också duktig på att hitta individanpassade lösningar för att samtliga elever ska nå sina mål.

Övrig information

Tillträde: Löpande vid behov
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Timanställning
Sista ansökningsdag:
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Johanna Ström 076- 103 08 51

Vi begär in belastningsregister från polisen vid rekrytering, se gärna till att beställa ett för att kunna visa upp vid start av arbete hos oss.

Är du den vi söker?

Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i malmgeologi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet är ett av de ledande universiteten i Europa inom gruvteknik och metallurgi. Universitetet bedriver forskning inom hela bergskedjan - från prospektering, brytning, mineralteknik och metallurgi till hantering av restprodukter och återställning efter avslutad gruvbrytning. Forskningen bedrivs av ledande forskare från traditionella gruvteknikämnen som malmgeologi, geofysik, bergmekanik, bergteknik, geoteknik, mineralteknik, processmetallurgi och tillämpad geokemi, samt forskare från ämnen som kemi, industriell produktionsmiljö, drift och underhållsteknik, strömningslära och ekonomi.

För fortsatt positiv utveckling på Luleå tekniska universitet ser Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) ett behov av att utöka den seniora personalstyrkan inom ämnet malmgeologi med särskild inriktning mot mikroanalytiska metoder som kan koppla samman 2D/3D-data. Analysmetoder som avses är främst svepelektronmikroskopi, automatiserad mineralogi, röntgentomografi och röntgenfluorescens. Önskade tillämpningar är karaktärisering av malmgeologiska prover med avseende på malmgenes och innehåll av strategiska metaller och mineral.

Vi behöver anställa en biträdande universitetslektor som kan stärka den befintliga gruppen genom att föra in nya forskningsprojekt, handleda studenter och doktorander, samt utveckla våra utbildningsprogram. Förutom detta finns ett särskilt intresse för ämnet att stärka sin relation till de nationella labbinfrastrukturerna MAX IV och ESS, samt utveckla ämnets interna laborativa verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Malmgeologi omfattar användning, uppträdande, förekomst och bildningssätt för naturligt förekommande ekonomiska koncentrationer av metalliska råvaror. Forskningen syftar till att beskriva de geologiska betingelser som leder till brytvärda koncentrationer av mineral, samt hur dessa mineral kan användas för en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av befattningen ska främst genomföra forskning och utbildning inom malmgeologi samt även handleda forskarstuderande. Särskild vikt läggs vid tillämpad forskning varför goda kontakter med gruv- och mineralindustri är viktigt. I befattningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå, på både svenska och engelska. I befattningen ingår också att initiera nationella och EU-finansierade forskningsprojekt.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.  Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:* Vetenskaplig skicklighet
* Övriga bedömningsgrunde

Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning):


• Pedagogisk skicklighet (erfarenhet av geovetenskaplig undervisning på svenska och engelska, samt dokumenterad högskolepedagogisk utbildning)
• Dokumenterad kunskap om mikroanalys av malmgeologiska prover
• Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, tex. dokumenterad erfarenhet av sökt och erhållen finansiering och projektledning
• Dokumenterad kunskap om norra Sveriges malmgeologiska beskaffenhet
• Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tills vidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder. Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet ha bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Ytterligare bedömningsgrunder är:


• Dokumenterad erfarenhet av handledning av mastersstudenter och doktorander
• Bidrag till ämnets forskning i form av vetenskapliga publikationer
• Erfarenhet av sökt och erhållen finansiering av forskningsprojekt
• Erfarenhet av internationell forskningssamverkan inom ämnet

Information
Placeringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Christina Wanhainen, 0920-49 2401, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 5 december 2023
Referensnummer: 4480-2023 Visa mindre

Förskollärare till Vitå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Vitå förskola ligger 5 mil norr om Luleå i en idyllisk by med ett stort engagemang. Förskolan har en avdelning med barn mellan 1-5 år. Tillsammans skapar och utvecklar vi tillåtande och inspirerande lärmiljöer som utgår från barnens intressen. Materialet på vår förskola är synligt, tillgängligt och utmanar barnen till lek och utforskande. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens hypoteser och lärprocesser samtidigt som föräldrar får ta del av det vi gör i förskolan.

Vi söker nu en förskollärare som vill vikariera hos oss under vårterminen, kan det vara du?

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet.

Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du har erfarenhet av dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete och är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns utveckling och lärande. Du är nyfiken på och kunnig kring barns lärande och är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet.

Om du inte är utbildad förskollärare kan du ändå vara aktuell för tjänsten så tveka inte att skicka in din ansökan!

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Inom förskolan i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap.

Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå!

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

PhD student in Entrepreneurship and Innovation

Ansök    Nov 10    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Would you like to contribute to the ongoing green transition in the north of Sweden? As part of the Green Transition North project, we are looking for a PhD student in Entrepreneurship and Innovation with focus on business models for the Green Transition North project to design and develop circular business models with industrial firms. You will be part of a strategic investment where we work together to go from words to action in the green transition. You will join the subject Entrepreneurship and Innovation which is one of the leading research and teaching environment in Sweden, which many faculty members publish in high-impact journals. 

Subject description
Research in Entrepreneurship and Innovation comprises organizational development with a specific emphasis on firm development based on innovative products, services, production solutions, or management modes.

Project description
We are recruiting a PhD student who will conduct research related to our research track focusing on business model innovation, circular economy, and sustainable industry. This project aims to understand how to design and develop circular business models with an industrial ecosystem of partnerships to drive the green transition. Therefore, this project takes an innovation ecosystem perspective to analyze business models and their economic, social, and environmental value. A significant part of the research is focused on addressing business needs by mapping out challenges, proposing methods for improvement, and facilitating the implementation of the proposed methods. The project will closely cooperate with various organizations such as ABB, Ragn-Sells, Volvo, LKAB Minerals and drive their growth and development. The work is carried out as part of the Green Transition North project, which aims to promote sustainable change in northern Sweden. The project takes place in close cooperation between researchers and industry and small and medium-sized enterprises (SMEs). The main funder is the European Regional Development Fund.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
The general entry requirements for doctoral (third-cycle) studies are as follows: a completed degree at the Master’s (second-cycle) level with completed course requirements of at least 240 credits, of which at least 60 second-cycle credits. Alternatively, equivalent knowledge has been acquired in some other way within or outside the country. You can apply even if you are in the last year of your master. In addition to the general entry requirements, knowledge of business administration, industrial engineering, management, or equivalent subjects is required.
You should be strongly motivated for doctoral studies and have good collaboration and communication skills. It is important that you can express yourself orally and in writing in English. It is an advantage, but not crucial if you can express yourself orally and in writing in Swedish.
For further information see:
General syllabus Entrepreneurship and Innovation 2020-03-24-rev2021-10-08.pdf (ltu.se)


Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%, which means that the period of employment may extend to the same extent. Salary is paid in accordance with current agreements. The position is at the Department of Social Sciences, Technology and Arts at the university’s campus in Luleå. We look positively on you being able to get started as soon as possible.


For further information, please contact Associate Senior Lecturer Wiebke Reim, +46 920-49 2079, [email protected]


Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]


In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
You apply for the position via the application button below where you attach a personal letter reflecting on the theme of the project (about one to two A4 pages) and why you are a suitable doctoral student for this project; CV/qualifications; diploma (or certificate of result) and grades; a master thesis / essay / report or other text that you have written that demonstrates your scientific competence must be attached.
Please mark your application with the reference number below. CV and personal letter must be written in English. The diploma must be written in Swedish or English.

Closing date for application: January 15, 2024
Reference number: 4769-2023 Visa mindre

Doktorand inom entreprenörskap och innovation

Ansök    Nov 10    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Would you like to contribute to the ongoing green transition in the north of Sweden? As part of the Green Transition North project, we are looking for a PhD student to design and develop circular business models with industrial firms. You will be part of a strategic investment where we work together to go from words to action in the green transition. You will join the subject Entrepreneurship and Innovation which is one of the leading research and teaching environment in Sweden, which many faculty members publish in high-impact journals. 

Subject description
Research in Entrepreneurship and Innovation comprises organizational development with a specific emphasis on firm development based on innovative products, services, production solutions, or management modes.

Project description
We are recruiting a PhD student who will conduct research related to our research track focusing on business model innovation, circular economy, and sustainable industry. This project aims to understand how to design and develop circular business models with an industrial ecosystem of partnerships to drive the green transition. Therefore, this project takes an innovation ecosystem perspective to analyze business models and their economic, social, and environmental value. A significant part of the research is focused on addressing business needs by mapping out challenges, proposing methods for improvement, and facilitating the implementation of the proposed methods. The project will closely cooperate with various organizations such as ABB, Ragn-Sells, Volvo, LKAB Minerals and drive their growth and development. The work is carried out as part of the Green Transition North project, which aims to promote sustainable change in northern Sweden. The project takes place in close cooperation between researchers and industry and small and medium-sized enterprises (SMEs). The main funder is the European Regional Development Fund.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects.

Qualifications
The general entry requirements for doctoral (third-cycle) studies are as follows: a completed degree at the Master’s (second-cycle) level with completed course requirements of at least 240 credits, of which at least 60 second-cycle credits. Alternatively, equivalent knowledge has been acquired in some other way within or outside the country. You can apply even if you are in the last year of your master. In addition to the general entry requirements, knowledge of business administration, industrial engineering, management, or equivalent subjects is required.
You should be strongly motivated for doctoral studies and have good collaboration and communication skills. It is important that you can express yourself orally and in writing in English. It is an advantage, but not crucial if you can express yourself orally and in writing in Swedish.
For further information see:
General syllabus Entrepreneurship and Innovation 2020-03-24-rev2021-10-08.pdf (ltu.se)


Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%, which means that the period of employment may extend to the same extent. Salary is paid in accordance with current agreements. The position is at the Department of Social Sciences, Technology and Arts at the university’s campus in Luleå. We look positively on you being able to get started as soon as possible.


For further information, please contact Associate Senior Lecturer Wiebke Reim, +46 920-49 2079, [email protected]


Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]


In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
You apply for the position via the application button below where you attach a personal letter reflecting on the theme of the project (about one to two A4 pages) and why you are a suitable doctoral student for this project; CV/qualifications; diploma (or certificate of result) and grades; a master thesis / essay / report or other text that you have written that demonstrates your scientific competence must be attached.
Please mark your application with the reference number below. CV and personal letter must be written in English. The diploma must be written in Swedish or English.

Closing date for application: January 15, 2024
Reference number: 4769-2023 Visa mindre

Doktorand i energiteknik med inriktning mot energisystemanalys

Ansök    Nov 13    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet energiteknik. Din forskning kommer ha fokus på att modellera flexibilitetslösningar i lokala energisystem och kommer att baseras på TIMES modellramverket. TIMES används över hela världen till att analysera energiomställningen, ofta med fokus på att nå de globala klimatmålen. Vid energiteknik har vi ett nära samarbete med industrier och myndigheter i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. 

Gruppen som arbetar med TIMES, där den utvalde kandidaten kommer att ingå, har ett gott nationellt och internationellt rykte och är en efterfrågad part i både akademiska och offentliga sammanhang. De nuvarande forskningsområdena för gruppen är: tillämpad systemanalys energisystemoptimeringsmodeller, hållbar energiomställning, klimatomställning, scenarioanalys.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Projektet handlar om att utforska möjligheterna och förutsättningarna för en ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem. Projektet genomförs inom ramen för Arctic Center of Energy, vars syfte är att främja en hållbar omställning i norra Sverige. Projektet sker i nära samarbete mellan forskare inom olika discipliner och doktoranden förväntas samverka främst med ett parallellt projekt inom ämnet elkraftsteknik. Huvudfinansiär är energimyndigheten.

Projektet syftar till att studera hur användningen av energiresurser i lokala energisystem kan optimeras utan avkall på försörjningstrygghet eller leveranskvalitet. Huvudsyftet är att ta fram modeller som gör det möjligt att identifiera vilka styrmedel, åtgärder och marknadsmodeller som leder till en maximalt effektiv användning av energiresurser, medan en acceptabel leveranskvalitet, tillgänglighet och spänningskvalitet ur ett lokalt perspektiv, upprätthålls.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger goda möjligheter att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Arbetet i denna doktorandtjänst inkluderar bland annat att:


• samla in och analysera relevanta data och information,
• utveckla och använda TIMES-baserade modeller,
• scenarioanalys och att kommunicera resultaten därifrån,
• skriva vetenskapliga artiklar och rapporter,
• vetenskaplig forskningspresentation såväl nationellt som internationellt, samt
• delta i seminarieverksamhet inom forskargruppen.

Institutionstjänstgöring innefattar exempelvis att ansvara för moment i kurserna, Hållbara energisystem och Miljösystemanalys, samt handledning av studentprojekt inom civilingenjörsprogrammet hållbar energiteknik.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen, eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §, med inriktning mot miljö och energi, teknisk fysik, industriell ekonomi eller motsvarande. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Då projektet innehåller forskare från olika discipliner, så bör du kunna uppvisa förmåga att arbeta inom en tvärvetenskaplig miljö.

Kvalificerande för denna tjänst:


• Demonstrerad förståelse av energisystem på nationell nivå.
• Demonstrerad erfarenhet av energisystemsmodeller.
• Kunskap och färdigheter inom energiteknik.
• Förmåga att formulera och hantera vetenskapliga problem.

Meriterande för denna tjänst är


• Demonstrerad erfarenhet av scenarioanalys för att nå olika klimatmål.
• Demonstrerad erfarenhet av optimeringsmodeller.
• Demonstrerad erfarenhet av att använda energisystemsoptimeringsmodeller
• Kunskap om hållbar energiomställning.
• Förstå svenska och göra sig förstådd i en konversation på svenska, då viss information bara finns på svenska, samt att det kommer ske kunskapsutbyte med lokala tjänstepersoner som inte alltid behärskar engelska.

Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Doktorandstudier pågår på heltid under 4 år och inkluderar deltagande i kurser vid Luleå tekniska universitet och eventuellt vid andra universitet, samt presentation av din forskning internationellt. Institutionstjänstgöring upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För fullständig annons Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Anna Krook-Riekkola, Biträdande professor, 0920–492552 [email protected]

Facklig företrädare
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 16 november, 2023
Referensnummer: 3748–2023 Visa mindre

Doktorand i materialteknik med fokus på hållbar metallurgi

Ansök    Nov 9    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi söker en doktorand i materialteknik som tillsammans med seniora forskare kommer att forska inom området Grönt stål för en fossilfri framtid. Forskningen är behovsbaserad fundamental forskning och berör aspekter hos framtida ljusbågsugnsslagger med utgångspunkt i reologiska egenskaper. Arbetet är experimentellt och innefattar mätningar av viskositet, kristallisationsfenomen och strukturkemi med fokus på både process- och miljömässiga aspekter. Teoretisk modellering av slaggens fysikaliska egenskaper med hjälp av CALPHAD och maskininlärning ingår också. Som doktorand kommer du att ingå i en dynamisk och internationell forskarmiljö med nära samarbete med partners från forskningsinstitut och industri i den region som internationellt ligger i framkant för fossilfri ståltillverkning.

Ämnesbeskrivning
Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.

Projektbeskrivning
Projektet Grönt stål för en fossilfri framtid är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras av Fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket. Projektet bidrar till den gröna omställningen och en koldioxidneutral stålindustri genom forskningsinsatser i samverkan mellan Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan. Forskningsaktiviteterna är inriktade på både processkedjan nedströms från ståltillverkningen och handlar om fossilfria stålets egenskaper och prestanda, såväl som fossilfri ståltillverkning med fokus på att bl a använda vätgas och nya legeringstillsatser. 

Som doktorand i projektet Grönt stål för en fossilfri framtid kommer du arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, i nära samverkan med forskningsinstitut och industri, och bidra till stålindustrins omställningsarbete mot koldioxidneutralitet. 

Omställningen av den malmbaserade ståltillverkningen från en fossilberoende masugnsteknik till vätgasbaserad direktreduktion medför en uppsättning forskningsfrågor. Smältsteget i den framtida processen kommer utföras i en ljusbågsugn, d.v.s. en ugn som traditionellt nyttjas i skrotbaserad ståltillverkning. När ljusbågsugnen nu avses användas för vätgasreducerad järnråvara kommer slaggkompositionerna i ugnen avvika från de traditionella sammansättningarna sett till både huvudkomponenter och element som finns i mindre koncentrationer. Detta innebär en rad frågeställningar om hur de framtida ljusbågsugnsslaggerna påverkar processen och möjligheten att skapa cirkulära materialflöden. Detta projekt avser därmed studera hur framtida sammansättningar på slaggen påverkar väsentliga parametrar såsom viskositet och kristallisationsfenomen samt koppla dessa mot fenomen i processen och möjligheten för återvinning av slaggen.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning innebär både experimentellt och teoretiskt arbete. Som doktorand utvecklas du med målet att bli en självständig forskare. Detta innebär att du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är mycket motiverad till att utföra avancerad forskning inom materialteknik, både självständigt och i samarbete med seniora forskare och samarbetspartners inom akademi, forskningsinstitut och industri. Du ska ha en civilingenjörsexamen, master, eller motsvarande inom metallurgi, kemiteknik, processteknik, materialteknik eller kondenserade materiens fysik. Erfarenhet av experimentellt och simulering arbete, oorganisk kemi och fysikalisk kemi är meriterande, speciellt för högtemperaturapplikationer. Du bör ha god kommunikationsförmåga skriftligt och muntligt i engelska.

Vid utvärderingen läggs speciell vikt vid:
- Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
- Examensarbetets kvalitet
- Personliga egenskaper relevanta för forskning

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

Tjänstgöringsort: Luleå.
Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Biträdande professor Wangzhong Mu, 076-0558556, [email protected]  
Biträdande professor Kumar Babu Surreddi, 0920-49 3451, [email protected]
Biträdande professor och t.f. ämnesföreträdare Fredrik Engström, 0920-49 1388, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4579-2023
Sista ansökningsdag: 9 januari 2024 Visa mindre

Doktorand i Materialteknik

Ansök    Nov 9    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Som doktorand så tillhör du en forskargrupp i en dynamisk och internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Forskarämnet materialteknik har pågående forskning som täcker breda forskningsområden inom metalliska och keramiska material. Vi tillhör avdelningen för materialvetenskap som är en del av institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Ämnesbeskrivning
Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.

Projektbeskrivning
Projektet Grönt stål för en fossilfri framtid är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras av Fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket. Projektet bidrar till den gröna omställningen och en koldioxidneutral stålindustri genom forskningsinsatser i samverkan mellan Luleå tekniska universitet och kungliga tekniska högskolan. Forskningsaktiviteterna är inriktade på både processkedjan nedströms från ståltillverkningen och handlar om fossilfria stålets egenskaper och prestanda, såväl som fossilfri ståltillverkning med fokus på att bland annat använda vätgas och nya legeringstillsatser. 

Som doktorand i projektet Grönt stål för en fossilfri framtid kommer du arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, i nära samverkan med forskningsinstitut och industri, och bidra till stålindustrins omställningsarbete mot koldioxidneutralitet. 

Syftet med detta projekt är att med hjälp av livscykelanalys (LCA) identifiera var i stålets materialvärdekedja den största miljöpåverkan ligger. En sådan analys kan användas för att optimera arbetet för en hållbar utveckling av stål, det vill säga LCA, kan användas som ett verktyg för att systematiskt identifiera de processförändringar som bidrar till en minskad miljöpåverkan. Exempel på resultat från en sådan analys kan vara hur koldioxidavtrycket påverkas av att man minimerar antalet gånger ett stål värms upp i metallbearbetningsprocessen, eller hur vätehalten i stålet påverkar det gröna stålets egenskaper eller hur legeringstillsatser görs och vilka legeringselement som tillsätts påverkar de efterföljande processerna.

Arbetsuppgifter
Denna doktorandtjänst inkluderar både teoretiskt och experimentellt arbete. En viktig del kommer vara att bygga upp ett ramverk för att tillämpa LCA för processerna i materialvärdekedjan. Detta inkluderar nära och kontinuerlig kommunikation med samtliga projektpartners för att identifiera och kartlägga hur vi kan arbeta för att minska miljöpåverkan med hjälp av LCA som verktyg. Vidare så innebär det problematiserande kring hur verktyget kan tillämpas samt dess begränsningar och möjligheter inom hållbar utveckling. En annan viktig del i tjänsten är förståelsen för stålets materialvärdekedja och dess kritiska processer.  

En doktorandtjänst innebär också övning i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Projektplanering och utförande under eget ansvar ingår också som en viktig del i doktorandtjänsten. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med civilingenjörsexamen inom materialvetenskap, miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling eller motsvarande. Erfarenhet av tillämpad livscykelanalys är meriterande.

Vi söker motiverade och entusiastiska kandidater med förmågan att bedriva ledande forskning samt kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. Du ska ha mycket god kommunikativ förmåga och behärska engelska i tal och skrift.

Vid utvärderingen läggs speciell vikt vid:


• Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
• Examensarbetets kvalitet
• Personliga egenskaper relevanta för forskning

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Pia Åkerfeldt, Universitetslektor, 0920–491770  [email protected]
Linn Berglund, Biträdande universitetslektor, 0920–493381 [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 januari 2024
Referensnummer: 4602–2023 Visa mindre

PhD student in Materials Engineering

Ansök    Nov 9    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.As a PhD student, you belong to a research group in a dynamic and international research environment in close collaboration with industry and prominent universities worldwide. The research subject engineering materials has ongoing research that covers broad research areas within metallic and ceramic materials. We belong to the department of materials science, which is part of the department of engineering sciences and mathematics.

Subject description
Engineering materials includes the composition, structure, properties and production of materials, mainly metallic and ceramic materials, as well as aspects of their use.

Project description
The project, Green steel for a fossil free future, is an interdisciplinary research project funded by the Just Transition Fund and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. The project contributes to the green transition and a carbon dioxide-neutral steel industry through research efforts in collaboration between Luleå University of Technology and Royal Institute of Technology. The research activities are focused on both the process chain downstream from steelmaking and deal with fossil-free steel properties and performance, as well as fossil-free steelmaking with a focus on using hydrogen and new alloying elements.

As a doctoral student in the Green steel for a fossil free future project, you will work in an interdisciplinary research environment, in close collaboration with research institutes and industry, and contribute to the steel industry's transition towards carbon neutrality.

The aim of this project is to use life cycle assessment (LCA) to identify where in the steel’s material value chain the greatest environmental impact lies. The assessment can be used as a tool to systematically identify the process changes that contribute to a reduced environmental impact. Examples of results from such an analysis could be how the carbon footprint is affected by minimizing the number of times the steel is heated in the metal working process, or how the hydrogen content in the steel affects the properties of the green steel or how alloy additions are made and are added as well as their effect on the subsequent processes.

Duties
This doctoral position includes both theoretical and experimental work. An important part will be to build a framework for applying LCA to the processes in the material value chain. This includes close and continuous communication with all project partners to identify and map how we can work to reduce environmental impact using LCA as a tool. Furthermore, it means problematizing about how the tool can be applied as well as its limitations and opportunities within sustainable development. Another important part of the project is the understanding of the steel’s material value chain and its critical processes.

A doctoral position also involves practice in scientific work in the form of publishing scientific articles in journals and at international conferences. A doctoral student also takes compulsory and voluntary doctoral courses. Project planning and execution under own responsibility is also included as an important part of the doctoral project. In addition, you have the opportunity to be involved in teaching.

Qualifications
We are looking for you with a master’s degree in materials science, environmental science with a focus on sustainable development or equivalent. Experience of applied life cycle assessment is advantageous.

We are looking for motivated and enthusiastic candidates with the ability to conduct leading research and being able to work independently as well as in group. You must have very good communication skills and be fluent in spoken and written English.

During evaluation, special emphasis is placed on:


• Knowledge and experience relevant to the current research project
• Quality of Master thesis
• Personal characteristics relevant to research work

Information
Employment as a doctoral student is time-limited to 4 years, teaching and other department duties can add up to 20% of full-time. Place of employment is Luleå. Intended entry in spring 2024.

For further information, you are welcome to contact:
Pia Åkerfeldt, Senior Lecturer (+46)920–491770 [email protected] 
Linn Berglund, Associate Senior Lecturer (+46)920–493381 [email protected] 

Union representative:
SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

Application
We prefer that you apply for the position via the application button below, where you attach a personal letter as well as a CV/curriculum vitae and copies of verified diplomas and thesis. Please mark your application with the reference number below. Both the application and degree certificate must be written in Swedish or English.

Application deadline: 10 January 2024
Reference number: 4602-2023 Visa mindre

Lärare i matematik till Luleå gymnasieskola

Ansök    Nov 7    Luleå kommun    Lärare i gymnasiet
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolan i Luleå – en nationell förebild

Våra ledstjärnor är;
- Engagemang och arbetsglädje
- Ansvar, analys och resultat
- Kompetens

I centrala stan finns Luleå Gymnasieby som är ett campusområde som samlar de flesta kommunala gymnasieutbildningarna med nästan 2300 elever. Eleverna i Luleå Gymnasieby skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för arbetslivet och som samhällsmedborgare i övrigt. Kontakterna med näringslivet är många och i de lokala styrgrupperna samverkar näringslivet med gymnasieskolan för att skapa goda förutsättningar för eleverna att vara väl förberedda för tiden efter gymnasieutbildningen.

I gymnasieskolan finns även spetsutbildningar i matematik, lärlingsutbildningar samt nationellt godkända idrottsutbildningar och riksbasketgymnasium.

Vi söker nu en lärare i matematik till Luleå gymnasieskola.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Din tjänst är huvudsakligen inom Skolenhet J där Hotell- och Turismprogrammet, Försäljnings- och Serviceprogrammet samt Barn- och Fritidsprogrammet ingår. Dock kan det bli aktuellt att undervisa även på andra gymnasieprogram.

På nationell nivå, liksom inom Luleå Gymnasieskola, är matematikämnet särskilt utmanande för många elever. Du kommer att undervisa individuellt, men också arbeta tillsammans med en ämneskollega i ett tvålärarsystem där ni tillsammans planerar och genomför undervisningen.

Du kommer att ingå både i arbetslag med lärare inom programmen, och i ämneslag med ämneskollegor inom gymnasiebyn. Vi en söker lärare som vill samverka, såväl inom ämnet som inom programmen. Vi ser ett aktivt mentorskap och ett tryggt ledarskap i klassrummet som nödvändigheter för god måluppfyllelse.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation med inriktning matematik för gymnasiet. Bifoga examensbevis samt legitimation i ansökan. Behörigheter i andra ämnen för gymnasiet är meriterande.

Du bör ha intresse och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, med fokus på det kompensatoriska uppdraget och elevernas måluppfyllelse.

Det här arbetet passar dig som har god samarbetsförmåga och kan hålla i många frågor samtidigt; har förmåga till struktur och organisation samt erfarenhet av att arbeta med elever med studieutmaningar. Du ska också kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper

Du som inte har lärarexamen eller lärarlegitimation i ovanstående kan ändå söka denna befattning, då på en tidsbegränsad anställning som obehörig lärare.

Tillträde: 2024-01-09 eller enligt överenskommelse.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå!

Om du erhåller befattningen ska du kunna visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Vi söker elevassistent till Innovitaskolan Luleå

Ansök    Nov 7    AcadeMedia Support AB    Elevassistent
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor. Var med och ge barn förutsättningarna att forma sin egen framtid Framtiden är... Visa mer
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.

Var med och ge barn förutsättningarna att forma sin egen framtid

Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.

Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan Luleå göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning, det vi och forskningen vet fungerar, men moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi dem redskap att forma sin egen framtid.

Ditt uppdrag

Vi söker nu en elevassistent och erbjuder en tjänst på 80%. Vi har en årskurs 8-9 på skolan som har elever som är i behov av extra stöttning där du har en nyckelroll för att skapa meningsfulla dagar i skolan. Utöver tiden i skolvardagen hjälper du till i fritidsverksamheten med aktiviteter som sker både inomhus och utomhus.

Uppdraget innebär att:

- Ge personligt stöd och assistans till elever med både inlärningssvårigheter och beteendeproblematik

- Skapa en inkluderande miljö där eleven kan utvecklas socialt och kunskapsmässigt

- Kommunicera och samarbeta med vårdnadshavare

- Tillsammans med lärare/mentor anpassa elevens dagsschema med struktur och tydlighet

Din profil

Vi söker en driven och positiv assistent som vill skapa en lustfylld, lärorik och inspirerande skoldag. Du är nyfiken, lösningsinriktad och intresserad av pedagogisk utveckling. Du har en förmåga att skapa intresse och möter varje barn där de befinner sig.

Vi ser gärna att du har elevassistentutbildning eller annan pedagogisk grund eller erfarenhet av att arbeta i skola med elever i behov av särskilt stöd. Erfarenhet av att jobba med barn med diagnoser inom NPF är meriterande . Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande och har ett lösningsinriktat och lågaffektivt förhållningssätt. Du har en positiv elevsyn och ser vårdnadshavarna som en tillgång i arbetet med elevernas utveckling. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.

Vi erbjuder:

Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrigt

Tjänsten är en allmän visstidstjänst som stäcker sig fram till den 14 juni 2024. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten kan omvandlas till en tillsvidaretjänst på sikt.

Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Paulina Lindström på 076-090 42 09 eller via [email protected]

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

PhD Student in Building Materials

Ansök    Nov 6    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future. 
The research subject of Building materials consists of 19 persons including 5 professors and two post doc. The subject focusses on development of sustainable materials and production technologies for the construction industry as well as on ice and arctic conditions related research and education. https://www.ltu.se/research/subjects/Byggmaterial?l=en

Subject description
Building Materials includes sustainable building materials and their application technologies, recycling and reuse, and applied building physics, especially focusing on the artic conditions.

Project description
The goal of the project is to improve circularity and reduce the amount of waste from the Västerbothnian mining and metal industry by converting them into resources, that are used them to produce concrete to be used in a mining environment. Concrete products will be developed with a combination of inert waste and waste rock. Next comes green pretreatment methods, such as mechanochemical activation, to be used to possibly activate part of the waste to partially replace the Portland cement, especially in internal mining applications, which leads to a greatly reduced carbon footprint of concrete.

Duties
As a PhD student you are expected to perform both experimental and theoretical work within your research studies as well as communicate your results at national and international conferences and in scientific journals. Most of your working time will be devoted to your own research studies. In addition, you can have the opportunity to try the teacher role. As a researcher, you work as a neutral party in many contexts, which provides a great opportunity to be involved in challenging development projects. Tasks will include laboratory work, analysis of data, modelling and writing scientific papers.

Qualifications
You as a candidate have a master’s degree in civil engineering, materials science or chemistry. The candidate should have a basic knowledge related to building materials and especially including cementitious binders and concretes. The candidate should speak fluent English.

For further info please visit


• General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%.

For further information about the position, please contact
Andrzej Cwirzen, Professor, (+46)920–493387 [email protected]
Ilda Tole, Postdoctor, (+46)920-493236 [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 [email protected]    
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the English version takes precedence.

Application
Please apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written only in English. Recruitment communication and possible interview will be done in English language only.

Reference number: 4494-2023
Last day of application:  27 November 2023 Visa mindre

Glädjespridare sökes!

Ansök    Nov 6    Be Sporty Utbildning AB    Sportledare
Brinner du för dans eller idrott? Att arbeta som ledare för barn på Be Sporty är fantastiskt. Tusentals söker varje år, men endast ett fåtal blir utvalda. Vi tror att du är en av dem. Ta chansen och få ett meningsfullt och utvecklande extraarbete. Varje termin innehåller 10 kursveckor och kommande termin startar i februari 2024. Be Sporty erbjuder bra villkor för rätt person: Upp till 300 kr/tim som ingångslön Betald förberedelsetid Betald utbildningstid D... Visa mer
Brinner du för dans eller idrott? Att arbeta som ledare för barn på Be Sporty är fantastiskt.
Tusentals söker varje år, men endast ett fåtal blir utvalda. Vi tror att du är en av dem. Ta chansen och få ett meningsfullt och utvecklande extraarbete.
Varje termin innehåller 10 kursveckor och kommande termin startar i februari 2024.
Be Sporty erbjuder bra villkor för rätt person:
Upp till 300 kr/tim som ingångslön
Betald förberedelsetid
Betald utbildningstid
Du blir en del av ett team av talanger med massor av vilja, energi och ansvar


Gå gärna in på @besportylife på instagram för att följa livet som ledare på Be Sporty.
Ansök idag inför start våren 2024!
Tillsammans gör vi skillnad för Sveriges barn. Visa mindre

Rektor/VD till Sunderby Folkhögskola

Ansök    Nov 3    OnePartnerGroup Norr AB    Rektor
MED KUNSKAP OCH MÄNNISKA I FOKUS Sunderby Folkhögskola grundades 1896 i Boden av Kapten Emil Melander då han var på uppdrag att rekonstruera Övre Norrlands försvar. Historien förtäljer att när han väl var på plats fascinerades han av människorna och deras kamp att klara av vardagen och beslutade sig för att upprätta en folkhögskola med målet att utbilda för att kunna självförsörja. Idag drivs verksamheten av en stiftelse där huvudmännen är LO, ABF och Unga... Visa mer
MED KUNSKAP OCH MÄNNISKA I FOKUS
Sunderby Folkhögskola grundades 1896 i Boden av Kapten Emil Melander då han var på uppdrag att rekonstruera Övre Norrlands försvar. Historien förtäljer att när han väl var på plats fascinerades han av människorna och deras kamp att klara av vardagen och beslutade sig för att upprätta en folkhögskola med målet att utbilda för att kunna självförsörja. Idag drivs verksamheten av en stiftelse där huvudmännen är LO, ABF och Unga Örnar. I stiftelsen bedriver vi utbildningar och kurser in om allt från gymnasieämnen till konst, i stiftelsen bedriver vi även olika typer av projekt för att stärka civilsamhället, och sprida kunskap om mänskliga rättigheter. Skolan har under dom senaste åren vuxit till att vara Sveriges tredje största folkhögskola. Utöver vår skolverksamhet har vi även ett aktiebolag, bolaget vilar på två affärsområden i det ena affärsområdet bedriver vi hotell, konferens och restaurang. I det andra affärsområdet utför vi redovisningstjänster framförallt mot civilsamhället.

Vill du vara med på en spännande resa inom folkbildning och utbildning? Låter en vardag fylld av mångsidighet där du inte bara är rektor för vår Folkhögskola, utan också är VD för vårt bolag som nästa steg för dig? I så fall tycker vi att du ska fortsätta läsa!

Vi är en etablerad folkhögskola med en lång historia av att erbjuda utbildning och folkbildning i en inkluderande och demokratisk miljö. Men vi står inte stilla. Vi är mitt i en spännande utvecklingsfas och söker en ledare som vill vara med och driva denna resa tillsammans med styrelse och personal. 

Vi söker en engagerad person som kan ta på sig rollen som rektor för vår folkhögskola och samtidigt fungera som VD för vårt bolag som är kopplat till skolan. Vi tror på att erbjuda kvalitativ utbildning och folkbildning till våra studerande samtidigt som vi strävar efter att vara ekonomiskt hållbara.

Ansvarsområden:
Ledarskap och Vision: Utveckla och förverkliga en vision för skolan och dess bolag med en lyhörd och ödmjuk inställning. Tillsammans med våra andra chefer har du ansvar för ca 65 medarbetare.
Affärsmässig Drift: Ansvara för ekonomi, budgetering och företagsstrategi för att säkerställa skolans ekonomiska stabilitet. Du anpassar dig till skiftande omständigheter och är redo att ompröva beslut när det krävs.
Relationsbyggare: Skapa och upprätthålla starka relationer med studerande, personal, samarbetspartners och intressenter. Du har ett starkt engagemang och strävar efter hög samverkan med civilsamhället.
Utbildning och Folkbildning: Driva utvecklingen av vår pedagogik och främja den ständiga förbättringen av våra utbildningar.

Krav:
Du som söker bör ha ett ödmjukt ledarskap och erfarenhet av inkluderande processer med god självinsikt samt vara kommunikativ och skicklig på att bygga förtroende hos andra. Det är viktigt att du kan etablera förtroende genom att lyssna och förstå andras perspektiv innan du skrider till verket. Du fokuserar din energi där du kan skapa mervärde, både vad gäller affärer och relationer och du tar alltid medarbetares och kunders behov i beaktning när beslut fattas. Vidare förväntar vi oss att du har erfarenhet inom ledarskap och delar våra värderingar inom arbetarrörelsen. Du bör också ha erfarenhet av folkbildning och/eller utbildning samt kompetens inom ekonomi.

För information:
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup. Vänligen notera att du blir anställd av Sunderby Folkhögskola, OnePartnerGroup hjälper endast till med rekryteringsprocessen. Kontakta gärna rekryteringskonsult Johanna Jönsson ([email protected], 076-818 65 79) om du har frågor kring rollen eller rekryteringsprocessen. Visa mindre

Doktorand i byggnadsmaterial

Ansök    Nov 6    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskningsämnet byggnadsmaterial består av 19 personer varav 5 professorer och två postdoktorer. Ämnet fokuserar på utveckling av hållbara material och produktionstekniker för byggbranschen samt på forskning och utbildning relaterade till is- och arktiska förhållanden. https://www.ltu.se/research/subjects/Byggmaterial?l=en

Ämnesbeskrivning
Byggmaterial inkluderar hållbara byggnadsmaterial och deras tillämpning, återvinning och återanvändning samt tillämpad byggfysik, med särskilt fokus på arktiska förutsättningar.

Projektbeskrivning
Målet med projektet är att förbättra cirkulariteten och minska mängden avfall från den västerbottniska gruv- och metallindustrin genom att omvandla det till resurser som används för att producera betong som ska användas i gruvmiljö. Betongprodukter kommer att utvecklas med en kombination av inert avfall och gråberg. Därefter kommer gröna förbehandlingsmetoder, såsom mekanokemisk aktivering, som ska användas för att eventuellt aktivera en del av avfallet för att delvis ersätta portlandcementen, särskilt i interna gruvtillämpningar, vilket leder till ett kraftigt minskat koldioxidavtryck för betong.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Arbetsuppgifter kommer att vara arbete på laboratorium, analysera data, modellering och skriva vetenskapliga rapporter.

Kvalifikationer
Du som söker den här tjänsten ska ha en civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad, materialvetenskap eller kemi. Du ska ha grundläggande kunskaper relaterade till byggmaterial och särskilt cementbaserade bindemedel och betong. Du bör också tala flytande engelska;

För mer information, besök


• Allmän studieplan för teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annat institutionsarbete kan tillkomma med max 20%. Tjänstgöringsort Luleå. Tänk tillträde, enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av:  
Andrzej Cwirzen, Professor, 0920–493387, [email protected]
Ilda Tole, postdoktor, 0920-493236, [email protected]

Fackliga representanter:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Vid olika tolkningar av den engelska och svenska versionen av detta pressmeddelande har den engelska versionen företräde.

Ansökan
Ansök om denna tjänst genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och kopior av verifierade examensbevis från gymnasiet och universitet. Märk din ansökan med diarienumret nedan. Din ansökan, inklusive examensbevis, ska endast skrivas på engelska. Rekryteringskommunikation och eventuell intervju kommer endast att ske på engelska.

Referens: 4494–2023
Sista ansökningsdag:  27 november 2023 Visa mindre

Universitetslektor i drift och underhållsteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet drift- och underhållsteknik bedriver forskning och utbildning inom driftsäkerhet, tillgångsförvaltning och riskhantering. Ämnets forskarteam industriell AI (artificiell intelligens) & eUnderhåll, utvecklar teknologier, metodologier och verktyg baserade på framväxande teknologier, som t ex AI och digitala teknologier, för avancerad analys av komplexa tekniska system.

Avdelningen för drift- och underhållsteknik har idag ca 40 medarbetare ingår i sin tur i Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) med ca 430 medarbetare. För att stärka forskningsverksamheten och lärarkompetensen inom industriell AI, eUnderhåll och cybersäkerhet, söker vi nu en universitetslektor.

Ämnesbeskrivning
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av teknologier för att säkerställa hög driftsäkerhet, effektiva underhållsprocesser, och livscykelhantering av system och anläggningar.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer bland annat att omfatta:


• Bedriva forskning inom Industrial AI and eMaintenance
• Genomförande och medverkan i forskningsprojekt inom Industrial AI and eMaintenance
• Utveckling och utformning av ansökningar
• Arbete inom eMaintenance LAB
• Undervisning, inom t.ex. Industrial AI, eMaintenance och cybersäkerhet
• Arbete med International Industrial AI and eMaintenance Congress and workshop
• Publicering och disseminering av vetenskapligt material

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen inom drift- och underhållsteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• ha aktivt bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete som uppmärksammats och fått erkännande
• Djup kompetens inom cybersäkerhet
• Goda kunskaper i mjukvaruutveckling
• Erfarenhet av kunskapsöverföring mellan universitet och industri
• Erfarenhet av utveckling i molnmiljö
• Erfarenhet av att utveckla lösningar för tillgångsförvaltning med hjälp av UNITY för olika VR- och AR-enheter integrerade med molnmiljö
• Erfarenhet av att utveckla olika ramverk/modeller för att tillhandahålla cybersäkerhet inom olika industriella domäner
• Erfarenhet av att utveckla olika kurser

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Kompetens inom industriell AI och eUnderhåll
• Kompetens inom cybersäkerhet
• Dokumenterad erfarenhet av utformning forskningsansökningar till olika forskningsfinansiärer
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå samt kursutveckling

Övriga bedömningsgrunder:


• graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet
• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka och samarbete med forskarteamet
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska

De flesta medarbetarna vid ämnet Drift och underhållsteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Tänkt tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Professor Ramin Karim, 0920-49 23 44, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4688-2023
Sista ansökningsdag: 30 november, 2023 Visa mindre

Lärare lågstadiet

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Porsöskolan är en F-6 skola mitt i Porsöns centrum. Skolans vision är att lyfta varje enskild elev så att de bär med sig en tro på sig själva och framtiden. Porsöskolan finns i en unik miljö. På gångavstånd har vi Luleå Tekniska Universitet och Teknikens Hus. Skolan har också naturen in på knuten. Helt nära skolan ligger också kyrkan och affären.

Lärandemiljön på skolan är lugn och trygg. Hos oss finns en tydlighet kring undervisningens innehåll och mål. Skolan har en mycket hög andel behöriga lärare som har lång erfarenhet inte minst av läs- och skrivinlärning. Vi följer noga varje elevs utveckling genom hela skolgången.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa elever i lågstadiet. Du är ansvarig klasslärare i åk 1. Du har nära samarbete med läraren i parallellklassen och du ingår i arbetslag f-3. Du har, tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, göra bedömningar och uppföljningar av verksamheten.

Tillträde 2024-01-09

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har intresse av att arbeta tillsammans med kompetenta pedagoger på Porsöskolan. Du har lärarlegitimation och är behörig lärare. Du är insatt i de styrdokument som reglerar skolan och agerar utifrån dessa i möten med elever, vårdnadshavare och personal. I tjänsten ingår undervisning i alla ämnen men önskvärt är att extra intresse finns för so, engelska och bild. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Vi ser också att Du är nytänkande och intresserad av skolutveckling och vi sätter stort värde i förmågan att samverka och samarbeta.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Senior Lecturer in Operation and Maintenance Engineering

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The research subject Operation and Maintenance Engineering conducts research and education in operational safety, asset management and risk management. The subject's research team Industrial artificial intelligence (AI) & eMaintenance develops technologies, methodologies and tools based on emerging technologies, such as AI and digital technologies, for advanced analysis of complex technical systems.

The Division of Operation and Maintenance Engineering currently has about 40 employees, which in turn is part of the Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering (SBN) with about 430 employees. To strengthen research activities and teacher competence in industrial AI, eMaintenance and cybersecurity, we are now looking for a senior lecturer.

Subject description
Operation and Maintenance Engineering deals with the development of technologies to ensure high system dependability, effective maintenance processes, and life cycle management of engineering assets.

Duties
The work will include:


• Conduct research in Industrial AI and eMaintenance
• Implementation and participation in research projects in Industrial AI and eMaintenance
• Development and design of applications
• Work with in eMaintenance LAB
• Teaching, e.g. Industrial AI, eMaintenance and cybersecurity
• Work with in International Industrial AI and eMaintenance Congress and work-shop
• Publication and dissemination of scientific material

Qualifications
To be eligible for employment as a senior lecturer, the applicant must:


• A PhD in Operation and Maintenance Engineering or has equivalent scientific competence.
• Demonstrated teaching expertise
• Completed training in teaching and learning in higher education equivalent to 7.5 credits or acquired equivalent knowledge in some other way
• have actively engaged in research and development work that has attracted attention and recognition.
• Deep expertise in cyber security
• Good knowledge of software development
• Experience of knowledge transfer between university and industry.
• Experience of development in a cloud environment.
• Experience in developing asset management solutions using UNITY for various VR and AR devices integrated with cloud environment.
• Experience in developing different frameworks/models to provide cybersecurity in different industrial domains.
• Experience in developing different courses.

Assessment criteria
The following assessment criteria apply to this position:


• Scientific expertise
• Teaching expertise
• Expertise in industrial AI and eMaintenance
• Cyber Security Expertise
• Documented experience of designing research applications to different research funders
• Documented experience of teaching at university level and course development

Other assessment criteria:


• the degree of expertise required for qualification
• administrative proficiency that is of value in view of the subject matter and the duties included in the appointment
• the ability to collaborate with the wider community
• the ability to obtain external research and development funding
• the ability to communicate research and development work
• the ability to teach in Swedish and/or in English.


Most of the employees in the subject Operation and Maintenance Engineering are currently men, which is why we would like to see female applicants.

Further information
Full-time employment with placement in Luleå. Starting: Immediately ore according to agreement.

For further information about the position, please contact Professor Ramin Karim, 0920-49 23 44, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 15 29, [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 17 92, [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Reference number: 4688-2023
Closing date for applications: November 30th 2023 Visa mindre

Förskollärare till vår tvåspråkiga förskola

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåb... Visa mer
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Charlottendals förskola ligger i centrala Luleå och rymmer tre tvåspråkiga avdelningar för meänkieli, samiska och finska. Vi är stolta över att varje dag skapa förutsättningar för våra barn att utveckla sitt minoritetsspråk och sin kulturella identitet. Vår förskola har en stimulerande kulturell miljö som byggts upp med språk och kultur som lika centrala inslag. Utvecklingen av verksamheten sker i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer.

Vår verksamhet präglas av att alla barn ska få vara i en tillåtande, trygg, kreativ, lustfylld och lärande miljö. På vår arbetsplats är det viktigt att alla mår bra och känner att de har en värdefull roll. Detta gäller så klart både barn och vuxna. Vi har ett tillåtande arbetsklimat och är måna om att finnas där för varandra, i arbetslagen och i hela huset.

Läs gärna mer om vår förskola på denna länk!
https://www.lulea.se/utbildning--forskola/forskola-och-fritidshem/kommunala-forskolor/charlottendals-forskola.html

ARBETSUPPGIFTER
Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge barn med tvåspråkighet inom meänkieli, finska eller samiska möjlighet att bevara, utveckla och återuppta språk, kultur och identitet. Språken talas varje dag på förskolan och personalen behöver därför ha goda språkkunskaper och kunna anpassa sitt språk efter barnens behov. Det nationella minoritetsspråket är norm och personalen arbetar språkutvecklande med revitaliseringsfokus.

Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du förskolans lärmijlöer, material, utbildning och undervisning samt det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och som ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet.

Som pedagog på den väsentligt tvåspråkiga förskolan har du möjlighet att utveckla språket och bli specialist. Du får tillgång till nätverk och kompetensutveckling och kommer att få göra studiebesök. Vår ambition är att bli ledande i landet och du kommer att bli en ambassadör för Luleå och nationella minoritetsspråk.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad förskollärare, har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Precis som vi ser du utemiljön och rörelse som en viktig del av undervisningen.

Vi ser det som meriterande om du talar samiska, har kunskaper i AKK eller erfarenhet av estetiska lärprocesser. Det är också en fördel om du använder IT som en naturlig del av arbetet.

Som person är du relationsskapande och du är bra på att samarbeta med dina kollegor men också med barnen och deras vårdnadshavare.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Bifoga din legitimation med ansökan.

ÖVRIGT
Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Inom förskolan i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap.

Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Visa mindre

Doktorand i tillämpad geokemi

Ansök    Nov 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, som genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdena bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker nu en doktorand i tillämpad geokemi som vill delta i vår forskning om geokemisk stabilitet av betongen baserat på gruvavfall.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i miljön, med särskilt fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från gruvdrift.

Projektbeskrivning
Projektet är i samarbete med Byggmaterial vid Luleå tekniska universitet, SWERIM och IVL och syftar till att utvärdera geokemisk stabilitet hos betong innehållande avfall främst från gruvindustrin. Avfall med olika sammansättning och egenskaper kan påverka geokemisk stabilitet i betong. Studien avser karakterisering av avfall och betong samt laktester av betong i klimatkammare och under fältförhållanden.

Arbetsuppgifter
Du som doktorand förväntas utföra både experimentellt och teoretiskt arbete samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser, i vetenskapliga tidskrifter och till intressenter och partners i projektet. Du förväntas kunna planera och genomföra både fältarbete och laborationer i samarbete med kollegor och externa partners. Presentation av ditt arbete muntligt och skriftligt är en viktig del av arbetet. Dessutom får du möjlighet att utveckla lärarrollen.

Kompetens och erfarenhet
Behörighetskrav till doktorandtjänsterna är mastersexamen i geovetenskap, civilingenjör Naturresursteknik, miljövetenskap, eller motsvarande kvalifikationer. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Förutom goda studieresultat i relevanta ämnen i grundutbildningen är följande kunskaper och erfarenheter meriterade:

- Kunskap och erfarenhet från gruvsektorn

- God förståelse och färdigheter inom mineralogi

- Kunskaper och erfarenhet av fältarbete inom miljögeokemi

- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

 För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, * Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå och tänkt tillträde efter överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lena Alakangas, Professor tillika ämnesföreträdare 0920–49 13 96, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4543-2023
Sista ansökningsdag: 19 november 2023 Visa mindre

PhD Student in Applied Geochemistry

Ansök    Nov 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The research subject Applied Geochemistry belongs to the Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, where research and education in the mining, construction and environmental areas contribute to the development of a long-term sustainable society. Applied geochemistry at Luleå University of Technology includes analytical chemistry, isotope geochemistry, environmental forensics and environmental mineralogy. We are now searching for a PhD student in Applied Geochemistry for the study of the geochemical stability of concrete based on mine waste.

Subject description.
Applied Geochemistry comprises studies into the occurrence and mobility of the chemical elements in the environment, with a particular focus on methods to prevent or reduce the environmental impact of mining.

Project description
The project is in collaboration with Building Materials at Luleå University of Technology, SWERIM and IVL and aims to evaluate the geochemical stability of concrete containing waste mainly from the mining industries. The waste with different compositions and properties can affect the geochemical stability of the concrete. The project work includes the characterization of waste and concrete as well as leaching tests of concrete in climate chambers and under field conditions.

Duties
As a PhD student, you are expected to perform both experimental and theoretical work as well as communicate your results at national and international conferences, in scientific journals and with stakeholders and partners in the project. You are expected to be able to plan and conduct both fieldwork and laboratory work in collaboration with colleagues and external partners. Presentation of your work orally and in written form is an important part of the work. In addition, you will have the opportunity to develop the teacher role.

Qualifications
To be eligible for the position, a master’s degree in Geosciences, Natural Resources Engineering, Environmental Science, or equivalent qualifications are required. Good knowledge of English in speech and writing.

Besides good grades in relevant subjects from the undergraduate degree, the following merit criteria will be applied for the position:

- Knowledge and experience from the mining sector

- Good understanding and skills in mineralogy  

- Knowledge and experience of fieldwork in environmental geochemistry

- Good knowledge of Swedish in speech and writing

For further information about a specific subject see; General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years. Teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement Luleå. Starting upon agreement.

For further information about the positions please contact: Lena Alakangas, Professor and Head of Subject (+46) 920-49 13 96, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 15 29 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk,(+46) 920-49 17 92 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Reference number: 4543-2023
Last day of application: 19 November 2023 Visa mindre

PhD student in Operation and maintenance

Ansök    Nov 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Operation and maintenance is a rapidly growing research area as it is recognized as an important enabler for the business performance by industry all over the world. For many industries maintenance costs are one of the biggest individual cost items. Effective maintenance can generate income for industry through better facility utilization and higher availability. Through well planned maintenance, external and internal operational risks can also be controlled and minimized.

The division of Operation and Maintenance Engineering is multidisciplinary in nature and includes many disciplines of science and emerging technologies. The activities of the Division are aligned towards finding synergies with other engineering disciplines and building networks with many active research groups, locally and worldwide. The Division has been successful in obtaining grants from EU and Swedish Research funding agencies like VINNOVA and SSF. The Division has launched an International Journal of System Assurance Engineering and Management published by Springer. The establishment of SKF- University Technology Center for advanced condition monitoring has provided the Division with a much needed platform for the development of diagnostic and predictive technologies. At the Division two labs has been established the eMaintenance Lab and the Condition based maintenance Lab with an associated test facility for railway components. The Division is furthermore fully competent and equipped technologically to undertake research work in the emerging areas of big data, predictive and prescriptive analytics.

Subject description
Operation and Maintenance Engineering deals with the development of methodologies, models and tools to ensure high system dependability and efficient and effective maintenance processes for both new and existing systems.

Project description
This PhD project will deal with a part of a digital twin system where machine learning approaches and Multiphysics simulation in computational modelling will be combined. The research project well be conducted within the Railway system domain. The research questions that will be addressed in this project is related to the simulation of the magnetic field propagation on the rail surface and the possibility of identifying key parameters governing various defects on the rail from the response field. The project will be connected to ongoing European Union research projects. Real case studies of railway track sections will be used to validate and support the developed approaches for railway defect detection. The purpose of the research is to generate knowledge which can be used to improve maintenance limits of track infrastructure.

Duties
The duties within the PhD project includes active participation in the research and development of deliverables connected to EU-projects. Except for the theoretical thesis work, practical work related to computer programming, simulation and on-site field measurements of different aspects like eddy current and electromagnetic induction will be included. Other duties related to the PhD education will be specified within the individual PhD study plan.

For further information about a specific subject see; General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Qualifications
In order to be eligible for employment you must have a Master’s degree in the subject of computer science, technical physics, Mechatronics, Mechanical or similar education. To contribute to EU-project deliverables, you should be able to fluently speak and write in English.  Prior experience in working with multi-physics simulation software such as COMSOL multi physics or similar is meritorious. Topics within the degree that will be seen as meritorious are:


• Computational modelling
• Multi-Physics simulation
• Computer programming
• Machine learning/Artificial intelligence approaches
• Railway system engineering

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. The position is placed in Luleå, Sweden. Starting upon agreement.  

For more information about the position, please contact:
Matti Rantatalo, Associate Professor (+46) 920-49 2104, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Last day of application: 30 November 2023
Reference number: 4569-2023 Visa mindre

PhD student in Operation and maintenance

Ansök    Nov 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Operation and maintenance is a rapidly growing research area as it is recognized as an important enabler for the business performance by industry all over the world. For many industries maintenance costs are one of the biggest individual cost items. Effective maintenance can generate income for industry through better facility utilization and higher availability. Through well planned maintenance, external and internal operational risks can also be controlled and minimized.

The division of Operation and Maintenance Engineering is multidisciplinary in nature and includes many disciplines of science and emerging technologies. The activities of the Division are aligned towards finding synergies with other engineering disciplines and building networks with many active research groups, locally and worldwide. The Division has been successful in obtaining grants from EU and Swedish Research funding agencies like VINNOVA and SSF. The Division has launched an International Journal of System Assurance Engineering and Management published by Springer. The establishment of SKF- University Technology Center for advanced condition monitoring has provided the Division with a much needed platform for the development of diagnostic and predictive technologies. At the Division two labs has been established the eMaintenance Lab and the Condition based maintenance Lab with an associated test facility for railway components. The Division is furthermore fully competent and equipped technologically to undertake research work in the emerging areas of big data, predictive and prescriptive analytics.

Subject description
Operation and Maintenance Engineering deals with the development of methodologies, models and tools to ensure high system dependability and efficient and effective maintenance processes for both new and existing systems.

Project description
This Ph.D. project aims to advance the field of railway transportation through the development of innovative condition monitoring systems for both railway vehicles and tracks. This research will leverage sensor data from various components of the railway infrastructure and apply state-of-the-art machine learning techniques and explore data-driven solutions to enhance safety, reliability, and efficiency in rail operations. The goal is to create predictive maintenance models that can proactively identify potential issues, thereby reducing downtime, minimizing maintenance costs, and ultimately improving the overall performance and sustainability of railway systems. The project will be connected to ongoing European Union research projects, where real case studies applied to railway track sections and existing vehicles will be used to validate the developed approaches. The purpose of the research is to contribute with valuable insights and generate knowledge to the field of transportation engineering by improving maintenance limits of vehicles and track infrastructure, paving the way for more sustainable and efficient railway infrastructure.

Duties
The duties within the PhD project include active participation in the research and development of deliverables connected to EU-projects. Except for the theoretical thesis work, practical work related to computer programming, simulation and on-site field measurements of different aspects will be included. Other duties related to PhD education will be specified within the individual PhD study plan.

For further information about a specific subject see; General curricula for the Board of the faculty of science and technology

Qualifications
In order to be eligible for employment you must have a master’s degree in the subject of computer science, technical physics, Mechatronics, Mechanical or similar education. You also have to be able to fluently speak and write in English. Topics within the degree that will be seen as meritorious are:


• Mechanical vibrations
• Computer programming
• Machine learning/Artificial intelligence approaches
• Predictive Analytics and Data Science
• Signal processing techniques
• Railway system engineering

Further information
Employment as a PhD student is limited to 4 years, teaching and other department duties may be added with max 20%. Placement: Luleå. Starting: upon agreement.

For more information about the position, please contact:
Matti Rantatalo, Associate Professor (+46) 920-49 2104, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46 ) 920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, (+46) 920-49 1792 [email protected].

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Reference number: 4568-2023
Last day of application: 30 November 2023 Visa mindre

Doktorand i drift och underhållsteknik inriktning multifysiksimulering

Ansök    Nov 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Drift och underhåll är ett snabbt växande forskningsområde och ett viktigt område inom många industrier där underhållskostnaderna en av de största enskilda kostnadsposterna. Ett effektivt underhåll kan generera inkomster för industrin genom bättre anläggningsutnyttjande och högre tillgänglighet. Genom välplanerat underhåll kan även externa och interna operativa risker kontrolleras och minimeras.

Drift- och underhållsteknik är multidisciplinärt till sin natur, och innehåller många vetenskapliga discipliner och nya framväxande teknologier. Avdelningens aktiviteter är anpassade till att hitta synergier med andra ingenjörsdiscipliner och bygga nätverk med många aktiva forskargrupper, lokalt och globalt. Avdelningen har varit framgångsrik med att erhålla anslag från EU och svenska forskningsfinansiärer som VINNOVA och SSF. Divisionen har lanserat en vetenskaplig tidskrift ”International Journal of System Assurance Engineering and Management” publicerad av Springer. Etableringen av SKF- University Technology Center för avancerad tillståndsövervakning har skapat en plattform för utveckling av prediktiva teknologier och tillståndsövervakning. Vid avdelningen finns ett eUnderhållslab och ett tillståndsövervakningslabb med tillhörande testanläggning för järnvägskomponenter. Avdelningen är dessutom fullt kompetent och tekniskt utrustad för att utföra forskningsarbete inom de framväxande områdena big data, prediktiv och preskriptiv analys.

Ämnesbeskrivning
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar.

Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt kommer att behandla en del av en digital tvilling där maskininlärningsmetoder och multifysiksimulering kommer att kombineras. Forskningsprojektet bedrivs inom området Järnvägssystem. Forskningsfrågorna som kommer att behandlas i detta projekt är relaterade till simuleringen av magnetfältsutbredningar på rälsytan och möjligheten att identifiera nyckelparametrar i returfältet som kan kopplas till olika defekter på rälen. Projektet kommer att ingå i ett pågående EU-forskningsprojekt. Verkliga fallstudier av järnvägssektioner kommer att användas för att validera och stödja de utvecklade metoderna för upptäckt av defekter. Syftet med forskningen är att generera kunskap som kan användas för att förbättra underhållsgränserna för spårinfrastruktur.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inom doktorandprojektet inkluderar aktivt deltagande i forskning och utveckling av resultat och leverabler kopplade till EU-projekt. Förutom det teoretiska examensarbetet kommer praktiskt arbete relaterat till databashantering, datorprogrammering och simulering att ingå. Övriga arbetsuppgifter relaterade till forskarutbildningen kommer att specificeras i den individuella forskarutbildningsplanen.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning måste du ha en magisterexamen i ämnet datavetenskap, Datateknik, teknisk fysik, Mekatronik, Maskinteknik eller liknande utbildning. Du måste även kunna tala och skriva flytande engelska. Tidigare erfarenhet av att arbeta med multifysiksimuleringsprogram som COMSOL multifysik eller liknande är meriterande. Ämnen inom din utbildning som kommer att ses som meriterande är:


• Beräkningsmodellering
• Multi-fysik simulering
• Dataprogrammering
• Maskininlärning/artificiell intelligens
• Järnvägssystemteknik

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tänkt tillträde: efter överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta:
Matti Rantatalo, Biträdande professor, 0920-49 2104, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected].

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 november 2023
Referensnummer: 4569–2023 Visa mindre

Doktorand i drift och underhållsteknik

Ansök    Nov 1    Luleå Tekniska Universitet    Doktorand
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Drift och underhåll är ett snabbt växande forskningsområde och ett viktigt område inom många industrier där underhållskostnaderna är en av de största enskilda kostnadsposterna. Ett effektivt underhåll kan generera inkomster för industrin genom bättre anläggningsutnyttjande och högre tillgänglighet. Genom välplanerat underhåll kan även externa och interna operativa risker kontrolleras och minimeras.

Drift- och underhållsteknik är multidisciplinärt till sin natur, och innehåller många vetenskapliga discipliner och nya framväxande teknologier. Avdelningens aktiviteter är anpassade till att hitta synergier med andra ingenjörsdiscipliner och bygga nätverk med många aktiva forskargrupper, lokalt och globalt. Avdelningen har varit framgångsrik med att erhålla anslag från EU och svenska forskningsfinansiärer som VINNOVA och SSF. Divisionen har lanserat en vetenskaplig tidskrift International Journal of System Assurance Engineering and Management publicerad av Springer. Etableringen av SKF- University Technology Center för avancerad tillståndsövervakning har skapat en plattform för utveckling av prediktiva teknologier och tillståndsövervakning. Vid avdelningen finns ett eUnderhållslab och ett tillståndsövervakningslabb med tillhörande testanläggning för järnvägskomponenter. Avdelningen är dessutom fullt kompetent och tekniskt utrustad för att utföra forskningsarbete inom de framväxande områdena big data, prediktiv och preskriptiv analys.

Ämnesbeskrivning
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar.

Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt syftar till att främja järnvägstransportområdet genom utveckling av innovativa metoder för tillståndsövervakning för både järnvägsfordon och järnvägsspår. Denna forskning kommer att utnyttja sensordata från olika komponenter i järnvägsinfrastrukturen och tillämpa tekniker för maskininlärning och utforska datadrivna lösningar för att förbättra säkerheten, tillförlitligheten och effektiviteten för järnvägssystemet. Målet är att skapa prediktiva underhållsmodeller som proaktivt kan identifiera potentiella problem, och därigenom minska stilleståndstiden, minimera underhållskostnaderna och i slutändan förbättra järnvägssystemens övergripande prestanda och hållbarhet. Projektet kommer att kopplas till pågående EU-forskningsprojekt, där verkliga fallstudier tillämpade på järnvägssektioner och befintliga fordon kommer att användas för att validera de utvecklade metoderna. Syftet med forskningen är att bidra med värdefulla insikter och generera kunskap till området transportteknik genom att förbättra underhållsgränserna för fordon och spårinfrastruktur, vilket bäddar för en mer hållbar och effektiv järnvägsinfrastruktur.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inom doktorandprojektet inkluderar aktivt deltagande i forskning och utveckling av resultat och leverabler kopplade till EU-projekt. Förutom det teoretiska examensarbetet kommer praktiskt arbete relaterat till databashantering, datorprogrammering och simulering att ingå. Övriga arbetsuppgifter relaterade till forskarutbildningen kommer att specificeras i den individuella forskarutbildningsplanen.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning måste du ha en magisterexamen i ämnet datavetenskap, matematik, mekanik eller liknande utbildning. Du måste även kunna tala och skriva flytande engelska. Ämnen inom din utbildning som kommer att ses som meriterande är:


• Mekaniska vibrationer
• Datorprogrammering
• Maskininlärning/artificiell intelligens
• Prediktionsmetoder och Datavetenskap
• Signalbehandling
• Järnvägssystemteknik

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta:
Matti Rantatalo, Biträdande professor, 0920-49 2104, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 november 2023
Referensnummer: 4568–2023 Visa mindre